Saglabāt PDF Drukāt

Klientu kategorizēšana


Admiral Markets Cyprus Ltd ir reģistrēts (reģistrācijas apliecība Nr. HE 310328) Kipras Republikas Uzņēmumu reģistrā (http://www.mcit.gov.cy). Admiral Markets Cyprus Ltd finanšu pakalpojumu atļauju ir izsniegusi un to uzrauga Kipras Vērtspapīru un biržas komisija (http://www.cysec.gov.cy) ar licenci Nr. 201/13, un tā darbojas saskaņā ar Finanšu instrumentu tirgus direktīvu (EU Directive 2004/39/EC).

1. Ievads

1.1. Lai varētu sniegt ieguldījumu pakalpojumus klientiem, Admiral Markets Cyprus Ltd pirms pakalpojumu sniegšanas pieprasa, lai klienti iesniedz informāciju, kas nepieciešama mums, lai spētu skaidrāk izprast klienta finanšu stāvokli, zināšanas un citus svarīgus apstākļus. Tāpat informācija tiek pieprasīta, lai sniegtu Admiral Markets Cyprus Ltd pamatotu iemeslu uzskatīt, ka klientam ir nepieciešamās zināšanas un pieredze, lai izprastu riskus, kas saistīti ar klienta piedāvāto vai pieprasīto produktu vai ieguldījumu pakalpojumu.

1.2. Lai noteiktu klienta zināšanas un pieredzi attiecībā uz ieguldījumiem, ciktāl tas ir svarīgi attiecībā uz klientu klasifikāciju, Admiral Markets Cyprus Ltd iegūtās ziņas par klientu aptver informāciju, kas ļauj mums izprast saistītos riskus, iespējamo sniegtā pakalpojuma darbību un būtību, konkrētā pakalpojuma un produkta sarežģītību, produktus un paskaitījumus, kā arī:

1.2.1. ieguldījumu pakalpojumu, kā arī pārskaitījumus un vērtspapīru veidus, par klientam ir pietiekamas zināšanas;

1.2.2. klienta darījumu ar vērtspapīriem apjomu, veidu un biežums, kā arī periodu, kurā darījumi ir veikti;

1.2.3. klienta vai potenciālā klienta izglītības līmenis, profesija vai, ja nepieciešams, iepriekšējā profesija.

1.3. Admiral Markets Cyprus Ltd ir tiesības paļauties uz klienta sniegto informāciju, izņemot gadījumus, kad Admiral Markets Cyprus Ltd zina, vai mums būtu bijis jāzina par faktu, ka sniegtā informācija ir novecojusi, neprecīza vai nepilnīga.

2. Ar statusu "Privāts klients"

2.1. Persona, kas nav klients ar statusu "profesionāls klients" vai atbilstošs darījuma partneris, pēc Admiral Markets Cyprus Ltd ieskatiem ir uzskatāms par klientu ar statusu "privāts klients."

3. Ar statusu "Profesionāls klients"

3.1. Profesionāls klients ir klients, kuram ir pieredze, ekspertīze un zināšanas tādā apjomā, ka klients pats var pieņemt lēmumus par ieguldījumiem un precīzi izvērtēt visus riskus, kuri var raksties veicot ieguldījumus.

3.2. Par klientu ar statusu "profesionāls klients" pēc būtības tiek uzskatītas personas, kuras:

3.2.1. struktūras, kuras irpilnvarojusi Dalībvalsts, kuras uzrauga Dalībvalsts, vai irpilnvarojusi, vai ko uzrauga kāda trešā valsts:

3.2.2. kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, citas pilnvarotas vai uzraudzītas finanšu iestādes, apdrošināšanas sabiedrības, kolektīvo ieguldījumu shēmas un šādu shēmu pārvaldības sabiedrības, pensiju fondi un šādu fondu pārvaldības sabiedrības, preču un preču atvasināto finanšu instrumentu tirgotāji;

3.2.3. valsts un reģionālās pārvaldības iestādes vai valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu, centrālās bankas;

3.2.4. starptautiskas un pārnacionālas institūcijas, piemēram, Pasaules Banka, SVF, ECB,

