Hedge skladi 101 – Vodič po trgovalnih strategijah Hedge skladov

Jitanchandra Solanki
17 Min branje

Naložba v hedge sklade je logična izbira za premožnejše posameznike, vsaj v določenem delu portfelja. Tovrstne naložbe so lahko namreč zelo dobičkonosne, v kolikor se z njimi upravlja na ustrezen način. In prav z različnimi trgovalnimi strategijami se upravljalci skladov vsakodnevno ukvarjajo. Vi, pa se lahko nekaj naučite od njih.

Za uvod si poglejmo nekaj zgodovinskih dejstev o hedge skladih. Prvi tovrsten sklad je leta 1949 ustanovil Alfred Winslow Jones preko svojega podjetja A.W. Jones & Co. Dognati je želel, ali je smiselno in učinkovito iskati ravnovesje med dolgoročnimi investicijami in obenem prodajati na kratko tiste delnice, katerih obeti niso najboljši. Celotno zgodo je nadgradil še z uporabo finančnega vzvoda za povečanje potencialnega donosa v relativnem smislu.

Kljub njegovemu uspehu, so hedge skladi šele po letu 1990 dočakali pravi vzpon, ko je vse več upravljalcev premoženja začelo spoznavati, da so tovrstni skladi bolj privlačni od klasičnih vzajemnih skladov. Po nekaterih ocenah naj bi leta 2019 na svetu obstajalo okoli 10.000 hedge skladov, ki naj bi skupaj upravljali okoli 3,25 bilijone dolarjev premoženja.

Hedge skladi - osnova strategije upravljanja premoženja

Sam termin 'hedge' skladov izvira iz dejstva, da lahko upravljalci zaščitijo (angl. hedge pomeni v prevodu zaščita) svoje odprti pozicije s trgovanjem in odpiranjem tako dolgih kot kratkih pozicij. To pomeni, da lahko vsaj teoretično, hedge skladi ustvarjajo dobiček tako na rastočih kot padajočih trgih.

Hedge skladi se na prvi pogled zdijo zelo podobni vzajemnim skladom in res je med njimi veliko sorodnosti. Obe vrsti skladov težita k čim višjim donosom za svoje vlagatelje, ob hkratnem minimiziranju tveganja. Se pa obe vrsti skladov med seboj zelo razlikujeta v smislu, da so strategije trgovanja hedge skladov bistveno bolj agresivne in dopuščajo večjo stopnjo tveganja. Posledično za naložbe v hedge sklade veljajo tudi strožje zahteve. V nadaljevanju tega članka si bomo pogledali nekaj najbolj priljubljenih trgovalnih strategij hedge skladov.

Preden pa se posvetimo tej tematiki, nas zanima, če veste, da lahko tudi vi odpirate dolge in krate pozicije na različnih trgih, podobno kot to počnejo hedge skladi? Tako običajni kot profesionalni vlagatelji lahko za te potrebe uporabljajo CFD-je (Contracts for Difference). V bistvu gre pri CFD-jih za instrument, s pomočjo katerega lahko špekulirate na smer gibanja tečaja osnovnega instrumenta, brez da bi to osnovno dobrino sploh imeli v lasti. To pomeni, da lahko ustvarjate donos tako na rastočih kot padajočih trgih.

Preko Admirals UK Ltd lahko trgujete CFD-je na različne osnovne instrumente, vključno z delnicami, valutami, indeksi, surovinami in kriptovalutami. Še več, trgujete lahko v pravem ali virtualnem demo okolju, v obeh primerih na osnovi renomirane trgovalne platforme MetaTrader 5, ki vam jo Admirals ponuja popolnoma brezplačno!

Za namestitev BREZPLAČNE Admirals MetaTrader 5 trgovalne platforme kliknite na oglas spodaj in takoj boste lahko začeli spremljati žive in zgodovinske grafikone gibanja tečajev različnih instrumentov.

Ekskluziven dodatek MetaTrader Supreme Edition

Prenesite najmočnejši paket dodatkov za vašo najljubšo trgovalno platformo!

Hedge skladi - najbolj priljubljene trgovalne strategije

Med vsemi navedenimi trgovalnimi strategijami v nadaljevanju, upravljalci skladov v luči zasledovanja čim višjih donosov v praksi običajno uporabljajo kombinacijo vseh, odvisno od trenutnih razmer na trgu.

