PDF opslaan Printen

Indeling van de cliënt


Admiral Markets Cyprus Ltd is opgericht (certificaat van oprichting nr. HE 310328) in de Republiek Cyprus via het Department of Registrar of Companies and Official Receiver (http://www.mcit.gov.cy). Admiral Markets Cyprus Ltd is geautoriseerd en gereguleerd door de Cyprus Securities and Exchange Commission (http://www.cysec.gov.cy) (Licentienummer 201/13) en opereert onder de Markets in Financial Instruments richtlijn (EU-richtlijn 2004/39/EC).

1. Introductie

1.1. Om beleggingsdiensten aan klanten te kunnen verlenen, vereist Admiral Markets Cyprus Ltd dat de klanten voorafgaand aan het verlenen van diensten informatie verstrekken die nodig is om de belangrijkste omstandigheden van de klant te begrijpen. Ook om Admiral Markets Cyprus Ltd redelijke gronden te geven om aan te nemen dat de cliënt de nodige kennis en ervaring heeft om de risico`s te begrijpen die verbonden zijn aan het product of de beleggingsdienst die wordt aangeboden of is aangevraagd door de cliënt.

1.2. Om de kennis en ervaring van de klant met betrekking tot beleggen vast te stellen, zal de informatie verkregen door Admiral Markets Cyprus Ltd ten minste de volgende aspecten omvatten voor zover deze relevant zijn in termen van de classificatie van klanten, de aard en de reikwijdte van de geleverde dienst, het type en de complexiteit van de beoogde dienst, het product en de transactie, en de bijbehorende risico`s:

1.2.1. de soorten beleggingsdiensten, transacties en effecten waarvan de cliënt voldoende kennis heeft;

1.2.2. het volume, de aard en de frequentie van de transacties van de cliënt in effecten en de periode waarin deze zijn uitgevoerd;

1.2.3. het opleidingsniveau, het beroep of, indien nodig, het eerdere beroep van de cliënt of de potentiële cliënt.

1.3. Admiral Markets Cyprus Ltd heeft het recht om te vertrouwen op de informatie die door de klant wordt verstrekt, tenzij Admiral Markets Cyprus Ltd op de hoogte is of had moeten zijn van het feit dat de ingediende informatie verouderd, onnauwkeurig of onvolledig was.

2. Retailcliënt

2.1. Een persoon die geen professionele cliënt of in aanmerking komende partij is, zal door Admiral Markets Cyprus Ltd worden beschouwd als een particuliere (retail) cliënt.

3: Professionele Cliënt

3.1. Professionele cliënt is een cliënt die over de ervaring, kennis en expertise beschikt om zijn eigen investeringsbeslissingen te nemen en de risico`s die hij loopt goed in te schatten.

3.2. De volgende personen worden van nature als professionele cliënten beschouwd:

3.2.1. entiteiten die zijn geautoriseerd door een lidstaat, entiteiten die zijn geautoriseerd of gereguleerd door een lidstaat, en entiteiten die zijn geautoriseerd of gereguleerd door een niet-lidstaat:

3.2.2. kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, andere erkende of gereguleerde financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor collectieve belegging en beheermaatschappijen van dergelijke regelingen, pensioenfondsen en beheermaatschappijen van dergelijke fondsen, dealers in grondstoffen en grondstoffenderivaten;

3.2.3. nationale en regionale overheden, overheidsinstanties die de overheidsschuld beheren, Centrale Banken;

3.2.4. internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF, de ECB,

3.2.5. de EIB en andere soortgelijke internationale organisaties;

3.3. De hierboven genoemde entiteiten worden als professionals beschouwd. Ze mogen echter niet-professionele behandeling aanvragen en Admiral Markets Cyprus Ltd kan ermee instemmen om een hoger beschermingsniveau te bieden. Indien de klant van Admiral Markets Cyprus Ltd een onderneming is waarnaar hierboven wordt verwezen, moet Admiral Markets Cyprus Ltd hem voorafgaand aan enige dienstverlening informeren dat, op basis van de informatie waarover Admiral Markets Cyprus Ltd beschikt, de klant wordt beschouwd als een professionele cliënt, en zal als zodanig worden behandeld, tenzij Admiral Markets Cyprus Ltd en de cliënt anders overeenkomen. De klant kan om een wijziging van de voorwaarden van de overeenkomst verzoeken om een hogere mate van bescherming te verzekeren.

3.4. Dit hogere beschermingsniveau wordt geboden wanneer een cliënt die als een professional wordt beschouwd, een schriftelijke overeenkomst aangaat met Admiral Markets Cyprus Ltd dat hij niet als een professional zal worden behandeld in het kader van de toepasselijke bedrijfsvoering. Een dergelijke overeenkomst moet specificeren of dit van toepassing is op een of meer bepaalde diensten of transacties, of op een of meer soorten producten of transacties.

3.5. De volgende personen kunnen op verzoek als professional worden behandeld.

3.5.1. Andere klanten dan die genoemd in paragraaf 3.2.1. waaronder openbare lichamen en particuliere individuele investeerders, kan mogelijk ook worden toegestaan afstand te doen van sommige van de beschermingen die worden geboden door de gedragsregels van Admiral Markets Cyprus Ltd.

3.5.2. Het is Admiral Markets Cyprus Ltd toegestaan om elk van de bovenstaande klanten als professionals te behandelen, mits aan de relevante criteria en onderstaande procedure is voldaan. Deze klanten worden echter niet verondersteld te beschikken over marktkennis en ervaring die vergelijkbaar is met die van de categorieën opgesomd in paragraaf 3.2.1.

