System transakcyjny indeksu S&P 500 - rynek niedźwiedzia

Czerwiec 17, 2020 14:30 Europe/Warsaw

Bessa - rynek niedźwiedzia, krew, strata depozytu. Z jednej strony jest to czas kojarzony z dużymi zwolnieniami pracowników w finansach, a z drugiej – z możliwością bardzo szybkiego zarobku. Podczas bessy najbardziej cierpią osoby nie znające się na rynku oraz osoby podążający za całym tłumem. Kiedy tłum słyszy o dzikich wzrostach na indeksach giełdowych, to inwestorzy instytucjonalni powoli zaczynają wyprzedawać akcje.

Kapitał napływający od małych graczy oraz osób początkujących zaczyna napływać z coraz większą siłą, zatem wzrosty są kontynuowane, ale prawda jest zawsze taka sama. Tłum wchodzi dopiero wtedy, gdy giełdy są już przewartościowane, są skazani na porażkę oraz na utratę całego majątku – nie ma innej możliwości – za swoją ignorancję muszą zostać ukarani.

Niemniej jednak bessa nie jest taka zła. Po pierwsze trwa o wiele krócej niż hossa. W bieżącym artykule omówimy:

✅ Statystykę SP 500 index dotyczącą rynku niedźwiedzia

✅ Analizę bessy SP500 na interwałach: rocznym, kwartalnym, miesięcznym

✅ System transakcyjny na rynku niedźwiedzia dla SP500 na różnych interwałach

Warto zaznaczyć, że dane, które zaprezentujemy będą zwykłą średnią z dwóch ostatnich bess.

S&P 500 notowania historyczne – bessa

Z naszego wcześniejszego badania oszacowaliśmy, że rynek niedźwiedzia trwa przeważnie trzy razy krócej niż rynek byka. Po drugie dowiedzieliśmy się, że ostatnie dwie bessy pokazały, że znoszą 50 procent ostatniej zwyżki, czyli niwelują 50 procent wzrostów podczas rynku byka. Takie informacje rzucają więcej światła na temat rynku niedźwiedzia.

W poniższej tabelce zamieszczono uśrednioną wartość wcześniej obliczonych danych dla dwóch rynków niedźwiedzia. Średnia została wyciągnięta dla wszystkich interwałów, czyli ilość świeczek wzrostowych pod rząd również może wynieść 0,5, ponieważ podczas jednego rynku niedźwiedzia nie wystąpiło takie zjawisko.

Tabela numer 1

Źródło: Admiral Markets

W poprzednim artykule przytoczyliśmy zwykłą statystykę opartą o indeks S&P 500, teraz pora na jej wykorzystanie. Najtrudniejszą rzeczą w powyższej analizie może być problem z połączeniem różnych interwałów czasowych, tak samo jak było w przypadku rynku byka.

SP500 bessa - Ilość świeczek wzrostowych pod rząd (MAX)

Charakterystyka bessy jest dosyć prosta, spadki są o wiele mocniejsze niż wzrosty. W przypadku maksymalnej ilości świeczek występujących pod rząd liczba dla dwóch ostatnich rynków byka wynosi 2,5. Oznacza to, że podczas bessy nie powinniśmy liczyć na korekty większe niż trzy miesiące wzrostowe pod rząd.

Z kolei średni wzrost liczony tylko z dodatniego interwału informuje, że miesięczna korekta mogła znieść 3,70 procenta ostatnich spadków. Jest to korekta liczona tylko z interwałów wzrostowych. Jeżeli popatrzymy na średnią korektę wszystkich miesięcy wzrostowych oraz spadkowych wynosi 3,58 procenta. Liczba ta pokazuje nam, że jeżeli na rynku jest bessa, to statystycznie po korekcie 3,58 procenta możemy sprzedać indeks i przyjść za kilka miesięcy. Jeżeli interesuje nas taki interwał, to warto spojrzeć również na tabelę numer 2.

Tabela numer 2

Źródło: Admiral Markets

W powyższej tabeli zobrazowano czas trwania korekty. Pierwsza kolumna oznacza ilość świeczek wzrostowych, natomiast trzy następne kolumny oznaczają ilość powtórzeń danego zjawiska przez dwa ostatnie rynki byka. Gdy spojrzymy na interwał miesięczny, to możemy dojść do wniosku, że przez większość czasu przeważnie mieliśmy do czynienia z jednomiesięczną korektą trendu spadkowego. Następnie korekta dwumiesięczna wydarzyła się trzy razy, trzymiesięczna tylko jeden raz.

Mediana tego zjawiska podpowiada nam, że przez większość czasu możemy oczekiwać korekty trendu spadkowego wynoszącej jeden miesiąc wzrostowy. Jest to jednoznaczne z tym, że grając na spadek indeksu po jednomiesięcznej korekcie powinniśmy uzyskać przewagę nad pozostałymi osobami na rynku. Mediana oraz średnia dla korekt została przedstawiona w tabeli numer 3.

Tabela numer 3

Źródło: Admiral Markets

Mediana dla miesięcznego interwału wynosi 1, natomiast średnia 1,41. Oznacza to, że za każdym razem podczas rynku byka możemy spodziewać się od jednego do dwóch miesięcy wzrostowych, aczkolwiek większe prawdopodobieństwo wskazuje na jeden.

