S&P 500 notowania historyczne - wprowadzenie

Czerwiec 17, 2020 14:30 Europe/Warsaw

Każdy z nas różnie podchodzi do inwestowania. Niektórzy preferują podejście czysto techniczne, inni opierają się na analizie fundamentalnej, a matematycy na statystyce. Każdy z nich powinien obserwować się nawzajem i wyciągać odpowiednie wnioski. Zarówno formacje cenowe, jak i analiza fundamentalna bazuje na matematyce. Tak naprawdę, to cały świat jest na niej oparty.

Analiza techniczna bazuje na powtarzalności, wszystkie formacje, które w przeszłości sprawdziły się kilka razy uważane są za formacje dające większa prawdopodobieństwo sukcesu. Analiza fundamentalna bada wskaźniki giełdowe oraz inne zjawiska makroekonomiczne, które mogą stworzyć trend. Matematyk patrzy na rynek jako całość, bada historyczne stopy zwrotu i próbuje z nich coś wyczytać.

Dlatego właśnie w tym artykule przyjrzymy się bliżej samej statystyce na głównym indeksie S&P 500. Wybraliśmy amerykański indeks, ponieważ jest benchmarkiem ogólnej koniunktury gospodarczej na świecie, a co najważniejsze – dla głównej gospodarki świata – Stanów Zjednoczonych. Po drugie indeks ten cechuje się długą historią, która pozwoli na przyjrzenie się kilku ostatnim hossą oraz bessą. Swoje badania oprzemy na trzech interwałach czasowych:

✅ S&P 500 notowania historyczne na interwale rocznym

✅ S&P 500 notowania historyczne na interwale kwartalnym

✅ S&P 500 notowania historyczne na interwale miesięcznym

S&P 500 notowania historyczne na interwale rocznym

Na samym początku warto wyjrzeć poza obecną hossę lub ostatnią bessę. Historia lubi się powtarzać i może nam co nieco opowiedzieć o przyszłości. Spójrzmy na S&P 500 notowania historyczne z rocznego interwału.

Źródło: Bloomberg

Powyższy wykres S&P 500 jest pokazany w interwale rocznym. Oznacza to, że każda jedna świeczka oznacza jeden rok. W tej sytuacji mamy inne stopy zwrotu niż dla kwartalnego, czy miesięcznego, ale metodologia liczenia samej hossy oraz bessy nie została zmieniona. W tym przypadku chodzi o pokazanie długości hossy oraz bessy, a co najważniejsze – ich stosunku oraz zależności. Do lepszego przyjrzenia się statystyce posłuży nam poniższa tabelka.

Źródło: Admiral Markets

W powyższej tabelce przedstawiono podstawowe informacje o pięciu ostatnich cyklach na rynku indeksu S&P 500. W drugim wierszu podane są dane poszczególnych rynków byka oraz niedźwiedzia. W następnej podane są stopy zwrotu. Jeżeli przyjrzymy się im bliżej, to można zauważyć, że w badanym okresie bessa za każdym razem zniosła ponad 50 procent rynku byka. Podczas hossy z lat 1991-2000 indeks S&P 500 zyskał na wartości ponad 420 procent, następnie bessa zniosła ponad 50 procent wcześniejszych wzrostów. Podczas kolejnej hossy SP 500 było podobnie.

Czas trwania w latach S&P 500

Czas trwania w latach obrazuje długość hossy. Należy pamiętać, że rok dla bessy oraz hossy został pokazany podwójnie, zgodnie z rysunkiem numer dwa. Rok, w którym zaczynała się bessa dla indeksu S&P 500 był tym samym rokiem dla zakończonej hossy i odwrotnie.

Jeżeli przypatrzymy się powyższej tabelce, to możemy dojść do bardzo ciekawego wniosku – uśredniając – bessa trwała trzy razy krócej niż hossa indeksu S&P 500. Tak było w przypadku bessy z lat 2000-2002 oraz 2007-2009. Gdybyśmy bazowali na tym czynniku, to należy oczekiwać, że najbliższa bessa powinna potrwać nawet trzy lata.

Bessa trwa średnio trzy razy krócej niż hossa!

Czynnik ten jest już od dawna znany. Spadki za każdym razem są o wiele bardziej gwałtowne niż wzrosty. Powiedzenie: byki wchodzą po schodach, a niedźwiadki zjeżdżają windą w tym przypadku jest jak najbardziej uzasadnione.