Nevtralna strategija - hedge skladi

Skladi, ki se poslužujejo te strategije, se ne zanašajo na splošno rast trga in so v tem pogledu podobni skladom, ki se pri trgovanju poslužujejo tako dolgih kot kratkih pozicij. Je pa njihov cilj nevtralizirati volatilne razmere na trgu in sicer tako, da neprestano iščejo ravnotežje med dolgimi in kratkimi pozicijami, od tod tudi izvira sam naziv strategije - 'nevtralna'. Strategija se v določenih razmerah poslužuje tudi finančnega vzvoda za potenciranje donosa.

Strategija samo dolgih pozicij - hedge skladi

Ta naložbena strategija je še najbolj podobna strategiji vlaganja tradicionalnih vzajemnih skladov. Upravljalci, ki se poslužujejo te strategije, so na splošno usmerjeni na daljši naložbeni horizont in nižje tveganje. Glede na druge naložbene strategije le ta običajno dosega nižje donose. Prav to dejstvo in glede na že tako veliko konkurenco na področju investicijskih skladov, morajo upravljalci trdo delati za dosego zadovoljivih rezultatov in da upravičijo upravljavske provizije, ki jih zaračunavajo svojim strankam.

Strategija samo kratkih pozicij - hedge skladi

Ta strategija je usmerjena k doseganju donosa na račun prodaje delnic na kratko (shortanje) v času pričakovanega padanja tečajev. Iščejo torej delnice takšnih podjetij, ki kažejo določene šibkosti, ki so jih morda drugi vlagatelji spregledali. Strategija je še posebej uspešna v času splošnega medvedjega trenda na trgu. Tovrstna strategija je lahko izjemno donosna, v kolikor se stvari odvijajo v pričakovani smeri, a obenem velja poudariti, da je pri tovrstnem trgovanju prisotno tudi zelo visoko tveganje in zato takšen pristop ni primeren za vsakogar.

Hedge skladi, ki trgujejo na osnovi strategije kratkih pozicij, so pogosto pod vplivom določenih dogodkov. Leta 2020 je npr. korona virus prizadel številne panoge, med njimi še posebej močno letalsko industrijo. Spodaj si lahko pogledate dolgoročni tedenski grafikon delnice Deutsche Lufthansa (LHA):

Vir: Admirals MetaTrader 5, #LHA, tedensko - obdobje: 2.6.2013 do 2.6.2020, zajeto dne 2.6.2020 ob 1:40 pm BST. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Iz grafikona je lepo razvidno, kako je korona virus vplival na razprodajo delnic, vidi pa se tudi, da je družba že pred vplivom Covid-19 imela določene težave. Cena delnice te letalske družbe upada že vse od leta 2018, ko se je na trgu pojavilo več nizkocenovnih letalskih prevoznikov. Prav takšen razvoj dogodkov je nekaj, kar iščejo upravljalci hedge skladov.

Strategija dolgih in kratkih pozicij - hedge skladi

Gre nedvomno za najbolj pogosto uporabljeno strategijo, njen princip pa je zelo preprost: možnost ustvarjati donos tako na rastočih kot padajočih trgih. Gre za dilemo izbora in odprtja dolge pozicije na delnice tistih podjetij, za katere se pričakuje uspešno poslovanje in hkrati izbora delnic družb iz iste panoge, ki naj bi poslovale slabše in jih zato shortamo. Na enak način lahko trgujete s surovinami v koliko menite, da jim bo vrednost padala. Gre za neke vrste obliko trgovanja v parih, s čimer se maksimira možnosti za uspeh ob hkratnem minimiziranju tveganja.

Long/Short naložbeni portfelj je tudi odlična priložnost za zaščito izpostavljenosti. V kolikor se zgodi nekaj nepredvidljivega, kar potisne globalne borze močno navzgor ali navzdol, potem imamo v takšni situaciji vsaj eno naložbo, ki nam bo ustvarjala potencialni dobiček. Potencialna izguba siceršnjega portfelja bo tako nižja.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admirals odprete trgovalni račun za CFD-je, ki vam omogočajo odpiranje dolgih in kratkih pozicij, poleg tega pa si lahko odprete tudi investicijski račun za fizični nakup delnic in ETF-ov (Exchange Traded Funds).

