Kad Jūsų patirtis naršant mūsų svetainėje būtų pati geriausia, mes naudojame slapukus. Toliau naršydami šioje svetainėje duodate sutikimą dėl slapukų naudojimo. Daugiau informacijos bei tai, kaip galite pakeisti savo nuostatas, rasite mūsų Privatumo politikoje.
Daugiau informacijos Sutinku
81% proc. mažmeninių sąskaitų prarandami pinigai, prekiaujant CFD su šiuo teikėju. CFD yra sudėtingi instrumentai, dėl kurių kyla didelė rizika greitai prarasti pinigus taikant finansinį svertą. 81% neprofesionaliųjų investuotojų sąskaitų prarandami pinigai prekiaujant CFD su šiuo teikėju. Turėtumėte pagalvoti, ar suprantate, kaip veikia CFD ir ar galite sau leisti prisiimti didelę riziką prarasti savo pinigus. expand_more

Veikimo sąlygos

Galioja nuo 2019 11 01

PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI ŠIAS SĄLYGAS. JOS, ĮSKAITANT RIZIKOS ATSKLEIDIMO PRANEŠIMĄ IR VISUS PRIDĖTUS PRANEŠIMUS ARBA PRIEDUS, KURIUOS PASILIEKAME TEISĘ PAKEISTI IR / ARBA PATAISYTI, NUSTATO SĄLYGAS, PAGAL KURIAS MES JUMS TEIKIAME PASLAUGAS IR KURIOSE PATEIKIAMA SVARBI INFORMACIJA APIE JUMS TAIKYTINAS TEISIŠKAI PRIVALOMAS SĄLYGAS IR TODĖL SUDARO TEISIŠKAI ĮPAREIGOJANČIĄ SUTARTĮ TARP JŪSŲ IR MŪSŲ.

UŽPILDYDAMI IR PATEIKDAMI PRAŠYMĄ ATIDARYTI SĄSKAITĄ, SUTINKATE LAIKYTIS ŠIŲ SĄLYGŲ. TODĖL REKOMENDUOJAME PRIEŠ IMANTIS TOLESNIŲ VEIKSMŲ PASITARTI SU SAVO TEISININKU. TAIP PAT SUTINKATE IR ĮSIPAREIGOJATE NEGINČYTI ŠIŲ SĄLYGŲ GALIOJIMO, REMDAMIESI TUO, KAD SUTARTĮ SU MUMIS SUDARĖTE ELEKTRONINIU BŪDU.

JEI MŪSŲ PASLAUGOMIS NAUDOJATĖS TREČIŲJŲ ASMENŲ, ĮSKAITANT SAVO DARBDAVĮ, VARDU, JŪS PAREIŠKIATE IR GARANTUOJATE, KAD ESATE TOKIOS TREČIOSIOS ŠALIES ĮGALIOTI NAUDOTIS MŪSŲ PASLAUGOMIS IR TOS TREČIOSIOS ŠALIES VARDU SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS.

MŪSŲ TEIKIAMOS PASLAUGOS YRA SUSIJUSIOS SU SUDĖTINGOMIS IŠVESTINĖMIS FINANSINĖMIS PRIEMONĖMIS. PREKYBA SANDORIAIS MŪSŲ INTERNETINĖJE SISTEMOJE VYKSTA MARŽOS AR SVERTO PAGRINDU. TAI TOKIA PREKYBA, KURI PASIŽYMI DIDELE RIZIKA JŪSŲ KAPITALUI. SU MUMIS SUDARYTŲ SANDORIŲ KAINA GALI GREITAI PASIKEISTI IR JŪSŲ GAUTAS PELNAS AR PATIRTI NUOSTOLIAI GALI KELIS KARTUS VIRŠYTI JŪSŲ PRADINĘ INVESTICIJĄ AR DEPOZITĄ. JEI JŪSŲ TURIMŲ LĖŠŲ NEPAKANKA MARŽOS REIKALAVIMAMS ĮVYKDYTI, TURIME TEISĘ NEDELSDAMI IR BE ĮSPĖJIMO UŽDARYTI JŪSŲ ATVIRAS POZICIJAS IR PAREIKALAUTI PAPILDOMAI PERVESTI LĖŠŲ, KAD BŪTŲ PADENGTOS BET KOKIOS IŠLAIDOS. PRAŠOME ATIDŽIAI PERSKAITYTI RIZIKOS ATSLEIDIMO PRANEŠIMĄ, KURIS PATEIKTAS KAIP PRIEDAS NR. 2, KAD SUPRASTUMĖTE PREKYBOS MARŽOS AR SVERTO PAGRINDU RIZIKĄ. TOKIA PREKYBA GALI BŪTI TINKAMA NE KIEKVIENAM, TODĖL TURĖTUMĖTE PRADĖTI PREKIAUTI TIK JEI SUPRATOTE VISĄ PREKYBOS MARŽOS AR SVERTO PAGRINDU RIZIKĄ, SUTINKATE JĄ PRISIIMTI IR ESATE PAJĖGŪS PATIRTI GALIMUS NUOSTOLIUS.

1. Įžanga

1.1 Prekybos internetu paslaugas „Admiral Markets UK Ltd“, registruotos buveinės adresas: 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, Jungtinė Karalystė, (toliau – mes, mūsų arba mus, atsižvelgiant į kontekstą) teikia, remdamasi toliau išdėstytomis taisyklėmis irtinkamai užpildytu prašymu atidaryti sąskaitą (kuris gali būti atnaujinamas arba keičiamas) (toliau kartu – Sutartis), šių abiejų dokumentų nuostatos yra taikytinos mūsų tarpusavio santykiams.

1.2 Mus įgaliojo ir mūsų kaip investicinės įmonės veiklą reguliuoja Finansų priežiūros tarnyba (angl. Financial Conduct Authority) (toliau – FPT), esanti Jungtinėje Karalystėje (FPT registracijos numeris 595450). FPT adresas: 12 Endeavour Square, Londonas, E20 1JN.

1.3 Turime teisę teikti vieną arba daugiau savo paslaugų tarpvalstybiniu pagrindu kitose ES šalyse (leidimas veikti visoje ES,gavus leidimą veikti vienoje valstybėje narėje), remiantis ES direktyva dėl finansinių priemonių rinkų (MIFID) su visais jos pakeitimais ir papildymais. Kai paslaugas klientams teikiame kitose ES šalyse įsteigę savo filialą, privalome laikytis ir kitų vietos valdžios institucijų nustatytų veiklos taisyklių, taikytinų tokio pobūdžio paslaugoms, kontroliuojant nacionalinei finansųpriežiūros institucijai. ES šalių, kuriose turime teisę teikti paslaugas tarpvalstybiniu pagrindu, sąrašą galima gauti pateikus prašymą. Jei Jungtinė Karalystė pasitrauks iš Europos Sąjungos, paslaugos bus teikiamos laikantis galiojančių taisyklių, kurios gali pakeisti MIFID.

1.4 FPT taisyklių ir gairių (toliau – FPT taisyklės) įgyvendinimo tikslais būsite laikomas mažmeninės prekybos klientu, nebent jums pranešime, kad buvote priskirtas profesionalių klientų kategorijai. Klientų kategorija, kuriai esate priskiriamas, bet kuriuo metu gali būti keičiama, apie tai jus informavus. Turite teisę prašyti priskirti jus kitai klientų kategorijai, bet mes neprivalome tenkinti jūsų prašymo. Pasikeitus jūsų kategorijai, būsite informuotas apie visus klientų apsaugos lygio apribojimus, kurie gali atsirasti. Išsami informacija apie klientų klasifikavimo politiką pateikta šių sąlygų priede Nr. 1. Bendraudami su mažmeninės prekybos klientais, mes taikysime, kai to reikalaujama, COBS 22.5 nuostatas, susijusias su apsauga nuo neigiamo nuosavybės balanso ir marža bei maržos reikalavimais. Tai reiškia, kad mažmeninės prekybos klientams, prekiaujantiems ribotomis spekuliacinėmis investicijomis, tokiomis kaip CFD, atsakomybė už visas ribotas spekuliacines investicijas, susijusias su mažmeninės prekybos kliento sąskaita, taikoma tik toms lėšoms ir toje sąskaita, kad mažmeninės prekybos klientas negalėtų prarasti daugiau nei jo lėšos, skirtos prekybai CFD ir kitomis ribotomis spekuliacinėmis investicijomis.

1.5 Siekiant išvengti abejonių, jūsų sutikimas su Sutarties sąlygomis, pateiktas elektroniniu būdu, ir jūsų tolesnis naudojimasis mūsų paslaugomis suprantami kaip jūsų teisinis įsipareigojimas vykdyti Sutarties sąlygas.

1.6 Sutartis panaikina visus ankstesnius mūsų žodinius ir rašytinius susitarimus ir sutartis dėl paslaugų teikimo. Turime teisę bet kuriuo metu pakeisti ar papildyti Sutartį, apie tai jums pranešę ar patvirtinę raštu (pakeitimai įsigalios pranešime nurodytą dieną arba nedelsiant, jei pranešime nenurodoma jokia data). Toks pranešimas gali būti publikuojamas mūsų svetainėje, internetinėje prekybos platformoje arba sąskaitos apžvalgos sistemoje (toliau kartu – Internetinė sistema). Mūsų teikiamoms paslaugoms taikytini Sutartyje arba Internetinėje sistemoje išdėstyti atskleidimai ar atsakomybės atsisakymai.

1.7 Galiojančią ir baigtinę šių sąlygų versiją (kuri kartkartėmis gali būti keičiama) visuomet galite rasti Internetinėje sistemoje.

1.8 Jūs įsipareigojate (tai yra sutartiniu būdu įpareigojantis pasižadėjimas) nedelsdami pranešti mums apie bet kokios informacijos, kurią jūs mums pateikėte dėl šios Sutarties (įskaitant ir tinkamai užpildytą sąskaitos atidarymo formą), pasikeitimus.

1.9 Sudarydami šią Sutartį, įgaliojate mus arba mūsų atstovą, veikiantį mūsų vardu, patikrinti jūsų tapatybę bei kreditingumą ir susisiekti su tais bankais, finansų institucijomis bei kredito įstaigomis, su kuriais, mūsų ar mūsų atstovų manymu, reikia susisiekti, kad būtų galima patikrinti tokią informaciją. Taip pat įgaliojate mus arba mūsų atstovą patikrinti jūsų dabartinę ar ankstesnę investicinę veiklą ir tuo tikslu susisiekti su tokiais bankais, brokeriais ar kitais asmenimis, su kuriais, mūsų nuomone, reikia susisiekti.

1.10 Su jumis bendrausime anglų kalba ir visi sandoriai, kuriuos sudarysite su mumis ar mums tarpininkaujant, bus sudaryti anglų kalba.

1.11 Šių sąlygų tekste vartojami apibrėžti žodžiai ir terminai, kad tekstą būtų lengviau skaityti. Po apibrėžimo, paaiškinančio žodžio arba frazės skliausteliuose paryškintu šriftu pateikiamas atitinkamas apibrėžtas žodis ar terminas. Jei pagal kontekstą nereikalaujama kitaip, apibrėžti žodžiai ir terminai vartojami ta pačia reikšme.

