Zapisz w PDF Drukuj

Polityka Najlepszej Realizacji Zlecenia Admiral Markets UK Ltd

Dokument zatwierdzony przez Zarząd dnia 8 maja 2019 roku

Admiral Markets UK Ltd. ("AM UK") zobowiązuje się do zapewnienia swoim klientom jak najlepszych wyników podczas realizacji ich zleceń oraz postępowania wobec nich w uczciwy i przejrzysty sposób. Najlepsza realizacja zlecenia jest wymogiem zarówno Dyrektywy 2014/65UE w sprawie rynków instrumentów finansowych UE ("MiFiD"), jak i Urzędu Nadzoru Finansowego (FCA) i ma zastosowanie wobec wszystkich firm regulowanych w Europie, które realizują zlecenia w imieniu klientów detalicznych i profesjonalnych.Najlepsza realizacja zlecenia dotyczy naszego zobowiązania do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu uzyskania możliwie jak najlepszego wyniku dla naszych Klientów podczas realizacji ich zleceń, przy uwzględnieniu wszystkich istotnych czynników najlepszej egzekucji.W celu uzyskania najlepszych wyników podczas realizacji zleceń przez naszych klientów wykorzystujemy nasz osąd, uwzględniając następujące czynniki:

 • łączna suma świadczeń wpłaconych przez klienta (suma ceny instrumentu finansowego i kosztów związanych z realizacją);

 • niezwłoczność i prawdopodobieństwo egzekucji i rozliczenia;  

 • rodzaj i wielkość zlecenia oraz transakcji a także ich wpływ na rynek; oraz  

 • inne czynniki, które naszym zdaniem mają znaczenie dla realizacji zlecenia, takie jak cena, niezwłoczność i prawdopodobieństwo egzekucji oraz wielkość i charakter rozliczenia.  

Dalsze informacje dotyczące każdego z nich są przedstawione poniżej, gdzie każda z nich jest wymieniona według kolejności od najistotniejszych.

Łączna suma świadczeń klienta

Najlepszy możliwy wynik jest określany w kategoriach łącznej sumy świadczeń wpłaconych przez klientów detalicznych.Łączna suma świadczeń jest sumą ceny instrumentu finansowego i wszystkich istotnych kosztów związanych z egzekucją.Głównym sposobem, w jaki staramy się zapewnić ten wynik, jest przegląd kalkulacji naszych cen kupna/sprzedaży stosowanych do wykonania zlecenia klienta w celu zapewnienia, że cena rynkowa produktu referencyjnego, którego dotyczy zlecenie, jest należycie uwzględniana.Dalsze wydatki bezpośrednio związane z wykonaniem zlecenia, takie jak opłaty za miejsce realizacji zlecenia, opłaty za rozliczenie i z tytułu rozrachunku oraz wszelkie inne opłaty wnoszone na rzecz stron trzecich uczestniczących w realizacji zlecenia, stanowią część łącznej sumy świadczeń klienta.

Dla klientów profesjonalnych najlepszy możliwy wynik jest również określany w kategoriach łącznej sumy świadczeń. Jeżeli z określonego zlecenia wynika, że mamy powody, aby sądzić lub klient oświadcza, że ze względu na charakter zlecenia lub czynniki dotyczące klienta, inne czynniki, takie jak prawdopodobieństwo i niezwłoczność egzekucji i rozliczenia, mają większe znaczenie, możemy uwzględnić takie czynniki w realizacji zlecenia. W takim przypadku poddamy ocenie, czy realizacja transakcji w kategoriach łącznej sumy świadczeń zapewniłaby niezwłoczną i pełną realizację transakcji.Jeżeli taka realizacja nie zostanie zapewniona, ocenimy, czy częściowa realizacja zlecenia w kategoriach łącznej sumy świadczeń byłaby dla klienta bardziej korzystna niż pełna realizacja zlecenia na podstawie kryterium prawdopodobieństwa egzekucji i rozliczenia.Jeśli nie, zastosujemy kryterium realizacji transakcji i rozliczenia. Ocenimy również potencjalny negatywny wpływ czasu egzekucji (niezwłoczności) dla klienta oraz zakres związanego z tym ryzyka wystąpienia szkody.W przypadku, gdy szkoda ta przekroczy zyski osiągalne na podstawie łącznej sumy świadczeń, stosowane będzie kryterium niezwłoczności.

Niezwłoczność egzekucji (realizacji)

Najlepszy możliwy wynik jest określany w kategoriach łącznej sumy świadczeń, niezwłoczność egzekucji jest starannie i stale monitorowana w celu zapewnienia, że niezwłoczność egzekucji przez dostawców płynności i w innych miejscach egzekucji jest zgodna z polityką najlepszej realizacji zlecenia. Niezwłoczność wykonania może mieć wpływ na zdolność AM UK Ltd do zapewnienia egzekucji z minimalnym poślizgiem cenowym.Korzystanie z usług dostawców płynności wykazujących stałe problemy związane z opóźnioną egzekucją, które nie zostaną rozwiązane w adekwatnym terminie, zostanie wstrzymane.