S&P 500 - Ilość lat wzrostowych/Ilość lat spadkowych

Gdy na rynku panuje hossa, to w każdym przypadku ilość lat wzrostowych przekracza ilość lat spadkowych. Zjawisko to było najbardziej widoczne podczas hossy z lat 2002-2007 indeksu S&P 500. W tym okresie przez sześć lat hossy mieliśmy do czynienia z pięcioma wzrostowymi i jedynie jednym rokiem spadkowym.

Sytuacja ma się zupełnie inaczej podczas bessy S&P 500, gdzie większość lat jest zakończona na ujemnej stopie zwrotu.

S&P 500 - Ilość lat wzrostowych/spadkowych pod rząd

Rynek byka charakteryzuje się dużym optymizmem. W tym czasie inwestorzy zapominają o bessie, wszyscy patrzą w przyszłość z dużą dawką optymizmu. Fundusze inwestycyjne oraz lewarowane przeznaczają coraz więcej kapitału na rynek akcji. Stopy procentowe oraz kredyt jest coraz łatwiej dostępny. Rozwój gospodarczy ma trwać w najlepsze.

Zatem nie powinien nas dziwić fakt, że podczas wszystkich trzech ostatnich hoss każda z nich charakteryzowała się co najmniej trzema latami wzrostowymi pod rząd. Zobaczmy to jeszcze na powyższym wykresie S&P 500 notowania historyczne z rocznego interwału.

Wykres przedstawia 3 rynki byka oraz dwa rynki niedźwiedzia S&P 500. Warto zauważyć, że w przypadku hossy z lat 1990-2000 przy innej metodologii liczenia tylko jeden rok zakończyłby się na minusie. W kolejnej hossie żaden rok nie zostałby zakończony na minusie, natomiast w obecnej hossie jedynie dwa lata na osiem zostałoby zakończone z ujemną stopą zwrotu. Reasumując, prawdopodobieństwo zakończenia całego roku na minusie podczas hossy jest minimalne.

S&P 500 trading

S&P 500 - Uśredniona roczna stopa zwrotu

Średnia stopa zwrotu dla rynku byka opiewała na ponad 15 procent dla każdej hossy indeksu S&P 500. W przypadku bessy było to odpowiednio -23,12; -57,69 procenta. Dzięki takiej informacji wiemy, że po rynku niedźwiedzia najlepszym rozwiązaniem będzie zakup czystego indeksu oraz dokonywanie miesięcznych lub rocznych zakupów. Roczna stopa zwrotu rzędu 15 procent jest bardzo atrakcyjna. Jeżeli stosowalibyśmy się tylko tej zasady, to bez problemu nasze wyniki inwestycyjne okazałyby się znacznie lepsze od niektórych funduszy zarządzanych przez profesjonalistów.

Maksymalny zysk roczny SP 500

Maksymalny zysk roczny S&P500 w trzech przebadanych okresach wyniósł powyżej 25 procent. Sam ten fakt nie jest aż tak istotny, ale zauważyliśmy również, że na początku nowej hossy indeks S&P 500 za każdym razem zwyżkował co najmniej o 20 procent. Oznacza to, że po dużym spadku wzrost indeksu o 20 procent może być jednoznaczny z zakończeniem hossy.

Maksymalny zysk/DD roczny bez korekty S&P500

Przyglądając się danym dotyczącym rynku byka S&P 500 możemy wywnioskować jedno – hossa nie ma sobie równych. Maksymalny zysk roczny pod rząd, czyli bez żadnego roku zakończonego na minusie w trzech przebadanych przypadkach sięgał rzędu 50 procent plus. Jeżeli spojrzymy na maksymalne obsunięcie kapitału indeksu S&P 500, to z powodu metodologii liczenia dane mogą okazać się nieco zafałszowane. Dlatego tym danym przyjrzymy się bliżej podczas interwału kwartalnego oraz rocznego.

Ratio roczne zyskowne/spadkowe S&P 500

Wskaźnik ten pokazuje ile razy więcej było lat zyskownych w stosunku do spadkowych w naszym przykładzie na indeksie S&P 500. Podczas hossy wskaźnik ten w każdym przypadku utrzymał się powyżej dwóch. W przypadku bessy jeden lub zero. Z powodu metodologii liczenia dane mogą okazać się nieco przekłamane, dlatego lepiej przyjrzeć się mniejszym interwałom czasowym.