1.12 Teisė nutraukti Sutartį

1.12.1 Turite teisę nutraukti Sutartį per 14 dienų nuo tinkamai užpildyto prašymo atidaryti sąskaitą pateikimo mums dienos. Jei norite nutraukti Sutartį, apie tai praneškite „Admiral Capital Markets UK Ltd“ kontaktiniam asmeniui arba parašykite mums adresu: 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, arba susisiekite su mumis mūsų interneto svetainėje www.admiralmarkets.com nurodytu elektroniniu paštu

1.12.2 Teisė nutraukti Sutartį apima tik pačios Sutarties nutraukimą. Sutarties nutraukimas neturi jokio poveikio jūsų ar mūsų įgytoms teisėms, garantijoms, galiojantiems įsipareigojimams ir bet kokioms kitoms Sutarties nuostatoms, kurios lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo.

1.12.3 Sutarties nutraukimo atveju nemokamos jokios netesybos. Sutarties nutraukimas neturi jokio poveikio sandorių, pradėtų iki to momento, kai mes gavome jūsų pranešimą apie Sutarties nutraukimą, užbaigimui. Gavę jūsų pranešimą apie Sutarties nutraukimą, atšauksime visus ne- baigtus vykdyti pavedimus ir uždarysime visas jūsų turimas atviras pozicijas vyraujančia rinkos kaina (kurią nustatysime mes). Be to, įsipareigojate sumokėti visus mokesčius bei rinkliavas, mokėtinas Sutarties nutraukimo dieną, ir atlyginti visas papildomas išlaidas, kurias mes (arba trečioji šalis) patyrėme (patyrė) dėl Sutarties nutraukimo, taip pat visus nuostolius, patirtus apmokant arba užbaigiant nebaigtus vykdyti sandorius ir pervedant lėšas jums

1.12.4 Jei teise nutraukti Sutartį nepasinaudosite per nustatytą laikotarpį, Sutartį vėliau galėsite nutraukti pagal šių sąlygų 23 straipsnį.

2. Paslaugos

2.1 Siūlome nekonsultacinio pobūdžio, tik pavedimų vykdymu paremtų biržos sandorių sudarymo paslaugą, susijusią su prekyba sandoriais dėl kainų skirtumo (CFD), kur baziniai produktai ar investicijos apima neatidėliotinus valiutos keitimo sandorius, tauriuosius metalus, ateities sandorius ir bet kokius kitus finansinius produktus, kuriuos savo Internetinėje sistemojegalime pasiūlyti (toliau visi kartu – Produktai). Jei turite daugiau nei vieną sąskaitą, skirtą prekybai CFD, tai šiosSąskaitos šių sąlygų tikslais bus konsoliduojamos ir bus laikomos viena sąskaita.

2.2 Suteikiame galimybę prekiauti Produktais, išreikštais skirtingomis valiutomis, naudojant jūsų pasirinktą pagrindinę sąskaitos valiutą. Keliose šalyse galime pasiūlyti savo klientams, gyvenantiems tose šalyse, pagrindine savo sąskaitos valiuta rinktis nacionalinę valiutą. Informacija apie galimas rinktis valiutas pateikta Internetinėje sistemoje. Prekiaujant produktu, išreikštu kita valiuta nei pagrindinė sąskaitos valiuta, maržos reikalavimas automatiškai perskaičiuojamas pagrindine sąskaitos valiuta, taikant atitinkamą valiutų keitimo kursą, kurį mes nustatėme CFD sandoriams. Be to, pozicijos pelnas arba nuostoliai bus nuolat konvertuojami į pagrindinę sąskaitos valiutą, taikant minėtą valiutų keitimo kursą.

2.3 Naudodamiesi mūsų paslaugomis Internetinėje sistemoje, sutinkate stebėti dabartinį užsienio valiutos keitimo kursą, nurodomą Internetinėje sistemoje, ir sutinkate su keitimo kursu, taikytinu jūsų prekiaujamiems Produktams, išreikštiems kita valiuta nei jūsų pagrindinė sąskaitos valiuta.

Mes neteiksime jums konsultacijų dėl jokių jūsų sudaromų sandorių ir netvarkysime bei nestebėsime jokių atvirų pozicijų, kurias atidarote pasirinktiems Produktams. Pripažįstate, kad tai, jog jūsų vardu vykdome jūsų pavedimus, nereiškia, kad mes pritariame tokiam sandoriui arba produktui ar kad juos rekomenduojame. Internetinėje sistemoje ir šių sąlygų priede Nr. 2 atskleidžiame rizikas, susijusias su mūsų paslaugomis ir Produktais.

2.4 Esame įgalioti vykdyti visus ir bet kokius jūsų pavedimus dėl Produktų pirkimo ar pardavimo operacijų atlikimo su tokia sutarties šalimi, kurią mes pagrįstai pasirinksime (ji dažniausiai būsime mes, bet atsižvelgiant į reguliavimo reikalavimus ji gali būti susijusi bendrovė). Pripažįstate ir sutinkate, kad vykdant bet kokius sandorius mes paprastai būsime sutarties šalis.

2.5 Jei iš anksto raštu nesusitariame kitaip, visus sandorius sudarysite kaip įgaliotojas, o ne kaip kito asmens atstovas, veikiantis jo vardu. Esame atsakingi jums ir nesame įsipareigoję jokiems jūsų įgaliotojams ar klientams. Už savo įsipareigojimų mums vykdymą būsite atsakingas tik jūs vienas.

2.6 Visi sandoriai, kuriuos sudarysime su jumis ar jūsų vardu, paprastai bus pateikiami ir vykdomi remiantis mūsų pavedimų vykdymo politikos sąlygomis (kurios kartkartėmis gali būti iš dalies keičiamos), su kuriomis galite susipažinti mūsų Internetinėje sistemoje (Pavedimų vykdymo politika). Mūsų Pavedimų vykdymo politika yra tik politika, kuri nėra Sutarties dalis, nėra juridiškai įpareigojanti ir nesukuria mums jokių prievolių, kurių nenumatytų Sutartis ar FPT taisyklės.

2.7 Pasiliekame teisę keisti, sustabdyti ar laikinai arba visam laikui nutraukti visų ar bet kurių mūsų paslaugų teikimą (visiškai arba iš dalies), apie tai jums pranešę arba nepranešę. Sutinkate, kad mes nebūsime atsakingi jums ar bet kuriai trečiajai šaliai (kuriai jūs galite atstovauti) dėl bet kurios mūsų paslaugos pakeitimo, sustabdymo ar nutraukimo.

3. Kainos

3.1 Internetinėje sistemoje nurodysime visų siūlomų Produktų pardavimo ir pirkimo kainas. Taip pat kiekvienam sandoriui galime taikyti komisinį mokestį, apie kurį jums bus pranešta Internetinėje sistemoje.

3.2 Visos Internetinėje sistemoje nurodytos kainos laikomos galiojančiomis tol, kol pasibaigia jų galiojimo terminas arba kol mes jas atšaukiame arba panaikiname, priklausomai nuo to, kas įvyksta anksčiau. Visos kainos taikomos jums sudarant sandorius su mumis ar mums tarpininkaujant, kol bus pasiekta pagrindinė suma, kuri negali viršyti didžiausios mūsų nustatytos sumos, paskelbtos Internetinėje sistemoje arba nurodytos jums asmeniškai.

3.3 Pripažįstate, kad mūsų jums pasiūlytos kainos ir didžiausios sumos gali skirtis nuo kitiems mūsų klientams pasiūlytų kainų ir didžiausių sumų ir gali būti panaikintos arba pakeistos neįspėjus. Turime teisę savo nuožiūra ir iš anksto neįspėję nedelsdami pakeisti ar panaikinti paskelbtas kainas ar atsisakyti tokiomis kainomis sudaryti sandorį ir išvis nebeskelbti kai kurių ar visų Produktų kainų kai kuriomis ar visomis sandorio įvykdymo ar atsiskaitymo dienomis bet kuriuo metu (pvz., jei sutinkate su mūsų siūloma kaina arba pateikiate pavedimą konkrečia kaina, negalime garantuoti kainos, kuria jūsų pavedimas bus iš tikrųjų įvykdytas. Tai vadinama „praslydimu“. Vis dėlto laikomės nuoseklaus požiūrio, todėl kartais dėl tokio „praslydimo“ naudos galime gauti mes, o kartais – jūs).

4. Pavedimai, sandoriai ir atviros pozicijos

4.1 Jei nesusitarta kitaip, visi pavedimai turi būti pateikiami mums elektoriniu būdu, naudojantis Internetine sistema (vis dėlto nenumatytais atvejais savo nuožiūra galime priimti nurodymus telefonu).

4.2 Turime teisę savo nuožiūra reikalauti bet kokios mūsų nustatytos formos pavedimo patvirtinimo.

4.3 Jūsų ar jūsų vardu mums pateiktas pavedimas įsigalioja tik kai mes jį faktiškai gauname ir priimame. Mums gavus pavedimą, jis negali būti anuliuojamas, atšaukiamas ar keičiamas be mūsų aiškaus sutikimo.

4.4 Turime teisę veikti jūsų vardu, vykdydami bet kokį pavedimą ar nurodymą, kuriuos, mūsų pagrįstu manymu, pateikėte ar menamai pateikėte jūs ar bet kuris kitas asmuo, veikiantis jūsų vardu, nesiaiškindami dėl tokio pavedimo ar nurodymo autentiškumo ir nenustatydami tokio asmens, kuris pateikė ar menamai pateikė tokį pavedimą ar nurodymą, įgaliojimų ar tapatybės.

4.5 Turime teisę savo nuožiūra atsisakyti priimti bet kokius jūsų pavedimus visiškai ar iš dalies arba gavę jūsų pavedimą atsisakyti jį vykdyti, tačiau bet kokiu atveju dėsime visas protingas pastangas, kad jus apie tokį atsisakymą informuotume, nurodydami atsisakymo priežastis arba jų nenurodydami. Be to, pavedimas, kuris dėl kokių nors priežasčių nebuvo pateiktas taip, kad jį būtų galima apdoroti, įskaitant tuos atvejus, kai dėl Internetinės sistemos sutrikimo pavedimas nebuvo priimtas ar apdorotas, bus laikomas negautu.

4.6 Pavedimo vykdymas tarp mūsų sukuria įpareigojantį susitarimą, kuriam taikomos tokio vykdomo pavedimo sąlygos.

4.7 Pavedimų pateikimo tvarka skelbiama Internetinėje sistemoje.

4.8 Pripažįstate, kad po sandorio įvykdymo tampate išimtinai atsakingas už susisiekimą su mumis ir ryšio palaikymą bei atvirų pozicijų stebėjimą ir visų tolesnių nurodymų pateikimą laiku. Jums neįvykdžius šio įsipareigojimo, negalime garantuoti, kad mes galėsime su jumis susiekti, ir neprisiimame jokios atsakomybės už nuostolius, kuriuos patyrėte (ar tariamai patyrėte) dėl tokio savo įsipareigojimo neįvykdymo.

