Salvesta PDF Prindi

Nõusolekute Teatis


Selles teatises (edaspidi „Teatis“) esitatakse konkreetsed nõusolekud Admiral Markets Cyprus Ltd-le (edaspidi „meie“). Nõusolekud on seotud meiega mis tahes kliendilepingu sõlmimisega (seoses tuletisinstrumentide, aktsiate, ETF-ide ning teiste toodete ja instrumentidega).

Asjakohastes lepingutes, tingimustes, poliitikates ja põhiteabedokumentides (edaspidi „Tingimused”) määratletud sõnadel ja väljenditel on käesolevas Teatises kasutatuna sama tähendus (välja arvatud juhul, kui sõnaselgelt on sätestatud teisiti).

Kui Tingimuste ja käesoleva Teatise vahel on vastuolusid, omab ülimuslikku võimu Teatis. Peaksite lugema kõiki selle Teatise sätteid, sest see käsitleb olulist teavet meie ja teie vahelistes suhetes.

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

  • Nõustute, et teile edastatakse Tingimused püsival andmekandjal (nt PDF failina või e-posti teel), välja arvatud paberkandjal ja/või meie kodulehe kaudu aadressil www.admiralmarkets.ee ("Koduleht") või Admiralsi mobiilirakenduse kaudu.
  • Kinnitate, et olete tutvunud, mõistnud ja nõustunud Tingimustega ja muu kliendidokumentatsiooniga, mis reguleerib meie poolt investeerimisteenuste pakkumist nagu on saadaval käesoleval hetkel meie Kodulehel, sealhulgas Privaatsuspoliitika,Tingimused, Väärtpaberitega kauplemise tingimused, Riskid, Maksetingimused, Tellimuste täitmise poliitika, Investori kompensatsioonifond, Kaebuste lahendamise kord, Klientide kategoriseerimine, Huvide Konflikti Poliitika, Võimenduse poliitika, Negatiivse kontojäägi kaitse jaeklientidele, Negatiivse kontojäägi poliitika professionaalsetele klientidele.
  • Nõustute, et meie poolt pakutavate teenustega seotud oluline kommunikatsioon toimub elektrooniliselt (nt kauplemisplatvormi, kodulehe, e-posti, mobiilsete teadete kaudu).
  • Kinnitate, et konto taotlusel teie poolt esitatud teave on õige ja korrektne.
  • Kinnitate, et meie juures hoiustatud vahendid on omandatud seaduslikul teel ning ei ole seotud rahapesu, terrorismi või muu ebaseadusliku tegevusega.
  • Kui me võtame teiega ühendust kehtivate seaduste ja määruste järgimiseks, nõustute meiega koostööd tegema ning lubate meil teha usaldusväärsete allikate kaudu otsinguid ja päringuid, et kontrollida teie isikut, investeerimistegevuseks kasutatavate vahendite päritolu ja muud esitatud teavet.
  • Nõustute, et hoiame teiega seotud vahendeid eraldatud kontodel ühes või mitmes selliseks tegevuseks volitatud krediidiasutuses. Nõustute, et hoiame teiega seotud instrumente ühe või mitme usaldusisiku hoiukontol, kellel on vastav luba valdkonnas tegutseda.
  • Mõistate ja nõustute, et hinnavahelepingute (CFD) ja teiste investeerimistoodetega kauplemisel kaasneb suur risk ja see võib põhjustada teie investeeringu kaotuse.
  • Nõustute, et meie ja teie vahelisi tehinguid võidakse vastavate Tingimustele sooritada kas reguleeritud turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis/organiseeritud kauplemissüsteemis või börsiväliste (OTC) tehingutena väljaspool kauplemiskohta. Kui asjakohased Tingimused sätsestavad, et teie ja meie vahelised tehingud teostatakse börsiväliste (OTC) tehingutena väljaspool kauplemiskohta, nõustute vastavate Tingimuste alusel Tellimuste täitmisega väljaspool reguleeritud turge, mitmepoolseid kauplemissüsteeme või organiseeritud kauplemissüsteeme.

Seda Teatist reguleeritakse ning tõlgendatakse kooskõlas Küprose Vabariigi seadustega.

Kõiki käesolevast Teatisest tulenevaid või sellest tekkinud lepinguväliseid kohustusi reguleeritakse ning tõlgendatakse vastavalt Küprose Vabariigi seadustele.