Nạp và rút tiền

Dưới đây là danh sách các tùy chọn để gửi và rút tiền từ tài khoản giao dịch của bạn dưới Admiral Markets Pty Ltd.

Tiền gửi Tiền tệ được chấp nhận Hoa hồng & Phí Số tiền tối thiểu Số tiền tối đa 1 Thời gian xử lý Kí quỹ
Chuyển khoản ngân hàng
AUD / GBP / EUR / CHF / RUB / USD Miễn phí không tối thiểu không tối đa lên tới 3 ngày làm việc Ký quỹ
Visa và MasterCard
AUD / USD / EUR / SGD Miễn phí 50 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 SGD 5 000 AUD / 5 000 USD / 5 000 EUR / 5 000 SGD Tức thì Ký quỹ
ZotaPay
ZotaPay
CNY / IDR / MYR / THB / VND Miễn phí 100 CNY / 200 000 IDR / 50 MYR / 500 THB / 300 000 VND 100 000 CNY / 200 000 000 IDR / 50 000 MYR / 500 000 THB / 300 000 000 VND lên tới 1 ngày làm việc Ký quỹ
Skrill 5
AUD / USD / EUR / SGD Miễn phí 50 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 SGD 10 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 10 000 SGD Tức thì Ký quỹ
Neteller 5
AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / BRL / MXN Miễn phí 50 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 GBP / 6 400 JPY / 50 SGD / 150 BRL / 800 MXN 10 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 10 000 GBP / 1 280 000 JPY / 10 000 SGD / 30 000 BRL / 160 000 MXN Tức thì Ký quỹ
Safetypay
USD / EUR / BRL / MXN / CLP Miễn phí 1 USD / 1 EUR / 4 BRL / 20 MXN / 625 CLP 5 000 USD / 5 000 EUR / 20 000 BRL / 100 000 MXN / 3 000 000 CLP Tức thì Ký quỹ
AstroPay 2
AstroPay
USD / EUR Miễn phí 50 USD / 50 EUR 5 000 USD / 5 000 EUR Tức thì Ký quỹ
Trustly 2
Trustly
AUD / USD / EUR / SGD Miễn phí 50 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 SGD 5 000 AUD / 5 000 USD / 5 000 EUR / 5 000 SGD Tức thì Ký quỹ
Bitcoin 2
Trustly
USD Miễn phí 50 USD 3 000 USD Tức thì Ký quỹ
Chuyển nhanh
Rapid Transfer
AUD / USD / EUR / SGD Miễn phí 50 AUD / 50 USD / 50 EUR / 50 SGD 5 000 AUD / 5 000 USD / 5 000 EUR / 5 000 SGD Tức thì Ký quỹ
POLi
POLi
AUD Miễn phí 50 AUD 5 000 AUD Tức thì Ký quỹ


Phí liên quan đến giao dịch
Hoa hồng Vui lòng tìm tỷ giá hoa hồng và giá trị hoa hồng tối thiểu trong Thông số kỹ thuật hợp đồng


Chuyển khoản nội bộ (giữa một khách hàng với tài khoản giao dịch riêng biệt)
Các tài khoản có cùng loại tiền tệ cơ bản Miễn phí
Tài khoản có các đơn vị tiền tệ cơ sở khác nhau 1% số tiền


Phí bổ sung
Mở tài khoản giao dịch thật hoặc thử Miễn phí
Phí không hoạt động (có hiệu lực kể từ ngày 01.09.2017) 3 10 EUR (mỗi tháng)


Điều khoản thanh toán

Có hiệu lực từ 19.01.2018

Các điều khoản và điều kiện này (sau đây gọi là “Điều khoản”) áp dụng cho mọi giao dịch của khách hàng của Admiral Markets Pty Ltd (sau đây gọi là “Admiral Markets”) với mục đích gửi tiền hoặc rút tiền (sau đây gọi là “thanh toán”) từ tài khoản giao dịch của khách hàng đã được mở với Admiral Markets.

Khi gửi yêu cầu tới Admiral Markets để thực hiện Thanh toán, mỗi khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản này đối với phương thức thanh toán đã sử dụng được chọn trong Phòng của nhà giao dịch. Đối với các vấn đề không được xác định bởi các Điều khoản này, Điều khoản tài khoản chung của Admiral Markets Pty Ltd sẽ được áp dụng.

