PKB, czyli Produkt Krajowy Brutto cz. 2

Lipiec 28, 2017 14:12 UTC

W pierwszej części artykułu wyjaśniliśmy czym jest Produkt Krajowy Brutto oraz jak jest obliczany. Sama publikacja raportu o PKB daje inwestorom szersze spojrzenie na całą gospodarkę. Dzięki niemu inwestorzy orientują się w ogólnej sytuacji gospodarczej. Zarówno inwestorzy jak i fundusze inwestycyjne pod kontem inwestycyjnym wybierają gospodarki, które będą rozwijały się szybciej od przeciętnego poziomu wzrostu globalnego. Zatem pierwszym krokiem do osiągnięcia wyższej stopy zwrotu jest wybór Państwa, w które zainwestujemy nasz kapitał. Każdy z nas stara się pobić rynek, fundusze inwestycyjne nie są wyjątkiem.

Raport o PKB dla każdego dostarcza innych informacji. Dla przedsiębiorców związanych z rynkiem nieruchomości ważna jest sekcja poświęcona wydatków na budownictwo inwestycyjne. Dla osób powiązanych z branżą zbrojeniową liczą się wydatki na wojsko. Dla spółek z branży konsumenckiej liczą się wydatki konsumentów oraz ich poziom zadowolenia. Dla inwestorów inwestujących w obligacje nadmiernie rosnące PKB może okazać się problemem, ponieważ wzrost gospodarczy może napędzić inflację, co przełoży się na wzrost rentowności obligacji, czyli spadek ich ceny. Z drugiej strony, analitycy na rynku akcji mogą się cieszyć, ponieważ spółki zaczną więcej zarabiać, a to przełoży się na dalsze wzrosty akcji. W bieżącym artykule omówimy jak czytać dane o PKB oraz jak wpływa na rynek kapitałowy.

Wzrost PKB

Najważniejszą liczbą w publikowanym raporcie o PKB jest kwartalna stopa wzrostu realnego PKB R/R. Dodatni, a co najważniejsze rosnący wskaźnik jest oznaką prosperity. Dodatni wynik napędza zyski przedsiębiorstw, a tym samym notowania akcji. Dobra wiadomość dla rynku akcji może okazać się złą wiadomością dla rynku obligacji. Wyższy wzrost gospodarczy może oznaczać nadchodzącą inflacja, która zepchnie ceny papierów dłużnych.

Spadająca dynamika PKB jest bardzo dobrym prognostykiem pogarszających się warunków na rynku. Przy spadającej dynamice prawdopodobieństwo nadejścia recesji rośnie. Z reguły od 4 do 5 kwartałów przed rozpoczęciem recesji dynamika PKB rok do roku zaczyna spadać, ale należy pamiętać, że nie każde spowolnieni gospodarcze prowadzi do recesji.

Deflatory PKB

Tak jak było napisane w pierwszej części, deflator pokazuje inflację w gospodarce. Ekonomiści uważają, że jest to o wiele bardziej klarowny wskaźnik niż CPI lub PPI. Deflatory są szczególnie istotne dla analityków rynku długu, ich większy wzrost oznacza rosnącą presję inflacyjną, która powoduje wyprzedaż papierów dłużnych. Deflatory różnią się od innych wskaźników inflacji, ponieważ pokazują zmiany cen w skali makro, a nie tak jak PPI lub CPI danego sektora. CPI jest jedynie koszykiem kilkuset dóbr, który może cały czas się zmieniać, a tym samym podlega łatwej manipulacji przez biura statystyczne.

Wpływ PKB na rynek kapitałowy

Wpływ PKB na giełdę

Jeżeli gospodarka bardzo dobrze się rozwija, to inwestorzy chcą na tym skorzystać poprzez rynek kapitałowy. Mogą to zrobić inwestując w giełdę danego państwa lub nabywając jej walutę. Gdy chodzi o rynek kapitałowy, to najważniejsze są tak naprawdę prognozy gospodarcze o tym, jak dane państwo będzie się rozwijało na tle innych. Kilka paragrafów wcześniej napisaliśmy, że najważniejsze są odczyty kwartalne wzrostu PKB. Dla potwierdzenia oraz omówienia całego procesu decyzyjnego funduszy oraz inwestorów posłużymy się poniższym wykresem.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie żółtą linią oznaczono kwartalny wzrost PKB (skala prawa) oraz białą linią - polski indeks WIG 20 (skala lewa). Proszę zobaczyć na długoterminową korelację. Od 2003 roku do 2007 roku polska gospodarka rozwijała się o wiele szybciej od innych, dlatego też indeks WIG 20 rósł w niesamowitym tempie. Wzrost gospodarczy w 2007 roku sięgał nawet 7 procent, były to naprawdę bardzo dobre czasy dla polskiego społeczeństwa. Następnie od 2008 roku, podczas kryzysu, który został zapoczątkowany przez Stany Zjednoczone polska gospodarka powoli zaczęła zwalniać. Kapitał z giełdy migrował powoli na inne rynki. Po zakończonej recesji wzrost gospodarczy w Polsce był na bardzo dobrym poziomie, aczkolwiek nie tak dużym jak wcześniej. Giełda odbiła, ale to już nie były te same wzrosty.