Na ta način lahko na investicijskem računu kupite delnico podjetja, za katerega predvidevate rast, hkrati pa na CFD računu shortate delnico podjetja, v katerega ne verjamete najbolj. Na ta način lahko zaščitite vašo izpostavljenost in od tu tudi izvira izraz 'hedge' sklad.

Admirals Invest.MT5 račun vam omogoča investiranje v delnice in ETF-e na 15 največjih borzah po svetu. Druge značilnosti računa so:

  • Račun lahko odprete z vsega enim evrom minimalnega depozita, transakcijski stroški za trgovanje z ameriškimi delnicami pa znašajo 0,01 dolarja na delnico, a ne manj kot 1 dolar na posel.
  • Brezplačno boste lahko dostopali do tečajev v živo, brez zakasnitev ali dodatnih stroškov.
  • Preko izplačila dividend si boste lahko ustvarili tok pasivnih prihodkov.
  • Za trgovanje boste lahko uporabljali svetovno poznano trgovalno platformo MetaTrader 5, ki omogoča trgovanje z različnimi naložbenimi razredi.

Vse navedene in še druge ugodnosti lahko začnete koristiti takoj! Kliknite na oglas spodaj in si odprite trgovalni račun.

ETF CFDji

Trgujte CFDje na najbolj priljubljene ETFJE (exchange-traded funds)

Strategija kreditne arbitraže - hedge skladi

Gre za pomembno strategijo, ki se jo poslužuje večina hedge skladov. Upravljalci premoženja iščejo naložbene priložnosti na osnovi relativnih vrednosti med različnimi dolžniškimi vrednostnimi papirji istega izdajatelja. Pozorni so tudi na tiste vrednostne papirje, ki imajo isto kreditno oceno, na primer tisti, ki so zavarovani s hipotekami ali v obliki zavarovanja posojilnih obveznosti.

Ker se ta strategija osredotoča na kredite in ne na obrestne mere, je še posebej uspešna, kadar gospodarstvo hitro raste in je stopnja zadolževanja na vrhuncu.

Da bi se zaščitili pred gospodarskim padcem, se mnogi upravljavci skladov poslužijo te strategije za prodajo kratkoročnih obrestnih terminskih pogodb in državnih zakladnic.

Konvertibilne arbitraže - hedge skladi

V okviru konvertibilne arbitraže se upravljalec odloči za nakup dela konvertibilnega dolga podjetja v obliki obveznic ob hkratnem odprtju kratke pozicije na delnice tega istega podjetja. Ideja je v tem, da se obe strani naložbe medsebojno uravnotežita z nihanjem na trgu. Ta strategija je še posebej uspešna v času povečane volatilnosti na trgu, saj je takrat več priložnosti za ustvarjanje dobička. Poudariti pa je treba, da lahko določeni zunanji dogodki, kot so recimo prevzemne ponudbe, vplivajo na nepričakovano spremembo delniškega tečaja delnice, ki je predmet naše naložbe.

Arbitraža fiksnega donosa - hedge skladi

Gre za strategijo, ki je podobna strategiji odpiranja dolgih in kratih delniških pozicij, le da imamo tu opravka z dolžniškimi instrumenti, pa naj gre za občinske ali podjetniške obveznice. Vrednostni papirji se kupujejo na enem trgu in prodajo na drugem, pri tem pa se izkoriščajo razlike v ceni. Ker so pri tovrstnem trgovanju dobički relativno skromni, je nujno izkoriščanje finančnega vzvoda za dosego želenih rezultatov. Je pa res, da se na ta način poveča tudi tveganje, saj finančni vzvod deluje v obe smeri, torej potencira potencialne dobičke, kot tudi potencialne izgube.

Arbitraža tveganja - hedge skladi

Ta strategije je poznana tudi pod pojmom arbitraža prevzema. Vključuje trgovanje z delnicami dveh družb, ki sta vključeni v združitev ali prevzem. Zadeva deluje preprosto zato, ker novica o prevzemu pogosto dvigne ceno delnice, a le ta se ustali nekoliko pod nivojem prevzemne cene, saj ni mogoče z gotovostjo vedeti, da bo prevzem resnično izvršen. Dobiček se torej ustvari na osnovi te razlike v ceni, toda upravljalci morajo biti dobro podkovani v smislu poznavanja regulativnih okvirov, da lahko uspešno sprejemajo tovrstne naložbene odločitve.

