Admiral Markets Cyprus Ltd negatiivse kontojäägi kaitse poliitika asjatundlikule kliendile

Kehtib alates 04.02.2021

Käesolevas poliitikas sätestatakse raamistik ja tingimused, mille alusel Admiral Markets Cyprus Ltd (edaspidi: Äriühing) võib maksta hüvitist asjatundlikele klientidele, kellel on tekkinud kontol negatiivne jääk. Käesolevaga selgitatakse, et poliitikat ei kohaldata jaeklientide suhtes.

Asjatundlike klientide kaitse kehtib juhul, kui:

 1. Kliendid on eraisikud või juriidilised isikud, mis on liigitatud Admiral Markets Cyprus Ltd asjatundlikeks klientideks. See ei kehti kliendi suhtes, kelle üle teostab järelevalvet finantsteenuste valdkonna reguleeriv asutus või sellise ettevõtte hallatavale fondile või juriidilisele isikule või juriidilise isiku suhtes, kes on liigitatud asjatundlikuks kliendiks ettevõtte suuruse tõttu.
 2. Kontod on hinnavahelepingute kauplemiskontod (CFD), st kõik kontode liigid peale nende, mida kasutatakse eelkõige börsil kaubeldavate toodete jaoks.

Kui kaubeldakse finantstoodetega tagatise alusel, siis võib tekkida konto puudujääk, st olukord, kus kontojääk on negatiivne.

Arvestades eespool kirjeldatud piiranguid, viidatakse terminile „Asjatundlik klient“, juhul kui kontekst seda nõuab, kui „Klient“.

Kui Kliendil on tekkinud negatiivne kontojääk ja ta taotleb hüvitist, siis peab Klient teavitama Äriühingu klienditeenindust e-posti teel hiljemalt kaks tööpäeva pärast negatiivse kontojäägi tekkimist. Äriühing hindab taotlust ja võib oma äranägemisel krediteerida asjaomaseid kontosid, et täielikult või osaliselt hüvitada negatiivne kontojääk. Kui Kliendil on rohkem kui üks konto, siis kontojäägid tasaarveldatakse.

Krediteeritav summa määratakse kindlaks kõigi positiivsete ja negatiivsete kontojääkide tasaarveldamisega, mis on tekkinud kahe tööpäeva jooksul enne taotluse kättesaamist. Äriühing krediteerib oma äranägemisel Kliendi kontosid, et hüvitada tasaarveldatud negatiivsed kontojäägid kuni maksimaalse krediidiväärtuseni 50 000 eurot või samaväärse summani muus kontovääringus.

Käesoleva poliitika sätteid ei kohaldata juhul, kui:

 1. kliendi jurisdiktsioonis kehtivad õiguslikud nõuded, et Äriühing peab tagama kliendile negatiivse kontojäägi kaitse. Sellistel juhtudel põhineb Äriühingu tegevus kohalikel määrustel ja mitte käesoleval poliitikal;
 2. negatiivne kontojääk on ilmnenud ebatavalistes turutingimustes või erakorraliste turuliikumiste / volatiilsuse korral;
 3. Äriühing määrab oma ainuäranägemisel kindlaks, et negatiivne kontojääk ei ole seotud Kliendi kauplemistegevusega (näiteks juhul, kui negatiivsed kontojäägid on seotud Äriühingu teenustasude või muude tasudega);
 4. Klient teostab tehinguid Äriühingu poolt pakutud krediidikokkuleppe või boonuste kokkuleppe kaudu;
 5. negatiivne kontojääk on seotud sellega või tuleneb otse või kaudselt sellest, et Klient on rikkunud Äriühingu äritegevuse tingimuste mõnda sätet, või turueeskirjade või -tavade rikkumisest, sealhulgas Kliendi päritoluriigi, Kliendi asukohariigi või mis tahes EMP riigi seaduste rikkumisest;
 6. Äriühing leiab, et Klient on kuritarvitanud käesoleva poliitika kohaselt võimaldatud kaitset Äriühingu kahjuks, mis ilma piiranguteta hõlmab olukorda, kus Klient on tegutsenud halvas usus, järgides strateegiat, millega Klient saaks kasu sellisest kaitsest, samal ajal hoides ise või koostöös teise kliendiga Äriühingus teisi positsioone, millest Klient saab kasu juhul, kui kaitse võetakse või võidakse võtta kasutusele;
 7. Äriühing on varem teavitanud Klienti, et tema suhtes ei kohaldata käesolevat poliitikat;
 8. toimub sündmus, mis tuleneb järgmisest: mitme poolne kauplemissüsteemi, organiseeritud kauplemiskoha, reguleeritud turu, likviidsuse pakkuja või vahendava maakleri tegevus, tegevusetus või hooletus;
 9. negatiivne kontojääk on seotud vääramatu jõu sündmusega – loodusõnnetus, sõda, terrorism, pahatahtlik kahju, rahvarahutus, kollektiivne aktsioon, erakorraline turusündmus või valitsuse või valitsusüleste organite või asutuste tegevus või määrused, mis Äriühingu arvamuse kohaselt takistavad turu nõuetekohast toimimist seoses kliendi korraldustega.