Używamy cookies, aby jak najlepiej dostosować witrynę do Twoich potrzeb. Kontynuowanie przeglądania tej strony, oznacza zgodę na używanie plików cookies. Aby uzyskać więcej informacji zapoznaj się z naszą Polityką Prywatności.
Więcej Akceptuję
81% inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu CFD z tym dostawcą. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 81% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. expand_more

Wyjaśnienie najważniejszych wskaźników fundamentalnych Forex, część II

Luty 24, 2016 11:50 UTC

Wskaźniki fundamentalne Forex

Kontynuując temat z części I tego artykułu omawiającego podstawowe wskaźniki makroekonomiczne, część II koncentruje się na teoriach ekonomicznych stosowanych przez walutowych inwestorów długoterminowych.

Teorie makroekonomiczne związane z rynkiem koncentrują się wokół koncepcji parytetu. W przypadku fundamentalnych wskaźników dla rynku Forex parytet oznacza równość danych wskaźników ekonomicznych w dwóch różnych krajach. Jeśli nie ma parytetu, kurs tych walut dostosowuje się do różnicy, ale robi to stopniowo. Czas tej korekty daje możliwość handlu, a co za tym idzie kierunek rozbieżności może sam w sobie służyć jako wskaźnik fundamentalny Forex.

Wskaźniki makroekonomiczne - parytet siły nabywczej (PPP)

Parytet sily nabywczej jest jednym z najlepszych wskaźników fundamentalnych na rynku Forex. Jest on używany jako składnik teorii ekonomicznych i pomaga określić prawdziwą wartość waluty.

Pomysł opiera się na prawie jednej ceny, przy założeniu braku kosztów transakcyjnych i barier handlowych i takiej samej cenie towarów na całym świecie. Wskaźnik PPP pozwala inwestorom na Forex prognozy walutowe kursów wymiany, które byłyby odpowiednie, aby móc kupić ten sam zestaw towarów w danych krajach. Nawiązując do tego, ponieważ PPP wskaźnik może być wykorzystywany do śledzenia zmian cen towarów, daje nam to możliwość odczytania rzeczywistej inflacji, która będzie równa procentowej aprecjacji lub deprecjacji walut.

Wskaznik PPP może być użyty do porównania gospodarek krajów. Patrząc na okresy całoroczne, kursy walut mają tendencję do poruszania się proporcjonalnie do oczekiwanej stopy PPP.

PPP wskaznik może być dodatkowo stosowany jako regulator danych ekonomicznych takich jak PKB i dochody. Pomaga on wygładzić różnice kursowe i uzyskać jaśniejszy obraz sytuacji gospodarczej.

Handluj na EURUSD

Parytet stóp procentowych (IRP)

Parytet stop procentowych jest koncepcyjnie podobny do PPP, ale pod uwagę brana jest ilość kupionych aktywów finansowych. Teoretycznie powinny one dać ten sam zwrot we wszystkich krajach po korekcie kursu waluty. Jeśli nie są one takie same, kurs waluty musi być regulowany. Ta różnica jest jednym z najbardziej przydatnych fundamentalnych wskaźników Forex dla długoterminowego inwestora.

IRP zakłada, że kapitał jest płynny, a inwestorzy mogą łatwo wymieniać aktywa krajowe i zagraniczne oraz że aktywa mogą być dobierane pod względem ryzyka i płynności. Biorąc pod uwagę te punkty inwestorzy będą chcieli posiadać aktywa, które generują wyższe zyski. Jak wiemy, inwestorzy mogą posiadać aktywa z różnych krajów, więc jeśli ich rentowności nie są takie same różnicę będzie widać w kursach walut.

International Fisher effect (IFE)

International Fisher effect to teoria ekonomiczna, która stwierdza, że zmiana kursu wymiany walut pomiędzy krajami jest w przybliżeniu równa różnicy ich nominalnego kursu walutowego w czasie.

IFE działa tak: jeśli wyższe stopy procentowe oznaczają wyższą stopę inflacji, to waluta w kraju o niższym oprocentowaniu umocni się względem waluty z wyższym oprocentowaniem. Należy pamiętać, że chociaż IFE jest całkiem logiczny, to nie wycenia wpływu innych czynników kursów walutowych.

Teoria bilansu płatniczego (BOP)

Bilans płatniczy, znany również jako bilans rozliczeń międzynarodowych, jest zapisem wszystkich płatności i transakcji pieniężnych między krajami w danym okresie czasu. Polega ona na wymianie towarów, usług, dochodów, prezentów, roszczeń i zobowiązań finansowych wobec reszty świata.

BOP składa się z trzech kont. Po pierwsze rachunku bieżącego, który jest sumą bilansu handlowego (eksport minus import), dochodów (dochody z zagranicznych inwestycji minus wypłaty dla inwestorów zagranicznych) i transferów pieniężnych. Po drugie z rachunku kapitałowego rejestrującego zmianę netto z tytułu posiadania aktywów zagranicznych. Po trzecie z konta stanowiącego pozycje bilansujące związane z błędami statystycznymi w celu zapewnienia, że rachunki są równe zeru - zasadniczo jest to w końcu bilans.

BOP zasługuje na uwagę, ponieważ umożliwia ekonomistom określenie polityki gospodarczej skierowanej w stronę ściśle określonych celów gospodarczych. Na przykład, kraj może sztucznie utrzymywać kurs wymiany swojej waluty na niskim poziomie w celu stymulowania eksportu lub odwrotnie, przyjąć politykę, która będzie przyciągać więcej inwestycji zagranicznych.