4.9 Sutinkate atitinkamai registruoti savo pavedimus, nurodydami pavedimų pobūdį ir pavedimų pateikimo laiką.

4.10 Turime teisę savo nuožiūra paprašyti jūsų apriboti pateikiamų pavedimų skaičių ar atvirų pozicijų skaičių arba vertę bet kuriuo metu ir (ar) leisti jums sudaryti tik uždarymo sandorius arba galime uždaryti vieną ar kelias pozicijas arba sudaryti atvirkštinius sandorius, kad nebūtų viršyti mūsų nustatyti pozicijų limitai.

4.11 Jei pateikiate Stop Loss pavedimą ir esate sustabdomas dėl nuostolių, turite padengti trūkumą sąskaitoje per vieną darbo dieną. Tačiau savo nuožiūra galime sutikti nustatyti ilgesnį terminą. Jei esate mažmeninės prekybos klientas, jūs galite pasinaudoti apsauga nuo neigiamo balanso, kaip nurodyta 1.4 punkte. Jei esate priskirtas profesionalių klientų kategorijai, mes galime visiškai arba iš dalies padengti bet kokius tokius nuostolius (pagal mūsų Apsaugos nuo neigiamo balanso politiką, kuri, siekiant išvengti abejonių, nesukuria sutartinių įsipareigojimų ir nėra Sutarties dalis).

4.12 Nepaisant tam prieštaraujančių nuostatų, kurios gali būti pateiktos sąlygose, Jūs neturite jokių papildomų mokėjimo įsipareigojimų, kurie viršija Jūsų pradinį depozitą pirminio sandorio atžvilgiu, kai taikomi įstatymai ar kiti teisės aktai draudžia Produkto rinkodarą, platinimą arba pardavimą tokiu atveju, kai yra papildomas mokėjimo įsipareigojimas.

4.13 Jei dėl tipografinės klaidos, klaidingos kainos ar nurodymo padaromos kotiravimo ir (ar) vykdymo klaidos, neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų sąskaitos likučio klaidas, kurios atsirado dėl minėtų aplinkybių. Kotiravimo ir (ar) vykdymo klaidos atveju pasiliekame teisę atšaukti pavedimus, sudaryti atvirkštinius sandorius, uždaryti pozicijas ir atlikti bet kokius kitus atitinkamos sąskaitos koregavimus ir pataisymus (įskaitant 3.3 punkte minėto „praslydimo“ atvejus). Visi ginčai dėl tokių kotiravimo ar vykdymo klaidų (įskaitant „praslydimą“) sprendžiami išimtinai mūsų nuožiūra.

4.14 Jei bet kurios reguliuojamosios rinkos, pagrindinės atsiskaitymo šalies, daugiašalės prekybos sistemos arba bet kurios kitos rūšies prekybos platformos (toliau kiekvienas atskirai – Rinka) (arba tarpininkaujančio brokerio ar atstovo, veikiančio Rinkos nurodymu arba veikiančio atsižvelgiant į Rinkos veiksmus) arba reguliavimo institucijos veiksmai paveikia sandorį ar jie tampa nemokūs arba jų veikla laikinai sustabdoma, turime teisę atlikti bet kokius veiksmus, kurie, mūsų pagrįsta nuomone, yra tinkami, kad būtų prisitaikyta prie tokių veiksmų ar įvykių ir būtų sumažinti dėl tokių veiksmų ar įvykių patiriami nuostoliai. Bet kokie tokie veiksmai bus jums privalomi. Rinkai ar reguliavimo institucijai pateikus užklausą dėl jūsų vykdomų sandorių, sutinkate bendradarbiauti su mumis ir nedelsdami pateikti visą mūsų prašomą informaciją.

5. Internetinė sistema

5.1 Kad galėtumėte naudotis mūsų Internetine sistema, turite gauti mūsų paskirtą arba patvirtintą vartotojo vardą ir slaptažodį (toliau – Prieigos kodas). Jei naudojamasi jūsų Prieigos kodu, laikysime, kad jūs arba kitas asmuo su jūsų žinia ir sutikimu naudojasi Internetine sistema.

5.2 Kalbant apie Prieigos kodą, pripažįstate ir įsipareigojate, kad:

5.2.1 būsite atsakingas už savo Prieigos kodo slaptumą ir naudojimąsi;

5.2.2 reguliariai keisite savo slaptažodį;

5.2.3 be mūsų išankstinio raštiško sutikimo jokiais tikslais neatskleisite savo Prieigos kodo kitiems asmenims;

5.2.4 neapribojant 4 straipsnio visuotinumo, galime neabejoti jokiais nurodymais, pavedimais ir kita komunikacija, vykdomais naudojant jūsų Prieigos kodą, o visi dėl to sudaryti sandoriai bus jus įpareigojantys ir privalėsite padengti visas tokiu būdu jūsųvardu patirtas išlaidas;

5.2.5 paskambinę mūsų interneto svetainėje nurodytu telefono numeriu, privalote nedelsdami mus informuoti apie Prieigos kodo praradimą, vagystę, duomenų atskleidimą trečiajam asmeniui ar naudojimąsi jūsų Prieigos kodu be jūsų leidimo.

5.3 Pripažįstate, kad Internetinė sistema yra skirta naudotis tik jums ir kitiems asmenims, kuriems leidote Internetine sistema naudotis jūsų vardu.

5.4 Jei mus informuosite arba mes turėsime pagrindo manyti, kad jūsų Prieigos kodu be jūsų žinios naudojasi įgaliojimo neturintys asmenys, arba kad savo Prieigos kodą be mūsų sutikimo atskleidėte kitiems asmenims, turėsime teisę be išankstinio įspėjimo sustabdyti arba panaikinti jūsų teisę naudotis Internetine sistema.

5.5 Neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokius nuostolius, atsakomybę ar išlaidas, atsiradusius dėl to, kad kitas asmuo be jūsų leidimo naudojosi jūsų Prieigos kodu arba Internetine sistema. Esate atsakingi už tai, kad dėl kito asmens veiksmų ar neveikimo Internetinėje sistemoje, naudojant jūsų Prieigos kodą, nesvarbu, ar tam jis turėjo jūsų leidimą, mes nepatirtume jokių nuostolių, žalos ar išlaidų, ir kad dėl to mums neatsirastų jokių įsipareigojimų ir kad mums nebūtų pateikta jokių pretenzijų ir ieškinių, ir kad mūsų atžvilgiu nebūtų pradėta jokių bylų, teismo procesų ar priimta teismo sprendimų ir įsipareigojate, mums pareikalavus, atlyginti visas mūsų dėl to patirtas išlaidas ar nuostolius (t. y. esate atsakingi už tai, kad apsaugotumėte mus nuo minėtų dalykų, ir įsipareigojate mūsų reikalavimu atlyginti mums padarytą žalą).

5.6 Savo nuožiūra galime įdiegti ir reikalauti papildomų vartotojo identifikavimo ir apsaugos priemonių. Turime teisę bet kuriuo metu pakeisti savo apsaugos procedūras ir įsipareigojame kaip įmanoma anksčiau informuoti jus apie naujas jums taikytinas procedūras.

5.7 Internetine sistema paprastai galima naudotis 24 valandas per parą nuo pirmadienio iki penktadienio (Londono laiku). Išsamesnė informacija apie darbo valandas pateikta Internetinėje sistemoje. Siekiant išvengti abejonių, mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl Internetinės sistemos neveikimo bet kokiu momentu (nurodytomis valandomis ar kitu metu).

5.8 Įsipareigojate patys pasirūpinti ir užtikrinti, kad turėtumėte visą prisijungimui prie Internetinės sistemos reikalingą įrangą, ir sudaryti visas reikalingas sutartis su telekomunikacijų paslaugų tiekėjais arba su trečiaisiais asmenimis, jei prie Internetinės sistemos jungiamasi naudojant trečiojo asmens serverį, reikalingą tam, kad galėtumėte naudotis Internetine sistema.Nei mes, nei bet kuri įmonė, kuri prižiūri ar eksploatuoja Internetinę sistemą, arba kuriai ji priklauso nuosavybės teise, arba kuri suteikia licenciją ja naudotis, arba teikia kitas su tuo susijusias paslaugas (toliau – Paslaugų teikėjai), neteikia jokių pareiškimų ar garantijų dėl Internetinės sistemos ar bet kokios jūsų įrangos ar sudarytų sutarčių prieinamumo, naudingumo ar tinkamumo (t. y. nei mes, nei bet kuri mūsų trečioji šalis neprisiimame jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl išvardytų dalykų). Kadangi nekontroliuojame signalo greičio, jo priėmimo ar maršrutizavimo internetu bei jūsų ar bet kokių trečiųjų asmenų įrangoskonfigūracijos ar ryšio patikimumo, neprisiimame jokios atsakomybės už ryšio sutrikimą, iškreipimą ar vėlavimą jums jungiantis prie Internetinės sistemos internetu.

5.9 Siekiant išvengti abejonių, neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų (nepažeidžiant nei sutarties, nei civilinės teisės, įskaitant aplaidumą) dėl jokios žalos (t. y. nuostolių, išlaidų ar pan.), kurią galite patirti dėl signalo perdavimo sutrikimų, techninių sutrikimų ar gedimų, neteisėto įsibrovimo į tinklo įrangą, tinklo perkrovos, trečiųjų asmenų tyčinio prieigos blokavimo, interneto ryšio sutrikimų, trukdžių ar kitų nesklandumų iš interneto paslaugų teikėjų pusės. Prisiimate visą atsakomybę už visus pavedimus, atliktus jūsų vardu Internetinėje sistemoje, ir įsipareigojate mums visiškai apmokėti bet kokius sandorius, sudarytus naudojantis Internetine sistema. Pripažįstate, kad dėl tokių sistemos sutrikimų naudojimasis Internetine sistema gali būti apribotas arba sustabdytas ir kad mes pasiliekame teisę, gavę pranešimą, dėl šios priežasties kurį laiką neleisti naudotis Internetine sistema.

5.10 Neprisiimame jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl jokių kompiuterinių virusų, kirminų, loginių bombų ar panašių dalykų, kurie gali patekti į jūsų įrangą ar sistemas per Internetinę sistemą ar kitą pro- graminę įrangą, kurią mes jums suteikiame, kad galėtumėte naudotis Internetine sistema, jeigu imamės visų protingų veiksmų, kad jus nuo to apsaugotume.

5.11 Įsipareigojate užtikrinti, kad į mūsų kompiuterinę sistemą ar tinklą nepateks jokie kompiuteriniai virusai, kirminai, loginės bombos ar panašūs dalykai, ir įsipareigojate minėtų dalykų patekimo atveju mūsų reika- lavimu atlyginti mums visus dėl to patirtus nuostolius.

5.12 Neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl bet kokių Rinkos, kliringo namų ar reguliuojančios institucijos veiksmų ar veiksmų, atliktų jų nurodymu.

5.13 Dėl interneto ryšio vėlavimo ir kainų pateikimo klaidų kartais gali susiklostyti tokia padėtis, kad Internetinėje sistemoje rodomos kainos netiksliai atspinti esamas vyraujančias rinkos kainas. Tokiu ryšio vėlavimo ar klaidų atveju pasiliekame teisę atšaukti pavedimus, sudaryti atvirkštinius sandorius, uždaryti pozicijas ir atlikti visus kitus reikalingus atitinkamos sąskaitos koregavimus ir pataisymus.

