Salvează PDF Tipărește

Clasificarea clienților


Admiral Markets Cyprus Ltd. este înființată (Certificat de încorporare nr. HE 310328) în Republica Cipru în cadrul Departamentului de înregistrare a companiilor și administrator oficial. Admiral Markets Cyprus Ltd este autorizată și reglementată de Cyprus Securities and Exchange Commission (http://www.cysec.gov.cy) (Licența nr. 201/13) și operează în conformitate cu Directiva privind piețele instrumentelor financiare (Directiva UE 2004/39 /EC).

1. Introducere

1.1. Pentru a furniza clienților servicii de investiții, Admiral Markets Cyprus Ltd solicită acestora, înainte de furnizarea serviciilor, să furnizeze informațiile care sunt necesare pentru a înțelege circumstanțele principale asociate clientului. De asemenea, le solicită să ofere Admiral Markets Cyprus Ltd motive întemeiate pentru a considera că clientul are cunoștințele și experiența necesare pentru a înțelege riscurile asociate cu produsul sau serviciul de investiții oferit sau solicitat de client.

1.2. Pentru a determina cunoștințele și experiența clientului în ceea ce privește investițiile, informațiile obținute de Admiral Markets Cyprus Ltd vor acoperi cel puțin următoarele aspecte în măsura în care sunt relevante în ceea ce privește clasificarea clienților, natura și domeniul de aplicare al serviciul furnizat, tipul și complexitatea serviciului, produsului și tranzacțiilor preconizate și riscurile asociate:

1.2.1. tipurile de servicii de investiții, tranzacții și valori mobiliare despre care clientul are cunoștințe suficiente;

1.2.2. volumul, natura și frecvența tranzacțiilor clientului cu valori mobiliare și perioada în care au fost efectuate;

1.2.3. nivelul de educație, profesia sau, dacă este necesar, profesia anterioară a clientului sau a potențialului client.

1.3. Admiral Markets Cyprus Ltd va avea dreptul să se bazeze pe informațiile furnizate de client, cu excepția cazului în care Admiral Markets Cyprus Ltd este conștientă sau ar fi trebuit să fie conștientă de faptul că informațiile transmise erau învechite, inexacte sau incomplete.

2. Client de Retail

2.1. O persoană care nu este client profesional sau contrapartidă eligibilă va fi considerată de Admiral Markets Cyprus Ltd drept client de retail

3. Client Profesional

3.1. Clientul profesional este un client care posedă experiența, cunoștințele și expertiza pentru a lua propriile decizii de investiții și pentru a evalua în mod corespunzător riscurile pe care le implică acestea.

3.2. Următoarele persoane sunt considerate, prin natura lor, clienți profesionali:

3.2.1. entități autorizate de un stat membru, entități autorizate sau reglementate de un stat membru și entități autorizate sau reglementate de un stat non-membru:

3.2.2. instituțiile de credit, companiile de investiții, alte instituții financiare autorizate sau reglementate, companiile de asigurări, sistemele de investiții colective și societățile de administrare ale acestor scheme, fondurile de pensii și societățile de administrare ale acestor fonduri, dealerii de mărfuri și derivate de mărfuri;

3.2.3. guvernele naționale și regionale, organismele publice care gestionează datoria publică, băncile centrale;

3.2.4. instituții internaționale și supranaționale precum Banca Mondială, FMI, BCE;

3.2.5. BEI și alte organizații internaționale similare;

3.3. Entitățile menționate mai sus sunt considerate clienți profesionali. Cu toate acestea, li se permite să solicite tratament non-profesional, iar Admiral Markets Cyprus Ltd poate fi de acord să ofere un nivel mai ridicat de protecție. În cazul în care clientul Admiral Markets Cyprus Ltd este o întreprindere menționată mai sus, Admiral Markets Cyprus Ltd trebuie să-l informeze înainte de orice prestare de servicii că, pe baza informațiilor disponibile Admiral Markets Cyprus Ltd, clientul este considerat a fi un client profesional și va fi tratat ca atare, cu excepția cazului în care Admiral Markets Cyprus Ltd și clientul convin altfel. Clientul poate solicita o modificare a termenilor contractului pentru a asigura un grad mai ridicat de protecție.

3.4. Acest nivel mai ridicat de protecție va fi furnizat atunci când un client care este considerat a fi unul profesional încheie un acord scris cu Admiral Markets Cyprus Ltd, în sensul că nu va fi tratat ca un client profesional în sensul regimului de conduită aplicabil. Un astfel de acord ar trebui să specifice dacă acest lucru se aplică unuia sau mai multor servicii sau tranzacții în particular sau unuia sau mai multor tipuri de produse sau tranzacții.

3.5. Următoarele persoane pot fi tratate,la cerere, drept clienți profesionali:

3.5.1. Clienților, alții decât cei menționați în secțiunea 3.2.1, inclusiv organismele din sectorul public și investitorii privați, li se poate permite, de asemenea, să renunțe la unele dintre protecțiile oferite de regulile de desfășurare a activității Admiral Markets Cyprus Ltd.

3.5.2. Admiral Markets Cyprus Ltd are permisiunea de a trata pe oricare dintre clienții de mai sus ca fiind profesionali, cu condiția îndeplinirii criteriilor și procedurii relevante menționate mai jos. Cu toate acestea, nu se presupune că acești clienți dețin cunoștințe de piață și experiență comparabile cu cele ale categoriilor enumerate în secțiunea 3.2.1.