3.5.3. Een dergelijke verklaring van afstand van de bescherming die wordt geboden door het standaard bedrijfsvoeringsregime wordt alleen als geldig beschouwd als een adequate beoordeling van de expertise, ervaring en kennis van de cliënt, uitgevoerd door Admiral Markets Cyprus Ltd, een redelijke zekerheid biedt, in het licht van de aard van de beoogde transacties of diensten, dat de cliënt in staat is om zijn eigen investeringsbeslissingen te nemen en de risico`s begrijpt.

3.5.4. De geschiktheidstest die wordt toegepast op managers en directeuren van entiteiten met een vergunning op grond van Europese richtlijnen op financieel gebied, kan worden beschouwd als een voorbeeld van de beoordeling van deskundigheid en kennis. In het geval van kleine entiteiten moet de persoon op wie de bovenstaande beoordeling betrekking heeft, de persoon zijn die gemachtigd is om namens de entiteit transacties uit te voeren.

3.5.5. Tijdens de bovenstaande beoordeling moet minimaal aan twee van de volgende criteria worden voldaan:

 • de cliënt heeft in de afgelopen vier kwartalen transacties van aanzienlijke omvang uitgevoerd op de relevante markt met een gemiddelde frequentie van 10 per kwartaal;
 • de omvang van de portefeuille van financiële instrumenten van de cliënt, gedefinieerd als inclusief deposito`s in contanten en financiële instrumenten, is groter dan 500 000 EUR
 • de cliënt werkt of heeft gedurende ten minste één jaar in de financiële sector gewerkt in een professionele functie, die kennis van de beoogde transacties of diensten vereist.

3.6. De hierboven gedefinieerde klanten kunnen alleen afzien van het voordeel van de gedetailleerde gedragsregels wanneer de onderstaande procedure wordt gevolgd:

 • zij moeten schriftelijk aan Admiral Markets Cyprus Ltd verklaren dat zij als professionele cliënt behandeld willen worden, hetzij in het algemeen, hetzij met betrekking tot een bepaalde beleggingsdienst of -transactie, of type transactie of product,
 • Admiral Markets Cyprus Ltd moet hen een duidelijke schriftelijke waarschuwing geven over de rechten op bescherming en beleggerscompensatie die zij kunnen verliezen,
 • zij moeten schriftelijk, in een apart document van het contract, verklaren dat zij zich bewust zijn van de gevolgen van het verliezen van die bescherming.

3.7. Voordat Admiral Markets Cyprus Ltd beslist om een verzoek om ontheffing te accepteren, moet zij alle redelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat de cliënt die om behandeling als een professionele cliënt verzoekt, voldoet aan de hierboven vermelde relevante vereisten.

3.8. Professionele klanten zijn verantwoordelijk om Admiral Markets Cyprus Ltd op de hoogte te houden van elke verandering die hun huidige categorisering zou kunnen beïnvloeden. Mocht Admiral Markets Cyprus Ltd er echter achter komen dat de klant niet langer voldoet aan de initiële voorwaarden, waardoor hij in aanmerking kwam voor professionele behandeling, dan zal Admiral Markets Cyprus Ltd passende maatregelen nemen.

4. In aanmerking komende Wederpartijen

4.1. De volgende personen kunnen alleen als in aanmerking komende tegenpartijen worden aangemerkt met betrekking tot het verlenen van de dienst van ontvangst en verzending van effectenorders, uitvoering van effectenorders namens of voor rekening van cliënten en het traden in effecten voor eigen rekening:

 • entiteiten die door een lidstaat zijn geautoriseerd, entiteiten die door een lidstaat zijn geautoriseerd of gereguleerd, en entiteiten die zijn geautoriseerd of gereguleerd door een niet-lidstaat:
 • kredietinstellingen, beleggingsondernemingen, andere erkende of gereguleerde financiële instellingen, verzekeringsmaatschappijen, instellingen voor collectieve belegging en beheermaatschappijen van dergelijke regelingen, pensioenfondsen en beheermaatschappijen van dergelijke fondsen, dealers in grondstoffen en grondstoffenderivaten;
 • nationale en regionale overheden, overheidsinstanties die de overheidsschuld beheren, Centrale Banken;
 • internationale en supranationale instellingen zoals de Wereldbank, het IMF, de ECB, de EIB en andere soortgelijke internationale organisaties;
 • personen wier hoofdbezigheid bestaat uit het voor eigen rekening traden van grondstoffen of van grondstoffen afgeleide instrumenten;
 • personen die voor eigen rekening tradenin financiële futures, opties of andere markten voor afgeleide instrumenten en geldmarkten, uitsluitend met het oog op het veiligstellen van de beleggingen op de markten voor afgeleide instrumenten, of die transacties uitvoeren voor rekening van de deelnemers aan de genoemde markten of die prijsbepalingsprincipes vastleggen voor hen, en van wie de transactie wordt uitgevoerd door personen die de afwikkeling op dezelfde markten organiseren.

5. Verzoek om een andere Categorisering

5.1. Een niet-professionele cliënt kan verzoeken om als professionele cliënt te worden aangemerkt. De klant accepteert daarom een lager beschermingsniveau.

5.2. Een professionele cliënt kan verzoeken om als particuliere cliënt te worden aangemerkt. De klant krijgt daardoor een hoger beschermingsniveau.

5.3. Een in aanmerking komende tegenpartij kan verzoeken om te worden gecategoriseerd als professionele cliënt of niet-professionele cliënt. De klant krijgt een hoger beschermingsniveau.

5.4. Admiral Markets Cyprus Ltd behoudt zich het recht voor om bovenstaande verzoeken voor een andere indeling te weigeren.