Rynek pracy w USA

Styczeń 31, 2017 12:15 UTC

Sytuacja w zatrudnieniu jest najważniejszym wskaźnikiem ekonomicznym, na który każdy z nas czeka z niecierpliwością. Podczas publikacji danych na temat zatrudnienia inwestorzy tracą lub też zarabiają setki tysięcy dolarów amerykańskich. Publikacja wprawia w ruch waluty, obligacje oraz akcje. Wskaźnik jest ogłaszany przez BLS (Biuro Statystyki Pracy). Wskaźnik ten publikowany jest przeważnie w pierwszy piątek każdego miesiąca, a tym samym jest to najważniejszy dzień w miesiącu dla inwestorów o krótkim, średnim oraz długoterminowym spojrzeniu na rynek.

Traderzy na rynku starają się zawsze być podczas publikacji danych z rynku pracy, nawet wakacje nie mogą być dobrą wymówką do nieobecności. Niektórzy z nich po jednej sesji mogą zamknąć cały miesiąc na plus, inni z z tego samego powodu stracili prace. Publikacja z rynku pracy jest ważna, ponieważ pokazuje nadchodzącą koniunkturę na całym rynku. Firmy oraz wielkie korporacje nie zatrudnią nowego pracownika, jeśli nie są przekonane o nadchodzącej poprawie warunków inwestycyjnych. Z drugiej strony, kiedy na rynku panuje optymizm, to z chęcią rozwijają swoje przedsiębiorstwa, a tym samym zatrudniają coraz większą ilość osób. Jeżeli zarząd przewiduje coraz większy popyt na dostarczane dobra lub usługi, to tym bardziej nie będzie skłonny do redukcji zadłużenia.

Z drugiej strony mamy gospodarstwa domowe, dla których dochód jest jeszcze ważniejszy. Jak już wiemy z wcześniejszego artykułu konsumpcja w Stanach Zjednoczonych odpowiada za niemal 70 procent PKB. Gdy konsument tarci pracę, to przestaje wydawać, taki stan rzeczy negatywnie wpływa na konsumpcję oraz całą gospodarkę. Nic tak nie zniechęca do konsumpcji jak utrata pracy.

Pozyskiwanie informacji o rynku pracy

Comiesięczny raport o rynku pracy opiera się na dwóch ankietach: Ankiecie Bieżącej Struktury Populacji oraz Bieżącej Statystyku Zatrudnienia. Pierwsza z nich dotyczy gospodarstw domowych, drugą są ankiety listy płac. Cały raport podzielony jest na dwie tabele, w pierwszej części reprezentowane są informację o gospodarstwach domowych. W tabeli B zawarte są dane pochodzące z ankiety listy płac. Dla inwestorów tabela B jest o wiele bardziej interesująca niż A. Cały raport składa się z około trzech stron.

W ankietach Biuro Statystyki Pracy uwzględnia osoby tylko powyżej szesnastego roku życia. Oprócz młodocianych ankiety nie obejmują również pacjentów szpitali psychiatrycznych, żołnierzy oraz więźniów. Comiesięczny raport BLS zawiera w sobie dwa kluczowe słowa, których pojęcie należy dokładnie wyjaśnić i zrozumieć: zatrudniony oraz bezrobotny.

Według BLS osoba zatrudniona to osoba, która w rozpatrywanym okresie odpłatnie wykonywała pracę w prywatnej firmie, swojej firmie lub też gospodarstwie. Co więcej, osoby, który nieodpłatnie przepracowały co najmniej 15 godzin w firmie rodzinnej również uważane są za zatrudnionych. Po drugie do kategorii zatrudniony wchodzą osoby, które aktualnie przebywają na urlopie.

W ramach kategorii bezrobotnych możemy wyróżnić następne podkategorie:

Osoby bezrobotne – osoby, które w rozpatrywanym okresie pozostały bez pracy.

Osoby, które dobrowolnie zrezygnowały z pracy.

Osoby, które utraciły pracę, czyli zostały zwolnione.

Bezrobocie sezonowe – związane z cyklami na rynku. Dla przykładu, cykl świąteczny. Pracodawcy muszą zatrudnić sporą ilość osób ze względu na szał zakupowy.

Bezrobocie frykcyjne – osoby przechodzące na inne stanowisko.

Bezrobocie strukturalne – spowodowane wprowadzeniem nowej technologii.

Bezrobocie cykliczne – każdy finansista zna tą kategorię. Jest ona związana z cyklami koniunkturalnymi. Jeżeli w gospodarce dzieje się dobrze, to finansiści znajdują coraz lepiej płatne posady, podczas recesji jest odwrotnie.