Globalna makro strategija - hedge skladi

Globalno makro strategija temelji na analiziranju makroekonomskih trendov in temeljnih gospodarskih kazalnikov z namenom predvideti njihov učinek na obrestne mere, valutna razmerja, surovine in delniške tečaje po vsem svetu. Skladi, ki trgujejo na osnovi te strategije, lahko trgujejo tako rekoč s katerimkoli instrumentom, se pa vseeno osredotočajo na derivate, terminske pogodbe in valute. Tudi pri teh skladih je uporaba vzvoda z namenom potenciranja dobičkov zelo pogosta.

Veliko hedge skladov je v okviru globalne makro strategije usmerjenih na trgovanje z valutami in surovinami. Pri valutah je princip zelo preprost – nakup rastoče valute napram padajoči valuti. Tudi na to strategijo pogosto vplivajo posamezni dogodki, kot so npr. intervencije centralnih bank ali druge pomembne spremembe na političnem ali ekonomskem področju.

Spodaj je prikazan dolgoročni tedenski grafikon gibanja tečaja ameriškega dolarja napram brazilskemu realu (USDBRL).

Vir: Admirals MetaTrader 5, USDBRL, tedensko - obdobje: 30.10.2011 do 2.6.2020, zajeto dne 2.6.2020 ob 3:40 pm BST. Opozorilo: Pretekli rezultati ne zagotavljajo prihodnjih donosov in tudi niso zanesljiv indikator bodoče uspešnosti.

Kot je razvidno iz slike zgoraj, je BRL padal napram USD od leta 2011, četudi je bilo vmes obdobje rasti med leti 2015 in 2017. Neuspešno politično vodstvo in gospodarske težave so močno vplivale na vrednost državne valute. Valutni par USDBRL je tako ostal nad 200-tedensko eksponencialno drsečo sredino vse od leta 2011. Hedge skladi iščejo prav takšne dolgoročne trende.

Ali ste vedeli, da se lahko več o temeljni analizi in trgovanju na osnovi tehnične analize naučite v Admirals izobraževalni knjižnici? Lahko pa se tudi prijavite na enega izmed Admirals Trading Spotlight webinarjev.

Na petih srečanjih, trikrat tedensko, vam bodo profesionalni trgovalci predstavili različne tehnike temeljne in tehnične analize, ki jih lahko uporabite pri iskanju naložbenih priložnosti na različnih trgih.

Za rezervacijo mesta na tovrstnih brezplačnih webinarjih, kliknite na oglas spodaj:

Brezplačni trgovalni webinarji

Udeležite se webinarjev v živo, ki jih gostijo naši strokovnjaki za trgovanje

Posebna situacija - hedge skladi

Tovrstno strategijo imenujemo tudi investiranje na podlagi novic ali dogodkov, kateri imajo močan vpliv na spremembo vrednosti podjetja. Sprememba je lahko seveda pozitivna, kot npr. predlagan prevzem podjetja ali lansiranje novega produkta, lahko pa je tudi negativna, kot recimo objava podatka o padcu dobička ali če družbo zapusti kateri od ključnih članov uprave.

Strategija investiranja v 'problematične' naložbe - hedge skladi

Ko je neka družba v resnih finančnih težavah, je po eni strani privlačna za naložbo, v kolikor ocenjeno tveganje vendarle ni previsoko. Pri tovrstnem investiranju gre običajno za naložbe v obresti in dolg iz naslova obveznic, včasih tudi v delnice, če je cena prava. Prednost takšnega investiranje je v tem, da so običajno nakupi opravljeni z visokim diskontom, končni uspeh pa je odvisen od tega, ali se bo družbi dolgoročno uspelo prebiti skozi težave.

Kvantitativna strategija - hedge skladi

Investiranje na osnovi kvantitativne strategije se poslužuje statističnega in matematičnega modeliranja s ciljem ugotoviti in predvideti določene vzorce na finančnih trgih. Gre za obdelavo velike količine podatkov na osnovi kompleksnih procesov. Zelo pogosto so naložbene odločitve avtomatizirane in ne zahtevajo posredovanja človeka. Strategija je bolj naklonjena zelo aktivnemu trgovanju na osnovi algoritmov umetne inteligence.