Głównym powodem korelacji PKB z giełdą jest to, że inwestorzy chcą skorzystać na wzroście danej gospodarki. Mogą sami założyć swój biznes lub też zainwestować w inny poprzez rynek kapitałowy. Fundusze oraz inwestorzy świetnie zorientowani w sytuacji powoli zaczęli przenosić swój kapitał do Polski. Na całej hossie zyskali podwójnie, ponieważ na samym początku wymienili obcą walutę na lokalną, która również jest skorelowana z rynkiem giełdowym. Następnie lokalną walutę inwestowali w polskie przedsiębiorstwa spodziewając się jeszcze szybszego wzrostu. Podsumowując, dynamika PKB w dużym stopniu wpływa na giełdę.

Wpływ PKB na rynek walutowy

W poprzednim akapicie poruszyliśmy wpływ zmiany Produktu Krajowego Brutto na giełdę danego państwa. Z naszej analizy wynikało, że jest dodatnia, czyli wzrost PKB oznacza wzrost giełdy. Sprawa ma się tak samo na rynku walutowym. Inwestorzy oraz fundusze inwestycyjne preferują walutą państwa, które będzie się szybciej rozwijało od pozostałych. Głównym powodem jest giełda, następnym inflacja. Jeżeli państwo będzie notowało bardzo szybki wzrost gospodarczy, to pojawi się presja inflacyjna. Razem z inflacją bank centralny zacznie rozważać podwyżkę stóp procentowych. Dzięki takiemu rozwoju wydarzeń inwestorzy będą mogli zarabiać także na carry trade. Do zobrazowania powyższego zjawiska posłużymy się poniższym wykresem.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie białym kolorem oznaczono PKB na osobę w Nowej Zelandii, kolorem żółtym – parę walutową NZD/USD. Wykres jest od 2006 roku, dane o PKB przypadającego na jedną osobę publikowane są co kwartał. Największą korelacje na wykresie możemy zauważyć od 2009 roku, czyli po zakończonym kryzysie finansowym. Gdy gospodarka nowozelandzka rozwijała się w bardzo szybkim tempie, to inwestorzy chcieli na tym skorzystać. Wiedzieli również, że bardzo szybki wzrost gospodarczy doprowadzi do podwyżek stóp procentowych przez bank centralny. Gdy chodzi o rynek walutowy, to pamiętajmy, ze w tym przypadku również inwestorzy opierają się na prognozach makroekonomicznych dotyczących wzrostu gospodarczego.

Wpływ PKB na obligacje

Na początku artykułu opisaliśmy wpływ rozwoju gospodarczego na rynek długu. Jeżeli gospodarka bardzo szybko się rozwija, to bank centralny podnosi stopy procentowe, co negatywnie przekłada się na cenę obligacji. Podczas mocnego wzrostu gospodarczego dochodzi również do presji inflacyjnej, która również doprowadza do przeceny obligacji skarbowych. Powyższe zjawisko wytłumaczymy w inny sposób, proszę spojrzeć na poniższy wykres.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie kolorem białym została zaznaczona kwartalna zmiana PKB, kolorem żółtym inflacja CPI. Gdy wzrost PKB był znaczny, to po pewnym czasie rosła presja inflacyjna. Sama inflacja powoduje szereg zmian w gospodarce oraz w działaniu banku centralnego. Rosnąca presja inflacyjna przyczynia się do wyprzedaży długu, czyli wzrostu jego rentowności.

Składowe PKB

W pierwszym artykule przyjrzeliśmy się bliżej składowym PKB, ale teraz pora na omówienie, które czynniki oraz w jakim stopniu przełożą się na rynek kapitałowy. Dzięki pierwszej części artykułu wiemy, że do PKB wliczane są inwestycje, wydatki rządowe, konsumpcja, zapasy oraz eksport netto.