5.14 Įsipareigojate nesinaudoti ir neleisti kitiems naudotis Internetine sistema:

5.14.1 taip, kad būtų pažeisti bet kokie įstatymai (bet kurioje jurisdikcijoje), reglamentai ar FPT taisyklės (įskaitant piktnaudžiavimo rinka taisykles) ar bet kokie kiti reguliuojančių institucijų nustatyti reikalavimai, kurių jūs ar mes privalome laikytis;

5.14.2 kitiems asmenims šmeižti ar įžeidinėti ar jiems grasinti, elgtis nepadoriai ir netinkamai arba taip, kad būtų pažeistos intelektinės nuosavybės teisės ar konfidencialumo įsipareigojimai (įskaitant, bet tuo neapsiribojant, tokios netinkamos informacijos skelbimą Internetinėje sistemoje, kai yra numatyta tokia galimybė) ar naudotis Internetine sistema kitokiais neteisėtais tikslais;

5.14.3 kompiuteriniams virusams ar kitoms kenkėjiškoms programoms įdiegti arba atlikti bet kokius kitus veiksmus, kurie pakenktų Internetinei sistemai arba sutrukdytų kitiems asmenims ja naudotis;

5.14.4 kitoms internetinėms svetainėms siūlyti ar reklamuoti, skelbiant Internetinėje sistemoje tiesiogines hipertekstines arba paspaudžiamo ploto pavidalo nuorodas, be išankstinio raštiško mūsų sutikimo;

5.14.5 tokiu būdu, kurio mes nepatvirtinome ar kuris kitaip pažeidžia šią Sutartį.

5.15 Draudžiama naudotis Internetine sistema nesąžiningai arbitražo veiklai vykdyti ar kitaip pasinaudoti interneto ryšio vėlavimu manipuliuojant ar piktnaudžiaujant rinka (pvz., žiniasklaidos priemonėse, įskaitant internetą, ar kitais būdais skleidžiant melagingą ar klaidinančią informaciją, siekiant pakeisti Produkto, bazinio turto ar vertės kainą), taip pakenkiant sąžiningai ir tvarkingai prekybai Internetinėje sistemoje.

5.16 Internetinėje sistemoje nuolat skelbiame sistemos atnaujinimus, funkcijas, kuriomis gali naudotis klientai, ir informaciją, pareiškimus ir įspėjimus, susijusius su mūsų paslaugomis. Taip pat šią informaciją galime siųsti jūsų nurodytu el. pašto adresu. Įsipareigojate perskaityti visus tokius laiškus apie paskelbtas naujienas ir gauti bei nuolat susipažinti su tokia paskelbta informacija, taip pat nedelsiant mus informuoti, jei su tokia informacija nesutinkate.

5.17 Esate atsakingi už tinkamos įrangos, prietaisų ar sistemų (toliau – Įranga), reikalingų tam, kad galėtumėte naudotis Internetine sistema, įsigijimą ir naudojimą bei antivirusinės programos, kurios mes kartais galime reikalauti, įdiegimą ir tinkamą naudojimą.

5.18 Naudodamiesi Internetine sistema, privalote:

5.18.1 užtikrinti, kad jūsų Įranga būtų tvarkinga ir tinkama Internetinei sistemai;

5.18.2 atlikti tokius testus ir pateikti mums tokią informaciją, kokia, mūsų manymu, yra reikalinga, kad galėtume nustatyti, ar jūsų Įranga atitinka mūsų keliamus reikalavimus;

5.18.3 reguliariai atlikti virusų patikrą;

5.18.4 nedelsiant mus informuoti apie bet kokį neleistiną prisijungimą prie Internetinės sistemos arba neleistiną sandorį ar nurodymą, apie kurį sužinojote ar įtariate, ir pasistengti, jei įmanoma, sustabdyti tokį neleistiną naudojimąsi Internetine sistema;

5.18.5 niekuomet nepalikti be priežiūros Įrangos, kuria naudojatės jungdamiesi prie Internetinės sistemos, ir neleisti kitiems asmenims naudoti Įrangos, kol neatsijungėte nuo Internetinės sistemos.

5.19 Pastebėję esminį trūkumą, sutrikimą ar virusą Internetinėje sistemoje, privalote nedelsdami mus informuoti apie tokį esminį trūkumą, sutrikimą ar virusą ir nustoti naudotis Internetine sistema, kol negausite mūsų leidimo toliau naudotis.

5.20 Mes ar mūsų licencijų išdavėjai pasilieka visas teises į patentus, autorių teises, teises į dizainą ar prekių ženklus bei bet kokias kitas intelektinės nuosavybės teises (registruotas ar neregistruotas), susijusias su Internetine sistema. Be mūsų aiškaus raštiško sutikimo draudžiama kopijuoti, trikdyti, gadinti, keisti, taisyti ar kitaip modifikuoti Internetinę sistemą ar bet kokią jos dalį ar dalis, dekompiliuoti ar išrinkti Internetinę sistemą, taip pat mėginti atlikti išvardytus veiksmus ar leisti kitiems asmenims tai daryti, išskyrus tuos atvejus, kai tokie veiksmai aiškiai leidžiami pagal įstatymus. Visos Internetinės sistemos kopijos, kurios turi būti daromos jūsų vardu pagal įstatymus, turi atitikti Sutarties sąlygas. Įsipareigojate užtikrinti, kad ant visų kopijų būtų visi licencijų išdavėjų prekių ženklai ir autorių teisės bei įspėjimas apie tai, kad visos teisės yra saugomos. Jei per Internetinę sistemą gausite kokius nors duomenis, informaciją ar programinę įrangą, kurios neturite teisės gauti pagal Sutartį, privalote nedelsdami informuoti mus ir jokiais būdais nesinaudoti jokiais tokiais duomenimis, informacija ar programine įranga.

5.21 Turime teisę sustabdyti ar visam laikui panaikinti Internetinę sistemą, apie tai jus informavę raštu prieš protingą terminą.

5.22 Turime teisę vienašališkai ir nedelsdami sustabdyti ar visam laikui panaikinti jūsų teisę naudotis Internetine sistema ar bet kuria jos dalimi be įsėjimo, jei savo nuožiūra ir gera valia nusprendžiame, kad tai yra būtina ar patartina. Pvz., galime nuspręsti pasinaudoti šia teise, jei jūs pažeidžiate galiojančius įstatymus ar taisykles arba nesilaikote kokių nors Sutarties nuostatų.

6. Sandorio patvirtinimas ir sąskaitos ataskaitos

6.1 Įvykdę pavedimą iš jūsų sąskaitos, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo pavedimo įvykdymo dienos Internetine sistema arba el. paštu išsiųsime jums sandorio patvirtinimą (toliau – Patvirtinimas), bet jei tokio patvirtinimo negausite, tai neturės jokio poveikiosandorio galiojimui.

6.2 Kiekvieno mėnesio pirmą dieną išsamią informaciją apie jūsų pozicijas ar sąskaitos įvykius per praėjusį mėnesį skelbsime Interneto sistemoje arba išsiųsime el. paštu. Informacija apie sąskaitą gali apimti pat- virtinimus, pelno ir nuostolių ataskaitas ir bet kokią kitą informaciją, kurią privalome pateikti pagal FPT taisykles (toliau – Sąskaitos informacija). Paskelbus Sąskaitos informaciją Internetinėje sistemoje arba išsiuntus ją el. paštu, laikoma, kad Patvirtinimai ir sąskaitos ataskaitos yra įteikti. Turime teisę savo nuožiūra ir bet kuriuo metu pašalinti arba pakeisti bet kokią Sąskaitos informaciją. Sutinkate, kad mes neprivalome jums pateikti popierinių Patvirtinimų kopijų. Internetinėje sistemoje paskelbta arba el. paštu atsiųsta Sąskaitos informacija (išskyrus tuos atvejus, kai tokia informacija yra akivaizdžiai neteisinga) yra laikoma įtikinamu jūsų sandorių įrodymu ir jus įpareigos, jei vos gavę tokią informaciją jos neužginčysite, pateikdami prieštaravimą raštu (el. paštu, panašiomis elektroninio pašto priemonėmis ar kitaip) ne vėliau kaip per vieną darbo dieną (bet kuriuo atveju) nuo Sąskaitos informacijos paskelbimo Internetinėje sistemoje arba jos išsiuntimo el. paštu.

7. Sutikimas dėl elektroninės komunikacijos

Sutinkate, kad visa komunikacija būtų vykdoma elektroninėmis ryšių priemonėmis. Laikoma, kad visi pranešimai, siunčiami per Internetinę sistemą ar elektroninėmis ryšių priemonėmis, atitinka visus teisinius reikalavimus, kad visi pranešimai turi būti sudaryti raštu ir pasirašyti, kiek tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus.

8. Marža

8.1 Įsipareigojate įdėti ir laikyti tam tikrą pinigų sumą, kuri užtikrintų jūsų faktinius ar būsimus, neapibrėžtuosius ar galimus įsipareigojimus mums (toliau – Įsipareigojimai), tokia suma ir tokia forma, kuri mūsų nuožiūra yra reikalinga (toliau – Marža). Turime teisę bet kuriuo metu keisti mūsų Maržos reikalavimus. Jūsų pareiga yra užtikrinti, kad jūs visada žinotumėte apie internetinės priemonės maržos reikalavimus, susijusius su įvairiais Produktais.

8.2 Visi Maržos reikalavimai turi būti įvykdomi mūsų (mūsų nuožiūra) nurodyta valiuta ir per nurodytą terminą, o jei terminas nenurodomas – nedelsiant. Vienas maržos reikalavimas netrukdo kitam. Maržos reikalavimas turi būti užtikrinamas grynaisiais arba bet kokia kita forma, su kuria mes sutinkame ir kurią mes priimame. Jei esate mažmeninės prekybos klientas, Marža bus užtikrinama grynaisiais.

8.3 Esate atsakingi už tai, kad būtumėte visuomet suderinę su mumis atitinkamą tvarką, pagal kurią bus perduodama ir gaunama informacija apie Maržą. Jei per nustatytą terminą neįvykdysite Maržos reikalavimų, turėsime teisę automatiškai uždaryti visas jūsų atviras pozicijas ir pasinaudoti mūsų teisėmis, numatytomis 20 straipsnyje.

8.4 Jei nesusitarta kitaip, įsipareigojate užstatyti mums visą Maržos sumą, pateiktiną pagal Sutartį, kaip jūsų Įsipareigojimų pagal Sutartį (ir pagal visus sandorius, kuriuos reglamentuoja Sutartis) įvykdymo užtikrinimo priemonę.

8.5 Sutinkate įforminti visus dokumentus ir atlikti visus veiksmus, kurių pagrįstai galime paprašyti, kad įgytume pirmumo teisę į Maržą, kurios įkeitimu užtikrinama prievolė, galėtume būti įregistruoti kaip Maržos savininkas ar įgytume nuosavybės teises į Maržą, užtikrintume tolesnius Įsipareigojimus ir galėtume pasinaudoti savo teisėmis.

8.6 Be mūsų išankstinio sutikimo neturite teisės atsiimti ar pakeisti bet kokio turto, kurio įkeitimu mums užtikrinama prievolė.

