Fibonacci na rynkach

Grudzień 09, 2016 12:46 UTC

Leonardo Fibonacci był włoskim matematykiem żyjącym w XII i XIII. W ciągu swojego życia bardzo dużo podróżował po Europie i krajach Wschodu. Wtedy też miał okazję poznać osiągnięcia matematyków arabskich i hinduskich. Napisał szereg rozpraw matematycznych, z których wiele zaginęło. Prace, które się zachowały zawierają wiele matematycznych problemów, np. „Znaleźć liczbę podzielną przez 7, która przy dzieleniu przez 2,3,4,5,6 daje resztę r=1." Jednak najbardziej znanym odkryciem włoskiego matematyka był ciąg liczb naturalnych oraz złota proporcja wynikająca z niego.

Ciąg Fibonacciego

Ciąg liczb naturalnych odkryty przez Leonarda został opublikowany na początku XII w. w dziele dotyczącym arytmetyki „Liber abaci", jako rozwiązanie zadania o rozmnażaniu się królików. Ciąg ten, nazwany później ciągiem Fibonacciego zakłada, iż pierwszy wyraz ciągu jest równy 0, drugi jest równy 1, a każdy następny wyraz tego ciągu stanowi sumę dwóch poprzednich. Kwestia, czy zaliczyć zero do ciągu jest sporna.

F0 = 0, F1 = 1, Fn = Fn-1 + Fn-2

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987,…

Współczynniki Fibonacciego

Na podstawie tej serii cyfr odkrył współczynniki opisujące naturalne proporcje. Stosunek dowolnej liczby w ciągu do liczby następnej wynosi 0,618. Przykład 34 / 55 ≈ 0,618. Stosunek dowolnej liczby w ciągu do liczby poprzedniej wynosi 1,618 np. 89 / 55 ≈ 1,618. Stosunek liczby poprzedniej do liczby następnej wynosi 0,382 np. 34 / 89 ≈ 0,382. Stosunek liczby następnej do liczby poprzedniej wynosi 2,618 np. 144 / 55 ≈ 2,618.

Liczba 1,618 oznaczana grecką literą phi (ᵠ) nazywana jest złotą liczbą. Złoty podział możemy spotkać wielu sferach naszego życia. Możemy go spotkać w architekturze, malarstwie, muzyce, ale również w przyrodzie. Złoty podział zauważony został w ułożeniu gałęzi, unerwieniu liści etc. Odkryto również powiązanie między ludzkim genomem DNA a złotą liczbą.

Złota liczba oraz ciąg Fibonacciego również wykorzystywany jest w handlu na rynkach finansowych. Na podstawie proporcji wynikających z zależności między wyrazami ciągu Fibonacciego zbudowane są narzędzia analityczne.

Ale, na które współczynniki należy zwracać uwagę? Uzależnione jest to przede wszystkim od metody, jaką wykorzystujemy do analizy rynku oraz od samego rynku i obecnych warunków, jakie na nim panują. Do najważniejszych współczynników należą 0,382, 0,618, 1,618. Dodatkowo używa się współczynników, które nie wynikają z ciągu Fibonacciego, np. 0,5.

Rodzaje zniesień

Poziomy Fibonacciego są stosowane przede wszystkim do wyznaczania poziomów cenowych analizowanych instrumentów. Wyznaczać możemy zarówno zasięg impulsu, długość korekty, możliwe punkty zwrotne, wsparcia i opory. Do podstawowych zniesień, w których wykorzystuje się poziomy Fibonacciego należą:

 • zniesienia wewnętrzne
 • zniesienia zewnętrzne
 • zniesienia kierunkowe

Zniesienia wewnętrzne

Zniesienia wewnętrzne stosowane są do wyznaczania prawdopodobnego zasięgu korekty poprzedniego impulsu. Zniesienia wewnętrzne określają procent o jaki rynek zniósł poprzednią falę ruchem w przeciwnym kierunku. Kiedy rynek znajduje się w trendzie wzrostowym i następuje korekta spadkowa możemy za pomocą tego narzędzia zmierzyć zasięg potencjalnej korekty. Bazując na długości impulsu wyznaczymy prawdopodobne poziomy zakończenia korekty. Oczywiście warto mieć na uwadze, że nie zawsze korekta kończy się na którymś poziomie, jednak opierając się na historii znajdziemy wiele przykładów potwierdzających takie zachowanie na rynku.

Najważniejsze współczynniki dla zniesień wewnętrznych:

 • 23,6% - 0,236 wynikające z 0,618³
 • 38,2% - 0,382 wynikające z 0,618²
 • 41,4%
 • 50,0%
 • 61,8% - 0,618
 • 70,7%
 • 78,6%
 • 88,6%
 • 100,0%

Zniesienia zewnętrzne

Zniesienia zewnętrzne służą do prognozowania długości i punktów zwrotnych impulsów w porównaniu do poprzedzających ich korekt. Odcinkiem bazowym przy pomiarze jest korekta. Wartości współczynników, które są wykorzystywane w prognozowaniu zakresu impulsu zawierają się powyżej wartości 1,0. To narzędzie, tak jak już wspomniane wcześniej nie daje 100% pewności, że kurs dojdzie w wyznaczone miejsce, lecz patrząc na historyczne dane znajdziemy wiele potwierdzeń takiego zachowania się ceny.

