Saglabāt PDF Drukāt

Admiral Markets UK Ltd Darījumu izpildes politika

Apstiprināja valdes locekļi 2019. gada 8. maijā

Admiral Markets UK Ltd (turpmāk "AM UK" vai "mēs") ir apņēmies sniegt klientiem labāko iespējamo rezultātu un sadarboties ar tiem godīgi un pārredzamā veidā. Vislabākā izpilde ir gan ES tirgu un finanšu instrumentu direktīvas 2014/65EU ("MiFiD"), gan finanšu uzraudzības iestādes (FCA) prasība, kas attiecas uz visām firmām, kas regulētas Eiropā un izpilda darījumus klientu ar statusu "Privāts klients" un "Profesionāls klients" vārdā. Vislabākā izpilde attiecas uz mūsu pienākumu veikt visus nepieciešamos soļus, lai iegūtu labāko iespējamo rezultātu, izpildot darījumus mūsu klientu vārdā, ņemot vērā visus būtiskos izpildes faktorus. Mēs izmantojam savu spriedumu, iegūstot labāko iznākumu klientu darījumu izpildei un izpildot klientu darījumus, ņemam vērā šādus faktorus:

 • kopējo samaksu (finanšu instrumenta cenas un darījuma izpildes izmaksu summa);

 • izpildes un norēķinu ātrumu un iespējamību;  

 • darījuma un transakcijas veidu un izmēru, kā arī tirgus ietekmi;  

 • citus faktorus, kuriem, mūsuprāt, ir nozīme darījuma izpildes cenā, ātrumā, izpildes iespējamībā un norēķinu apmērā un dabā.  

Papildu informācija par katru no tiem ir izklāstīta zemāk un katrs no tiem ir uzskaitīts secībā, kādā tam piešķiram nozīmi.

Kopējā samaksa

Labāko iespējamo rezultātu nosaka, ņemot vērā klientu ar statusu "Privāts klients" kopējo samaksu. Kopējā samaksa ir finanšu instrumentu izpildes un visu ar to saistīto izmaksu summa. Galvenais veids, kā mēs vēlamies to nodrošināt, ir mūsu bid/offer cenu aprēķins, ko izmanto, izpildot klienta rīkojumu, lai nodrošinātu, ka tiek pienācīgi ņemta vērā pamatā esošā tirgus aktīva cena uz kuru attiecināms darījums. Papildu izdevumi, kas tieši saistīti ar darījuma izpildi, piemēram, tirdzniecības vietas izmaksas, klīringa un norēķinu izmaksas, un jebkuras citas izmaksas, kas tiek maksātas trešajām personām, kas iesaistītas darījuma izpildē, ir daļa no kopējās samaksas.

Klientiem ar statusu "Profesionāls klients" labākais iespējamais rezultāts arī tiek noteikts kopējās samaksas izteiksmē. Ja, pamatojoties uz konkrētu darījumu, mums ir pamats uzskatīt, vai klients paziņo, ka saistībā ar darījuma dabu vai citiem ar klientu saistītiem faktoriem, citi faktori, piemēram, izpildes un norēķinu iespējamība un ātrums, ir lielāki, mēs varam izpildē ņemt vērā šādus faktorus. Šādā gadījumā mēs novērtēsim, vai darījuma izpilde, pamatojoties uz kopējo samaksu, nodrošinātu ātru un pilnīgu darījuma izpildi. Ja tas netiek nodrošināts, mēs novērtēsim, vai darījuma daļēja izpilde, pamatojoties uz kopējo samaksu, būtu labvēlīgāka klientam nekā pilnīga darījuma izpilde, pamatojoties uz norēķinu un izpildes iespējamības kritēriju. Ja nē, mēs izmantosim darījumu izpildes un norēķinu kritēriju. Mēs novērtēsim arī izpildes laika (ātruma) potenciālo negatīvo ietekmi uz klientu un ar to saistītā kaitējuma riska apmēru. Ja šāds kaitējums pārsniedz guvumus, kas sasniedzami, pamatojoties uz kopējo samaksu, tiks izmantots ātruma kritērijs.

Izpildes ātrums

Kaut arī labākais rezultāts tiek noteikts, ņemot vērā kopējo samaksu, izpildes ātrums tiek rūpīgi un nepārtraukti uzraudzīts, lai nodrošinātu, ka likviditātes nodrošinātāju un citu izpildes vietu izpildes ātrums atbilst labākajai izpildei. Izpildes ātrums var ietekmēt AM UK Ltd spēju nodrošināt izpildi ar minimālu cenu novirzi. Ja likviditātes nodrošinātājam ir pastāvīgas problēmas ar novēlotu izpildi, kas netiek izskatītas saprātīgā termiņā, tas vairs netiks izmantots.