8.7 Sutarties nutraukimo atveju neprivalome jums grąžinti tokios dalies Maržos grynųjų pinigų, kokia yra reikalinga, kad būtų padengta jūsų esamų ar galimų Įsipareigojimų mums suma. Nustatydami grynųjų pinigų Maržos sumas, jūsų Įsipareigojimų dydį ir mūsų prievolių jums dydį, turime teisę taikyti tokį metodą (įskaitant būsimų rinkų ar verčių pokyčių vertinimus), kuris, mūsų manymu, yra tinkamas, laikantis galiojančių įstatymų.

9. Atsiskaitymo diena, pozicijos perkėlimas ir priešpriešinio sandorio nurodymai

9.1 Kiekvienos dienos pabaigoje visos atviros pozicijos gali būti automatiškai perkeliamos. Turime teisę už kiekvieną perkeltą poziciją taikyti jums atitinkamą mokestį. Informacija apie mokesčius skelbiama Internetinėje sistemoje.

9.2 Sutinkate, kad laiku negavę aiškių jūsų nurodymų turime teisę savo nuožiūra ir jūsų sąskaita, norėdami apsaugoti jūsų interesus, kiekvienos dienos pabaigoje uždaryti bet kokias atviras pozicijas, jas perkelti, kompensuoti visas ar bet kurias atviras pozicijas, sudaryti priešpriešinius sandorius arba jūsų vardu atlikti ar priimti sandorio įvykdymą tokiomis sąlygomis ir būdais, kurie, mūsų nuomone, tokiomis aplinkybėmis yra tinkami.

9.3 Siekiant išvengti abejonių, neorganizuosime jokių atitinkamų bazinių investicijų ar produktų, susijusių su bet kuriuo Produktu (įskaitant bet kokią užsienio valiutą), įvykdymo, nebent, mūsų nuomone, tą padaryti bus būtina arba jeigu su jumis raštu susitarta kitaip, ir atitinkamai, jei tokio susitarimo nebus, visos atviros pozicijos (kai taikytina) bus uždarytos ir gautas pelnas bus įrašytas į jūsų sąskaitą, laikomą pas mus, o jei bus nuostolių – atitinkama suma bus nurašyta.

10. Klientų lėšos

10.1 Šio 10 straipsnio nuostatos jumsgalioja tik jei jums nebuvo pranešta, kad esate priskirtas profesionalių klientų kategorijai ir kad naudojantis mūsų paslaugomis jums bus taikytinos 11 straipsnyje išdėstytos sąlygos.

10.2 Visos lėšos, kurias gausime iš jūsų, bus laikomos mūsų sąskaitoje arba mūsų patvirtinto banko sąskaitoje ir bus atskirtos nuo mūsų nuosavų lėšų, remiantis FPT taisyklėmis dėl klientų lėšų. Jei raštu nesusitariame kitaip, jūsų lėšos gali būti laikomos su kitų klientų lėšomis bendroje sąskaitoje.

10.3 Nuo jūsų lėšų, laikomų mūsų sąskaitoje, nebus mokamos jokios palūkanos, o sudarydami Sutartį jūs pripažįstate, kad atsisakote visų savo teisių į palūkanas nuo tokių lėšų pagal FPT taisykles ar kitas nuostatas.

10.4 Turime teisę Jūsų įneštas lėšas laikyti ne Jungtinės Karalystės teritorijoje veikiančiame banke. Tokiems bankams taikytini teisiniai ir reguliavimo reikalavimai skiriasi nuo reikalavimų, galiojančių Jungtinėje Karalystėje, todėl tokio banko bankroto ar kitokio atitinkamo žlugimo atveju jūsų lėšos gali būti tvarkomos kitaip, nei būtų tvarkomos Jungtinėje Karalystėje. Neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl banko ar trečiųjų asmenų, kuriuose laikomi pinigai pagal šio 10 straipsnio nuostatas, nemokumo, veiksmų ar neveikimo.

10.5 Esame įgalioti konvertuoti jūsų sąskaitoje esančius pinigus (įskaitant Maržą) į (iš) bet kokią (-ios) valiutą (-os) ir pagal tokį valiutų keitimo kursą, kokį nustatysime remdamiesi tuo metu vyraujančia pinigų rinkos palūkanų norma. Tokiu atveju mes neprisiimame jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl bet kokių nuos- tolių, kuriuos galite patirti dėl tokių mūsų veiksmų (vis dėlto įsipareigojame dėti visas protingas pastangas, kad būtų konvertuojamos tik tos lėšos, kurių gali prireikti Įsipareigojimams, susijusiems su atitinkamais sandoriais, įvykdyti).

10.6 Jums neįvykdžius kokių nors mums mokėtinų prievolių, turime teisę atitinkamą pinigų, laikomų jūsų vardu, sumą, lygią tokių neįvykdytų prievolių sumai, nustoti laikyti kliento pinigais, remdamiesi FPT taisyklėmis dėl klientų pinigų. Sutinkate, kad mes turime teisę panaudoti tokią pinigų sumą tam, kad padengtume visas mums neįvykdytas prievoles ar jų dalį. Šio 10 straipsnio aiškinimo tikslais visos tokios prievolės tampa mokėtinos iš karto nuo to momento, kai jos atsiranda jums ar jūsų vardu, be mūsų atskiro pranešimo ar reikalavimo.

10.7 Sutinkate, kad turime teisę panaudoti jūsų lėšas, kurios laikomos mūsų sąskaitoje, tam, kad padengtume visus jūsų neįvykdytus Įsipareigojimus ar jų dalį.

10.8 Jeigu kurioje nors jūsų prekybos sąskaitų nebuvo jokios prekybos veiklos 24 mėnesius (taikoma nuo paskutinio jūsų sandorio ir pradedama skaičiuoti kitą dieną po jo), bus taikomas neveiklumo mokestis kaip nurodyta mūsų kainoraštyje. Mokestis bus išskaičiuotas kiekvieną mėnesį iš bet kokio teigiamo jūsų prekybos sąskaitos (sąskaitų) balanso. Atminkite, kad mokestis bus taikomas kiekvienai atskirai neaktyviajai prekybos sąskaitai. Mokestis (-čiai) bus išskaičiuotas (-i) sąskaitos pagrindu, o ne kliento. Prieš pradėdami išskaičiuoti šį mokestį, mes stengsimės su jumis susisiekti dėl jūsų piniginėje laikomų lėšų ir informuoti dėl taikomo mokesčio. Atminkite, kad jūsų pareiga yra nuolat atnaujinti savo kontaktinę informaciją, kurią mums pateikėte. Mes neapmokestinsime jūsų piniginės, jeigu joje nebus teigiamo balanso. Jūsų prekybos sąskaitos likutis netaps neigiamu. Vis dėlto, jei jūsų teigiamas likutis yra mažesnis nei mėnesinis neaktyvumo mokestis, mes atskaitysime visą likusią lėšų sumą, laikomą jūsų prekybos sąskaitos (-ų) balanse. Visos prekybos sąskaitos, kurios buvo neaktyvios daugiau kaip 24 mėnesius ir kurių balansas yra lygus nuliui, bus archyvuojamos. Jeigu nuspręsite iš naujo aktyvinti savo prekybos sąskaitą vėl prekiaudami, neveiklumo mokestis už ankstesnius tris mėnesius, jeigu jau ir buvo atskaitytas, bus grąžintas į jūsų sąskaitą. Jeigu turite teisę į bet kurią iš minėtų grąžinamųjų išmokų, ji bus išmokama sąskaitos pagrindu.

11. Visų nuosavybės teisių perleidimo susitarimas

11.1 Šio straipsnio nuostatos jums galioja tik, jei jums nebuvo pranešta, kad esate priskirtas profesionalių klientų kategorijai ir kad naudojantis mūsų paslaugomis jums bus taikytinos šiame straipsnyje išdėstytos sąlygos.

11.2 Įsipareigojate perleisti mums visas nuosavybės teises į bet kokias mums pervestas lėšas (įskaitant Maržą), kurių reikalaujame, kad būtų užtikrinti ar padengti visi jūsų esami ar būsimi, faktiniai, neapibrėžtieji ar numatomi įsipareigojimai mums (toliau – Nuosavybėn perleidžiamos lėšos). Visos tokios mums pervedamos Nuosavybėn perleidžiamos lėšos turi būti neareštuotos, neįkeistos ir niekaip kitaip nesuvaržytos, į jas jokie kiti asmenys negali turėti jokių reikalavimo teisių, prievolių užtikrinimo teisių ir jokių kitų teisių. Todėl mes neprivalėsime tokių Nuosavybėn perleidžiamų lėšų laikyti pagal FPT taisykles dėl klientų pinigų. Dėl šios priežasties tokių Nuosavybėn perleidžiamų lėšų atžvilgiu mes neprivalėsime atlikti patikėtinio pareigų. Po Nuosavybėn perleidžiamų lėšų pervedimo mums tokios lėšos taps mūsų absoliučia nuosavybe, o jūs prarasite visas turtines, nuosavybės ar reikalavimo teises į tokias Nuosavybėn perleidžiamas lėšas.

11.3 Atsižvelgiant į mūsų teises pagal Sutartį ir kiekvieną sandorį, esame įpareigoti grąžinti jums pinigų sumą, lygią Nuosavybėn perleidžiamų lėšų sumai, kurią turite teisę gauti (arba mūsų nuožiūra jums gali būti perleistas tokios sumos vertės turtas), kai mums nebėra būtinybės laikyti Nuosavybėn perleidžiamų lėšų. Tokia mūsų prievolė grąžinti lėšas gali būti sumažinta tokiais atvejais: i) jei turime teisę atitinkamą pinigų sumą panaudoti, arba įskaityti tokią lėšų grąžinimo prievolę, kad padengtume bet kokias jūsų prievoles mums, atsiradusias pagal bet kokį sandorį, Sutartį ar pan.; ii) ir (arba) tuo atveju, jei bet kuri Rinka, tarpin- inkaujantis brokeris, bankas ar bet kokia kita trečioji šalis, kuriems pervedėme pinigus kaip Maržą, susijusią su sandoriais, negrąžina (dėl jų nemokumo ar kitų priežasčių) atitinkamos pinigų sumos mums. Jei raštu nesusitarta kitaip, neturite teisėsgauti jokių palūkanų nuo Nuosavybėn perleidžiamų lėšų.

11.4 Neprisiimame jokios atsakomybės už bet kokių Nuosavybėn perleidžiamų lėšų praradimą, kurį tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė bet kurio banko, brokerio, rinkos, kliringo organizacijos ar panašios įstaigos bankrotas, nemokumas, likvidavimas, perėmimas administratoriaus žinion, jų turto saugojimą arba turto perdavimą kreditorių naudai.

11.5 Turite teisę prašyti nutraukti susitarimą dėl Nuosavybėn perleidžiamų lėšų ir tokiu atveju turime teisę nutraukti Sutartį ir įsipareigojame grąžinti jums pinigų sumą, lygią jums grąžintinai Nuosavybėn perleidžiamų lėšų sumai (arba mūsų nuožiūra jums gali būti perleistas tokios sumos vertės turtas).