Strategija naložb na razvijajoče trge - hedge skladi

Investiranje na razvijajoče trge je priljubljena strategija, saj so ti trgi bolj volatilni od razvitih trgov, zaradi česar ponujajo več priložnosti za zaslužek. Na razvijajočih trgih lahko najdemo naložbene priložnosti v različnih razredih, od obveznic, do valut in delnic. Daljni vzhod, vključno z Japonsko, Kitajsko in Tajvanom, je v zadnjem obdobju še posebej priljubljena destinacija za naložbe upravljalcev v hedge skladih.

Ali ste vedeli, da lahko preko Admirals trgujete in investirate na različne razvijajoče trge in sicer tako v njihove delniške indekse, valute, kot tudi ETF-e? Več si lahko preberete v članku: 'Investiranje na razvijajoče trge preko indeksov'.

Hedge skladi - uporaba strategij hedge skladov preko Admirals?

Upravljalci hedge skladov se torej poslužujejo različnih strategij z namenom doseganja čim višjega donosa za njihove investitorje. Preden se odločite za eno ali drugo strategijo je pomembno, da pretehtate prednost in slabosti vsake posamične strategije in možnosti, ki so vam na voljo, da bi lahko strategijo uspešno izvajali.

Ena od ključnih zadev katerekoli strategije hedge skladov je pravočasno odreagirati. To ni težko samo začetnikom, temveč tudi trgovalcem z večletnimi izkušnjami s trgovanjem. Vam je pa lahko pri tem v pomoč orodje Admirals Supreme Edition, s pomočjo katerega lahko stranke Admirals popolnoma brezplačno nadgradijo MetaTrader trgovalno platformo in dobijo dostop do Technical Insight Lookup indikatorja.

S pomočjo tega indikatorja lahko uporabniki iščejo med že izdelanimi naložbenimi priložnostmi na različnih trgih in različnih časovnih okvirjih, na osnovi kratkoročnih, srednjeročnih in dolgoročnih tehničnih dogodkov. Primer je prikazan na sliki spodaj:

Zaslonska slika Admirals Supreme Edition paketa za MetaTrader 5, ki prikazuje Technical Insight Lookup indikator.

V zgornjem primeru indikator išče med različnimi tehničnimi dogodki za VanEck Vectors Gold Miners ETF. Gre za odlično orodje, ki vam pomaga najti naložbene priložnosti na različnih trgih. Več o tem indikatorju si lahko preberete v članku: 'Kako trgovati s pomočjo Trading Central'.

Že danes lahko začnete s trgovanjem preko demo trgovalnega računa, ki vam omogoča virtualno trgovanje in preizkus vseh funkcionalnosti, ki vam jih ponuja Admirals. Med drugim boste lahko:

  • Trgovali preko dobro uveljavljenega in reguliranega brokerja, ki ga med drugim nadzira UK Financial Conduct Authority.
  • Deležni zaščite pred negativnim stanjem na računu, kar pride prav v primeru nepredvidenih in neželenih premikov na trgu.
  • Dostopali do najhitrejše in najbolj priljubljene trgovalne platforme na svetu imenovane MetaTrader, ki vam jo Admirals UK Ltd. ponuja popolnoma brezplačno in za različne operacijske sistem in naprave: PC, Mac, Web, Android in iOS.
  • Odprli Invest.MT5 investicijski račun za nakup delnic in ETF-ov na 15 največjih borzah po vsem svetu.
  • Odprli Trade.MT4 ali Trade.MT5 trgovalni račun za trgovanje s CFD-ji (Contracts for Difference), ki vam omogočajo odpiranje dolgih ali kratih pozicij in tako ustvarjanje dobička na rastočih ali padajočih trgih.
  • Vašo MetaTrader 5 trgovalno platformo boste lahko popolnoma brezplačno nadgradili z Admirals Supreme Edition vtičnikom.