Maksymalna roczna korekta indeksu S&P 500

Maksymalna roczna korekta S&P 500 została obliczona w następujący sposób:

(Cena otwarcia – cena minimalna)/cenę otwarcia = maksymalna korekta

Powyższy wzór został zastosowany jedynie dla lat, w którym mieliśmy do czynienia z rynkiem byka. Wynik równania dla indeksu S&P 500 został zamieszczony poniżej.

Źródło: Admiral Markets

Powyższa tabela przedstawia maksymalną korektę indeksu S&P 500 w każdym roku. Pusty wiersz oznacza bessę, a tym samym przerwę w liczeniu danego wskaźnika. Maksymalna korekta podczas danego roku została zaznaczona w czwartek kolumnie. W tabeli zostały przebadane trzy rynki byka.

Podczas każdego rynku byka na czerwono zaznaczono największą roczną korektę. Warto zauważyć, że roczne korekty liczone od ceny otwarcia bez problemu sięgały rzędu 5-10 procent.

W poniższej tabeli wyciągnięto średnią ze wszystkich korekt dla indeksu S&P500.

Źródło: Admiral Markets

Średnia korekta liczona ze wszystkich lat na indeksie S&P 500 wyniosła 7,21 procenta. Warto zaznaczyć, że jest liczona ze wszystkich lat, czyli nawet tych, które uznaliśmy za bessę. Gdy usuniemy pierwszy oraz ostatni rok hossy, to średnia spada do 5,13 procent. Dzięki tym informacjom wiemy, że średnia korekta roczna liczona od ceny zamknięcia wynosi 5,13 procenta. W momencie, w którym korekta spadnie poniżej tej wartości powinniśmy szukać okazji do zajęcia długiej pozycji. Tak mówi statystyka.

S&P 500 notowania historyczne na interwale kwartalnym

Analiza interwału kwartalnego indeksu S&P 500 będzie zbliżona do rocznego. W tym przypadku również posłużymy się podobną tabelką, która została zamieszczona poniżej.

Źródło: Admiral Markets

Trzy pierwsze wiersze w tabeli dotyczą tego samego, mają także tak samo obliczoną stopę zwrotu z indeksu jak w przypadku interwału rocznego SP 500. Zmiany zaczynają się dopiero podczas trwania hossy.

Koniec hossy oraz początek bessy uważany jest za ten sam kwartał. Od maksimum hossy odmierzane jest rozpoczęcie się bessy i odwrotnie.

Czas trwania w kwartałach S&P 500

Podczas poprzedniej analizy opartej o indeks S&P 500 wyciągnęliśmy wniosek, że bessa trwa mniej więcej trzy razy krócej niż hossa. W czasie analizy bieżącej tabeli możemy dojść do podobnego wniosku. Hossa z lat 1991-2000 trwała 34 kwartały, po tym nastąpiła 12 kwartalna bessa.

Następna hossa SP 500 trwała 21 kwartałów, natomiast bessa 6 kwartałów. Analogia jest podobna. Obecna hossa, która rozpoczęła się w 2009 roku trwa już 31 kwartałów, czyli w tym momencie bessa mogłaby trwać nawet 10 kwartałów.

Ilość kwartałów wzrostowych/spadkowych SP 500

Sama informacja o ilości kwartałów wzrostowych i spadkowych nie daje nam żadnej informacji. Aczkolwiek dzięki tym informacjom możemy obliczyć ratio pomiędzy kwartałami zyskownymi a spadkowymi. Informacje na ten temat znajdziesz w ostatnim wierszu wyżej podanej tabeli.

Spoglądając na dany wiersz dotyczący S&P 500 uzyskujemy bardzo przydatne informacje. W trakcie trzech przebadanych rynków byka średnio co 3,5 kwartałów wzrostowych pojawiał się kwartał spadkowy. Oznacza to, że po 4 kwartałach wzrostowych jest większe prawdopodobieństwo pojawienia się korekty na badanym indeksie.

Ilość kwartałów spadkowych/wzrostowych pod rząd dla S&P 500

Informacja ta podana jest w siódmym oraz ósmym wierszu w tabeli: S&P notowania historyczne. Dla statystyków oraz analityków technicznych może to być bardzo przydatna informacja. Podczas hossy średnia ilość kwartałów wzrostowych wynosiła 9,3. Korzystając z samej tej informacji po każdym kwartale możemy dokonać zakupu indeksu S&P 500, a nasz poziom cięcia strat ustawić poniżej poprzedniego kwartału.