12. Pelnas, nuostoliai ir palūkanos, taikytini atviroms pozicijoms

Jums turint atvirų pozicijų, kartkartėmis į jūsų sąskaitą gali būti įrašytas gaunamas pelnas arba iš jūsų sąskaitos gali būti nurašomi patirti nuostoliai, palūkanos, pakoreguoti dividendai ar jums taikyti mokesčiai, kaip nurodoma Internetinėje sistemoje.

13. Rinkliavos ir mokesčiai

13.1 Įsipareigojate mokėti mums mokesčius ir rinkliavas, kurių dydžiai paskelbti Internetinėje sistemoje arba apie kuriuos kartais galite būti informuoti kitokiu būdu. Tokie mokesčiai apima sandorių sudarymo mokesčius, palūkanas ir automatinio pozicijų perkėlimo mokesčius pagal 9.1 punktą. Be šių mokesčių, įsipareigojate mums sumokėti visus kitus mokesčius, apie kuriuos būsite informuoti, ir kurie gali susidaryti dėl mūsų paslaugų teikimo jums.

13.2 Pripažįstate ir sutinkate, kad mums nurašius pakoreguotas sumas, komisinius ir įvairias kitas rinkliavas nuo jūsų sąskaitos dėl tokių nurašytų sumų gali pasikeisti jūsų prekybinis kapitalas, esantis sąskaitoje, kuris turi atitikti Maržos reikalavimus (8.1 punktas). Jūsų pozicijos gali būti panaikintos pagal 20.2 punktą, jei nurašius komisinius, rinkliavas ir kitus mokesčius jūsų sąskaitos likutis tampa per mažas, kad būtų įvykdyti Maržos reikalavimai.

13.3 Pripažįstate ir sutinkate, kad teikdami jums paslaugas turime teisę mokėti bet kokias su tuo susijusias rinkliavas, komisinius ar nepiniginę naudą bet kokiems kitiems asmenims arba tokius mokėjimus iš jų gauti. Jei tai susiję su jumis, pateiksime jums atskirą informacija apie tokias rinkliavas, komisinius ar nepiniginę naudą.

13.4 Laikoma, kad visi mokesčiai ir rinkliavos yra mokėtini nedelsiant. Turime teisę bet kokias mums mokėti- nas sumas išskaičiuoti iš bet kokių sandorių pajamų arba išskaičiuoti iš jūsų sąskaitos (-ų), laikomos (-ų) pas mus. Jums vėluojant sumokėti, bus skaičiuojamos palūkanos nuo nesumokėtos sumos, kurių dydį pagristai nustatysime taip, kaip bus nurodyta Sąskaitos informacijoje.

13.5 Sutinkate sumokėti mūsų nustatytą ir Internetinėje sistemoje nurodytą lėšų pervedimo mokestį, jei nutraukę Sutartį nurodysite mums pervesti jūsų sąskaitoje esančias lėšas į kitą įstaigą.

13.6 Atlikdami bet kokius skaičiavimus pagal šias sąlygas, turime teisę viena valiuta išreikštas pinigų sumas konvertuoti į bet kurią kitą mūsų nurodytą valiutą pagal tokį skaičiavimo dieną vyraujantį valiutų keitimo kursą, kurį mes pagrįstai pasirinksime.

13.7 Jei iš jūsų gausime ar išieškosime bet kokias sumas, susijusias su jūsų įsipareigojimais mums, kita valiuta nei ta, kuria tokios sumos turėjo būti sumokėtos pagal teismo sprendimą ar kitaip, įsipareigojate mūsų reikalavimu atlyginti mums visas išlaidas (įskaitant valiutų konvertavimo išlaidas) ir nuostolius, patirtus dėl to, kad tokias sumas gavome ne ta valiuta, kuria tokios mokėtinos sumos turėjo būti sumokėtos.

14. Interesų konfliktas

14.1 Turėtumėte žinoti, kad, mums sudarius sandorį su jumis ar jūsų vardu, mūsų įmonė, mūsų direktoriai, kiti vadovai, darbuotojai, atstovai, susijusios įmonės (toliau visi kartu – Susiję asmenys) ar Paslaugų teikėjai gali turėti esminių turtinių interesų, santykių ar susitarimų atitinkamo sandorio atžvilgiu. Atsiradus tokiam interesų konfliktui, mes įsipareigojame stengtis išspręsti tokį konfliktą tokiu būdu, kuris, mūsų manymu, geriausiai atitiks jūsų interesus, remdamiesi mūsų Interesų konfliktų sprendimų tvarka (kuri kartais gali būti iš dalies keičiama) (toliau – Interesų konfliktų politika).

14.2 Išsami informacija apie mūsų Interesų konfliktų politiką pateikta mūsų svetainėje www.admiralmarkets.com. Mūsų Interesų konfliktų politika yra tik politika, ji nėra sutarties dalis, nėra mums privaloma ir nesukuria mums jokių prievolių, kurios nėra numatytos Sutartyje ar FPT taisyklėse.

15. Atsakomybė ir nuostoliai

15.1 Mums raštiškai pareikalavus, įsipareigojate mums atlyginti visus tiesioginius nuostolius, žalą ir išlaidas (toliau – Tiesioginiai nuostoliai) ir visus netiesioginius nuostolius, žalą, kaštus ir išlaidas bei panašius įsipareigojimus (pvz., prarastą pelną) (toliau – Netiesioginiai nuostoliai), kuriuos mūsų įmonė ar bet kuris Susijęs asmuo patyrė dėl to, kad naudojotės mūsų paslaugomis (įskaitant Internetinę sistemą) arba pažeidėte bet kokias Sutarties sąlygas. Vis dėlto nebūsite atsakingi ir neprivalėsite mums atlyginti bet kokių Tiesioginių nuostolių ar Netiesioginių nuostolių (toliau kartu – Nuostoliai), kuriuos mes patyrėme dėl to, kad pažeidėme Sutarties sąlygas, arba dėl mūsų pačių aplaidumo, tyčinio neveikimo ar apgavystės.

15.2 Nei mūsų įmonė, nei bet kuris Susijęs asmuo neprisiima jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl bet kokių Netiesioginių nuostolių, kuriuos patyrėte bet kokiomis aplinkybėmis.

15.3 Įsipareigojame atlikti savo pareigas pagal Sutartį profesionaliai, atsargiai ir kruopščiai, remdamiesi jūsų nurodymais ir mums suteiktais įgaliojimais. Jei savo pareigas atliekame taip, kaip nurodyta, nei mes, nei bet kuris Susijęs asmuo neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl bet kokių Nuostolių, kuriuos patyrėte naudodamiesi mūsų paslaugomis, arba kurie atsirado pagal Sutartį. Vis dėlto įsipareigojame atlyginti jums bet kokius Tiesioginius nuostolius, kuriuos patyrėte dėl to, kad savo pareigas pagal Sutartį atlikome neprofesionaliai, neatsargiai ir nekruopščiai arba nesilaikydami jūsų pagrįstų ir tinkamų nurodymų ar pažeisdami jūsų mums suteiktus įgaliojimus, arba jei tokie Tiesioginiai nuostoliai atsirado dėl mūsų tyčinio neveikimo arba apgavystės.

15.4 Nei mes, nei jūs nebūsime atsakingi vienas kitam už bet kokį vėlavimą įvykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį arba jų neįvykdymą, jei tokį vėlavimą ar neįvykdymą lėmė įvykiai, aplinkybės ar veiksniai, kurių įsipareigojimų neįvykdžiusi šalis negalėjo kontroliuoti (pvz., stichinės nelaimės ar teroro aktai). Esant tokioms aplinkybėms, įsipareigojimų neįvykdžiusi šalis turi teisę prašyti pratęsti įsipareigojimų įvykdymo terminą.

15.5 Neapribojant ankstesniuose punktuose išdėstytų nuostatų visuotinumo, nei mes, nei bet kuris Susijęs asmuo neprisiimame jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl Nuostolių, kuriuos patyrėte arba kurie atsirado dėl to, kad naudojotės bet kokiais gautais, parsisiųstais ar pateiktais duomenimis ar informacija, įskaitant (bet tuo neapsiribojant) nurodymų negavimą arba pavėluotą jų perdavimą, negalėjimą pateikti nurodymų arba prisijungti prie Internetinės sistemos dėl sistemos sutrikimų ar gedimų arba dėl bet kokių kitų priežasčių.

15.6 Neapribojant ankstesniuose punktuose išdėstytų nuostatų visuotinumo, įsipareigojame protingai rinktis savo paskirtuosius asmenis ar atstovus ir nuolat tikrinti jų tinkamumą. Jei mes tinkamai vykdysime šį įsipareigojimą, nei mes, nei joks Susijęs asmuo neprisiimsime jokios atsakomybės ir įsipareigojimų dėl bet kokių Nuostolių, kuriuos patyrėte arba kurie atsirado dėl bet kokių mūsų paskirtų asmenų ar atstovų veiksmų ar neveikimo.

15.7 Prisiimate visą atsakomybę už pagal Sutartį sudarytų sandorių mokestines pasekmes ir apmokestinimą.

15.8 Jei atidarote sąskaitą su kitu asmeniu (-imis) (bendros sąskaitos atidarymo atveju), visų tokių asmenų atsakomybė mums bus bendra ir individuali (t. y. galime laikyti, kad bet kuris asmuo ar grupė yra atsakingi individualiai, arba galime laikyti, kad jūs visi kartu kaip grupė esate atsakingi bendrai) ir turime teisę vykdyti iš bet kurio vieno asmens, kuris, mūsų manymu, yra vienas iš tokių asmenų, gautus pavedimus ar nurodymus (jei raštu nepranešate kitaip).

15.9 Jokios Sutarties nuostatos nepanaikina ir neapriboja mūsų atsakomybės už mūsų ar Susijusių asmenų įvykdytus pažeidimus pagal reglamentavimo sistemą (kaip numatyta FPT taisyklėse arba įstatymuose).

16. Įspėjimas apie riziką

Turėtumėte atsižvelgti į įspėjimus apie riziką, pateiktus priede Nr. 2 ir paskelbtus Internetinėje sistemoje, o jei ko nors nesuprasite, susisiekite su klientų aptarnavimo konsultantu arba pasitarkite su nepriklausomu specialistu.

17. Pareiškimai ir garantijos

17.1 Pareiškiate ir garantuojate (t. y. duodate pažadus ir pareiškimus, kuriais mes remsimės teikdami jums paslaugas; todėl privalote įsitikinti, kad jie yra teisingi ir tikslūs, kitaip turėsite už tai atsakyti), kad:

17.1.1 jei esate fizinis asmuo, esate ne jaunesnis kaip 18 metų, atsakote už savo veiksmus ir turite teisę su mumis sudaryti teisiškai privalomą sutartį;

17.1.2 jei esate juridinis asmuo, esate tinkamai įsteigta ir pagal įstatymus, galiojančius šalyje, kurioje esate registruoti, veikianti įmonė, ir kad sprendimui pas mus atidaryti sąskaitą pritarė valdyba ir jį patvirtino įmonės vadovai;

17.1.3 joks kitas asmuo, išskyrus jus, neturi ir neturės teisės į jūsų sąskaitą (-as);

17.1.4 Sutartis, kiekvienas sandoris ir iš jų kylantys įsipareigojimai yra jums privalomi ir jūs įsipareigojate juos vykdyti, remdamiesi jų sąlygomis (taikant galiojančius nešališkumo principus), ir nei dabar, nei ateityje nepažeisti jokių jums privalomų taisyklių, nurodymų, pareigų ar susitarimų;

17.1.5 jei nesusitarta kitaip, esate vienintelis faktinis visų Maržos ar lėšų, kurias pervedate pagal Su- tartį ir kurios nėra niekaip suvaržytos (t. y. nesate jokiems kitiems asmenims suteikę jokių teisių į tokias lėšas), savininkas (t. y. joks kitas asmuo neturi jokių teisėtų nuosavybės teisių);

17.1.6 nepaisant vėlesnio konstatavimo, kad yra priešingai, prekyba Produktais yra jums tinkama ir jums yra žinoma visa rizika, susijusi su tokiais sandoriais;

17.1.7 informacija, pateikta tinkamai užpildytame prašyme atidaryti sąskaitą (įskaitant visą finansinę informaciją), yra teisinga, tiksli ir išsami visais esminiais atžvilgiais.