3.2.5. EIB un citas līdzīga rakstura starptautiskas organizācijas;

3.3. Iepriekš minētās struktūras tiek uzskatītas par klientiem ar statusu "profesionāls klients". Tomēr tām ir tiesības pieprasīt nosacījumus, kas attiecās uz klientiem ar statusu "privāts klients", šādā gadījumā veicot izvērtējumu, Admiral Markets Cyprus Ltd var sniegt savu piekritību nodrošināt augstāku aizsardzības līmeni. Ja Admiral Markets Cyprus Ltd klients ir iepriekš minētā struktūra, Admiral Markets Cyprus Ltd ir jāinformē tā pirms jebkādu pakalpojumu sniegšanas. Informējot, ka pamatojoties uz Admiral Markets Cyprus Ltd pieejamo informāciju, klients tiek uzskatīts par klientu ar statusu "profesionāls klients", un pret viņu tiks piemēroti attiecīgie nosacījumi, ja vien Admiral Markets Cyprus Ltd un klients nebūs vienojies citādi. Klients var pieprasīt līguma nosacījumu izmaiņas, lai nodrošinātu augstāku aizsardzības pakāpi.

3.4. Augstāks aizsardzības līmenis tiks nodrošināts tikai gadījumā, ja klients ar statusu "profesionāls klients" būs noslēdzis rakstisku vienošanos ar Admiral Markets Cyprus Ltd par to, ka pret viņu tiek piemēroti citi nosacījumi, kas nav attiecināmi uz klientiem ar statusu "profesionāls klients." Šādā līgumā ir jābūt norādītam, vai tas attiecas uz vienu vai vairākiem konkrētiem pakalpojumiem vai darījumiem, vai uz vienu vai vairākiem produktu vai darījumu veidiem.

3.5. Pēc pieprasījuma, sekojošas personas var saņemt "profesionāls klients" nosacījumus.

3.5.1. Klienti, kas nav minēti 3.2.1. punktā, ieskaitot publiskā sektora struktūras un privātos investorus, kas var atteikties no aizsardzības, kas noteikta Admiral Markets Cyprus Ltd. Darbības noteikumos.

3.5.2. Uzņēmumam Admiral Markets Cyprus Ltd ir atļauts piešķirt "profesionāls klients" statusu un nosacījumus, jebkuram no iepriekš minētajiem klientiem, ja tiek izpildīti turpmāk minētie kritēriji un ir veiktas attiecīgās procedūras. Tomēr netiek uzskatīts, ka šiem klientiem ir nepieciešamas zināšanas un pieredze tādā apjomā, kas varētu būt salīdzināma ar 3.2.1. punktā minēto struktūru pieredzi un zināšanām.

3.5.3. Jebkura šāda atteikšanās no standarta režīma ietvaros sniegtās aizsardzības tiek uzskatīta par spēkā esošu tikai tad, ja Admiral Markets Cyprus Ltd veiktais klienta kompetences, pieredzes un zināšanu novērtējums dod pamatotu pārliecību, ka klients pārzina finanšu instrumentus un tirgus, un pats ir spējīgs pieņemt lēmumus par ieguldījumiem, kā arī pilnībā izprot visus ar investīcijām saistītos riskus.

3.5.4. Sagatavotības pārbaudi, kas tiek piemērota tādu struktūru vadītājiem un direktoriem, kuri ir saņēmuši licenci saskaņā ar Eiropas direktīvām finanšu jomā, varētu uzskatīt par kompetences un zināšanu novērtēšanas piemēru. Attiecībā uz citām personām, uz kuru attiecas iepriekšminētais novērtējums, personai ir jāsaņem apstiprinājums no šādas, iepriekš minētās personas.

3.5.5. Veicot iepriekšminēto novērtējumu, vismaz diviem no šiem kritērijiem jābūt izpildītiem:

 • iepriekšējos četros ceturkšņos, klients attiecīgajā tirgū ir veicis 10 ievērojama apjoma darījumus par katru ceturksni,
 • klienta finanšu instrumentu portfeļa lielums, kas definēts kā naudas noguldījumi un finanšu instrumenti, pārsniedz EUR 500 000
 • klients vismaz vienu gadu strādā vai ir strādājis finanšu nozarē profesionālā amatā, kam nepieciešamas zināšanas par paredzētajiem darījumiem vai pakalpojumiem.