Źródło: mbank research

Konsumpcja – spadające wydatki konsumentów mogą być wskaźnikiem wyprzedzającym nadchodzącej recesji. Zaniepokojony konsument sytuacją w państwie lub na całym świecie przestaje konsumować kapitał, zaczyna go gromadzić na niebezpieczne czasy. Jeżeli osoba nie wie, czy znajdzie zatrudnienie lub czy nie zostanie przypadkiem zwolniona, to także przestaje wydawać. Przedłużający się okres spowolnienia w wydatkach konsumentów w dłuższym okresie prowadził do recesji gospodarczej.

Inwestycje – rosnące wydatki inwestycyjne pokazują, jak przedsiębiorcy widzą dalszą przyszłość. Jeżeli rosną, to przyszły produkt krajowy brutto oraz wydatki konsumentów powinny być również napędzane. Podczas rosnących wydatków inwestycyjnych pojawią się nowe miejsca pracy, a tym samym większa ilość osób będzie dysponowała kapitałem, który będzie mogła przeznaczyć na konsumpcję. Z drugiej strony, gdy inwestycje spadają, to pojawia się rosnący problem. Inwestorzy nie inwestują, ponieważ nie są pewni najbliższej przyszłości. Jeżeli nie wiemy co się może wydarzyć, to najlepiej wstrzymać się od jakiejkolwiek decyzji. Stopa bezrobocia rośnie albo pozostaje na tym samym poziomie i tak dalej. Jest to również sygnał nadchodzącego spowolnienia gospodarczego lub recesji.

Zapasy – rosnące zapasy oraz spadające inwestycje są bardzo złą oznaką. Oznacza to, iż pomimo spadku nakładów inwestycyjnych wyprodukowane dobra nie mogą znaleźć nabywców. Jest to bardzo negatywny sygnał prowadzący do recesji lub spowolnienia gospodarczego.

Wydatki rządowe – inwestorzy nie są zainteresowani tą kategorią. Według nich powinna pozostawać niska, a rosnąć dopiero wtedy, gdy gospodarka znajduje się w recesji lub obserwujemy spowolnienie gospodarcze. Państwo powinno ogrywać rolę stabilizującą, czyli wchodzić do gry dopiero wtedy, gdy możemy zaobserwować spadek koniunktury gospodarczej. Bynajmniej dla analityków giełdowych, którzy zajmują się obronnością oraz branżą militarną wydatki rządowe są jedne z najważniejszych, ponieważ to właśnie rząd generuje w ich sektorze największy popyt.

Eksport netto – państwo, w którym eksport jest większy niż import jest atrakcyjniejsze. Większy eksport od importu oznacza, że firmy więcej produkują i sprzedają za granicę. Rosnący eksport netto napędza również dynamikę PKB, która przekłada się na inne czynniki. Inwestorzy nie przejmują się ujemnym bilansem handlowym, ale ekonomiści jak najbardziej.

Podsumowanie

Produkt Krajowy Brutto jest bardzo interesującym wskaźnikiem, bowiem podaje całą gospodarkę na białej tacy. Inwestorzy są bardzo zadowoleni, kiedy perspektywa rozwoju gospodarczego kraju jest optymistyczna. Warto pamiętać, że nie wszyscy cieszą się z szybkiego wzrostu gospodarczego. Analitycy długu boją się bardzo szybkiej gospodarki, ponieważ wywierana jest wtedy presja inflacyjna. Jeżeli występuje takie zjawisko, to rynek długu jest wyprzedawany.

Za to rosnący Produkt Krajowy Brutto pozytywnie wpływa na giełdę oraz lokalną walutę. Inwestorzy or pomiędzy różnymi aktywami. Wybierają państwa, w których władza jest wolna od korupcji, a wzrost gospodarczy według prognoz powinien być większy niż w innych państwach. Wtedy starają się ulokować tam kapitał i w ten sposób pobić rynek. Przy obserwacji PKB warto zajrzeć w jego głąb, czyli zbadać wydatki na inwestycje, wydatki rządowe, zapasy, eksport netto oraz wydatki konsumenckie. Dzięki temu będziemy mogli zobaczyć, jak bardzo zmieniają się nastroje konsumentów oraz inwestorów. Podczas gdy inwestycje mogą spadać, to dynamika PKB może pozostać na tym samym poziomie.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.