PDF opslaan Printen

StereoTrader bij Admirals.

Ingaande per 7 april 2022


LICENTIEVOORWAARDEN

1. Algemeen

1.1 StereoTrader (hierna ook "Product" genoemd) is een externe (derde partij) technische extensie voor de downloadbare desktopversies van de MetaTrader 4 ("MT4") en MetaTrader 5 ("MT5") tradingplatforms, die Admirals Group AS, (hierna ook Admirals genoemd, in haar wereldwijde juridische entiteiten zoals Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admiral Markets Pty Ltd en Admirals SA (PTY) Ltd) aanbiedt in samenwerking met Leveredge Ltd ("Uitgever" van het Product) aan klanten volgens de algemene voorwaarden die hierin worden uiteengezet.

1.2. De uitgever heeft zijn eigen licentieovereenkomst voor eindgebruikers (EULA) enproductreferentiehandleiding (gebruikershandleiding) die vóór gebruik van het product door elke productgebruiker moet worden gelezen, begrepen en geaccepteerd.

1.3 Het Product kan worden gebruikt op zowel oefenrekeningen met virtueel geld ("Demorekeningen") als rekeningen met echt geld ("Live-rekeningen") van alle Admirals-klanten die zich hebben aangemeld voor dit Productaanbod ("In aanmerking komende klanten").

1.4. De Productlicentie voor demo-accounts is gratis beschikbaar voor in aanmerking komende klanten van Admirals, wordt automatisch elke kalendermaand verlengd en de algemene licentietermijn is doorgaans beperkt door de levensduur van het specifieke demo-account.

1.5 De productlicentie is gratis beschikbaar voor in aanmerking komende klanten van Admirals als de klant een minimum eigen vermogen van 4.000 euro (vierduizend euro) of equivalent in een andere basisvaluta op de Live-account heeft. De vervulling van de bovengenoemde minimumvereiste voor het eigen vermogen van een Live-account is onderworpen aan een discretionaire handmatige beoordeling die plaatsvindt:

1.5.1 Gedurende 2 (twee) werkdagen nadat het vereiste vermogensniveau van de Live-account was bereikt en gerapporteerd aan Admirals via een speciale Product Pagina-verzoek op de website van Admirals via https://admiralmarkets.com/nl/trading-software/stereotrader. Admirals zal de klant via e-mail op de hoogte stellen nadat de toegang is verleend;

1.5.2 Aan het einde van elke kalendermaand beslist Admirals of de Productlicentie van een In aanmerking komende klant al dan niet zal worden verlengd voor de volgende kalendermaand.

1.6. Admirals houdt zich niet bezig met het doorverkopen van betaalde StereoTrader-productlicenties, daarom is een live-accountproductlicentie alleen beschikbaar voor de klant zolang Admirals de productlicentie verlengt.

1.7 Het StereoTrader-product is ontworpen voor downloadbare Windows-gebaseerde MT4- en MT5-platforms en biedt aanvullende tools voor het monitoren van accounts en financiële markten, evenals voor het uitvoeren van orders.

1.8 Het product is gebaseerd op indicatoren en de Expert Advisor-technologie in de downloadbare desktop Windows-versies van MT4 en MT5. Deze zijn alleen actief zolang het MetaTrader-platform is verbonden met internet en Admirals-servers en alle vereiste toestemmingen aan het product worden gegeven in de instellingen van het platform.

1.9 Voordat de kenmerken en functies van het product op een live account worden toegepast, wordt elke gebruiker aangemoedigd om vertrouwd te raken met de gebruikershandleiding van het product die is verstrekt door de uitgever van het product en die ook te vinden is op de website van de uitgever. Bovendien wordt elke gebruiker van het product aangemoedigd om de kenmerken en functies van het product te testen op een gratis demo-account voordat het product wordt gebruikt met accounts met echt geld.

1.10 Admirals kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van een onverwachte werking van het Product die zou kunnen ontstaan als gevolg van handelen of nalaten van de Uitgever, of onvoldoende kennis van Admirals-klanten van de operationele regels en principes van het Product of onjuist gebruik daarvan.

2. Verlening van de toegang

2.1 Om toegang te krijgen tot het product, moet een in aanmerking komende klant de volgende stappen ondernemen:

2.1.1 Registreer en stuur een verzoek via een speciale Product-webpagina via https://admiralmarkets.com/trading-platforms/stereotrader;

2.1.2 Download het StereoTrader Product installatiebestand (Windows) van de website of via de link;

2.1.3 Start het StereoTrader Product-installatiebestand en volg de instructies daarin.

2.2 De productlicentie voor de demo-account wordt onmiddellijk geactiveerd en klanten kunnen het StereoTrader-product gebruiken wanneer ze inloggen op het trading-platform met de inloggegevens van de demo-account die ze tijdens het registratieproces van Admirals hebben ontvangen.

2.3 Activering van de Live-account Productlicentie vereist dat de Live-account een minimum eigen vermogen heeft van 4.000 euro (vierduizend euro) of equivalent daarvan in een andere Live-accountbasisvaluta.

