Admiral Markets UK Ltd Negatiivse Kontojäägi Poliitika

Kehtib alates 17 september 2019

Käesolev Poliitika sätestab raamistiku ja tingimused, mille alusel võime Klientidele kompenseerida Kontodel tekkinud negatiivset kontojääki.

Tavaklientidele rakenduvas poliitikaks on kohaldatud regulatiivseid nõudeid,praegu COBS 22.5.17R, nimelt vastutab Tavaklient kõigi Tavakliendi kontoga seotud CFD-de eest, mis on piiratud selle konto vahenditega.

Professionaalsete klientide kaitset kohaldatakse juhul, kui:

 1. Kliendid on era-või juriidilised isikud, kes on klassifitseeritud Admiral Markets UK Ltd (`Ettevõte`) Professionaalseteks Klientideks. Käesolev poliitika ei kohaldu Kliendile, kes on finantsteenuste regulaatori poolt järelvalve all; fondile, mida juhib taoline ettevõte või juriidilisele isikule, kes on klassifitseeritud Professionaalseks Kliendiks oma suuruse tõttu.
 2. Kontod on CFD kauplemiskontod, s.t. kõik kontotüübid, välja arvatud need, mis on spetsiaalselt ette nähtud börsil kaubeldavate toodete jaoks.

Finantstoodetega tagatise alusel kaubeldes on võimalik saavutada konto puudujäägi seisukord, st olukord, kus konto saldo on negatiivne.

Kui Kliendi kontojääk on langenud miinusesse ja Klient soovib hüvitist, siis on ta kohustatud teavitama Ettevõtte klienditeenindust e-posti teel hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates negatiivse kontojäägi tekkimisest. Am hindab päringut ja võib omal äranägemisel krediteerida vastavaid kontosid, et täielikult või osaliselt kompenseerida negatiivseid saldosid. Kui Kliendil on rohkem kui üks konto, saldodtasaarveldatakse.

Krediidi suurus määratakse summeerides kõik positiivsed saldod negatiivsete saldodega, mis tekkisid kaks tööpäeva enne taotluse saamist. Ettevõte krediteerib oma äranägemise järgi kliendi kontole kogu negatiivse saldo summa kuni £50 000 ulatuses või kauplemiskontol oleva valuutaga samaväärses summas.

Käesoleva poliitika sätteid ei kohaldata järgmistel juhtudel:

 1. kliendi jurisdiktsiooni all on Ettevõttele kehtivad juriidilised nõuded seoses Kliendi kaitse tagamisega negatiivse kontojäägi korral (näiteks Saksamaal); sellistel juhtudel kohaldab Ettevõte kohalikke seadusi, mitte käesolevat poliitikat;
 2. negatiivne kontojääk on tekkinud ebanormaalsete turutingimuste või ettearvamatu turu volatiilsuse tõttu;
 3. Ettevõte määrab kindlaks, et negatiivne saldo ei ole seotud Kliendi kauplemistegevusega; (näiteks kui negatiivne saldo on seotud Ettevõtte lõivude või tasudega);
 4. klient teeb tehinguid Ettevõttega sõlmitud krediidikokkuleppe või preemiakokkuleppe alusel;
 5. Negatiivne saldo on seotud või tingitud sellest, et Klient on otseselt või kaudselt rikkunud Ettevõtte Äritegevuse Tingimusi või turueeskirju, sealhulgas, kuid mitte ainult Kliendi sünnimaa, elukohariigi või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna riigi seadusandlust;
 6. Ettevõte usub, et Klient on kuritarvitanud käesolevast poliitikast tulenevat kaitset Am-i kahjuks ja muuhulgas hõlmab olukorda, kus Klient tegutses pahatahtlikult, järgides strateegiat, mille kohaselt saaks Klient kaitsest kasu omades ise või koostöös teise Kliendiga teisi positsioone meie juures, mis toovad Kliendile kasu, kui kaitse on või võib olla rakendunud;
 7. ettevõte on varem Klienti teavitanud, et kõnealune Poliitika temale ei laiene;
 8. juhul, kui ilmneb mõni järgnev sündmus: mistahes kauplemisteenuse pakkuja, reguleeritud turu, likviidsuspakkuja või maakleri tegevus, tegevusetus või hooletus;
 9. negatiivse kontojäägi teke on seotud Vääramatu Jõu Olukorraga - loodusõnnetused, sõjaolukord, terrorism, pahatahtlikud kahjustused, tsiviilhäda, rahvarahutused, erakorralised turusündmused, valitsuse või riigiorganite seadused või määrused, mis Am-i hinnangul takistavad Klientide tehingukorralduste täitmist.