17.2 Laikoma, kad visi pareiškimai ir garantijos, nurodyti 17.1 punkte, pakartojami kiekvieną kartą, kai pateikiate nurodymą arba sudarote sandorį su mumis ar mums tarpininkaujant.

18. Įsipareigojimai

18.1 Įsipareigojate mums (t. y. duodate įpareigojančius pažadus, kad atliksite veiksmus, kuriais mes galėsime pasitikėti, teikdami jums paslaugas; todėl privalote užtikrinti, kad laikysitės duotų pažadų, kitaip turėsite už tai atsakyti), kad:

18.1.1 visuomet darysite viską, kad išlaikytumėte visiškai galiojančias visas teises, įgaliojimus, sutikimus, leidimus ir patvirtinimus, nurodytus 17 straipsnyje;

18.1.2 sutinkate ir mūsų prašymu galite pateikti visą informaciją ir dokumentus apie savo finansinę padėtį, buveinę ir kitus reikalus;

18.1.3 nedelsdami mus informuosite apie bankrotą, nemokumą arba visus kitus panašius įvykius;

18.1.4 įsipareigojate:

(a) laikytis visų galiojančių ir jums taikytinų įstatymų, susijusių su Sutartimi ar sandoriais;

(b) imtis visų protingų veiksmų, kad būtų laikomasi visų galiojančių įstatymų ir taisyklių, susijusių su Sutartimi ir sandoriais, tais atvejais, kai tokie įstatymai ir taisyklės jums nėra taikytini, bet jūsų bendradarbiavimas yra būtinas, kad mes galėtume įvykdyti savo prievoles;

18.1.5 įsipareigojate neteikti pavedimų ir nesiimti bet kokių kitų veiksmų, dėl kurių gali susidaryti klaidingas įspūdis apie Produkto paklausą ar vertę, taip pat neteikti pavedimų, kai yra pagrindo manyti, kad tokie pavedimai pažeidžia galiojančius įstatymus ar taisykles. Įsipareigojate elgtis taip, kaip pagrįstai tikimasi iš jūsų padėtį užimančio asmens, ir nesiimti jokių veiksmų, dėl kurių mes negalėtume elgtis taip, kaip yra pagrįstai tikimasi iš mūsų padėtį užimančio asmens;

18.1.6 Jūs įsipareigojate nenaudoti Amiral Markets arba mūsų paslaugų nelegaliais tikslais ir neįgyvendinti savo teisių nesąžiningai arba su tikslu paaryti žalą Admiral Markets, įskaitant manipuliavimą internetinėmis paslaugomis arba bet kokį mūsų salygų ar politikų panaudojimą prieš mus; ir kad

18.1.7 mūsų reikalavimu pateiksite mums visą informaciją, kurios galime pagrįstai prašyti, kad įrodytumėte šiame straipsnyje išdėstytų jūsų įsipareigojimų vykdymą.

19. Konfidencialumas ir duomenų apsauga

19.1 Turime teisę kaupti, naudoti ir atskleisti asmens duomenis apie fizinius identifikuojamus asmenis (toliau – Asmenys), įskaitant asmens duomenis, kuriuos bet kuriuo būdu mums savo noru atskleidėte, kad mes galėtume:

19.1.1 vykdyti savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

19.1.2 vykdyti savo kasdienę verslo veiklą ir tvarkyti jūsų reikalus;

19.1.3 atlikti aplankytų Internetinės sistemos puslapių statistinę analizę;

19.1.4 stebėti ir analizuoti mūsų verslo veiklą;

19.1.5 vykdyti nusikaltimų prevenciją ir laikytis teisinių bei reguliavimo reikalavimų;

19.1.6 reklamuoti ir plėtoti kitus produktus ir paslaugas;

19.1.7 perleisti bet kokias mūsų teises ar įsipareigojimus pagal Sutartį;

19.1.8 kitais susijusiais tikslais tvarkyti bet kokius asmens duomenis.

19.2 Mes nekaupsime ir nereikalausime atskleisti neskelbtinų duomenų (pvz., jūsų etninės kilmės, religinių įsitikinimų ar medicininių įrašų) apie Asmenis, bet jei norėsite pateikti tokius neskelbtinus duomenis, lai- kysime, kad tokie neskelbtini duomenys buvo pateikti su Asmens sutikimu dėl tokių duomenų tvarkymo tokiais tikslais, kuriais tokie duomenys buvo pateikti, jei raštiškai mums nenurodote kitaip.

19.3 Jei nuspręsite neatskleisti neslaptų asmens duomenų apie Asmenį, kurių mes prašome, gali būti, kad negalėsime suteikti jums prieigos prie Internetinės sistemos.

19.4 Nei mes, nei bet kuris Susijęs asmuo ar Paslaugų teikėjas neatskleisime tretiesiems asmenims jokių asmens duomenų, kuriuos mes ar jie turime apie Asmenį, išskyrus:

19.4.1 tais atvejais, kai to iš mūsų ar jų reikalaujama pagal galiojančius įstatymus ar reglamentus;

19.4.2 kai esame įpareigoti atskleisti tokią informaciją visuomenei;

19.4.3 kai tokią informaciją atskleisti yra būtina, kad užtikrintume savo teisėtus verslo interesus;

19.4.4 tais atvejais, kai to paprašo arba su tuo sutinka Asmuo, arba kai tokia informacija turi būti atskleista 19.5 punkte nurodytiems asmenims.

19.5 Mes, mūsų Susiję asmenys ar Paslaugų teikėjai turime teisę atskleisti asmens duomenis tiems asmenims, kurie teikia paslaugas mums, mūsų Susijusiems asmenims ar Paslaugų teikėjams arba atstovauja mums, mūsų Susijusiems asmenims ar Paslaugų teikėjams, bet kuriems asmenims, kuriems mes, mūsų Susiję asmenys ar Paslaugų teikėjai perleidžiame ar siūlome perleisti savo teises ar įsipareigojimus pagal Sutartį, taip pat licencijuotoms kredito informacijos teikimo įmonėms bet kitoms organizacijoms, padedančioms mums, Susijusiems asmenims ar mūsų Paslaugų teikėjams bei kitiems asmenims priimti kredito spren- dimus ir sumažinti sukčiavimo riziką arba vykdyti tapatybės nustatymo, sukčiavimo prevencijos ar kredito kontrolės patikras. Be to, turime teisę dalintis asmens duomenimis apie Asmenį su mūsų Susijusiais asmenimis ir Paslaugų teikėjais verslo tikslais, pvz., tvarkyti kliento sąskaitas ar informuoti klientus apie naujus produktus ir paslaugas, nepažeidžiant galiojančių įstatymų.

19.6 Asmuo turi teisę susipažinti su kai kuriais ar visais asmens duomenimis, kuriuos mes tokio prašymo pateikimo metu turime apie Asmenį, arba pareikalauti ištaisyti neteisingą informaciją pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Asmuo, pageidaujantis pasinaudoti tokia savo teise (išimtinai savo sąskaita), privalo susisiekti su mumis raštu ir pateikti visą papildomą informaciją, kurios galime paprašyti, kad galėtume įvykdyti tokį prašymą.

19.7 Mes, mūsų Susiję asmenys ar Paslaugų teikėjai turime teisę šiame 19 straipsnyje numatytais tikslais siųsti duomenis, įskaitant asmens duomenis, į kitas šalis, įskaitant šalis, kurios nėra EEE šalys ir kurios gali neturėti duomenų apsaugos įstatymų. Sudarydami Sutartį, sutinkate su tokiu duomenų perdavimu Asmenų vardu.

19.8 Mes, Susiję asmenys arba Paslaugų teikėjai turime teisę įrašinėti ir klausytis jūsų telefoninių pokalbių su mumis, mūsų Susijusiais asmenimis ar Paslaugų teikėjais, siekiant užtikrinti saugumą, įstatymų laikymąsi arba mokymosi tikslais, taip pat siekiant išlaikyti ir pagerinti mūsų paslaugų kokybę. Iškilus ginčų, tokie telefoniniai pokalbiai gali būti naudojami kaip įrodymas.

19.9 Internetinėje sistemoje galime naudoti slapukus ar IP adreso sekimo priemones, kad galėtume administruoti Internetinę sistemą, saugoti slaptažodžius ir vartotojų vardus, stebėti prisijungimą prie Internet inės sistemos puslapių iš jūsų terminalo šiais ir kitaisatvejais, pritaikyti Internetinės sistemos paslaugas prie jūsų poreikių ir sekti bei palengvinti naršymą Internetinėje sistemoje. Slapukai – tai jūsų kompiuterio standžiajame diske saugomi duomenys apie jus, susiję su Internetinės sistemos naudojimu. IP adresas gali būti susietas su Jūsų asmens duomenimis, todėl sekdami tokį adresą galime gauti atitinkamus asmens duomenis. Prieiga prie Internetinės sistemos suteikiama tik jei jūs sutinkate su slapukų ir IP adreso sekimo priemonių, aprašytų ir naudojamų šiame punkte nurodytais tikslais, naudojimu. Sudarydami Sutartį, pripažįstate, kad suprantate platų slapukų ir IP adreso sekimo priemonių pobūdį ir tikslus, kuriais mes juos naudosime. Daugiau informacijos apie tai galite rasti mūsų Slapukų politikoje (kuri paskelbta Internetinėje sistemoje).

19.10 Pripažįstate ir sutinkate, kad bet kokių paslaugų teikimas per Internetinę sistemą apima duomenų perdavimą internetu ir kad tokio perdavimo metu iškyla būdingoji rizika, susijusi su interneto naudojimu. Pripažįstame, kad esame atsakingi už tai, kad būtų imtasi visų atsargumo priemonių, o jūs pripažįstate ir sutinkate, kad, kaip ir naudojantis bet kokiu kitu tinklu, yra rizika, jog galite nukentėti nuo neleistinų pro- gramų, kurias gali perduoti tretieji asmenys, ar elektroninio įsibrovimo, taip pat yra rizika, kad kokia nors informacija ir duomenys gali nepasiekti numatytos paskirties vietos ir (arba) tokią informaciją ar duomenis per klaidągali gauti kiti asmenys arba tokia informacija gali būti nukreipta kitur. Nors mūsų, Susijusių asmenų ir Paslaugų teikėjų naudojamos privatumo ir saugumo užtikrinimo priemonės mažina minėtą riziką, mes negalime garantuoti visiško tokios rizikos panaikinimo. Todėl pripažįstate, kad duomenų, perduodamų per Internetinę sistemą, konfidencialumas nėra garantuojamas, ir kad mes nebūsime atsakingi už jokį konfidencialumo pažeidimą tokiu atveju.

