Zapisz w PDF Drukuj

Klasyfikacja Klientów


Admiral Markets Cyprus Ltd jest firmą zarejestrowaną w Republice Cypryjskiej, wpisaną do rejestru spółek Department of Registrar of Companies and Official Receiver pod numerem rejestru handlowego nr HE 310328. Admiral Markets Cyprus Ltd jest autoryzowany i regulowany przez Cypryjską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (licencja nr 201/13) i działa na podstawie dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych (dyrektywa UE 2004/39/EC).

1. Postanowienia ogólne

1.1. W celu świadczenia usług inwestycyjnych na rzecz Klientów Admiral Markets Cyprus Ltd wymaga od klientów przed wykonaniem danej usługi dostarczenia informacji, które są niezbędne do zrozumieniapodstawowych okoliczności związanych z klientem. Ponadto, pragnie zapewnić Admiral Markets Cyprus Ltd uzasadnione podstawy, aby sądzić, że Klient posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, celem zrozumienia ryzyka związanego z produktem lub usługą inwestycyjną oferowaną, lub żądaną przez Klienta.

1.2. W celu określenia stopnia wiedzy oraz doświadczenia Klienta w zakresie inwestowania, informacje pozyskane przez Admiral Markets Cyprus Ltd. obejmują co najmniej następujące aspekty w zakresie, w jakim jest to istotne z punktu widzenia klasyfikacji Klientów, charakteru i zakresu świadczonych usług, rodzaju i złożoności rozważanej usługi, produktu i transakcji oraz związanego z nimi ryzyka:

1.2.1. rodzaje usług inwestycyjnych, transakcji i papierów wartościowych, na których temat klient ma wystarczającą wiedzę;

1.2.2. wielkość, charakter i częstotliwość transakcji Klienta na papierach wartościowych oraz okres, w którym zostały one przeprowadzane;

1.2.3. poziom wykształcenia, zawód lub, jeśli zajdzie taka potrzeba, uprzednio wykonywane przez klienta lub potencjalnego klienta zawody.

1.3. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo opierać się na informacjach dostarczonych przez Klienta, chyba że Admiral Markets Cyprus Ltd jest lub powinien być świadomy faktu, iż przekazane informacje były nieaktualne, niedokładne lub niekompletne.

2. Klient detaliczny

2.1. Osoba, która nie jest klientem profesjonalnym lub uprawnionym kontrahentem jest uznawana przez Admiral Markets Cyprus Ltd za klienta detalicznego.

3. Klient profesjonalny

3.1. Klient profesjonalny to Klient, który ma doświadczenie, wiedzę i kompetencje do podejmowania samodzielnych decyzji inwestycyjnych oraz właściwej oceny ryzyka, jakie ponosi.

3.2. Następujące jednostki będą rozważane w kategoriach klientów profesjonalnych (klienci branżowi znatury):

3.2.1. jednostki uprawnione przez państwo członkowskie, jednostki uprawnione przez państwo członkowskie lub mu podporządkowane i jednostki uprawnione przez państwo nieposiadające statusu członka lub mu podporządkowane:

3.2.2. instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa inwestycyjne, inne uprawnione lub podporządkowane instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i firmy nimi zarządzające, fundusze emerytalne i firmy nimi zarządzające, dealerzy zajmujący się towarami i instrumentami pochodnymi;

3.2.3. rządy krajowe i regionalne, organy publiczne zarządzające długiem publicznym, banki centralne;

3.2.4. międzynarodowe i ponadnarodowe instytucje, takie jak Bank Światowy, MFW, EBC,

3.2.5. EBI i inne podobne organizacje międzynarodowe;

3.3. Podmioty wymienione powyżej są rozważane w kategoriach klientów profesjonalnych. Mają oni jednak prawo żądać traktowania jak Klienta detalicznego, a Admiral Markets Cyprus Ltd może zgodzić się na zapewnienie szerszego zakresu przepisowej ochrony. W przypadku, gdy klientem Admiral Markets Cyprus Ltd jest przedsiębiorstwo, o którym mowa powyżej, Admiral Markets Cyprus Ltd musi poinformować go przed rozpoczęciem świadczenia usług, że na podstawie informacji dostępnych dla Admiral Markets Cyprus Ltd, klient jest uważany za klienta profesjonalnego i będzie traktowany jako taki, chyba że Admiral Markets Cyprus Ltd i klient uzgodnią inaczej. Klient może zażądać zmiany warunków umowy w celu zapewnienia wyższego stopnia ochrony.