Kolejną informacją, którą możemy pozyskać z dokonanych obliczeń dla indeksu S&P 500 jest ilość kwartałów spadkowych pod rząd. W każdej hossie ilość spadkowych kwartałów wyniosła jedynie dwa. Oznacza to, że maksymalnie dwa kwartały z rzędu były spadkowe.

Jeżeli popatrzymy na bessę, to okaże się, że kwartałów wzrostowych możemy szukać ze świecą, ale warto zauważyć, że czym dłuższa jest hossa, tym dłuższa bessą i większa częstotliwość kwartałów wzrostowych podczas rynku niedźwiedzia. Oznacza to, że przy ewentualnej bessie możemy oczekiwać kilku kwartałów wzrostowych.

Przetestuj transakcje giełdowe na ponad 8 000 instrumentów finansowych bez ponoszenia ryzyka własnego kapitału z kontem demo w Admiral Markets. Otwórz bezpłatne konto demo, klikając na poniższy baner!

Uśredniona kwartalna stopa zwrotu S&P 500

Średnia kwartalna stopa zwrotu dla indeksu S&P 500 podczas rynku byka zawsze kształtowała się powyżej 2,90 procenta. Oznacza to, że starając się łapać dołki przez kwartał możemy oczekiwać co najmniej takiej stopy zwrotu – chyba, że statystycznie trafimy na kwartał spadkowy. Jeżeli chodzi o bessę, to jej dynamika jest o wiele większa, co również widać w załączonej tabeli.

Średni wzrost/spadek SP 500 liczony tylko z kwartałów na plusie/minusie

Dana liczba przyda nam się do ustalania poziomu realizacji zysku, a także zlecenie ochraniającego przed stratą. Średni wzrost SP 500 liczony jedynie z kwartałów na plusie pozwala na lepsze usytuowanie kwartałów tylko na plusie. Z kolei dzięki maksymalnym obsunięciom podczas rynku byka uzyskujemy informacje o potencjalnym ustawieniu zlecenia cięcia strat.

W przypadku rynku niedźwiedzia możemy w lepszy sposób zarządzać naszym zleceniem realizującym zysk, a także zleceniem chroniącym przed stratą.

Maksymalny zysk/DD kwartalne pod rząd dla SP 500

Dane przedstawiają maksymalny zysk oraz spadek kapitału S&P 500 podczas kilku kwartałów z rzędu. Przy obliczaniu maksymalnego zysku braliśmy pod uwagę tylko kilka kwartałów z rzędu, odnośnie DD jest tak samo.

Maksymalna kwartalna korekta S&P 500 podczas hossy oraz bessy

Maksymalna kwartalna korekta S&P 500 została obliczona w następujący sposób:

(Cena otwarcia – cena minimalna)/cenę otwarcia = maksymalna korekta

Obliczenia zostały przeprowadzone jedynie dla okresów rynku byka. Wynik został przedstawiony w tabeli poniżej.

Źródło: Admiral Markets

Średnia korekta S&P 500 dla wszystkich lat wynosi 4,54 procenta. Oznacza to, że przy obsunięciu się indeksu SP 500 w jeden kwartał rzędu 4,54 procent powinniśmy szukać długich pozycji. Jeżeli pominiemy pierwszy oraz ostatni kwartał hossy, to okaże się, że średnia spadnie do 4,11 procenta. Tak podane informacje dają nam przewagę nad rynkiem.

S&P 500 notowania historyczne na interwale miesięcznym

Interwał miesięczny sam w sobie może dostarczyć nam bardzo dużo pożytecznych informacji. Dla osób zajmujących pozycję na rynku z mniejszym horyzontem czasowym może być dobrym rozwiązaniem wzorowanie się jedynie na tym interwale, aczkolwiek nigdy nie powinniśmy zapominać o innych. Ruchy na interwale miesięcznym oraz mierzenie stóp zwrotu jest najbardziej klarowne, a co najważniejsze – występuje najmniej szumu informacyjnego.