Izpildes iespējamība un norēķins

Izpildes iespējamība arī tiek rūpīgi izvērtēta un pastāvīgi uzraudzīta, lai nodrošinātu, ka likviditātes nodrošinātāju un citu izpildes vietu izpilde spēj nodrošināt izpildi un norēķinus, kas atbilst labākās izpildes nodrošināšanai. Ja likviditātes nodrošinātājam ir pastāvīgas aizķeršanās ar ārkārtīgi augstiem noraidīšanas rādītājiem, kurus nevar atrisināt saprātīgos termiņos, to vairs neizmantos.

Citi faktori

Neatkarīgi no labākās izpildes pienākumiem AM UK ir pakļauts FCA principiem uzņēmumiem, kuri pieprasa:

 • veikt mūsu biznesu godprātīgi, prasmīgi, rūpīgi un uzticīgi;

 • ievērot pienācīgus tirgus prakses standartus;

 • pienācīgi ievērot mūsu klientu intereses un izturēties pret tiem godīgi.

AM UK izskata un nepārtraukti uzrauga, vai nav acīmredzamu kļūdu. Visiem instrumentiem ir pamatoti cenu filtrēšanas nosacījumi, kas novērš lielāko daļu acīmredzamo kļūdu, piemēram, cenu uzplaiksnījumus.

Cenu uzlabošanās un noviržu simetrija tiek apsvērta un pastāvīgi uzraudzīta; mēs nepieņemsim likviditātes nodrošinātāju, kas nenodrošina cenu uzlabošanos. Vairs netiks izmantoti likviditātes nodrošinātāji, kuriem ir pastāvīgas problēmas ar asimetriskām novirzēm, kuras nav iespējams atrisināt saprātīgā termiņā.

Sistēmas darbības laiks ir svarīgs faktors instrumentiem ar vienu likviditātes nodrošinātāju. Tas tiek rūpīgi apsvērts un uzraudzīts, un gadījumos, kad pastāv pastāvīgas problēmas, kas var ietekmēt cenu pieejamību, ko izraisa ārējie faktori, piemēram, sistēmas traucējumi, tiks veikti koriģējoši pasākumi.

Mūsu vislabākās izpildes pienākums attiecas uz visiem mūsu piedāvātajiem finanšu instrumentiem. Tāpēc mēs veicam detalizētu izpildes kvalitātes uzraudzību izpildes vietās, kur klienta pasūtījumi ir izpildīti priekš AM UK. Mums ir piekļuve dažādiem datu avotiem, lai noskaidrotu tirgus cenu, kas ir mūsu objektīvais viedoklis par pieprasījumiem un piedāvājumiem, kas pieejami treideriem.

Mēs parasti nešķirsim pasūtījumus, kas saņemti no klientiem ar statusu "Profesionāls klients" un klientiem ar statusu "Privāts klients", lai gan dažos gadījumos mūsu noteikšana par izpildes faktoru relatīvo nozīmi klientiem ar statusu "Profesionāls klients" var atšķirties, piemēram, izpildes iespējamībai esot svarīgākai par cenu.

Izpildes vietas

Attiecībā uz katru cenu starpības līgumu (“CFD”) darījumu, AM UK darbojas ar galveno nozīmi, pamatojoties uz salīdzinātu nozīmes bāzi. Tas nozīmē, ka, noslēdzot darījumu ar klientu, mēs ar likviditātes nodrošinātāju ar tādiem pašiem nosacījumiem atvērsim secīgu darījumu. Tādējādi klients sadarbosies tikai ar AM UK, nevis ar pamatā esošo tirgu. Likviditātes nodrošinātājs var vai nu darboties kā tirgus organizētājs saistībā ar konkrēto darījumu, vai slēgt darījumu ar līdzīgiem noteikumiem ar citu likviditātes nodrošinātāju vai regulētu tirgu, MTF/OTF, vai līdzvērtīgu darījumu ārpus EEZ jurisdikcijas. Mūsu vienīgais likviditātes nodrošinātājs ir Admiral Markets A.S., lai gan mēs paturam tiesības izmantot alternatīvus likviditātes nodrošinātājus.

Specifiski klientu norādījumi

Ja klients sniedz specifiskas instrukcijas pilnīgai vai daļējai darījuma izpildei, tad uzdevums tiks izpildīts saskaņā ar šiem norādījumiem. Ja klients sniedz specifiskus norādījumus AM UK, mums var tikt liegta iespēja ievērot iepriekš minētos principus un procedūras, kuru mērķis ir panākt labāko iespējamo rezultātu klientiem. Ja klients veic atliktos darījumus Invest tirdzniecības kontā, mums nebūs pienākuma atklāt šādu darījumu attiecīgajai biržai līdz brīdim, kad atliktais darījums tiek izpildīts.