SP 500 index - bessa interwał kwartalny

Średnia dla trzech poprzednich rynków niedźwiedzia nie daje dużego prawdopodobieństwa na pojawienie się kwartalnej świeczki wzrostowej podczas spadku. Na dwa rynki niedźwiedzia średnia ilość kwartalnych świeczek wzrostowych wynosi 0,5. Oznacza to, że tylko jednym z dwóch rynków byka zdarzył się kwartał, który okazał się wzrostowy. Kontynuując analizę, średni wzrost liczony z dodatnich świeczek wynosi niespełna 3,22 procenta, czyli jest mniejszy od miesięcznego.

Dana informacja, przy wcześniejszym wyniku o ilości kwartałów wzrostowych nie daje nam dużo informacji. W tym przypadku liczy się średnia korekta, która wynosi 4,78 procenta. Należy pamiętać, że wartość ta została obliczona od ceny otwarcia świeczki. Dzięki temu wiemy, że korekta rzędu 4,78 procenta może dać nam dobrą cenę do sprzedaży indeksu.

Analiza drugiej oraz trzeciej tabeli w przypadku tego interwału jest o wiele bardziej ułatwiona niż w przypadku interwału miesięcznego. Kwartał spadkowy powtórzył się tylko cztery razy przez ostatnie dwa rynki niedźwiedzia. Za każdym razem mieliśmy tylko jedną świeczkę korekcyjną, po czym powracaliśmy do trendu spadkowego. Przy takim rozłożeniu korekt średnia oraz mediana wynosi jeden.

Rozpocznij handel na SP500

SP 500 index - bessa interwał roczny

Analizując rynek byka w największej mierze powinniśmy skupić się na interwale kwartalnym oraz rocznym. W przypadku rynku niedźwiedzia sprawy mają się inaczej. Nasza analiza w głównej mierze powinna opierać się na interwale kwartalnym oraz miesięcznym. Powód jest jeden – bessa jest o wiele szybsza od hossy i trwa znacznie krócej. Zatem prawdziwe jest powiedzenie : byki wchodzą po schodach, a niedźwiadki zjeżdżają windą.

Niemniej jednak rzućmy okiem na dane wyciągnięte z poprzedniej analizy. Ilość świeczek wzrostowych oraz spadkowych pod rząd wynosi 0,5. Oznacza to, że tylko podczas jednej bessy mieliśmy do czynienia z rokiem wzrostowym. Średni wzrost liczony tylko z dodatniego interwału w tym przypadku również nam nic nie powie, ponieważ z takim wydarzeniem mieliśmy do czynienia tylko jeden raz. Zatem przenieśmy swój wzrost na średnią korektę, która w naszym przypadku wynosi 6,10 procenta. Jest to jednoznaczne z tym, że po tak mocnej korekcie możemy liczyć na dalszą kontynuację spadków.

SP500 - Ilość świeczek spadkowych pod rząd

Ilość świeczek spadkowym pod rząd nie daje nam bardzo dużo informacji. Dlatego też w tej analizie w większym stopniu posłużymy się poniższą tabelą;

Tabela numer 4

Źródło: Admiral Markets

Tabela przedstawia czas trwania trendu w danym interwale. W pierwszej kolumnie mamy ilość świeczek spadkowych pod rząd, natomiast w trzech następnych kolumnach zobrazowano ilość powtórzeń danego zjawiska.

SP500 - interwał miesięczny świecy spadkowej

Przez ostatnie dwa rynki niedźwiedzia mieliśmy średnio do czynienia z 4,5 miesiącami spadkowymi pod rząd (średnia dla dwóch rynków niedźwiedzia). Aczkolwiek tak jak wcześniej napisaliśmy, ta informacja nie jest aż tak przydatna. W tym przypadku bardziej liczy się ratio miesięcy zyskownych do spadkowych. Dla interwału miesięcznego wynosi 0,56. Jest to jednoznaczne z tym, że występowanie miesięcy wzrostowych jest o wiele rzadsze niż spadkowych. Wynik ten mówi nam, że co drugi miesiąc spadkowy powinniśmy spodziewać się korekty.

Spójrzmy również na tabelę numer cztery, która potwierdza powyższe wnioski. Podczas rynku niedźwiedzia najczęściej występowała sytuacja, gdzie mieliśmy dwa miesiące spadkowe z rzędu. Przez badany okres zjawisko to powtórzyło się pięć razy. Następnie wzór jednego, trzech oraz czterech miesięcy spadkowych powtórzył się po dwa razy. Gdybyśmy z danych wyciągnęli medianę, to okazałoby się, że za każdym razem powinniśmy oczekiwać dwóch miesięcy spadkowych z rzędu, po czym powinna nastąpić korekta.

SP500 - interwał kwartalny świecy spadkowej

Przez ostatnie dwa rynki spadkowe rynek był wyprzedawany nawet przez siedem kwartałów z rzędu. Spoglądając na ratio miesięcy zyskownych do spadkowych możemy dojść do wniosku, że liczenie na zamknięcie się kwartału na wzroście (czyli mocniejszej korekty) może być nierozsądne. Dany wskaźnik wynosi 0,25, oznacza to, że na cztery kwartały spadkowe tylko jeden może być wzrostowy.