Najważniejsze współczynniki dla zniesień zewnętrznych:

 • 100,0%
 • 127,2%
 • 141,4%
 • 161,8% - 1,618
 • 200,0%
 • 261,8% - 2,618 (1,618²)
 • 423,6% - 4,236 (1,618³)

Zniesienia kierunkowe

Zniesienia kierunkowe nazywane również projekcjami cenowymi, służą do mierzenia długości impulsów. Kiedy możemy wyodrębnić impuls, następującą po nim korektę oraz powrót do trendu, przy pomocy zniesień kierunkowych wyznaczamy przypuszczalny poziom zakończenia kolejnej fali impulsu. Bazujemy tu na zakresie poprzedniej fali impulsu. Zniesienia kierunkowe nie powinny być używane, jako jedyny wyznacznik momentu zajęcia pozycji.

Narzędzia Fibonacciego na platformie MetaTrader

Platforma MetaTrader 4 i MetaTrader 5 umożliwiają analizowanie wykresów wykorzystując ciąg liczb Fibonacciego. Dostępne narzędzia to:

 • Poziomy Fibonacciego
 • Zasięgi Fibonacciego
 • Wachlarz Fibonacciego
 • Łuki Fibonacciego
 • Kanał Fibonacciego
 • Strefy czasowe Fibonacciego

Poziomy Fibonacciego

Poziomy Fibonacciego służą do wyznaczania zasięgu korekt, wyznaczania zasięgów impulsu w porównaniu do poprzedzającej korekty. Wskazuje punkty zwrotne oraz może być wykorzystywany przy projekcjach zasięgów, ale w tym wypadku jest problematyczne w użyciu. Po identyfikacji ruchu ceny na wykresie łączymy skrajne punkty. Wskaźnik naniesie nam poziome linie stanowiące potencjalne punkty wsparcia bądź oporu.

Poziomy Fibonacciego najlepiej sprawdzają się przy wyznaczaniu długości korekt. Na rynkach finansowych możemy zaobserwować wiele powtarzalnych ruchów. Również korekty najczęściej zatrzymują się w okolicach 38,2%, 50% bądź 61,8% poprzedniego ruchu.

Na poniższym wykresie pary USD/CAD korekta spadkowa ostatniego ruchu wzrostowego zatrzymała się w okolicach zniesienie 61,8%, po czym kurs powrócił do wzrostów. Dodatkowo koniec korekty był potwierdzony dwiema formacjami pin bar. Poziomy Fibonacciego najlepiej łączyć z innych narzędziami, które będą potwierdzać sygnały płynące z poziomów Fibonacciego.

Zasięgi Fibonacciego

Wskaźnik ekspansji służy do wyznaczania potencjalnych punktów zakończenia kontynuacji ruchu po korekcie. Do mierzenia zasięgu bierzemy pod uwagę poprzednią falę impulsu oraz falę korekty, która po nim nastąpiła. Po identyfikacji wykresu, łączymy
3 skrajne punkty – początek poprzedniego impulsu – koniec impulsu/początek korekty – koniec korekty. Wskaźnik naniesie nam poziome linie stanowiące potencjalne punkty zasięgu dla nowego impulsu.

Kurs pary USD/CAD po wykonaniu ruchu wzrostowego wynoszącego 650 pipsów oraz korekty spadkowego wykonał ten sam ruch w górę, który odpowiadał 100% pierwszej fali wzrostowej, czyli 650 pipsów, zanim zatrzymał na chwilę. Później kontynuował ruch, co odpowiadało 161,8% pierwszego impulsu itd. Dzięki zasięgom Fibonacciego można w precyzyjny sposób wyznaczać poziomy oporu bądź wsparcia, które mogą na dłużej zatrzymać ruch. Po wyznaczeniu istotnych poziomów możemy precyzyjnej zarządzać ryzykiem, co pozwoli zajmować pozycję mające większe szanse na uzyskanie znaczące profitu.

Wachlarz Fibonacciego

Wachlarz Fibonacciego oparty jest na liniach trendu. Jest to bardzo rzadko wykorzystywane narzędzie przy analizowaniu wykresów. Podczas mierzenia fali impulsu wykreślane są linie trendu, mające początek w przyłożeniu narzędzia i nachylenia bazujące na współczynnikach Fibonacciego. Przy pomocy wachlarza wyznaczamy poziomy wsparć i oporów. Łączymy początek impulsu z końcem impulsu.