UWAGA: aby być uważanym za osobę bezrobotną należy starać się o znalezienie pracy. Osoby, które zaniechały poszukiwania pracy, a ich kwalifikacje pozwalają na jej podjęcie uważane są za osoby zniechęcone do poszukiwania pracy. Jeżeli coraz większa ilość osób jest zniechęcona do poszukiwania nowej pracy, to jest to jednoznaczne ze słabością gospodarki.

Osoby zniechęcone do poszukiwania pracy nie należą ani do bezrobotnych, ani do zatrudnionych. Klasyfikowani są jako osoby nienależące do siły roboczej. Bardzo ważnym wskaźnikiem jest „wskaźnik uczestnictwa siły roboczej". Obrazuje on odsetek populacji zdolnej do podjęcia pracy oraz należącej do siły roboczej. Sama wartość danego wskaźnika oscyluje zawsze w okolicy 60 procent. Stopa zatrudnienia, czyli odsetek osób zatrudnionych liczony z całej populacji przyjmuje przeważnie mniejsze wartości. Cały raport dotyczący zatrudnienia podawany jest na : https://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm

Tabela A – gospodarstwa domowe

Dane do tej tabeli zbierane jest wśród 60 tysięcy gospodarstw domowych. Gospodarstwa domowe odpowiadają na szereg pytań. Wszystkie dane zaprezentowane są w 13 tabelach. Stopę bezrobocia oblicza się liczbę bezrobotnych prze liczebność cywilnej siły roboczej.

Tabela B – ankieta listy płac

Badanie jest o wiele bardziej adekwatne i przykuwa uwagę inwestorów, przedsiębiorców oraz polityków. Badanie przeprowadza się wśród 160 tysięcy firm oferujących około 400 tysięcy miejsc pracy. Dane zaprezentowane są w 7 tabelach. Przykład poniżej.

Źródło: bls.gov

Inwestorów najbardziej interesuje zatrudnienie poza rolnictwem, które dzieli się na dwie kategorię: wytwarzanie dóbr i świadczenie usług. Pierwsza kategoria obejmuje:

  • Pracę w produkcji (66 procent całej kategorii)
  • Budownictwo (33 procent)
  • Sektor surowców naturalnych i górnictwo (4 procent)

Druga kategoria jest o wiele bardziej rozwinięta. Obejmuje bowiem 81 procent całkowitego zatrudnienia poza rolnictwem. Miejsca pracy w sektorze usług mogą być również podzielone na kilka sposobów, zatem nie będziemy się nad tym rozwodzić.

Niemniej jednak do sektora usług zaliczani są również pracownicy rządowi. W czasie spowolnienia gospodarczego najlepiej, aby miejsca pracy przybywał równomiernie. Nowe miejsca pracy tworzone tylko przez rząd nie są dobrym sygnałem i mogą świadczyć o mocniejszej recesji. Dane z tabeli B służą do sporządzania Raportu o dochodach osobistych, produkcji przemysłowej, wykorzystaniu mocy produkcyjnej, a także do opracowywania wskaźników wyprzedzających.

Znaczenie rynku pracy dla gospodarki

Jak już wcześniej zaznaczyliśmy, konsumpcja w Stanach Zjednoczonych odpowiada za niemal 70 procent PKB. Rosnąca lub spadająca konsumpcja przekłada się na wzrost lub spadek PKB. Z kolei na konsumpcje oddziałuje rynek pracy, ponieważ od samej pracy zaczyna się konsumpcja. Tym samym rynek pracy przekłada się niemal na każde inne dane gospodarcze.

Stopa bezrobocia a recesje

Jak już wcześniej napisaliśmy sytuacja w całościowym zatrudnieniu może wyznaczać cykle giełdowe oraz gospodarcze. Dla przykładu proszę spojrzeć na poniższy wykres.

Źródło: Bloomberg

Na powyższym wykresie zobrazowano stopę bezrobocia na tle recesji gospodarczych. Na czerwono została oznaczona recesja. Jeżeli biała linia rośnie, to coraz mniejsza ilość osób posiada pracę. Coraz mniejsza ilość osób posiada środki na konsumpcję, czyli zamiast nowego telefonu wolą zaoszczędzić wcześniej otrzymaną zapłatę. Taka sytuacja negatywnie przekłada się na nasze najbliższe otoczenia. Osoby, z którymi rozmawiamy sami zaczynają obawiać się o swoje stanowiska i również zmniejszają konsumpcję.