Przechodząc do tabeli numer trzy możemy dojść do podobnego wniosku. Po jednym razie mieliśmy do czynienia z jednym, trzema, czterema oraz sześcioma kwartałami spadkowymi z rzędu, zatem po zawarciu transakcji możemy spodziewać się mocnych spadków przez trzy kwartały z rzędu.

SP500 - interwał roczny świecy spadkowej

Inwestowanie na interwale rocznym podczas rynku niedźwiedzia może być bardzo nierozsądne. Warto przypomnieć sobie ostatnią bessę, gdzie mieliśmy do czynienia jedynie z jedną świeczką spadkową, która zniosła ponad 40 procent wcześniejszych wzrostów. Niemniej jednak przez ostatnie dwa rynki niedźwiedzia maksymalna ilość świeczek spadkowych pod rząd to 2 (średnia dla dwóch ostatnich rynków niedźwiedzia.

Przechodząc do tabeli numer trzy możemy tylko potwierdzić, że podejmowanie decyzji na interwale rocznym podczas spadków jest bardzo niebezpieczne. Zresztą, zobaczmy jak to wygląda na wykresie.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie jedna świeczka oznacza jeden rok. Interesuje nas tylko okres bessy, czyli 2000-2002 oraz 2007-2008. Jeżeli Państwo zastanawiają się, gdzie jest ten rok wzrostowy, to niepotrzebnie. Szczyt hossy z 2002-2007 wypadł właśnie na świeczce wzrostowej. W tym przypadku jest to świeczka, która rozpoczęła spadek.

Proszę również spojrzeć na wykres i zobaczyć na pierwszy rynek niedźwiedzia. W dwóch latach z trzech spadkowych mieliśmy do czynienia z minimalnymi korektami rzędu 5 procent. Według naszych wcześniejszych obliczeń był to moment, w którym mogliśmy dokonać krótkiej sprzedaży indeksu S&P 500. Aczkolwiek gdybyśmy polegali tylko na interwale rocznym, to zawarlibyśmy transakcje tylko raz, być może dwa.

Jeżeli popatrzymy na następną bessę z lat 2007-2008, to nie dokonalibyśmy żadnej transakcji. Właśnie z tego powodu uważamy, że spekulacja podczas bessy w oparciu o ten interwał jest złym pomysłem. Bessa jest o wiele szybsza od hossy i trwa zazwyczaj trzy razy krócej niż zwyżka indeksu.

Indeks S&P500 - uśredniona stopa zwrotu

W tej części artykułu poruszymy możliwe stopy zwrotu do uzyskania, a także zbudujemy warunki, w którym momencie możemy otworzyć krótką pozycję na rynku. Będziemy opierać się na danych z powyższych tabeli.

Uśredniona stopa zwrotu dla interwału rocznego wynosi 40 procent. Oznacza to, że roczna bessa może znieść nawet 40 procent poprzedniego ruchu wzrostowego. Z badania statystycznego wiemy, że bessa trwa trzy razy krócej niż hossa oraz, że znosi 50 procent ruchu wzrostowego. Średnia ta została podbita przez drugi rynek niedźwiedzia, który trwał tak naprawdę jeden rok.

Niemniej jednak dzięki takim danym wiemy również, że dynamika bessy jest o wiele silniejsza niż hossy. W celu lepszego obliczenia ewentualnego ustawienia take profitu na samym początku możemy podzielić rynek byka przez trzy, a następnie 50 procentowy ruch spadkowy podzielić przez wynik. Dzięki takiemu zabiegowi otrzymamy ewentualne miejsce do postawienia zlecenia take profit.

Gdy przyjrzymy się mniejszym interwałom, to kwartalny spadek indeksu podczas bessy wynosił przeważnie 6.09 procenta, miesięczny – 2,28 procenta. Informacje te możemy wykorzystać po korekcie kwartalnej lub miesięcznej. Zatem zapamiętajmy, czego możemy się spodziewać podczas bessy.

Średni wzrost SP500 z dodatniego/spadkowego interwału

Średni wzrost liczony tylko z dodatniego interwału może okazać się bardzo przydatną informacją. Dzięki temu wiemy jakiej możemy spodziewać się ewentualnej korekty na rynku. Średnia dla interwału rocznego wynosi 1,77 procenta. Niemniej jednak, tak jak zostało napisane wcześniej – podczas bessy nie powinniśmy skupiać się na tym interwale.

Dla interwału kwartalnego oraz miesięcznego jest to odpowiednio 3,22 procenta oraz 3,70 procenta. Powyższa informacja sama w sobie może być mało istotna, ale jeśli połączymy ją z tabelą numer trzy, to otrzymamy o wiele więcej informacji. Z tabeli wynika, że korekta trwa zazwyczaj jedną świeczkę wzrostową. Z naszą analizą możemy pójść dalej. Spójrzmy na średnią korektę, która wynosi odpowiednio 6.10 , 4,78, 3.59 procenta.