3.4. Wyższy poziom ochrony, o którym mowa zostanie zapewniony, gdy Klient, którego uznaje się jako Klienta profesjonalnego, zawrze z Admiral Markets Cyprus Ltd pisemną umowę, na mocy której nie będzie traktowany jako Klient profesjonalny dla celów mającego zastosowanie reżimu prowadzenia działalności gospodarczej. Taka umowa powinna określać, czy odnosi się to do jednej lub więcej konkretnych usług lub transakcji, czy też do jednego lub więcej rodzajów produktów lub transakcji.

3.5. Na odpowiedni wniosek, następujące osoby mogą być traktowane jako Klienci profesjonalni

3.5.1. Pozostali Klienci, którzy nie zostali wymienieni w punkcie 3.2.1., w tym instytucje sektora publicznego oraz prywatni inwestorzy indywidualni, mogą również uzyskać zgodę na zrzeczenie się niektórych środków ochrony zapewnianych przez przepisy prowadzenia działalności Admiral Markets Cyprus Ltd.

3.5.2. Admiral Markets Cyprus Ltd ma prawo traktować każdego z powyższych Klientów jako Klienta profesjonalnego, pod warunkiem, że spełnione są odpowiednie kryteria i procedury wymienione poniżej. Jednakże nie zakłada się jednak, że owi Klienci posiadają wiedzę i doświadczenie inwestycyjne porównywalne z tymi, które dotyczą kategorii wymienionymi w sekcji 3.2.1.

3.5.3. Każde zrzeszenie się ochrony przyznanej przez standardowy reżim prowadzenia działalności gospodarczej będzie uznane za ważne tylko wtedy, gdy odpowiednia ocena ekspertyzy, doświadczenia i wiedzy klienta, podjęta przez Admiral Markets Cyprus Ltd., daje uzasadnione zapewnienie, w świetle natury przewidywanych transakcji lub usług, iż klient jest w stanie podejmować własne decyzje inwestycyjne i rozumie ryzyko z nimi związane.

3.5.4. Test sprawności stosowany wobec kierowników i dyrektorów podmiotów licencjonowanych na mocy dyrektyw europejskich w dziedzinie finansów można uznać za przykład oceny umiejętności i wiedzy. W przypadku małych podmiotów osobą podlegającą powyższej ocenie powinna być osoba upoważniona do przeprowadzania transakcji w imieniu podmiotu.

3.5.5. W trakcie przeprowadzania powyższej oceny powinny zostać spełnione co najmniej dwa z następujących kryteriów:

 • Klient przeprowadzał transakcje o znacznej wielkości na odpowiednim rynku ze średnią częstotliwością dziesięciu na kwartał w ciągu poprzednich czterech kwartałów,
 • wielkość portfela inwestycyjnego Klienta, definiowana jako depozyt gotówkowy i instrumentów finansowych, przekracza 500 000 EUR
 • Klient pracuje lub pracował w sektorze finansowym przez co najmniej jeden rok na stanowisku, które wymaga wiedzy na temat przewidywanych transakcji lub usług.