Współpracownicy, z którymi pracowaliśmy również wiedzą co się dzieje. Zamiast konsumować wolą zwiększyć stopę oszczędności. Pesymizm przelewa się na całą gospodarkę. Spadający popyt zmusza przedsiębiorców do zmniejszenia produkcji, a tym samym do dalszych zwolnień. Jeżeli w gospodarce za wzrost PKB odpowiada w 70 procent konsumpcja, to cała gospodarka zaczyna spowalniać, a same odczyty PKB nie są już zadowalające.

Ekonomiści poznają dane o Produkcie Krajowym Brutto z miesięcznym opóźnieniem, natomiast raport o zatrudnieniu jest prezentowany raz w miesiącu. Tak jak wcześniej wykazaliśmy, poziom bezrobocia jest ściśle związany z odczytem PKB. Reasumując, ten kto potrzebuje stałego dostępu do informacji o wzroście gospodarczym powinien skierować swoją uwagę w stronę rynku pracy.

Historycznie patrząc po trzech miesiącach, w których mieliśmy do czynienia z pogorszeniem warunków na rynku pracy zawsze towarzyszyła słabsza koniunktura gospodarcza. Idąc dalej, po trzech miesiącach pogarszających się warunków na rynku pracy towarzyszyła recesja gospodarcza.

Rynek pracy może być zatem prognostykiem nadchodzącej recesji. Z kolei, gdy chcemy patrzeć na poprawiające się warunki po recesji, to niestety nie będzie doskonały. W okresach odradzania się gospodarki bezrobocie przeważnie rosło jeszcze przez pewien czas. W ostatnim czasie opóźnienie było o wiele większe od średniej. Wystarczy popatrzeć na poprzedni wykres, gdzie naniesiono na stopę bezrobocia recesje gospodarczą. Po zakończeniu recesji stopa bezrobocia dalej rosła, dopiero potem zaczęła spadać.

Spadająca stopa bezrobocia wpływa również na inflację. Gdy rośnie, to konsumenci przestają obracać gotówką i nie zgłaszają popytu na nowe dobra. Przedsiębiorca jest zatem zmuszony na zmniejszenie ceny, czyli w gospodarce pojawia się zjawisko deflacji. W drugim przypadku, gdy stopa bezrobocia spada, a obywatele zarabiają coraz więcej, to mają do dyspozycji grubszy portfel, czyli popyt rośnie. Podsumowując, dane zjawisko jest samonapędzającą się karuzelą. Ponadto, jeżeli stopa bezrobocia spadnie do bardzo niskich poziomów, to przedsiębiorcy są zmuszeni na podnoszenie płac. W końcu na rynku zaczyna brakować rąk do prac, zatem wolną siłę roboczą każdy chce przyciągnąć do siebie.

Stopa wzrostu zatrudnienia poza rolnictwem a indeksy giełdowe

Słaby rynek pracy wpływa negatywnie niemal na każdą część gospodarki. Spadający optymizm konsumentów oraz rosnące bezrobocie negatywnie przekłada się również na same indeksy giełdowe. Większość spółek w Stanach Zjednoczonych nastawione jest na usługi, dlatego też gorsza koniunktura na rynku pracy przekłada się na ich zarobki. Dla przykładu proszę spojrzeć na wykres, który został zobrazowany poniżej.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie linią białą zaznaczono stopę bezrobocia, natomiast na żółto indeks S&P 500 - jeden z indeksów USA. Korelacja obydwu instrumentów jest niemal doskonale odwrotnie skorelowana. Podczas recesji gospodarczej z lat 2007-2009 indeks giełdowy znalazł się pod presją sprzedających, przez niespełna dwa lata rynku niedźwiedzia stracił na wartości 50 procent. W tym samym czasie stopa bezrobocia wzrosła z ok. czterech procent do dziesięciu. Niemniej jednak należy zauważyć, że indeksy zaczęły już odbijać, a stopa bezrobocia dalej rosła. Jest to spowodowane tym, że przedsiębiorcy po recesji podnoszą się o wiele dłużej niż inwestorzy giełdowi.

Rynek pracy w USA - podsumowanie

Teraz już wiemy dlaczego rynek pracy w USA jest ważny dla inwestorów, ekonomistów, przedsiębiorców oraz polityków. Inwestorzy patrzą na wzrost gospodarczy szukając zarobków. Ekonomiści prognozują przyszłość. Przedsiębiorcy ustalają ilość wytwarzanych produktów oraz dostarczanych usług. Z kolei politycy liczą na kolejną kadencję. Każdy z nich ma odmienne cele, ale większość chce, aby na rynku panowała niska stopa bezrobocia.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.