Źródło: Bloomberg

Powyższy wykres S&P 500 jest przedstawiony w interwale miesięcznym, oznacza to, że każda pojedyncza świeczka odpowiada za jeden miesiąc kalendarzowy. Wykres zawiera w sobie trzy rynki byka oraz dwa rynki niedźwiedzia sp 500, z którymi mieliśmy do czynienia od 1990 rok

Początek hossy uważany jest za dołek, czyli miesiąc, w którym notowania osiągnęły swoje minimum. Koniec hossy równoważny jest z maksimum notowań. W badaniu przyjęliśmy założenie, że bessa rozpoczyna się razem z zakończeniem hossy, czyli pod uwagę bierzemy miesiąc, w którym hossa osiągnęła swoje maksimum.

Na pierwszy rzut oka rzuca się fakt, że przez ostatnie trzy hossy średnia roczna stopa zwrotu dla indeksu S&P 500 wynosiła minimum 15 procent. Drugą rzeczą jest to, iż każda z nich uzyskała ponad 100 procentową stopę zwrotu. Kolejnym, bardzo ciekawym czynnikiem, który można zauważyć jest fakt, że pierwsza hossa była o wiele mocniejsza od drugiej, tak samo jak trzecia. Spoglądając na bessy możemy wywnioskować, że charakteryzowała się o wiele większą dynamiką niż hossa. Roczny spadek w dwóch przypadkach wynosił powyżej 20 procent.

W analizie bieżącego interwału posłużymy się taką samą tabelą jak zawsze. Wyniki zostały przedstawione poniżej.

Źródło: Admiral Markets

Czas trwania w miesiącach indeksu S&P 500

W tym wierszu znajduje się potwierdzenie naszych wcześniejszych rozważań. Gdybyśmy podzielili hossę z lat 1991-2000 przez bessę z lat 2000-2002 przez czas trwania w miesiącach, to uzyskalibyśmy odpowiednio 3,18 oraz 3,38 dla indeksu S&P 500. Oznacza to, że hossa dla SP 500 trwała średnio 3,3 razy więcej niż bessa.

Znajomość takiej informacji powinna być ważna dla każdego. Analitycy techniczni po takim czasie trwania bessy powinni szukać dołka na wykresie, a analitycy fundamentalni inwestujący w wartość przedsiębiorstwa powinni skupić się na wyszukiwaniu perełek. Aczkolwiek musimy mieć na uwadze, że dane zostały obliczone na danych historycznych, zatem nie powinniśmy polegać tylko na nich.

Ilość miesięcy wzrostowych/spadkowych SP 500

Kolejny wiersz, który dostarcza bardzo dużo pożytecznych informacji. Dzięki niemu wiemy, że analitycy, którzy za wszelką cenę wieszczą spadek indeksów giełdowych nie mają łatwego życia. Wszystko przez ilość miesięcy wzrostowych względem spadkowych. Podczas bessy jest odwrotnie, ale nie o to tutaj chodzi. Spoglądając na hossę możemy dojść do wniosku, że ilość miesięcy wzrostowych w znacznym stopniu przekracza ilość miesięcy spadkowych. Przez ostatnie trzy rynki byka ilość miesięcy wzrostowych była średnio wyższa o 2,17. Oznacza to, że łapanie korekt na indeksie podczas hossy mogło okazać się zabójcze dla niedźwiedzi.

Ilość miesięcy wzrostowych/spadkowych pod rząd dla S&P 500

Rubryka ta potwierdza, że nie ma co walczyć z trendem lub też kopać się z koniem. Podczas hossy dla indeksu S&P 500 ilość wzrostowych miesięcy pod rząd sięgała nawet 7-8. Przy rynku niedźwiedzia nie była to już taka zatrważająca ilość, ponieważ oscylowała w okolicy 2-3. Pozycja dotycząca hossy i ilości wzrostowych miesięcy pod rząd świadczy o tym, że niedźwiedzie w tym czasie powinny wycofać się z rynku, a dopiero pojawić się podczas bessy.

Uśredniona miesięczna stopa zwrotu S&P 500

Przez trzy ostatnie hossy średnia miesięczna stopa zwrotu dla indeksu S&P 500 oscylowała w okolicy 1,25 procenta. Wniosek jest jeden, racjonalny inwestor nie oczekuje, że przez miesiąc zarobi ponad 10 procent. Oczywiście jest to możliwe, aczkolwiek statystyka działa na naszą niekorzyść.