Trend wzrostowy obserwowany na parze USD/CAD często przyśpieszał odbijając się od poziomu 38,2% oraz 50%.

Łuki Fibonacciego

Łuki Fibonacciego pozwalają identyfikować teoretyczne poziomy wsparć i oporów oraz docelowe poziomy cenowe. Narzędzie nie jest tak popularne jak poziomy, czy też zasięgi, ale znajduje swoich zwolenników. Łącząc dwa skrajne poziomy w danym trendzie za pomocą tego wskaźnika na wykres nanoszone są krzywe zniesień głównego trendu.

Para USD/CAD będąca w trendzie bocznym często kierowała się w stronę górnego ograniczenia po odbiciu się od poziomu 61,8% czy 38,2%.

Kanał Fibonacciego

Kanał Fibonacciego oparty jest na podstawowej metodzie wyznaczania kanału. Za pomocą wskaźnika prowadzimy linie równoległe, które są ograniczeniami kanału. Pozostałe linie równoległe uzależnione są od współczynników. Wskaźnik wykreśla kolejne kanały, w których może poruszać się cena po wyjściu z pierwotnego kanału.

Strefy czasowe Fibonacciego

Cykle Fibonacciego stosujemy do wyznaczania potencjalnych punktów zwrotnych dla instrumentów. Nie bazują one na cenie tylko na czasie. Mierząc czas trwania fali impulsu możemy wskazać potencjalne miejsce zakończenia korekty, następującej po tym impulsie. Po identyfikacji wykresu łączymy skrajne punkty trendu. Wskaźnik naniesie nam pionowe linie stanowiące potencjalne punkty zwrotne (w czasie).

 

Narzędzia Fibonacciego - Podsumowanie

Odkrycia Fibonacciego mają bardzo duży wpływ na analizę rynków finansowych. Narzędzia analityczne budowane na podstawie ciągu Fibonacciego są jednymi z najpopularniejszych w analizie technicznej. Wykorzystywanie metod opartych o współczynniki Fibonacciego nie wzięło się z obserwacji samych rynków, ale z obserwacji zależności w naturze i zachowań społecznych. Dwa najważniejsze współczynniki Fibonacciego 0,618 oraz 1,618 idealnie opisują zjawiska zachodzące w przyrodzie. Wykorzystywanie narzędzi technicznych opartych na liczbach Fibonacciego jest skuteczne, gdyż zachowania ludzkie są powtarzalne. Dzięki temu często korekty zatrzymują się w okolicach 33%, 50% bądź 66% poprzedniego impulsu. Ludzie dążą do harmonii, również na rynkach finansowych, dlatego tak często obserwujemy te same ruchy, które pojawiły się już w przeszłości.

Proporcji Fibonacciego wykorzystuje się również do tradingu harmonicznym, gdzie identyfikuje się korekty, które mają odpowiednie proporcje znane właśnie z ciągu liczb Fibonacciego. Trading harmoniczny cechuje się dużą precyzją wejścia w pozycję, gdyż każda formacja ma dokładnie opisane proporcje.

Nawet najlepsze narzędzie analityczne nie pozwolą odnosić profity bez odpowiedniej strategii, na którą składa się wybór rynku i instrumentów, odpowiednich interwałów czasowych, ale przede wszystkim właściwe zarządzanie ryzykiem oraz kapitałem. Żadne narzędzie oraz system nie posiada 100% skuteczności, tylko odpowiednie zarządzanie kapitałem pozwoli na uzyskiwanie zysków w dłuższym terminie.

Ponadto trading oparty o współczynniki Fibonacciego warto również połączyć z narzędziami platformy MT4 Supreme Edition, którą oferuje Admiral Markets. Przykładowo Mini Terminal pozwala z poziomu wykresu dokonywać transakcji, składać zlecenia z limitem, stop, a także ustawić zlecenie obronne stop-loss oraz zlecenie zamykające transakcję z zyskiem take-profit. Z kolei na Trade Terminalu możemy ustawić automatyczne zamknięcie części pozycji, np. połowę, przesunięcie zlecenia SL orz TP.

Tylko MT Supreme Edition autorstwa Admiral Markets daje możliwości wykorzystania w pełni opisanych funkcji. Platforma MT4 Suprem Edition jest całkowicie darmowa na rachunku rzeczywistym oraz można jej używać przez 30 dni na rachunku demonstracyjnym. Okres ten można wydłużyć, jeżeli uznasz, że potrzebujesz więcej czasu na testowanie swoich strategii na rachunku demonstracyjnym.

Avatar-Admirals
Admirals Kompleksowe rozwiązanie do wydatkowania, inwestowania i zarządzania pieniędzmi

Admirals to więcej niż zwykły broker. To centrum finansowe oferujące szeroki zakres produktów i usług finansowych. Umożliwiamy indywidualne podejście do finansów poprzez kompleksowe rozwiązania w zakresie inwestowania, wydatkowania i zarządzania pieniędzmi.