Co z tego wszystkiego wynika? Po pierwsze wiemy, że po korekcie wynoszącej jeden miesiąc, kwartał czy też rok powinniśmy zobaczyć kontynuację trendu. Idąc dalej, średnia korekta np. dla interwału miesięcznego wynosi 4,78 procenta, a średni wzrost liczony tylko z „wzrostowego" interwału 3,22 procenta. Gdy połączymy te dwie informacje, to dzięki temu wiemy, że po dokonaniu średniej korekty rzędu 4,78 procenta powinniśmy sprzedać indeks, ponieważ korekta powinna zostać zmniejszona w tym samym interwale.

Średnia korekta została obliczona od ceny otwarcia świeczki, a nie od maksymalnej ceny.

Maksymalny zysk/strata - SP 500 index z danego interwału

Powyższe informacje możemy także połączyć z maksymalnym zyskiem z danego interwału. Maksymalny zysk z danego interwału oznacza, że świeczka zdołała się zamknąć na danej stopie zwrotu. Dla interwału kwartalnego jest to 5.15 procenta, dla miesięcznego 6.70 procenta. Wynik jest bardzo zbliżony do średniej korekty, aczkolwiek powyższe wskazania sugerują ekstremum wzrostu z jednej świeczki na danym interwale. Z kolei maksymalny zysk pod rząd liczy kilka świeczek wzrostowych bądź spadkowych.

Dane z tej kolumny dla interwału rocznego oraz kwartalnego są takie same. Zmiana następuje dla interwału miesięcznego, wynosi 9,31 procenta. Jest to tożsame z tym, że korekta na interwale miesięcznym może być bardzo silna oraz gwałtowna, dlatego też podczas bessy sugeruje się ustalenie szerszego poziomu cięcia strat.

Maksymalna korekta z danego interwału SP 500 index

Maksymalna korekta z danego interwału nie napawa optymizmem. Korekta na interwale kwartalnym wyniosła 17,05 procenta. Niemniej jednak dzięki takiej informacji wiemy, że podczas bessy należy spodziewać się sporej zmienności, która może nas wyrzucić z rynku.

Jeżeli opanowaliśmy już możliwe scenariusze korekty, to pora przejść do zlecenia realizującego zyski.

Jeśli potrzebujesz więcej wiedzy o Forex, kliknij na baner poniżej i skorzystaj z kursu Forex 1-2-3. Jest to darmowy kurs video.

S&P 500 forex - Stopy zwrotu

Uśredniona stopa zwrotu dla całej bessy dla interwału rocznego wynosi 40,75 procenta , kwartalnego 6,09 procenta, dla miesięcznego 2,28 procenta. Jeżeli jesteśmy krótkoterminowymi inwestorami to właśnie takiej stopy zwrotu podczas danego interwału możemy oczekiwać.

Z kolei średni spadek liczony tylko z ujemnego interwału wynosi odpowiednio 16.50, 9.46 oraz 5.66 procenta. Informacje te są o wiele bardziej istotne niż wcześniejsze. Jeżeli będziemy wchodzić w rynek po zrealizowaniu scenariusza korekcyjnego, to powinniśmy wyznaczać swój poziom realizacji zysku ze średnich liczonych jedynie ze spadkowego interwału. Dzięki temu możemy uzyskać o wiele większą stopę zwrotu.

Jeżeli popatrzymy na maksymalne DD podczas jednej świeczki, to również nie powinniśmy być zaskoczeni. Podane dane w tabeli jedynie potwierdzają wcześniejszą teorię, że bessa jest o wiele bardziej zmienna niż hossa.

Maksymalna strata pod rząd z danego interwału daje sporo do myślenia. Niektórzy z nas chcą łapać korekty na rynku poprzez różne oscylatory i tak dalej. Dzięki tej informacji wiemy, że nie ma sensu walczenie z trendem lub staranie się wyłapania minimalnej korekty wzrostowej. Prawdopodobieństwo grania z trendem jest o wiele bardziej korzystniejsze niż łapanie korekt.

Strategia S&P 500 forex

Po przeanalizowaniu wcześniej dostępnych informacji pora je zebrać w jedno miejsce. W przypadku analizy rynku byka największym problemem mogło być połączeniu wielu interwałów czasowych, tutaj może być tak samo. Na samym początku spojrzymy na miesięczny interwał, potem kwartalny i roczny.

Analiza S&P 500 forex - interwał miesięczny

Na samym początku przyjrzymy się wejściu w pozycję, które powinno odbywać się dopiero po zrealizowaniu korekty. Dzięki wcześniej obliczonym danym zawarcie pozycji sprzedaży podczas rynku byka może odbyć się na kilka sposobów.

➀ Po jednym miesiącu wzrostowym.

Historyczna analiza pokazała, że wejście po jednym miesiącu wzrostowym powinna dać nam przewagę. Dla potwierdzenia proszę spojrzeć na tabelę numer 3.

➁ Po średniej korekcie liczonej tylko z dodatniego interwału.

Średnia korekta dla miesiąca wzrostowego wynosi 3,58 procenta, natomiast średni wzrost liczony tylko z miesięcy wzrostowych wynosi 3,70 procenta. Oznacza to, że wejście po korekcie rzędu 3,70 procenta powinno dać nam większe prawdopodobieństwo wygranej. Z drugiej strony musimy mieć na uwadze, że maksymalna korekta z interwału miesięcznego wyniosła 9.67 procenta.