3.5.3. O astfel de renunțare la protecția oferită de regimul standard de conduită va fi considerată valabilă numai dacă o evaluare adecvată a expertizei, experienței și cunoștințelor clientului, efectuată de Admiral Markets Cyprus Ltd, oferă o asigurare rezonabilă, ținând cont de natura tranzacțiilor sau serviciile avute în vedere, că clientul este capabil să ia propriile decizii de investiții și să înțeleagă riscurile implicate.

3.5.4. Testul de adecvare aplicat managerilor și directorilor entităților licențiate în temeiul directivelor europene în domeniul financiar ar putea fi privit ca un exemplu de evaluare a expertizei și cunoștințelor. În cazul entităților de mici dimensiuni, persoana supusă evaluării de mai sus ar trebui să fie persoana autorizată să efectueze tranzacții în numele entității.

3.5.5. Pe parcursul evaluării de mai sus, cel puțin două dintre următoarele criterii ar trebui să fie îndeplinite:

 • clientul a efectuat tranzacții, de dimensiuni semnificative, pe o piață relevantă, cu o frecvență medie de 10 tranzacții pe trimestru în ultimele patru trimestre,
 • dimensiunea portofoliului de instrumente financiare ale clientului, definit ca incluzând depozite în numerar și instrumente financiare depășește 500.000 EUR
 • clientul lucrează sau a lucrat în sectorul financiar cel puțin un an într-o funcție profesională, care necesită cunoașterea tranzacțiilor sau serviciilor avute în vedere.

3.6. Clienții definiți mai sus pot renunța la beneficiile aferente regulilor detaliate de conduită numai atunci când este urmată procedura de mai jos:

 • trebuie să declare în scris către Admiral Markets Cyprus Ltd că doresc să fie tratați drept clienți profesionali, fie în general, fie doar cu privire la un anumit serviciu de investiții sau tranzacție sau tip de tranzacție sau produs,
 • Admiral Markets Cyprus Ltd trebuie să le furnizeze un avertisment în scris clar cu privire la drepturile de protecție și despăgubire pentru investitori pe care aceștia le pot pierde,
 • trebuie să declare în scris, într-un document separat de contract, că sunt conștienți de consecințele pierderii unor astfel de protecții.

3.7. Înainte de a decide să accepte orice cerere de derogare, Admiral Markets Cyprus Ltd trebuie să ia toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că clientul care solicită să fie tratat ca un client profesional îndeplinește cerințele relevante menționate mai sus.

3.8. Clienții profesionali sunt responsabili să țină la curent Admiral Markets Cyprus Ltd cu privire la orice modificare care ar putea afecta clasificarea lor actuală. În cazul în care Admiral Markets Cyprus Ltd devine conștientă totuși de faptul că clientul nu mai îndeplinește condițiile inițiale, adică cele care l-au făcut eligibil pentru clasificarea drept client profesional, atunci Admiral Markets Cyprus Ltd va lua măsurile corespunzătoare.

4. Contraparte eligibilă

4.1. Următoarele persoane pot fi clasificate drept contrapărți eligibile numai în ceea ce privește furnizarea serviciului de recepție și transmitere a ordinelor de valori mobiliare, executarea ordinelor de valori mobiliare în numele sau în contul clienților și tranzacționarea cu valori mobiliare în cont propriu:

 • entități autorizate de un stat membru, entități autorizate sau reglementate de un stat membru și entități autorizate sau reglementate de un stat non-membru:
 • instituțiile de credit, companiile de investiții, alte instituții financiare autorizate sau reglementate, companiile de asigurări, sistemele de investiții colective și societățile de administrare ale acestor scheme, fondurile de pensii și societățile de administrare ale acestor fonduri, dealerii de mărfuri și derivate de mărfuri;
 • guvernele naționale și regionale, organismele publice care gestionează datoria publică, băncile centrale;
 • instituții internaționale și supranaționale, cum ar fi Banca Mondială, FMI, BCE, BEI și alte organizații internaționale similare;
 • persoane a căror activitate principală este în legătură cu dealing-ul de materii prime sau instrumente derivate aferente materiilor prime pe cont propriu;
 • persoane care tranzacționează pe cont propriu pe piețe futures, de opțiuni sau alte instrumente derivate și pe piețele monetare numai în scopul asigurării investițiilor efectuate pe piețele instrumentelor derivate sau care efectuează tranzacții în contul participanților pe piețele menționate sau stabilesc principii de stabilire a prețurilor pentru ei și ale căror execuții ale tranzacțiilor sunt garantate de persoane care organizează decontarea pe aceleași piețe.

5. Cererea pentru o clasificare diferită

5.1. Un client de retail poate solicita să fie clasificat drept un client profesional. Prin urmare, clientul acceptă un nivel mai redus de protecție.

5.2. Un client profesional poate solicita să fie clasificat drept client de retail. Prin urmare, clientul obține un nivel mai ridicat de protecție.

5.3. O contrapartidă eligibilă poate solicita să fie clasificată drept client profesional sau client de retail. Clientul respectiv obține, în cea de-a doua situație, un nivel mai ridicat de protecție.

5.4. Admiral Markets Cyprus Ltd își rezervă dreptul de a refuza oricare dintre tipurile de cerere de mai sus pentru o clasificare diferită.