Prawdopodobieństwo egzekucji i rozliczenia

Prawdopodobieństwo egzekucji także jest traktowane starannie i stale monitorowane w celu zapewnienia, że egzekucja przez dostawców płynności i w innych miejscach egzekucji zapewnia wykonanie i rozliczenie, które jest zgodne z najlepszą realizacją zlecenia. Korzystanie z usług dostawców płynności wykazujących stałe problemy z ponadnormatywnymi wskaźnikami odrzucenia,które nie zostaną rozwiązane w adekwatnym terminie, zostanie wstrzymane.

Inne czynniki

Poza wymogami z zakresu najlepszej realizacji zleceń AM UK podlega zasadom FCA dla przedsiębiorstw, które wobec nas obowiązują:

 • uczciwe świadczenie usług, z należytym profesjonalizmem, dbałością i starannością;

 • przestrzeganie właściwych standardów postępowania na rynku; oraz

 • przykładanie należytej uwagi do interesów naszych klientów i traktowanie ich w sprawiedliwy sposób.

AM UK dokłada wszelkich starań oraz prowadzi stały monitoring w celu wykluczenia oczywistych błędów.Wszystkie instrumenty podlegają rozsądnemu filtrowaniu cen, które zapobiegają większości oczywistych błędów, takich jak skoki cen.

Poprawność cen i symetria poślizgu cenowego są starannie i stale monitorowane; nie akceptujemy dostawców płynności, którzy nie zapewniają poprawności cen. Korzystanie z usług dostawców płynności wykazujących stałe problemy z asymetrycznym poślizgiem, które nie zostaną rozwiązane w adekwatnym terminie, zostanie wstrzymane.

Czas dyspozycyjności systemu jest ważnym czynnikiem w przypadku instrumentów z jednym dostawcą płynności. Jest on uważnie analizowany i monitorowany, a w przypadku utrzymujących się problemów, które mogą mieć wpływ na dostępność cen spowodowaną czynnikami zewnętrznymi, takimi jak awarie systemu, podjęte zostaną kroki naprawcze.

Polityka najlepszej realizacji zlecenia dotyczy wszystkich oferowanych przez nas instrumentów finansowych.W związku z tym prowadzimy szczegółowy monitoring jakości egzekucji w tych miejscach, w których zlecenia klientów zostały zrealizowane dla AM UK.Mamy dostęp do wielu różnych źródeł danych w celu ustalenia ceny rynkowej, co jest naszym obiektywnym spojrzeniem na ceny bid i offer, dostępne dla inwestorów handlujących na zasadach rynkowych.

Nie wprowadzamy zwyczajowego rozróżnienia pomiędzy zleceniami otrzymywanymi od klientów profesjonalnych i klientów detalicznych, jednak w pewnych okolicznościach nasze określenie relatywnej wagi czynników egzekucji może się różnić w przypadku klientów profesjonalnych, np. gdy prawdopodobieństwo egzekucji może mieć pierwszeństwo przed ceną.

Miejsca Egzekucji

W odniesieniu do każdej transakcji na kontraktach na różnice kursowe ("CFD") AM UK działa jako zleceniodawca na zasadzie reguły dopasowania.Oznacza to, że po zawarciu transakcji z klientem zawieramy transakcję typu back to back z dostawcą płynności na tych samych warunkach.W rezultacie, klient będzie miał do czynienia tylko z AM UK, a nie z rynkiem bazowym.Dostawca płynności może działać jako animator rynku w odniesieniu do danej transakcji lub zawrzeć transakcję na podobnych warunkach z innym dostawcą płynności lub rynkiem regulowanym lub MTF/OTF lub równoważnym w jurysdykcji poza EOG. Naszym jedynym dostawcą płynności jest Admiral Markets A.S. Zastrzegamy sobie jednak prawo do korzystania z alternatywnych dostawców płynności.

Szczególne instrukcje dla klientów

Jeżeli klient dostarczy szczegółowe instrukcje dotyczące pełnej lub częściowej realizacji egzekucji zlecenia, zostanie ono zrealizowane zgodnie z takimi instrukcjami.W przypadku, gdy klient dostarcza szczegółowe instrukcje dla AM UK, AM UK może zostać powstrzymane od przestrzegania zasad i procedur opisanych powyżej, czego celem jest uzyskanie możliwie najlepszego wyniku dla klientów. W przypadku, gdy klient złoży zlecenie "limit" na rachunku typu Admiral. Invest, nie będziemy zobowiązani do ujawnienia takiego zlecenia adekwatnej giełdzie do czasu, gdy zlecenie "limit" będzie realizowane.