3.6. Zdefiniowani powyżej Klienci mogą zrezygnować z przywilejów wynikających ze szczegółowych zasad postępowania tylko w przypadku przestrzegania poniższej procedury:

 • muszą oświadczyć na piśmie Admiral Markets Cyprus Ltd, że chcą być traktowani jako Klienci profesjonalni, zarówno ogólnie, jak i w odniesieniu do konkretnej usługi inwestycyjnej, transakcji, rodzaju transakcji lub produktu,
 • Admiral Markets Cyprus Ltd musi udzielić im wyraźnego, pisemnego ostrzeżenia o przysługujących im prawach do ochrony i rekompensaty dla inwestorów, które mogą utracić,
 • muszą oni oświadczyć na piśmie, w dokumencie odrębnym od umowy, że są świadomi konsekwencji utraty takiej ochrony.

3.7. Przed podjęciem decyzji o zaakceptowaniu jakiegokolwiek wniosku o odstąpienie, Admiral Markets Cyprus Ltd jest zobowiązany do podjęcia wszelkich uzasadnionych kroków w celu zapewnienia, że klient wnioskujący o traktowanie go jako Klienta profesjonalnego spełnia odpowiednie wymagania określone powyżej.

3.8. Klienci Profesjonalni są odpowiedzialni za bieżące informowanie Admiral Markets Cyprus Ltd o wszelkich zmianach, które mogłyby wpłynąć na ich obecną kategoryzację. W przypadku, gdy Admiral Markets Cyprus Ltd posiądzie informacje, że Klient nie spełnia już warunków, które kwalifikowały go do traktowania go jako Klienta profesjonalnego, wówczas podejmie odpowiednie działania.

4. Uprawniony kontrahent

4.1. Następujące osoby mogą być klasyfikowane jako uprawnieni kontrahenci jedynie w odniesieniu do świadczenia usług przyjmowania i przekazywania zleceń na papiery wartościowe, wykonywania zleceń na papiery wartościowe w imieniu lub na rachunek klientów orazw odniesieniu do operacji handlowych na papierach wartościowych na własny rachunek:

 • jednostki uprawnione przez państwo członkowskie, jednostki uprawnione przez państwo członkowskie lub mu podporządkowane oraz jednostki uprawnione przez państwo nieposiadające statusu członka, lub mu podporządkowane:
 • instytucje kredytowe, przedsiębiorstwa inwestycyjne, inne uprawnione lub podporządkowane instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i firmy nimi zarządzające, fundusze emerytalne i firmy nimi zarządzające, dealerzy zajmujący się towarami i instrumentami pochodnymi;
 • rządy krajowe i regionalne, organy publiczne zarządzające długiem publicznym, banki centralne;
 • międzynarodowe i ponadnarodowe instytucje, takie jak Bank Światowy, MFW, EBC, EBI oraz inne podobne międzynarodowe organizacje;
 • jednostki, których głównym przedmiotem działalności jest obrót towarami oraz instrumentami pochodnymi na własny rachunek;
 • jednostki, które zajmują się obrotem handlowym na własny rachunek na terminowych rynkach finansowych, rynkach opcji, rynkach instrumentów pochodnych oraz rynkach pieniężnych, tylko dla celów zabezpieczenia inwestycji dokonanych na rynkach instrumentów pochodnych, lub jednostki, które dokonują transakcji na rachunek uczestników rzeczonych rynków lub ustalają dla nich zasady wyceny, a których wykonywanie transakcji jest zabezpieczone przez osoby aranżujące umowy na tych samych rynkach.

5. Wniosek o inną Klasyfikację Klienta

5.1. Klient detaliczny może zażądać zakwalifikowania go jako Klienta profesjonalnego. Klient akceptuje zatem niższy poziom ochrony.

5.2. Klient profesjonalny może wnioskować o zakwalifikowanie go jako Klienta detalicznego. Klient uzyskuje w ten sposób wyższy poziom ochrony.

5.3. Uprawniony kontrahent może wnioskować o zaklasyfikowanie go jako Klienta profesjonalnego lub detalicznego. Klient uzyskuje wyższy poziom ochrony.

5.4. Admiral Markets Cyprus Ltd zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego z powyższych wniosków o inną klasyfikację Klienta.