3.6. Iepriekš minētie klienti var atteikties no detalizēti izklāstītajām noteikumu priekšrocībām tikai gadījumā, ja tiek ievērota sekojošā procedūra:

 • viņiem rakstiski jāpaziņo Admiral Markets Cyprus Ltd, ka viņi vēlas, lai pret viņiem tiktu piemēroti "profesionālie klienta" nosacījumi, vai vispārīgā režīmā, vai attiecībā uz konkrētu ieguldījumu pakalpojumu vai darījumu, vai darījuma veidu vai produktu,
 • Admiral Markets Cyprus Ltd jāsniedz viņiem skaidrs rakstisks brīdinājums par aizsardzību un ieguldītāju kompensācijas tiesībām, kuras viņi var zaudēt,
 • viņiem rakstiski, atsevišķā dokumentā no līguma, jāpaziņo, ka viņi ir informēti par šādas aizsardzības zaudēšanas sekām.

3.7. Pirms pieņemt lēmumu par jebkuru atsacīšanās pieprasījumu, Admiral Markets Cyprus Ltd ir jāveic visi saprātīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka klients, kurš vēlas, lai viņam tiek piemēroti "profesionāla klienta" nosacījumi, atbilstu attiecīgajām iepriekš norādītajām prasībām.

3.8. Klienti ar statusu "profesionāls klients" ir paši atbildīgi par Admiral Markets Cyprus Ltd informēšanu, jebkādu izmaiņu gadījumā, kas varētu ietekmēt viņa iekļaušanu vienā vai otrā kategorijā. Ja Admiral Markets Cyprus Ltd tomēr saņems informāciju, ka klients vairs neatbilst sākotnējiem nosacījumiem, kas viņam ļāva saņemt "profesionāla klienta" nosacījumus, Admiral Markets Cyprus Ltd patur tiesības veikt atbilstošas darbības.

4. Atbilstīgie darījumu partneri

4.1. Sekojošās personas var kvalificēt kā atbilstošus darījumu partnerus, tikai saistībā ar vērtspapīru orderu pieņemšanas un pārsūtīšanas pakalpojumu sniegšanu, vērtspapīru orderu izpildi klientu vārdā vai uzdevumā, un darījumiem ar vērtspapīriem savā vārdā:

 • struktūras, kuras irpilnvarojusi Dalībvalsts, kuras uzrauga Dalībvalsts, vai irpilnvarojusi, vai ko uzrauga kāda trešā valsts, kas nav dalībvalsts:
 • kredītiestādes, ieguldījumu sabiedrības, citas pilnvarotas vai uzraudzītas finanšu iestādes, apdrošināšanas sabiedrības, kolektīvo ieguldījumu shēmas un šādu shēmu pārvaldības sabiedrības, pensiju fondi un šādu fondu pārvaldības sabiedrības, preču un preču atvasināto finanšu instrumentu tirgotāji;
 • valsts un reģionālās pārvaldības iestādes vai valsts iestādes, kas pārvalda valsts parādu, centrālās bankas;
 • starptautiskas un pārnacionālas institūcijas, piemēram, Pasaules Banka, SVF, ECB, EIB un citas līdzīgas starptautiskas organizācijas;
 • personas, kuru pamatdarbība ir izejvielu vai izejvielu atvasināto finanšu instrumentu tirdzniecība uz sava vārda;
 • personas, kas uz sava vārda veic darījumus ar finanšu fjūčeru jeb nākotnes līgumiem, opciju līgumiem vai citiem atvasinātajiem finanšu instrumentiem, vai naudas tirgiem, ar mērķi veikt ieguldījumus atvasināto instrumentu tirgos, vai veic darījumus uz minēto tirgu dalībnieku rēķina, vai nosaka cenu principus un kuru darījumu izpildi nodrošina personas, kas organizē norēķinus tajos pašos tirgos.

5. Pieprasījums pēc atšķirīgas kategorizēšanas

5.1. Privātpersona var pieprasīt, lai viņu klasificē kā klientu ar statusu "profesionāls klients". Ar to pieņemot zemāku aizsardzības līmeni.

5.2. Klients ar statusu "profesionāls klients" var pieprasīt, lai viņu klasificē klientu ar statusu "privāts klients". Ar to pieņemot augstāku aizsardzības līmeni.

5.3. Tiesīgs darījumu partneris var pieprasīt, lai viņu klasificē kā klientu ar statusu "profesionāls klients" vai klientu ar statusu "privāts klients". Klients iegūst augstāku aizsardzības līmeni.

5.4. Admiral Markets Cyprus Ltd patur tiesības noraidīt jebkuru no iepriekš minētajiem pieprasījumiem, klientam piešķirt citu kategoriju.