Przy ustalaniu poziomu realizacji zysku możemy kierować się tabelą numer 3. Mediana miesięcy spadkowych wynosi dwa, zatem tylu miesięcy spadkowych pod rząd możemy się spodziewać. Oznacza to, że nasz take-profit może być położony o 10 procent niżej od poziomu wejścia. Natomiast spoglądając na maksymalną wyprzedaż pod rząd, to możemy ustawić zlecenie realizujące zysk nawet 27 procent poniżej.

Nasz stop loss powinien być dostosowany do naszego poziomu awersji do ryzyka, wcześniej opracowanej statystyki, a także analizy technicznej. Z danych historycznych możemy wyciągnąć jeden wniosek, podczas bessy panuje bardzo duża zmienność. Maksymalna korekta dla interwalu miesięcznego wyniosła 9.67 procenta, ale dla kwartalnego jest to już 17.05 procenta, czyli o wiele więcej.

Analiza S&P 500 forex - interwał kwartalny

Analizę z miesięcznego interwału możemy połączyć z kwartalnym. Dzięki analizie wyższego interwału czasowego będziemy mogli wejść w pozycję po lepszej cenie. Statystycznie wejście w pozycję na interwale czasowym może odbyć się na kilka sposobów.

☑️ Wejście w pozycję po kwartale wzrostowym.

Tak samo jak w przypadku analizy interwału miesięcznego, pozycja sprzedaży może zostać zawarta po jednym kwartale wzrostowym. Dzięki tabelce numer trzy wiemy, że ilość świeczek kwartalnych wzrostowych pod rząd wynosiła przeważnie jeden. Analizując dwa ostatnie rynki byka mieliśmy do czynienia z takim zjawiskiem cztery razy.

☑️ Wejście w pozycję po osiągnięciu średniego wzrostu z interwału dodatniego.

Średni wzrost liczony z dodatniego kwartału oscylował w okolicy 3.22 procenta. Statystycznie sprzedając po takiej korekcie powinniśmy uzyskać dodatnią stopę zwrotu. Ostatnim sposobem na otwarcie pozycji, który powinien wygenerować nam najwięcej sygnałów jest średnia korekta.

☑️ Wejście w rynek po osiągnięciu średniej korekty.

Średnia korekta została obliczona od ceny otwarcia. Na interwale kwartalnym oscylowała w okolicy 4,78 procenta. Oznacza to, że po takiej korekcie możemy dokonać sprzedaży nie zważając na resztę czynników.

Nasze zlecenie take-profit może zostać oparte na podanych danych statystycznych. Dzięki tabelce numer trzy wiemy, że możemy oczekiwać trzech kwartałów spadkowych pod rząd. Jeżeli pomnożymy to przez średni spadek liczony tylko z ujemnego interwału, to otrzymamy 27 procentową stopę zwrotu. Właśnie na takim poziomie powinniśmy ustawić swoje zlecenie realizujące zysk.

Poziom naszego stop-loss powinien zostać dostosowany do analizy technicznej, danych statystycznych oraz zdrowego rozsądku. Niestety nie mamy dobrych informacji, maksymalna korekta tego interwału wyniosła 17.05 procenta. Odejmując od tego nasz poziom wejścia, czyli niecałe 5 procent wynik i tak uplasuje się w okolicy 10 procent.

W tym artykule zostanie pominięta analiza interwału rocznego, ponieważ tak jak wcześniej wspominaliśmy – bessa trwa trzy razy krócej i nie ma sensu patrzeć na tak duży interwału.

System transakcyjny S&P 500 Forex - interwał kwartalny

Statystyka na rynku odgrywa bardzo duże znaczenie, dlatego też postanowiliśmy skonstruować system, który w głównej mierze będzie się na niej opierał. Powyższa analiza statystyczna pokazała, że dzięki jej wykorzystaniu możemy uzyskać przewagę nad innymi graczami.

W bieżącym artykule skupimy się jedynie na skonstruowaniu systemu, w który w głównej mierze będzie oparty na statystyce. Niemniej jednak dodamy do niego również jeden oscylator, który powinien wskazać nam lepsze momenty wejścia na rynek.

Zanim przejdziesz do kolejnych punktów, pobierz bezpłatną platformę transakcyjną MetaTrader 4 i ciesz się z dostępu do rynku Forex i CFD zarówno na rachunku demonstracyjnym jak i rachunku rzeczywistym.

S&P 500 Forex interwał kwartalny - zawarcie pozycji

Naszym zdaniem interwał kwartalny do badania długości oraz ruchu korekty jest najlepszy. Po przeanalizowaniu powyższych danych, które zostały załączone na samym początku możemy wyróżnić trzy sposoby zawarcia pozycji krótkiej.