W przypadku dwóch ostatnich bess stopa zwrotu wygląda gorzej. Średnia strata oscylowała powyżej 2 punktów procentowych. Dla byków nie jest to zbyt dobra wiadomość, ale dla niedźwiedzi – znakomita!

Średni wzrost/spadek SP 500 liczony tylko z miesięcy na plusie/minusie

Dane dotyczące S&P 500 dla wszystkich trzech rynków byka są do siebie bardzo zbliżone. Średni wzrost liczony tylko z miesięcy na plusie za każdym razem był zbliżony do 3 procent. Jeżeli chodzi o ujemną miesięczną stopę zwrotu podczas rynku byka, to również była zbliżona i wynosiła średnio 2,60 procenta.

Informacja ta jest bardzo pożyteczna, bowiem może pomóc inwestorom oraz spekulantom nastawionym na średnioterminowe transakcje ustawić poziom realizacji zysku, a także poziom realizacji straty.

Maksymalny zysk miesięczny/Maksymalne DD miesięczne dla S&P 500

W tej kategorii znalazły się „perełki" lub też „czarne łabędzie". Najbardziej powinna interesować nas kategoria związana z maksymalnym miesięcznym DD indeksu S&P 500. Podczas hossy z lat 1991-2000 mieliśmy jednorazowe obsunięcie indeksu rzędu 14 procent. Tak duża wyprzedaż mogła wystraszyć resztę, aczkolwiek dzięki tej informacji będziemy wiedzieć, że samo to może nie wystarczyć na zakończenie rynku byka. W przypadku hossy największa miesięczna wyprzedaż była w latach 2007-2009, sięgnęła bowiem 16 procent.

MetaTrader Supreme Edition

Czy wiesz, że Admiral Markets oferuje ulepszoną wersję Metatrader, która oddaje nowy wymiar tradingu? Dodatek rozszerza funkcjonalność platform transakcyjnych o ponad 60 narzędzi i wskaźników, optymalizujących trading i pozwalających jeszcze lepiej śledzić oba rodzaje kursu walutowego a także notowania indeksu S&P 500.

Pobierz go BEZPŁATNIE już dziś, klikając na poniższy baner!

Maksymalny zysk miesięczny pod rząd/Maksymalne DD S&P 500

Maksymalny zysk miesięczny definiowany jest przez ilość miesięcy zyskownych pod rząd. Czym większa stopa zwrotu, tym więcej miesięcy pod rząd mogło być na plusie, albo każdy z nich wygenerował bardzo dużą stopę zwrotu.

Dzięki informacjom na ten temat wiemy, że największa korekta podczas hossy może wynosić powyżej 10 punktów procentowych. W przypadku bessy jest podobnie, korekta wzrostowa może wynieść również więcej niż 10 punktów bazowych, a i tak rynek niedźwiedzia dalej nie jest zagrożony.

S&P 500 notowania historyczne - podsumowanie

Powyższa analiza dotyczyła interwału rocznego, kwartalnego oraz miesięcznego. Przez tak duży interwał roczny początek oraz koniec bessy mógł wprowadzić spory szum informacyjny, który przy innych interwałach czasowych zostanie zlikwidowany. Z analizy wynika kilka, bardzo ciekawych wniosków.

Po pierwsze wiemy, że hossa trwa średnio trzy razy dłużej niż bessa. Po drugie bessa znosi przeważnie ponad 50 procent poprzedniego ruchu wzrostowego. Z naszej analizy wynika, że możemy nigdy się nie doczekać roku spadkowego w trakcie hossy (sytuacja ma się odwrotnie podczas bessy). W przypadku omówionych interwału kwartalnego i miesięcznego zaobserwowaliśmy o wiele mniejszy szum informacyjnych niż w rocznym.

Na tym nie koniec, w kolejnych artykułach zbierzemy wszystko w jedno miejsce, zaznaczymy najważniejsze rzeczy oraz zbudujemy system transakcyjny. Będzie oparty na danej statystyce oraz zostanie podzielony na rynek byka i niedźwiedzia. Dane z obydwu cykli znacznie odbiegają od siebie. Budowa systemu transakcyjnego ma na celu zwiększyć nasze prawdopodobieństwo sukcesu. Informacje zawarte w artykule mogą być z powodzeniem wykorzystane przez analityków technicznych, a także fundamentalnych.

Artykuły, które powinny Cię zainteresować

O Admiral Markets

Admiral Markets to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty. Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admiral Markets możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.