1. Thanh toán

1.1 Admiral Markets có quyền chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu Thanh toán của khách hàng theo quyết định riêng của mình bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng Admiral Markets sẽ không chấp nhận hoặc không xử lý các khoản Thanh toán được chuyển đến hoặc có nguồn gốc từ các tài khoản thuộc về người khác (người thứ ba) so với khách hàng.

1.2 Trong trường hợp rút tiền, Admiral Markets có quyền thực hiện yêu cầu đó cho cùng một ngân hàng, ngân hàng trung gian và cùng một tài khoản mà khách hàng sử dụng để thực hiện Thanh toán ban đầu hoặc bất kỳ khoản thanh toán trước nào, bất kể phương thức rút tiền được chọn hoặc ưu tiên bởi khách hàng.

1.3 Admiral Markets có quyền giữ lại việc thực hiện Thanh toán và yêu cầu các tài liệu bổ sung bất kỳ lúc nào, hoặc để kiểm tra nguồn thanh toán hoặc nếu được coi là cần thiết bởi Admiral Markets.

2. Chi tiết thanh toán bổ sung

2.1 Chi tiết cụ thể hơn áp dụng cho Thanh toán (ví dụ: Giới hạn thanh toán, lịch trình thời gian, v.v.) sẽ được hiển thị trong Phòng của nhà giao dịch khi gửi yêu cầu Thanh toán, trong khi mỗi khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc lưu ý các chi tiết đó trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu Thanh toán nào.

3. Yêu cầu thanh toán sai hoặc không chính xác

3.1 Khách hàng được khuyến khích nên xem xét kĩ về bất kỳ sự không chính xác nào trong Yêu cầu về Thanh toán. Hơn nữa, trong trường hợp khách hàng đã thực hiện một yêu cầu Thanh toán sai hoặc không chính xác, Admiral Markets sẽ không có nghĩa vụ đòi lại Thanh toán từ Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán hoặc hoàn trả cho khách hàng bất kỳ khoản phí, chi phí nào khác xảy ra trong đó. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Admiral Markets đối với bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh do yêu cầu Thanh toán sai hoặc không chính xác.

4. Phí

4.1 Mở tài khoản giao dịch hoặc tài khoản thử là miễn phí.

4.2 Nếu đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch của khách hàng khác với tiền tệ cơ sở của các quỹ được chuyển, số tiền được chuyển sẽ được chuyển đổi sang loại tiền gốc của tài khoản giao dịch của khách hàng. Tỷ giá hối đoái hàng ngày của ngân hàng người nhận Admiral Markets, đến nơi thanh toán được chỉ định, sẽ được sử dụng để chuyển đổi tiền.

4.3 Tiền nạp sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng trong vòng một ngày làm việc sau khi số tiền đã được phản ánh trong tài khoản ngân hàng Admiral Markets.

4.4 Nếu bất kỳ khoản phí dịch vụ ngân hàng bổ sung nào áp dụng cho việc chuyển khoản (từ ngân hàng nhận hoặc ngân hàng trung gian), số tiền sẽ được khấu trừ từ số tiền được chuyển. Do đó, khách hàng có thể nhận được số tiền dưới mức dự định ban đầu. Admiral Markets sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí dịch vụ nào được áp dụng đối với các chuyển khoản của các ngân hàng khác.

4.5 Nếu chuyển khoản đòi hỏi phải ghi nợ phí dịch vụ (nghĩa là phí dịch vụ chuyển tiền như “Tất cả chi phí cho người thụ hưởng” hoặc “Chi phí chung”) được thực hiện cho tài khoản ngân hàng Admiral Markets, các khoản phí sẽ được trừ vào số tiền được chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng.