Pierwszy będzie dla osób, które mają mało czasu i nie przepadają za analizą wykresów. Dzięki tabeli numer dwa wiemy, że średnia korekta w trendzie spadkowym na interwale kwartalnym wynosi przeważnie jedną świeczkę. Po takiej świeczce przeważnie wyprzedaż indeksu była kontynuowana. Największym minusem tej metody jest fakt, że przez ostatnie dwa rynki byka otrzymalibyśmy bardzo małą ilość sygnałów transakcyjnych. Zatem pozycja może być zajęta wtedy gdy:

☑️ Świeczka kwartalna zamknie się na plusie.

Do kolejnego sposobu otwarcia pozycji wykorzystamy informacje z tabeli numer 1 : średni wzrost liczony tylko z interwału dodatniego, który w ostatnich dwóch rynków byka oscylował w okolicy 3.22 procenta. Reasumując, jeżeli interwał kwartalny zamknął się na plusie wynoszącym 3.22 procenta, to mogliśmy otworzyć krótką pozycję.

☑️ Po zamknięciu się interwału kwartalnego na dodatniej stopie zwrotu wynoszącej 3.22 procenta.

Następny sposób będzie bazował na średniej korekcie wynoszącej 4.78 procenta. Należy pamiętać, że dana informacja została obliczona od ceny otwarcia. W tym przypadku nie potrzebujemy kwartału wzrostowego, ale mocniejszej korekty. Zatem pozycja może zostać otwarta wtedy gdy:

☑️ Korekta od ceny otwarcia wynosi już 4.78 procenta.

Zanim ocenimy jeden z powyższych sposobów otwierania pozycji jako najlepszy, to należy spojrzeć na wykresy.

Źródło: Bloomberg

Powyższy wykres przedstawia indeks S&P 500 o interwale kwartalnym. Oznacza to, że każda jedna świeczka trwa jeden kwartał. Na wykresie zostały zaznaczone korekty indeksu liczone od ceny otwarcia. Gdybyśmy chcieli sprzedać indeks korzystając tylko ze sposobu pierwszego, to okazałoby się, że dokonalibyśmy jedynie dwóch transakcji na dwa rynki niedźwiedzia, podczas bessy z lat 2007-2009 nie dokonalibyśmy żadnej transakcji. Ogólnie rzecz biorąc, nie jest to najlepszy sposób do dokonywania transakcji.

Inny sposób otwierania pozycji SP 500 index

Drugi sposób otwierania pozycji jest bardzo zbliżony do pierwszego, zatem nie poświęcimy mu więcej czasu, natomiast skoncentrujemy się na trzecim. Pozycja zostałaby otworzona jedynie wtedy, gdy korekta sięgnęłaby 4.78 procenta.

Podczas pierwszej bessy (2000-2002) moglibyśmy otworzyć pięć pozycji. Drugi rynek byka wygenerował jedynie jeden sygnał, ale proszę zobaczyć – nawet po korekcie rzędu 8 procent indeks i tak zamknął się na minusie. Właśnie z tego powodu nie powinniśmy szukać korekty wzrostowej na rynku – lepiej grać z trendem.

S&P 500 Forex interwał kwartalny - Take profit

Zasady zawarcia krótkiej pozycji zostały opisane. Nie są zbyt wymagające, tak naprawdę – są banalne. Nie powinny stwarzać nam większego problemu. Pora na przyjrzenie się możliwości realizacji zysku. Po pierwsze z wcześniejszych obliczeń wiemy, że bessa trwa trzy razy krócej niż hossa. Tym sposobem możemy ustalić, w którym momencie będziemy chcieli ewakuować się ze swoich krótkich pozycji.

➊ Pierwszym momentem wyjścia z pozycji może być czas, a dokładniej bessa trwa 1/3 czasu hossy, czyli właśnie tyle możemy trzymać swoją krótką pozycję.

Po drugie dowiedzieliśmy się, że bessa znosi przeważnie połowę wcześniejszego ruchu wzrostowego. Zatem:

➋ Zamknięcie pozycji powinno nastąpić po spadku indeksu o 50 punktów bazowych liczonych od ostatniego szczytu.

Niemniej jednak opisane metody są dla osób bardziej spokojnych i wytrwałych w swoich postanowieniach. Pozycja może zostać zamknięta na jeszcze kilka sposobów. Dzięki odpowiedniej analizie wiemy, że średnio pod rząd możemy spodziewać się trzech kwartałów spadkowych, zatem:

➌ Zamknięcie pozycji po trzech kwartałach spadkowych.

➍ Kolejnym sposobem może być pomnożenie trzech kwartałów przez średnią stopę zwrotu liczoną tylko z kwartałów spadkowych. W dwóch poprzednich rynkach niedźwiedzia oscylowała w okolicy 9.46 procenta.

Stopa zwrotu może zostać ustalona 27 procent od poziomu wejścia.

S&P 500 Forex interwał kwartalny - Stop Loss

Stop loss może być o wiele trudniejszy do ustalenia. Wynika to z faktu, że bessa jest o wiele bardziej zmienna niż hossa. Gdy wczytamy się w tabelę, to zauważymy, że średnia korekta jest mała, ale maksymalna jest kilka razy większa. Dany fakt odzwierciedla również wykres, na którym 10 procentowe korekty nie są problemem. Niemniej jednak możliwe dobranie odpowiedniego poziomu cięcia strat zostanie opisane pod sam koniec tego artykułu.