Egzekucja zleceń dotyczących Akcji i innych instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym

AM UK wykonuje zlecenia dotyczące instrumentów finansowych będących w obrocie na rynku regulowanym lub na wielostronnej platformie obrotu (np. akcje, standardowe instrumenty pochodne, jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego, które są regulowane w odniesieniu do obrotu giełdowego) zgodnie z poniższymi zasadami, w stosownych przypadkach:

 • Każde zlecenie zostanie zrealizowane najszybciej, jak będzie to możliwe, ale nie później niż dwie minuty po jego otrzymaniu, poprzez wysłanie zlecenia do miejsca egzekucji, co według nas zapewni klientowi najlepszy wynik;  

 • Firma może opóźnić wysłanie zlecenia lub podjąć decyzję o wysłaniu go w kolejnych partiach.Możemy zwlekać, jeśli uważamy, że ze względu na warunki rynkowe lub płynność, wielkość lub charakter zlecenia, byłoby to najbardziej korzystne rozwiązanie dla klienta;

 • Zlecenia klientów mogą być agregowane w celu złożenia ich jako zlecenia zbiorczego zgodnie z naszymi Zasadami Zarządzania Konfliktem Interesów, zasadami handlu instrumentami finansowymi i Polityką Najlepszej Realizacji Zlecenia;

 • Jeżeli stroną wykonanego zlecenia klienta zostanie AM UK lub inny klient, będzie ono wykonane po cenie odpowiadającej cenie rynkowej.

Realizacja zleceń dotyczących instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym i wielostronną platformą obrotu

AM UK może realizować zlecenia poza rynkiem regulowanym lub wielostronną platformą handlową tylko wtedy, gdy użytkownik wyraził na to zgodę.

Taki obrót na rynku pozagiełdowym ("OTC") będzie prowadzony wyłącznie w odniesieniu do instrumentów wyłącznie jednego kontrahenta, np. obligacji, instrumentów rynku pieniężnego, instrumentów pochodnych o stałym dochodzie, walutowych instrumentów pochodnych i innych instrumentów OTC.

Po otrzymaniu zlecenia OTC, podamy bezpośrednio ceny orientacyjne lub stałe, po czym zawrzemy umowę kupna; zarówno, gdy zaakceptują Państwo podaną przez nas cenę stałą albo w przypadku cen orientacyjnych, gdy zaakceptują Państwo cenę przez nas ustaloną. Jeśli wykonamy takie zlecenie w Państwa imieniu, zazwyczaj wykonamy je po cenie odpowiadającej cenie rynkowej, która jest obliczana na podstawie zewnętrznych cen referencyjnych dla odpowiednich aktywów bazowych, o ile będą adekwatne i dostępne, wraz z marżą handlową oraz kosztami wykorzystaniakapitału i ryzykiem kontrahenta. AM UK będzie zawsze zobowiązana do działania w najlepszym interesie swoich klientów i unikania wszelkich konfliktów interesów.

Transakcje negocjowane

W niektórych przypadkach AM UK będzie podawać bezpośrednio klientowi orientacyjną lub ustaloną cenę, na przykład cenę ryzyka.W takich przypadkach zawrzemy umowę kupna, zarówno, gdy klient zaakceptuje podaną przez nas cenę stałą albo w przypadku cen orientacyjnych, gdy ustalimy cenę dla klienta i zostanie ona zaakceptowana.

Alternatywnie, klient może poprosić AM UK o zawarcie umowy odnośnie lub związanej z instrumentami finansowymi (na przykład, ale nie ograniczając się do, transakcji finansowania papierów wartościowych).W takich przypadkach, po zakończeniu negocjacji, możemy podjąć decyzję o zawarciu odpowiedniej umowy z klientem na wynegocjowanych warunkach.W takim przypadku, gdy umowa została zawarta pomiędzy AM UK a klientem, AM UK nie przekaże zlecenia w imieniu klienta i nie będzie korzystać ze swobody uznaniowości przy realizacji zlecenia klienta.

Przekazywanie zleceń

W momencie, gdy AM UK przekazuje zlecenie do wykonania innej stronie, nie może kontrolować procesu wykonania ani zagwarantować jego egzekucji na warunkach i zasadach określonych w niniejszej Polityce.Jednakże AM UK będzie przestrzegać zasad, warunków i zasad określonych w niniejszej Polityce przy przekazywaniu zleceń stronom trzecim oraz przy podejmowaniu decyzji, która strona trzecia powinna wykonać zlecenie w sposób najbardziej korzystny dla klienta. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić najlepszą realizację zlecenia przez brokera, ale nie możemy zagwarantować najlepszej realizacji zlecenia dla każdej przekazywanej transakcji.

Ewaluacja Polityki pod kątem wymagań FCA dokonywana jest przynajmniej raz w roku.