4.6 Admiral Markets xử lý các khoản rút tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng trong cùng một ngày làm việc với điều kiện yêu cầu rút tiền đã đến Admiral Markets trước 17:00. Các yêu cầu rút tiền mà Admiral Markets nhận sau 17:00 vào các ngày làm việc hoặc cuối tuần, ngày lễ quốc gia và ngày lễ của ngân hàng sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

4.7 Phí áp dụng được tính bằng đồng tiền cơ sở được sử dụng trên tài khoản giao dịch của khách hàng - ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của tài khoản là AUD sẽ được tính bằng AUD, nếu đồng tiền cơ bản của tài khoản là EUR sẽ được áp dụng bằng EUR vv.

4.8 Xin lưu ý rằng giao dịch có thể đòi hỏi các khoản phí bổ sung, có liên quan đến rollovers (ví dụ: swaps hoặc phí lãi) cho các giao dịch trên bất kỳ công cụ nào được giữ qua đêm và tín dụng / debit điều chỉnh cho các giao dịch trên CFDs cổ tức và CFD chỉ số, theo các điều khoản và điều kiện được thiết lập trong phần Thông số hợp đồng của trang web của Admiral Markets.

5. Luật pháp địa phương

5.1 Theo luật và quy định liên quan đến dịch vụ tài chính và hoạt động tiền tệ có thể khác nhau rất nhiều từ khu vực này đến từng khu vực khác, mỗi khách hàng phải tự chịu trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của địa phương, đặc biệt với mọi khoản thuế phải trả hiện hành.

6. Trục trặc về hệ thống thanh toán

6.1 Mỗi khách hàng nên lưu ý về tính chất dễ xảy ra vốn có của sự cố, sự chậm trễ và / hoặc gián đoạn của các hệ thống thanh toán trực tuyến, cụ thể là có thể được liên kết tới Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Các khách hàng được khuyến khích giữ cho phần mềm chống vi-rút được cập nhật và liên tục kiểm tra máy tính của mình để tìm và diệt vi-rút.

6.2 Trong mọi trường hợp, Admiral Markets không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, trục trặc và / hoặc ngừng hoạt động của hệ thống thanh toán và / hoặc bất kỳ hệ thống kỹ thuật nào khác mà thuộc hoặc được điều hành bởi Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và / hoặc kết quả của sự chậm trễ đó, trục trặc và / hoặc cúp điện.


1 giới hạn mỗi 24 giờ cho mỗi khách hàng
2 có sẵn thông qua Skrill
3 Inactivity fee - the sum charged to trading account that have not executed any transactions in the previous 24 months and are not used for holding open position/-s. Only charged if the account balance is greater than zero.
5 không có sẵn cho EEA

Phương thức rút tiền Tiền tệ được chấp nhận Hoa hồng & Phí Số tiền tối thiểu Số tiền tối đa Thời gian xử lý Rút tiền
Chuyển khoản ngân hàng 2
AUD / GBP / EUR / CHF / RUB / USD 2 yêu cầu rút tiền miễn phí mỗi tháng 3 không tối thiểu không tối đa 1-3 Ngày làm việc Rút tiền
ZotaPay
ZotaPay
CNY / IDR / MYR / THB / VND 0,5% min 1 CNY / IDR / MYR / THB / VND 100 CNY / 200 000 IDR / 50 MYR / 500 THB / 300 000 VND 100 000 CNY / 200 000 000 IDR / 50 000 MYR / 500 000 THB / 300 000 000 VND 1-3 Ngày làm việc Rút tiền
Skrill 4
AUD / USD / EUR / SGD 1%, min. 1 AUD / USD / EUR / SGD 1 AUD / USD / EUR / SGD 10 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 10 000 SGD Tức thì Rút tiền
Neteller 4
AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / BRL / MXN 1%, min. 1 AUD / USD / EUR / GBP / JPY / SGD / 3 BRL / 16 MXN 1 AUD / 1 USD / 1 EUR / 1 GBP / 130 JPY / 1 SGD / 3 BRL / 16 MXN 10 000 AUD / 10 000 USD / 10 000 EUR / 10 000 GBP / 1 280 000 JPY / 10 000 SGD / 30 000 BRL / 160 000 MXN Tức thì Rút tiền


Phí liên quan đến giao dịch
Hoa hồng Vui lòng tìm tỷ giá hoa hồng và giá trị hoa hồng tối thiểu trong Thông số kỹ thuật hợp đồng