Ostatecznie, zarówno deficyt obrotu handlowego jak i jego nadwyżka na rachunku mogą pomóc w zorientowaniu się w możliwych kierunkach kursowych. Jeśli dany kraj posiada deficyt, jego waluta będzie miała tendencję do deprecjacji, aby zrekompensować brak równowagi w bilansie handlowym. Nadwyżka doprowadzi z kolei do aprecjacji waluty.

Model rynku aktywów

Model rynku aktywów skupia się na elemencie przepływu pieniędzy BOP. Stwierdza się w nim, że wartość waluty zależy od przepływu kapitału do kraju, w celu zakupu akcji lub obligacji.

Model rynku aktywów warto uznać za samodzielny fundamentalny wskaźnik Forex ze względu na stosunkowo niedawny lawinowy wzrost aktywów finansowych. Więcej pieniędzy płynie do krajów w postaci aktywów finansowych niż w formie towarów i usług dzięki czemu konto BOP jest znacznie istotniejsze niż rachunek bieżący.

Jeżeli państwo odnotuje wzrost napływu kapitału na inwestycje, powinien również nastąpić wzrost popytu na jego walutę, co z kolei powinno doprowadzić do jej aprecjacji. Dodatkowo ceny aktywów i model rynku aktywów nie sygnalizują tylko bieżących zakupów i portfeli aktywów finansowych, ale także pozwalają na przewidywanie zachowania inwestorów w przyszłości.

Jak wspomniano w poprzedniej części artykułu, po całym świecie płyną dziś ogromne ilości aktywów finansowych. W przypadku zmian warunków ekonomicznych istotnych dla posiadaczy aktywów, duże ilości kapitału w postaci różnych aktywów finansowych mogą zmieniać swoich właścicieli i naruszać kursy walutowe zarówno kraju, w którym odbyła się sprzedaż i w kraju, do którego zostały przeniesione. To przypomina, że stopy procentowe są najbardziej wpływowym czynnikiem na rynku Forex.

Model różnic realnych stóp procentowych

Realne stopy procentowe są równe nominalnym stopom procentowym pomniejszonym o oczekiwaną inflację. Model różnic realnych stóp procentowych opiera się na tym, że inwestorów przyciągają wyższe rentowności inwestycji, dlatego przenoszą oni aktywa w miejsca o wyższej rentowności, pod warunkiem, że ryzyko inwestycyjne jest na akceptowalnym poziomie.

Z perspektywy fundamentalnych wskaźników Forex, wyższa realna stopa procentowa, czy osiągnięta dzięki wysokim stopom nominalnym czy niskiej inflacji, to bezpieczna przystań dla inwestycji zagranicznych, co prowadzi do zwiększenia popytu na walutę lokalną.

Model pieniężny

Model pieniężny opiera się na tym, że wartość waluty uzależniona jest od podaży pieniądza, poziomu dochodów, stóp procentowych oraz stóp inflacji. Jest to hybryda ilościowej teorii pieniądza (wzrost podaży pieniądza powoduje proporcjonalny wzrost poziomu cen) i parytetu siły nabywczej (wzrost poziomu cen prowadzi do wzrostu stóp procentowych).

Wartość waluty wzrasta dzięki stabilnej polityce pieniężnej. Oznacza to, że podaż pieniądza, stopy procentowe i inflacja osiągają limity gdy poziom dochodów rośnie. Waluta traci wartość, gdy polityka pieniężna jest niestabilna, a decyzje decydentów są niespójne.

Istnieją dwie odmiany modelu pieniężnego: elastyczny i sztywny. Elastyczny model sugeruje, że PPP jest ciągły i chwilowy, czyli kiedy podaż pieniądza, dochody, stopy inflacji i stopy procentowe będą się zmieniać, ceny towarów i usług dostosują się natychmiastowo. Stwierdza się, że dane empiryczne wskazują, że podczas gdy podaż pieniądza, zysk, inflacja i odsetki mogą się szybko zmienić, to przedsiębiorstwa i tak będą nadal śledzić ich cykle koniunkturalne, więc potrzeba czasu, aby skorygowały swoje ceny, co tworzy opóźnienie na rynku. Tak jest w przypadku sztywnego modelu, który stwierdza, że ceny towarów i usług są sztywne w krótkim okresie i jedynie stopniowo dostosowują się do fundamentalnych zmian.

Największa krytyka modelu pieniężnego pochodzi z braku wpływu na model kierunku napływu i odpływu kapitału inwestycyjnego, podobnie jak w przypadku efektu Fishera. Jak wiemy, kwota inwestycji często przewyższa zmiany cen towarów i usług spowodowanych ich wpływem na waluty. Niemniej jednak, teoria monetarna jest ważnym fundamentalnym wskaźnikiem Forex, który może być wykorzystany do oceny siły waluty gospodarek, które charakteryzują się mniejszym napływem inwestycji zagranicznych ze względu na ograniczające polityki krajowe.

Edukacja Forex

Wskaźniki makroekonomiczne - podsumowanie

Ekonomia jest nauką empiryczną - nie ma kontrolowanych eksperymentów. Nowe dane makroekonomiczne Forex są wytwarzane codziennie w otoczeniu gospodarczym i stale rosnącej złożoności. To naturalne, że inwestorzy chcą znaleźć i rozpoznawać wzorce i opracować teorie ekonomiczne oparte na tych zmianach, aby zrozumieć, co się dzieje. Ważne jest aby pamiętać jako trader Forex, że to iż dana teoria czy wzór pracował dzisiaj nie oznacza, że będą działać w przyszłości. Nowe dane Forex i korelacje pojawiają się bezustannie i wymagają one nowych wyjaśnień. Rynek Forex stale się zmienia, dlatego tak ważne jest, aby umieć interpretować informacje makroekonomiczne i być w stanie stosować na rynku wskaźniki fundamentalne Forex.