Darījumu izpilde saistībā ar akcijām un citiem finanšu instrumentiem ir pieņemta tirdzniecībai regulētā tirgū

Parasti AM UK izpilda darījumus attiecībā uz finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti regulētā tirgū vai daudzpusējā tirdzniecības sistēmā (piemēram, akcijas, standartizēti atvasināti instrumenti, ieguldījumu fondu akcijas, kas ir regulētas kotētai tirdzniecībai), vajadzības gadījumā saskaņā ar šādiem nosacījumiem:

 • Katrs darījums tiks izpildīts pēc iespējas ātrāk, bet ne vēlāk kā divas minūtes pēc darījuma saņemšanas, nosūtot darījumu uz tirdzniecības vietu, kas, mūsuprāt, klientam dod vislabāko rezultātu;  

 • Uzņēmums var atlikt darījuma nosūtīšanu vai pieņemt lēmumu nosūtīt to secīgās daļās. Mēs varam atlikt, ja uzskatām, ka tirgus apstākļu vai likviditātes, vai darījuma apjoma vai rakstura dēļ tas būtu visizdevīgākais risinājums klientam;

 • Klientu darījumus var apkopot, lai tos iesniegtu kā apkopotu darījumu saskaņā ar mūsu procedūrām attiecībā uz interešu konfliktu apstrādes principiem, darījumu transakciju apstrādi un personīgo transakciju izpildi;

 • Ja darījums tiek izpildīts pret AM UK vai pret cita klienta darījumu, to izpilda par cenu, kas atbilst tirgus cenai.

Darījumu izpilde saistībā ar finanšu instrumentiem, kas tiek tirgoti ārpus regulēta tirgus un daudzpusējas tirdzniecības sistēmas

AM UK var izpildīt jūsu darījumus tikai ārpus regulēta tirgus vai daudzpusējas tirdzniecības sistēmas, kurā norādījāt savu nepārprotamu vienošanos.

Šāda ārpusbiržas (“otc”) tirdzniecība tiks veikta tikai viena darījuma partnera finanšu instrumentiem, piemēram, obligācijām, naudas tirgus instrumentiem, fiksētu ienākumu atvasinātajiem instrumentiem, valūtas atvasinātajiem instrumentiem un citiem otc instrumentiem.

Saņemot šādu otc darījumu, mēs jums citēsim orientējošas vai fiksētas cenas, pēc kurām mēs noslēgsim pirkuma līgumu; vai nu pieņemot mūsu norādīto fiksēto cenu, vai arī orientējošo cenu gadījumā, ja jūs pieņemat cenu, kuru mēs apstiprinām. Ja mēs izpildām šādu darījumu jūsu vārdā, mēs parasti izpildīsim darījumu par cenu, kas atbilst tirgus cenai, kura tiek aprēķināta, pamatojoties uz attiecīgo pamatā esošo aktīvu ārējām salīdzināmajām cenām, ciktāl šādas cenas ir pieejamas un atbilstošas, pieskaitot uzcenojumu par komercdarbības peļņas maržu un kapitāla un darījuma partneru risku izmaksām. AM UK vienmēr būs jārīkojas savu klientu interesēs un jāizvairās no jebkāda interešu kopuma.

Apspriestie darījumi

Dažos gadījumos AM UK tieši klientam citēs orientējošu vai fiksētu cenu, piemēram, riska cenu. Šādos gadījumos mēs noslēgsim pirkuma līgumu, vai nu pieņemot mūsu norādīto fiksēto cenu, vai orientējošo cenu gadījumā, kad mēs apstiprināsim cenu, ko pēc tam apstiprināt varēsiet jūs.

Klients var arī pieprasīt, lai AM UK noslēdz īpašu līgumu saistībā ar finanšu instrumentiem (piemēram, bet ne tikai, vērtspapīru finansēšanas darījumus). Šādos gadījumos mēs pēc sarunām varam pieņemt lēmumu noslēgt attiecīgo līgumu ar klientu par sarunātajiem noteikumiem un nosacījumiem. Šādā gadījumā un tad, ja ir noslēgts līgums starp AM UK un klientu, AM UK nepārraida darījumu klienta vārdā un neizmantos savu rīcības brīvību, izpildot klienta darījumu.

Darījumu pārraide

Ja AM UK pārraida darījumu citai pusei izpildei, mēs nevaram kontrolēt izpildes procesu un garantēt izpildi saskaņā ar šajā politikā paredzētajiem noteikumiem, nosacījumiem un principiem. Tomēr AM UK ievēros šajā politikā izklāstītos noteikumus, nosacījumus un principus, pārraidot darījumus trešajām personām un lemjot par to, kurai trešajai pusei būtu jāveic darījums klientam visizdevīgākajā veidā. Mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu brokera vislabāko pasūtījuma izpildi, bet nevaram garantēt vislabāko izpildi katram individuālam darījumam.

Šo politiku pārskata vismaz reizi gadā saskaņā ar FCA prasībām.