Chuyển khoản nội bộ (giữa một khách hàng với tài khoản giao dịch riêng biệt)
Các tài khoản có cùng loại tiền tệ cơ bản Miễn phí
Tài khoản có các đơn vị tiền tệ cơ sở khác nhau 1% số tiền


Phí bổ sung
Mở tài khoản giao dịch thật hoặc thử Miễn phí
Phí không hoạt động (có hiệu lực kể từ ngày 01.09.2017) 1 10 EUR (mỗi tháng)


Điều khoản thanh toán

Có hiệu lực từ 19.01.2018

Các điều khoản và điều kiện này (sau đây gọi là “Điều khoản”) áp dụng cho mọi giao dịch của khách hàng của Admiral Markets Pty Ltd (sau đây gọi là “Admiral Markets”) với mục đích gửi tiền hoặc rút tiền (sau đây gọi là “thanh toán”) từ tài khoản giao dịch của khách hàng đã được mở với Admiral Markets.

Khi gửi yêu cầu tới Admiral Markets để thực hiện Thanh toán, mỗi khách hàng xác nhận rằng họ đã đọc, hiểu và đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản này đối với phương thức thanh toán đã sử dụng được chọn trong Phòng của nhà giao dịch. Đối với các vấn đề không được xác định bởi các Điều khoản này, Điều khoản tài khoản chung của Admiral Markets Pty Ltd sẽ được áp dụng.

1. Thanh toán

1.1 Admiral Markets có quyền chấp nhận hoặc từ chối yêu cầu Thanh toán của khách hàng theo quyết định riêng của mình bất kỳ lúc nào. Xin lưu ý rằng Admiral Markets sẽ không chấp nhận hoặc không xử lý các khoản Thanh toán được chuyển đến hoặc có nguồn gốc từ các tài khoản thuộc về người khác (người thứ ba) so với khách hàng.

1.2 Trong trường hợp rút tiền, Admiral Markets có quyền thực hiện yêu cầu đó cho cùng một ngân hàng, ngân hàng trung gian và cùng một tài khoản mà khách hàng sử dụng để thực hiện Thanh toán ban đầu hoặc bất kỳ khoản thanh toán trước nào, bất kể phương thức rút tiền được chọn hoặc ưu tiên bởi khách hàng.

1.3 Admiral Markets có quyền giữ lại việc thực hiện Thanh toán và yêu cầu các tài liệu bổ sung bất kỳ lúc nào, hoặc để kiểm tra nguồn thanh toán hoặc nếu được coi là cần thiết bởi Admiral Markets.

2. Chi tiết thanh toán bổ sung

2.1 Chi tiết cụ thể hơn áp dụng cho Thanh toán (ví dụ: Giới hạn thanh toán, lịch trình thời gian, v.v.) sẽ được hiển thị trong Phòng của nhà giao dịch khi gửi yêu cầu Thanh toán, trong khi mỗi khách hàng phải tự chịu trách nhiệm về việc lưu ý các chi tiết đó trước khi thực hiện bất kỳ yêu cầu Thanh toán nào.

3. Yêu cầu thanh toán sai hoặc không chính xác

3.1 Khách hàng được khuyến khích nên xem xét kĩ về bất kỳ sự không chính xác nào trong Yêu cầu về Thanh toán. Hơn nữa, trong trường hợp khách hàng đã thực hiện một yêu cầu Thanh toán sai hoặc không chính xác, Admiral Markets sẽ không có nghĩa vụ đòi lại Thanh toán từ Nhà cung cấp Dịch vụ Thanh toán hoặc hoàn trả cho khách hàng bất kỳ khoản phí, chi phí nào khác xảy ra trong đó. Khách hàng sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Admiral Markets đối với bất kỳ chi phí hoặc thiệt hại nào phát sinh do yêu cầu Thanh toán sai hoặc không chính xác.

4. Phí

4.1 Mở tài khoản giao dịch hoặc tài khoản thử là miễn phí.

4.2 Nếu đơn vị tiền tệ cơ sở của tài khoản giao dịch của khách hàng khác với tiền tệ cơ sở của các quỹ được chuyển, số tiền được chuyển sẽ được chuyển đổi sang loại tiền gốc của tài khoản giao dịch của khách hàng. Tỷ giá hối đoái hàng ngày của ngân hàng người nhận Admiral Markets, đến nơi thanh toán được chỉ định, sẽ được sử dụng để chuyển đổi tiền.

