เราใช้คุกกี้เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดในการใช้เว็บไซต์ของเรา เมื่อดำเนินการเรียกดูเว็บไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณให้ความยินยอมในการให้ใช้คุกกี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม รวมถึงวิธีแก้ไขการตั้งค่าของคุณ โปรดอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติม ยอมรับ

ประกาศเกี่ยวกับหนังสือให้ความยินยอม


ประกาศเกี่ยวกับหนังสือให้ความยินยอมฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ประกาศ”) ระบุความยินยอมอย่างเฉพาะเจาะจงในประการที่คุณกระทำต่อ Admiral Markets Pty Ltd (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เรา”) เกี่ยวกับการที่คุณทำข้อตกลงใดๆ กับลูกค้ากับเรา (ไม่ว่าจะเกี่ยวกับอนุพันธ์, หุ้น, กองทุนรวมอีทีเอฟ หรือผลิตภัณฑ์หรือตราสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ)

ถ้อยคำ, ประโยค ที่กำหนดไว้ในข้อตกลง, ข้อกำหนด, นโยบายและเอกสารข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวข้อง (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ข้อกำหนด”) มีความหมายเหมือนกันเมื่อใช้ในประกาศนี้ (ยกเว้นที่ระบุไว้อย่างชัดเจนเป็นอย่างอื่น)

ในกรณีที่มีความไม่สอดคล้องกันระหว่าง `ข้อกำหนด` และ `ประกาศ` ตัวของ `ประกาศ` จะมีผลเหนือกว่า คุณควรอ่านข้อกำหนดทั้งหมดใน `ประกาศ` นี้ เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง `เรา` กับคุณ

มีข้อกำหนดดังต่อไปนี้

  • คุณยินยอมที่จะจัดหาข้อกำหนดแก่คุณเองบนสื่อที่ทนทานอื่นๆ ที่ไม่ใช่กระดาษ (เช่น PDF หรืออีเมล) และ/หรือ ผ่านทางเว็บไซต์ของเราที่ www.admiralmarkets.com/th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) หรือแอปพลิเคชันมือถือ Admiral Markets ที่มีความเกี่ยวข้อง
  • คุณยืนยันว่าคุณได้อ่านทำความเข้าใจและเห็นด้วยกับ `ข้อกำหนด` และเอกสารอื่นๆ ของลูกค้าที่อยู่ภายใต้การควบคุมการใช้บริการด้านการลงทุนของเราตามที่มีอยู่บนเว็บไซต์ในขณะนี้ รวมถึง คำชี้แจงการเปิดเผยข้อมูลผลิตภัณฑ์ (PDS), คู่มือบริการทางการเงิน (FSG),เงื่อนไขบัญชี, นโยบายความเหมาะสมของลูกค้า,นโยบายการเงินของลูกค้า, นโยบายมาร์จิ้นคอล, นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์, นโยบายความเป็นส่วนตัว, เงื่อนไขการชำระเงิน.
  • คุณยอมรับว่า การสื่อสารที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา คุณจะดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ (เช่น ผ่านแพลตฟอร์มการซื้อขาย, เว็บไซต์, อีเมล, การแจ้งเตือนทางมือถือ)
  • คุณยืนยันว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้ในใบสมัครบัญชีของคุณเป็นความจริงและถูกต้อง
  • คุณยืนยันว่าเงินที่ฝากไว้กับเรานั้นได้มาอย่างถูกต้องตามกฎหมายและไม่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน, การก่อการร้ายหรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ
  • คุณตกลงที่จะร่วมมือกับเราเมื่อใดก็ตามที่เราติดต่อคุณเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและอนุญาตให้เราดำเนินการค้นหาและสอบถามข้อมูลกับแหล่งที่เชื่อถือได้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณ, แหล่งที่มาของเงินและข้อมูลที่ส่งมา
  • คุณยินยอมให้เราถือเงินสดในจำนวนที่เกี่ยวข้องกับคุณในบัญชีที่แยกจากสถาบันเครดิตแห่งหนึ่งหรือหลายแห่งที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการดังกล่าวและถือตราสารที่เกี่ยวข้องกับคุณ หนึ่งบัญชีหรือมากกว่าโดยมีผู้ดูแลเป็นบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการควบคุมธุรกิจ
  • คุณเข้าใจและยอมรับอย่างถ่องแท้ว่า ตราสารซื้อขายส่วนต่าง (CFD) และผลิตภัณฑ์การลงทุนอื่นๆ มีความเสี่ยงสูงและอาจส่งผลให้สูญเสียเงินลงทุนของคุณ
  • คุณยอมรับว่า การทำธุรกรรมระหว่างคุณและ `เรา` ภายใต้ `ข้อกำหนด` ที่เกี่ยวข้อง อาจดำเนินการได้ทั้งในตลาดที่มีการควบคุม, การซื้อขายแบบพหุภาคี หรืออาจเป็นธุรกรรมแบบ OTC ("OTC" คือธุรกรรมที่เกิดขึ้นนอกตลาดซื้อขายที่เป็นทางการ) หาก `ข้อกำหนด` ที่เกี่ยวข้องระบุว่าธุรกรรมระหว่างคุณและ `เรา` จะถูกดำเนินการเป็นธุรกรรม OTC คุณยินยอมให้ดำเนินการตามคำสั่งซื้อภายใต้ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องของการซื้อขายที่อยู่นอกตลาดที่มีการควบคุม, การซื้อขายแบบพหุภาคี หรือตลาดที่อำนวยความสะดวกอื่นๆ

`ประกาศ` นี้อยู่ภายใต้และถูกตีความตามกฎหมายของออสเตรเลีย (Laws of Australia)

หากคุณไม่ใช่ผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยในออสเตรเลีย คุณยืนยันเพิ่มเติมว่าคุณเข้าใจว่ากิจกรรมของคุณอยู่นอกขอบเขตของกรอบการกำกับดูแลและการป้องกันในท้องถิ่นของคุณและคุณเข้าใจถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

ข้อผูกพันที่ไม่ใช่สัญญาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับ `ประกาศ` นี้จะอยู่ภายใต้และการตีความตามกฎหมายของออสเตรเลีย

CFD เป็นตราสารที่มีความซับซ้อนและมีความเสี่ยงสูงที่จะสูญเสียเงินอย่างรวดเร็วจากเลเวอเรจ