S&P 500 Forex interwał miesięczny - zawarcie pozycji

Na interwale miesięcznym też mamy kilka możliwości otwarcia pozycji krótkiej. Pierwszy sposób jest bardzo prosty, czekamy na miesiąc wzrostowy po czym dokonujemy sprzedaży indeksu. Według tabeli numer dwa statystycznie mamy do czynienia jedynie z jednym miesiącem spadkowym pod rząd – tak mówi mediana,natomiast średnia dla interwału miesięcznego wynosi 1,41, czyli znacznie więcej niż mediana. Dzięki temu wiemy, że od czasu do czasu występuje kilka korekt większych niż jedna świeczka wzrostowa pod rząd. Zatem możemy dokonać transakcji wtedy gdy:

☑ Mamy do czynienia z jednym miesiącem wzrostowym.

Kolejnym miesiącem może być uśredniona stopa zwrotu, aczkolwiek tak samo jak w przypadku interwału kwartalnego lepszym wyborem będzie uśredniona stopa zwrotu dla tego interwału. Średnia korekta wynosi 3.58 procenta.

☑ Otworzenie pozycji po korekcie rzędu 3.58 procenta

Spójrzmy jak to wygląda na wykresie.

Źródło: Bloomberg

Na wykresie interesują nas dwa okresy, a dokładniej dwa ostatnie rynki niedźwiedzia. Gdybyśmy sprzedawali po jednym miesiącu wzrostowym, to owszem – osiągnęlibyśmy profit, ale często spotykaliśmy się z dwoma miesiącami wzrostowymi pod rząd. Warto mieć to na uwadze. Reasumując, podążanie za systemem zezwalającym na otworzenie pozycji po jednym miesiącu spadkowym jest zyskowne, ale trzeba mieć przy tym mocne nerwy.

Średnia korekta z interwału miesięcznego S&P 500 forex

Lepszym sposobem będzie wykorzystanie średniej korekty z interwału miesięcznego lub kwartalnego, proszę spojrzeć na poniższy wykres.

Źródło: Bloomberg

Jeżeli stosowalibyśmy się do średniej korekty z miesięcznego interwału Sp 500 index, to owszem – uzyskalibyśmy dodatkową stopę zwrotu, aczkolwiek musielibyśmy być przygotowani na bardzo duże ruchy w przeciwnym kierunku. Najlepszym sposobem zatem jest połączenie korekty jednego miesiąca oraz dołożenie do niego wartości średniej korekty z interwału kwartalnego. W ten sposób będziemy mogli obronić się przed zbyt duża korektą na rynku oraz zminimalizować ryzyko poniesienia straty.

Kolejnym sposobem na otworzenie pozycji może być połączenie średniej korekty z interwału kwartalnego Sp 500 index oraz dodatnie do tego prostego oscylatora stochastycznego, który pokaże wykupienie rynku. Przykład został przedstawiony poniżej.

Źródło: Bloomberg

Powyższy wykres przedstawia indeks S&P 500 w latach 2000-2003. Wykres przedstawia interwał tygodniowy. Na dole został pokazany oscylator stochastyczny wolny oraz szybki. Pozycje krótkie powinniśmy otwierać zgodnie ze statystyką oraz odchyleniem oscylatora stochastycznego.

✔ Korekta osiągnęła średnią korektę kwartalnego, czyli 4,78 procenta.

Oscylator stochastyczny wolny lub szybki wskazuje na wykupienie rynku.

Jeżeli ktoś chciałby zaglądać na wykres raz w miesiącu, to mógłby dołożyć do tego warunek jednego miesiąca wzrostowego, a dopiero potem zbadać uśrednioną stopę zwrotu oraz wskazania oscylatora stochastycznego. Na pierwszym rynku byka moglibyśmy otworzyć cztery pozycję, trzy zostałby zakończone na plusie, jedna na zerze lub na minusie.

Wykres dla rynku byka z lat 2006-2009 SP 500 index przedstawiałby się następująco:

Źródło: Bloomberg

Podczas ostatniej bessy otrzymalibyśmy tylko jeden sygnał, ponieważ sam spadek był relatywnie krótki. Ilość sygnałów podczas tej wyprzedaży powinna być relatywna w stosunku do długości trwania bessy. Z kolei długość spadków uzależniona jest od wcześniejszych wzrostów.

S&P 500 Forex interwał miesięczny - Take profit

Dla lepszego zysku jego realizacja powinna odbywać się na zasadach interwału kwartalnego, niemniej jednak do wyznaczenia tego poziomu możemy się także posłużyć danymi z interwału miesięcznego S&P 500 Forex. Nasz poziom take profit może zostać ustawiony na następujące sposoby:

1. Zniesienie 50 procent wcześniejszych wzrostów.

2. Czasowo – 1/3 czasu trwania hossy.

3. Czasowo – dwa miesiące spadkowe pod rząd.

4. 10 procent poniżej naszego wejścia.

Niemniej jednak najlepszym sposobem będzie zastosowanie danych z interwału kwartalnego, w ten sposób będziemy mogli zwielokrotnić stopę zwrotu.

