We use cookies to give you the best possible experience on our website. By continuing to browse this site, you give consent for cookies to be used. For more details, including how you can amend your preferences, please read our Chính sách bảo mật.
Thông tin thêm Đồng ý

Yêu cầu ưu đãi cá nhân

Sẵn sàng nạp hơn 20,000 AUD? Yêu cầu ưu đãi cá nhân ngay hôm nay!

Nếu bạn sẵn sàng giao dịch với chúng tôi, chúng tôi sẵn sàng làm cho các điều kiện giao dịch của bạn mang tính cạnh tranh nhất.

Điền vào mẫu dưới đây để yêu cầu ưu đãi cá nhân và người quản lý tài khoản cá nhân của bạn sẽ liên lạc với bạn với một đề nghị được thiết kế đặc biệt để đáp ứng nhu cầu giao dịch của bạn.

Xin lưu ý rằng các ưu đãi cá nhân như vậy chỉ dành cho các khách hàng chuyên nghiệp. Trong trường hợp khách hàng chuyên nghiệp được phân loại là khách hàng bán lẻ trong quá trình sử dụng ưu đãi này, ưu đãi sẽ bị chấm dứt kể từ thời điểm phân loại lại.

CFDs are complex instruments and come with a high risk of losing money rapidly due to leverage.