Vse kar potrebujete za odprtje demo trgovalnega računa je ime, email in telefonska števila, da se boste lahko registrirali na Admirals spletni strani, kot prikazuje slika spodaj:

Po opravljenem postopku boste dobili dostop do Namizja, ki vam med drugim omogoča odprtje novega demo ali pravega trgovalne računa, namestitev trgovalne platforme, dostop do trgovalnih orodij, polog ali dvig denarnih sredstev in še nekatere druge zadeve.

S klikom na oglas spodaj si lahko odprete demo trgovalni račun še danes!

Brez tveganja Demo račun

Registrirajte si brezplačen demo račun in obvladajte svojo trgovalno strategijo

Upamo, da ste uživali pri branju tega članka, če pa bi radi izvedeli še več o trgovanju na splošno, potem si preberite sorodne članke navedene spodaj:

Uspešno trgovanje!

Admirals

To besedilo vsebuje dodatne informacije o vseh analizah, ocenah, napovedih, napovedih in drugih informacijah (v nadaljevanju "Analize"), objavljenih na spletni strani Admirals.

1. Analiza je bila objavljena za informativne namene in se ne sme šteti za investicijsko svetovanje ali priporočilo.

2. Vsaka stranka neodvisno sprejema investicijske odločitve in Admirals ne odgovarja za kakršno koli izgubo, ki izhaja iz take odločitve, ne glede na to, ali odločitev temelji na analizi.

3. Vsako analizo opravi neodvisni analitik (v nadaljnjem besedilu: avtor) na podlagi svojega osebnega mnenja.

4. Za zagotovitev zaščite interesov strank in objektivnosti analize je Admirals vzpostavil notranje postopke za preprečevanje navzkrižja interesov.

5. Čeprav si prizadevamo zagotoviti zanesljivost in popolnost informacij, ki so na voljo v analizah, Admirals ne more zagotoviti točnosti in popolnosti kakršnih koli informacij v analizah. Predstavljene številke, ki se nanašajo na prejšnja gibanja cen, ne zagotavljajo prihodnjih rezultatov.

6. Prednost Analiza se ne sme obravnavati kot posredna obljuba ali jamstvo za Admirals, da bo stranka z uporabo navedenih strategij ali omejitvijo izgub dobiček.

7. Predhodna nihanja cen v ceni finančnega instrumenta ali pričakovanja, navedena v analizah, se ne smejo šteti za obljubo ali jamstvo za Admirals za prihodnja gibanja cen. Vrednost finančnega instrumenta se lahko poveča in zmanjša, ohranitev vrednosti instrumenta pa ni zagotovljena.

8. Projekcije, vključene v analizo, ne smejo upoštevati nobenih provizij, davkov in drugih stroškov, ki nastanejo pri vlaganju v take instrumente. Cenik Admiralsa je naveden na spletni strani Admiralsa.

9. Proizvodi, s katerimi se trguje na finančnem vzvodu (vključno s CFD-ji), so po svoji naravi špekulativni, trgovanje pa lahko povzroči izgubo in dobiček. Preden začnete trgovati, morate poskrbeti, da boste razumeli vsatveganja

NAJBOLJ BRANI ČLANKI
Naložbeno srebro ✳️ Investirajte v naložbeno srebro
Srebro, tako kot zlato in platina, spada v skupino dobrin, znanih kot plemenite kovine, in je bilo med ljudmi že stoletja zelo iskano. Poleg tega, da se srebro uporablja za izdelavo nakita, ima srebro številne industrijske uporabe, vključno s proizvodnjo baterij in polprevodnikov.Zaradi vsestranskos...
Vodnik za vlaganje v dividende
Ali veste, kaj je dividendni donos? Ste že slišali za dividendno usklajevanje delniških indeksov? Če ne in vas zanima več o vlaganju dividend, berite naprej! V tem članku vam bomo povedali vse o dividendah in o tem, kako lahko ti pogoji vplivajo na vašo donosnost kot borznega investitorja. Vsebina...
Futures - Kako trgovati terminske pogodbe?
Trgovanje s terminskimi pogodbami ali futures sega v leto 1851, ko je bila spisana prva terminska pogodba na koruzo, s katero se je trgovalo na Chicago Board of Trade (CBOT). Njen namen je bil skleniti dogovor med prodajalcem (kmetom) in kupcem (industrijskim podjetjem) glede prihodnje prodaje žita...
Poglej vse