Aankondiging:

  • De activering van de productlicentie van het live account kan twee werkdagen duren. Admirals zal de klant in kennis stellen via e-mail nadat de licentie is verleend.
  • Elke Live account Productlicentie wordt alleen geleverd voor één bepaald Live-account en kan niet worden overgedragen. Als een klant meerdere Live-accounts heeft, kan hij/zij gratis een licentie voor elke individuele account krijgen, op voorwaarde dat voor elke account aan de minimale vermogensvereisten wordt voldaan.
  • De licentie wordt verleend tot de volgende discretionaire handmatige beoordelingsperiode wanneer Admirals beslist of de licentie van een klant al dan niet met nog een maand zal worden verlengd.
  • Het Live-account productlicentie aanvraagproces verhindert niet dat een klant alle andere Live-accounts en platformkenmerken en -functies zoals geleverd door Admirals kan gebruiken.

3. Verlenging van de toegang

3.1. De demo-account productlicentie wordt automatisch vernieuwd, zolang het Demo-account bestaat of het product wordt aangeboden door Admirals.

3.2 De Live-account productlicentie wordt automatisch verlengd als de klant een minimum Live-accountvermogen van 4.000 euro (vierduizend euro) of gelijkwaardig bedrag in een andere Live-account basisvaluta aanhoudt op het moment van beoordeling volgens paragraaf 1.5.2.

3.3 Mocht Admirals besluiten de toegang tot het Product niet te verlengen, dan zal Admirals proberen de klant 72 uur voordat de toegang wordt opgeschort via e-mail op de hoogte te stellen, maar de tijdige levering van een dergelijke melding aan de klant is niet gegarandeerd. De klant blijft als enige verantwoordelijk voor eventuele gevolgen die de stopzetting van de producttoegang kan veroorzaken

3.4 Elke klant wiens productlicentie niet werd verlengd, is vrij om de diensten van Admirals onder algemene voorwaarden te blijven gebruiken met de standaardfuncties van de MT4- en MT5-platforms.

4. Herroepen van de licentie

4.1 Admirals en de uitgever gaan uit van "redelijk gebruik": Mocht een klant dit productaanbod op een ongebruikelijke manier gebruiken of het aanbod gebruiken tegen de economische en juridische belangen van Admirals, dan heeft Admirals het recht om de toegang tot het Product naar eigen goeddunken onmiddellijk te beëindigen, met of zonder voorafgaande kennisgeving aan de klant.

4.2 Admirals heeft het recht om de toegang tot het Product op te schorten, zelfs voor Live-accounts met een eigen vermogen van meer dan 4.000 euro (vierduizend euro) of het equivalent daarvan in een andere Live-account basisvaluta, mocht er opvallende stortings- en opnamepatronen blijken, die suggereren dat er is misbruik gemaakt van de licentievoorwaarden van dit product.

4.3 Admirals behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken de levering van het Product op elk moment met of zonder kennisgeving aan de klant te wijzigen, aan te passen, op te schorten, te annuleren, te beëindigen of af te sluiten. Admirals is in geen geval aansprakelijk voor enige directe of indirecte gevolgen die voortvloeien uit enige wijziging, aanpassing, opschorting, annulering of beëindiging van het product.

4.4 Niets zal de verantwoordelijkheid van de klant uitsluiten of beperken voor enige illegale of frauduleuze activiteit die kan plaatsvinden tijdens het gebruik van het product.

5. Slotbepalingen

5.1 Bij ontvangst van het product erkent de klant dat hij/zij deze licentievoorwaarden voor het gebruik van StereoTrader-producten en alle relevante eindgebruikersvoorwaarden en producthandleidingen heeft gelezen, begrepen en ermee akkoord is gegaan evenals alle andere algemene voorwaarden van Admirals en ga hiermee akkoord. De voorwaarden kunnen worden gevonden op de website van de uitgever.

5.2 Admirals doet geen uitspraken over de foutloze werking van het product en neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor technische problemen met het product die kunnen voortvloeien uit handelingen of nalatigheden van de uitgever of uit tijdelijke of permanente volledige of gedeeltelijke incompatibiliteit van het product met MT4 en MT5-platforms aangeboden door Admirals.

5.3 Door het Product te gebruiken en de licentievoorwaarden te aanvaarden, verbindt de klant zich ertoe Admirals en zijn vertegenwoordigers te vrijwaren van elke aansprakelijkheid voor claims, kosten, verliezen of schade van welke aard dan ook die voortvloeien uit of ontstaan in verband met het Product.

5.4 In het geval van een geschil of verkeerde interpretatie van de licentievoorwaarden zoals hierboven uiteengezet, zal een dergelijk geschil of verkeerde interpretatie worden opgelost zoals Admirals dit passend acht. De beslissing van Admirals is definitief en bindend.

5.5 De klant kan de productlicentie op elk moment annuleren door een e-mail te sturen met zijn/haar accountnummer en een kort bericht naar stereotrader@admiralmarkets.com.

5.6 Admirals behoudt zich het recht voor om het accountnummer van de klant bekend te maken aan een gerelateerde Publisher om instructies, technische beoordelingen en orders van de klant te kunnen uitvoeren voor het leveren van de diensten van het product of om een vermoeden van misbruik te onderzoeken.

Neem gerust contact met ons op in geval van vragen of opmerkingen.