S&P 500 Forex interwał miesięczny - Stop loss

Do wyznaczenia poziomu cięcia strat z łatwością możemy użyć oscylatora stochastycznego. Jeżeli oscylator pokazuje wyprzedanie rynku, to nasze zlecenie ochronne powinno być równe średniej korekcie miesięcznej, czyli 3.58 procent od naszego zlecenia sprzedaży. Możemy także zastosować inne techniki z analizy technicznej, aczkolwiek należy pamiętać abyśmy połączyli je z podaną wyżej statystyką Sp 500 index.

S&P 500 Forex - podsumowanie

Dla osób nie znających się na analizie fundamentalnej rozpoznanie symptomów nadchodzącej bessy może okazać się problematyczne, dlatego właśnie po przeczytaniu artykułu już wiesz, w których momentach na rynku możemy jej się spodziewać i powinniśmy przestawić się na bessę, a nie kontynuację obecnej hossy.

Powyższa analiza Sp 500 index została przeprowadzona jedynie dla dwóch z trzech opisanych interwałów czasowych. Powód jest jeden, analiza roczna dla takiej dużej zmienności mija się z celem. Dany system transakcyjny może zostać połączony z analizą techniczną, powinno to spowodować jeszcze większą jego skuteczność. W tym momencie największym wyzwaniem przed osobami stosującymi daną statystykę jest czas.

Należy mieć również na uwadze fakt, że dana analiza została przeprowadzona tylko dla indeksu S&P 500, zatem nie powinniśmy jej wdrażać na inny rynek. Każdy rynek oraz giełda charakteryzuje się czymś innym. Z całościowej analizy wynika, że najlepszym sposobem na pokonanie rynku niedźwiedzia będzie statystyka z interwału kwartalnego, natomiast otwarcie pozycji powinno nastąpić z interwału tygodniowego. Jako potwierdzenie powinniśmy zastosować dwa oscylatory stochastyczne – szybki oraz wolny. Oscylator pokazujący wykupienie rynku oraz korekta odpowiedniej wartości powinna dać nam wysokie prawdopodobieństwo sukcesu na rynku.

Artykuły, które powinny Cię zainteresować

O Admiral Markets

Admiral Markets to broker o globalnej obecności, który jest regulowany i licencjonowany przez różne organy regulacyjne. Umożliwia handel na ponad 8 000 instrumentów finansowych, takich jak Forex i CFD na akcje, indeksy, obligacje, towary, ETF i kryptowaluty. Poza wyżej wymienionymi zapewnia możliwość inwestowania w prawdziwe akcje i fundusze ETF. Dzięki Admiral Markets możesz bezpłatnie korzystać z najbardziej innowacyjnych platform handlowych, takich jak MetaTrader 4 i MetaTrader 5, a także ekskluzywnej wtyczki MetaTrader Supreme Edition. Zacznij handlować już dziś!

INFORMACJE O MATERIAŁACH ANALITYCZNYCH:

Podane dane dostarczają dodatkowych informacji dotyczących wszystkich analiz, szacunków, prognoz, spekulacji, przewidywań, przeglądów rynku, prognoz tygodniowych lub innych podobnych ocen lub informacji (zwanych dalej "Analizą") publikowanych na stronie internetowej Admiral Markets. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych należy zwrócić szczególną uwagę na następujące kwestie:

1. Jest to komunikat marketingowy. Treści publikowane są wyłącznie w celach informacyjnych i w żaden sposób nie mogą być interpretowane jako doradztwa lub rekomendacji inwestycyjnej. Nie została ona przygotowana zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlega żadnemu zakazowi zajmowania się rozpowszechnianiem badań inwestycyjnych.

2. Każda decyzja inwestycyjna jest podejmowana indywidualnie przez każdego klienta, natomiast Admiral Markets nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z takiej decyzji, niezależnie od tego, czy została podjęta w oparciu się o Analizę, czy też nie.

3. W celu ochrony interesów naszych klientów i obiektywności Analizy, Admiral Markets ustanowił odpowiednie wewnętrzne procedury zapobiegania konfliktom interesów i zarządzania nimi.

4. Analiza jest przygotowywana przez niezależnego analityka Jitana Solanki - niezależny współtwórca (zwanego dalej "Autorem") na podstawie osobistych szacunków.

5. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić, że wszystkie źródła Analizy są wiarygodne oraz że wszystkie informacje są prezentowane w możliwe najbardziej zrozumiały, terminowy, precyzyjny i kompletny sposób, Admiral Markets nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w Analizie. Przedstawione dane liczbowe odnoszą się do wyników osiągniętych w przeszłości, które nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wskaźników.

6. Jakikolwiek rodzaj wcześniejszego lub modelowego wykonania instrumentów finansowych wskazanych w Publikacji nie powinien być interpretowany jako wyraźna lub domniemana obietnica, gwarancja lub implikacja przez Admiral Markets dla jakichkolwiek przyszłych wyników. Wartość instrumentu finansowego może zarówno wzrastać, jak i maleć, przy czym nie gwarantuje się zachowania wartości aktywów.

7. Instrumenty pochodne (w tym kontrakty CFD) mają charakter spekulacyjny i mogą prowadzić do strat lub zysków. Zanim zaczniesz handlować, powinieneś upewnić się, że rozumiesz związane z tym ryzyko.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.