4.3 Tiền nạp sẽ được chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng trong vòng một ngày làm việc sau khi số tiền đã được phản ánh trong tài khoản ngân hàng Admiral Markets.

4.4 Nếu bất kỳ khoản phí dịch vụ ngân hàng bổ sung nào áp dụng cho việc chuyển khoản (từ ngân hàng nhận hoặc ngân hàng trung gian), số tiền sẽ được khấu trừ từ số tiền được chuyển. Do đó, khách hàng có thể nhận được số tiền dưới mức dự định ban đầu. Admiral Markets sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khoản phí dịch vụ nào được áp dụng đối với các chuyển khoản của các ngân hàng khác.

4.5 Nếu chuyển khoản đòi hỏi phải ghi nợ phí dịch vụ (nghĩa là phí dịch vụ chuyển tiền như “Tất cả chi phí cho người thụ hưởng” hoặc “Chi phí chung”) được thực hiện cho tài khoản ngân hàng Admiral Markets, các khoản phí sẽ được trừ vào số tiền được chuyển vào tài khoản giao dịch của khách hàng.

4.6 Admiral Markets xử lý các khoản rút tiền từ tài khoản giao dịch của khách hàng trong cùng một ngày làm việc với điều kiện yêu cầu rút tiền đã đến Admiral Markets trước 17:00. Các yêu cầu rút tiền mà Admiral Markets nhận sau 17:00 vào các ngày làm việc hoặc cuối tuần, ngày lễ quốc gia và ngày lễ của ngân hàng sẽ được xử lý vào ngày làm việc tiếp theo.

4.7 Phí áp dụng được tính bằng đồng tiền cơ sở được sử dụng trên tài khoản giao dịch của khách hàng - ví dụ: nếu đồng tiền cơ bản của tài khoản là AUD sẽ được tính bằng AUD, nếu đồng tiền cơ bản của tài khoản là EUR sẽ được áp dụng bằng EUR vv.

4.8 Xin lưu ý rằng giao dịch có thể đòi hỏi các khoản phí bổ sung, có liên quan đến rollovers (ví dụ: swaps hoặc phí lãi) cho các giao dịch trên bất kỳ công cụ nào được giữ qua đêm và tín dụng / debit điều chỉnh cho các giao dịch trên CFDs cổ tức và CFD chỉ số, theo các điều khoản và điều kiện được thiết lập trong phần Thông số hợp đồng của trang web của Admiral Markets.

5. Luật pháp địa phương

5.1 Theo luật và quy định liên quan đến dịch vụ tài chính và hoạt động tiền tệ có thể khác nhau rất nhiều từ khu vực này đến từng khu vực khác, mỗi khách hàng phải tự chịu trách nhiệm tuân thủ mọi quy định của địa phương, đặc biệt với mọi khoản thuế phải trả hiện hành.

6. Trục trặc về hệ thống thanh toán

6.1 Mỗi khách hàng nên lưu ý về tính chất dễ xảy ra vốn có của sự cố, sự chậm trễ và / hoặc gián đoạn của các hệ thống thanh toán trực tuyến, cụ thể là có thể được liên kết tới Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán. Các khách hàng được khuyến khích giữ cho phần mềm chống vi-rút được cập nhật và liên tục kiểm tra máy tính của mình để tìm và diệt vi-rút.

6.2 Trong mọi trường hợp, Admiral Markets không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự chậm trễ, trục trặc và / hoặc ngừng hoạt động của hệ thống thanh toán và / hoặc bất kỳ hệ thống kỹ thuật nào khác mà thuộc hoặc được điều hành bởi Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và / hoặc kết quả của sự chậm trễ đó, trục trặc và / hoặc cúp điện.


1 Inactivity fee - the sum charged to trading account that have not executed any transactions in the previous 24 months and are not used for holding open position/-s. Only charged if the account balance is greater than zero.

2 7,5 AUD / 5 GBP / 5 EUR / 6 CHF / 350 RUB

3 USD always 25 USD per each withdrawal

4 không có sẵn cho EEA

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.