19.11 Visi klausimai apie konfidencialių ir asmens duomenų naudojimą turi būti adresuoti mūsų duomenų apsaugos pareigūnui.

20. Įsipareigojimų nevykdymas ir užskaita

20.1 Visais atvejais toliau išvardyti įvykiai laikomi Įsipareigojimų nevykdymo įvykiais:

20.1.1 nevisiškai ir ne iš karto įvykdote savo įsipareigojimą sumokėti mums bet kokias sumas arba uždaryti bet kokias atviras pozicijas atsiskaitymo dieną arba mūsų prašymu;

20.1.2 neįvykdote bet kokio kito pagal Sutartį numatyto arba susijusio su bet kokiu sandoriu įsipareigojimo mums arba pažeidžiate bet kokius kitus savo įsipareigojimus pagal Sutartį;

20.1.3 bet kokie jūsų pareiškimai ar garantijos buvo, tapo ar būtų, jei būtų pakartoti bet kuriuo metu vėliau, neteisingi;

20.1.4 jeigu manysime, kad Jūs piknaudžiavote Jums skirta apsauga pagal 4.12 punktą mūsų nenaudai, įskaitant, bet neapsiribojant situacija, kai klientas pasielgia nesažiningai pasiringdamas strategiją, pagal kurią jis pasinaudoja tokia apsauga, kai kitos su mumis atidarytos pozicijos Jums atneša naudą tuo atveju, jeigu apsauga pasinaudojama arba gali būti pasinaudojama;

20.1.5 manome, kad yra būtina arba pageidautina užkirsti kelią, mūsų manymu, esamam ar galimam 5.14.1 punkto pažeidimui iš jūsų pusės;

20.1.6 (jei esate juridinis asmuo) savo noru inicijuojate (arba jūsų atžvilgiu priverstinai inicijuojama) byla ar kita procedūra, kuria siekiamas ar siūlomas likvidavimas, reorganizacija, susitarimas ar kompromisas, įšaldymas ar skolų atidėjimas ar kita panaši teisių gynimo priemonė jūsų ar jūsų skolų atžvilgiu pagal bet kurį bankroto, nemokumo, reguliavimo priežiūros ar panašų įstatymą (įskaitant bet kokius įmonių įstatymus ar kitus įstatymus, kurie gali būti jums taikomi jūsų nemokumo atveju), arba siekiama paskirti patikėtinį, gavėją, likviduotoją, globėją, adminis- tratorių, saugoją ar kitą panašų pareigūną jūsų ar bet kurios esminės jūsų turto dalies atžvilgiu, arba imatės korporacinių veiksmų, norėdami leisti bet kuriuos iš nurodytų veiksmų. Reorganizacijos, susitarimo ar kompromiso siekimo atveju mes nesutinkame su tokiais pasiūlymais;

20.1.7 (jei esate juridinis asmuo) buvote likviduotas arba, jei jūsų veiksnumui ar veiklos vykdymui būtina oficiali registracija, tokia registracija yra nutraukiama arba baigiasi, arba pradedami procesiniai veiksmai, kuriais siekiama arba siūloma jus likviduoti, pašalinti iš registro arba nutraukti jūsų registraciją;

20.1.8 (jei esate fizinis asmuo) jūs (o kai atidaroma bendra kelių asmenų sąskaita, vienas iš jūsų) mirštate, tampate neveiksnus, nebegalite grąžinti savo skolų atėjus jų mokėjimo terminui, bankrutuojate arba tampate nemokus, kaip apibrėžta bet kuriame jums taikomame bankroto ar nemokumo įstatyme; arba bet kuri jūsų skola nesumokama atėjus mokėjimo terminui, arba gali būti paskelbta, kad skolą pagal susitarimus ar dokumentus, įrodančius tokį įsiskolinimą, reikia sumokėti anksčiau, nei būtų reikėję sumokėti, arba iškeliamos bet kokios bylos, pateikiami ieškiniai ar pradedami bet kokie procesiniai veiksmai, arba inicijuojami bet kokie veiksmai dėl viso ar dalies jūsų turto ar nuosavybės sulaikymo, arešto, vykdymo ar suvaržymo, arba jūsų visas turtas (tiekmaterialusis, tiek nematerialusis) ar nuosavybė arba jų dalis yra suvaržomi;

20.1.9 pagrįstai manome, kad bet kuris iš išvardytų įvykių gali nutikti; tokiais atvejais turime teisę pasinaudoti savo teisėmis pagal 20.2 punktą, išskyrus 20.1.6 ir 20.1.8 nurodytus Įsipareigojimų nevykdymo atvejus (toliau kiekvienas atskirai – Bankroto atvejis), o tokiu atveju taikytinos 20.3 punkto nuostatos.

20.2 Remiantis 20.3 punktu, turime teisę bet kuriuo metu, įvykus Įsipareigojimų nevykdymo atvejui, atšaukti bet kokius neįvykdytus pavedimus, nutraukti mūsų paslaugų teikimą ir likviduoti bet kokias ar visas jūsų atviras pozicijas (toliau – Likvidavimo diena).

20.3 Įvykus Bankroto atvejui, laikoma, kad pasinaudojome savo teisėmis pagal 20.2 punktą nedelsiant, prieš įvykstant Bankroto atvejui.

20.4 Likvidavimo dieną ir po jos (Likvidavimo dieną arba kuo greičiau po jos) mes uždarysime visas jūsų atviras pozicijas ir su tuo susijusias išlaidas padengsime iš visų pas mus laikomų jūsų pinigų.

20.5 Jei po mūsų veiksmų, atliktų pagal 20.4 punktą, jūsų sąskaitoje lieka lėšų, tokios lėšos bus pervestos į jūsų nurodytą sąskaitą kuo greičiau. Jei jūsų sąskaitoje esančių lėšų nepakanka 20.4 punkte numatytiems veiksmams atlikti, įsipareigojate nedelsdami sumokėti mums skirtumą tarp jūsų sąskaitoje esančių lėšų sumos ir jūsų atvirų pozicijų uždarymo išlaidų sumos.

20.6 20 straipsnyje numatytos mūsų teisės papildo kitus susitarimus ar įstatymus, bet neapriboja ir nepanaikina jokių kitų mūsų teisių, numatytų pagal Sutartį. Pirmiausia ir nepažeidžiant 20.2–20.5 punktų (imtinai) nuostatų turime teisę savo nuožiūra, jūsų neinformavę, imtis visų reikalingų veiksmų, kad apsaugotume savo interesus ir padėtį, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, vieną ar kelis iš toliau nurodytų veiksmų (visų ar dalinių):

20.6.1 atšaukti visus ar bet kuriuos neįvykdytus pavedimus;

20.6.2 uždaryti, užbaigti, atšaukti arba, kai taikytina, apleisti bet kurias jūsų atviras pozicijas arba atidaryti priešpriešines pozicijas;

20.6.3 sujungti sąskaitas, atlikti įskaitymus tarp sąskaitų arba konvertuoti vieną valiutą į kitą (siekiant išvengti abejonių, šiuos veiksmus galime atlikti Įsipareigojimų nevykdymo atvejais arba tuomet, kai vienoje (arba keliose) sąskaitoje (-ose) nepakanka lėšų, o kitoje (-ose) sąskaitoje (-ose) yra perteklius;

20.6.4 iš jūsų lėšų, kurias saugome ir valdome, padengti bet kokius jūsų įsipareigojimus mums tiesiogiai arba pagal suteiktas garantijas ar užtikrinimus.

21. Intelektinės nuosavybės teisės

21.1 Internetinė sistema gali apimti trečiųjų asmenų duomenis, tekstus, vaizdus, programinę įrangą, multimedijos medžiagos ar kitą turinį (toliau – Trečiųjų asmenų turinya) ir visos nuorodos į sąvoką „Internetinė sistema“ apima medžiagą, turinį ir paslaugas, pateikiamus Internetinėje sistemoje, nesvarbu, ar tokia medžiaga ir informacija matoma ekrane, ar siunčiama į kitą kompiuterį, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, Trečiųjų asmenų turinį.

21.2 Internetinei sistemai taikoma autoriaus teisių, duomenų bazių teisių ir kitų intelektinės nuosavybės teisių apsauga. Pripažįstate, kad mes ir (ar) tretieji asmenys pasiliekame visas teises, nuosavybės teises bei kitas turtines teises į Internetinę sistemą. Naudojimasis Internetine sistema nesuteikia jokių nuos- avybės teisių į Internetinę sistemą.

21.3 Jei raštu konkrečiai nesusitarta kitaip arba jei tai nėra būtina, kad galėtumėte matyti Internetinėje sistemoje skelbiamą informaciją pagal Sutartį, įsipareigojate:

21.3.1 nedaryti visos ar dalies Internetinės sistemos kopijų (išskyrus atsargines kopijas, apsidraudžiant nuo duomenų praradimo);

21.3.2 nerodyti, neatgaminti, neperduoti, neparduoti, neplatinti, nenuomoti trumpam ar ilgam laikui, nesublicencijuoti, neskolinti ir neperleisti visos ar dalies Internetinės sistemos, taip pat nerengti su ja susijusių darbų ir neleisti pakaitinio naudojimosi ja;

21.3.3 nenaudoti Internetinės sistemos su kitais produktais;

21.3.4 nenaudoti Internetinės sistemos dalytis jokiomis rinkmenomis;

21.3.5 Internetinėje sistemoje nekurti jokių sąsajų su jokiomis kitomis kompiuterinėmis programomis;

21.3.6 nešalinti ir neuždengti mūsų ar mūsų Susijusių asmenų pranešimų apie saugomas autoriaus teises;

21.3.7 nenaudoti jokių mūsų ar mūsų trečiųjų šalių tiekėjų prekių ženklų, paslaugų ženklų, domeno vardų, logotipų ar kitų identifikacinių ženklų;

21.3.8 netaikyti apgrąžos inžinerijos, nedekompiliuoti, neišrinkti ir kitaip nesistengti sužinoti Internetinės sistemos išeitinių kodų, išskyrus atvejus, kai tai leidžiama pagal įstatymus.

22. Nuorodos

Internetinėje sistemoje gali būti nuorodų į kitas svetaines, kurių mes ir mūsų Susiję asmenys nekontroliuojame, ir medžiagos, kurią pateikia nepriklausomi tretieji asmenys. Tokių svetainių savininkai nebūtinai turi su mumis kokių nors santykių, komercinių ar bet kokių kitokių. Tokių nuorodų į bet kokias kitas trečiųjų asmenų svetaines buvimas mūsų Internetinėje sistemoje nereiškia, kad mes, mūsų Susiję asmenys ar Paslaugų teikėjai rekomenduojame ar patvirtiname tokią svetainę, jos turinį ar operatorių. Bet kokia nuomonė ar rekomendacijos, pateiktos trečiųjų asmenų svetainėje, yra atitinkamo svetainės operatoriaus nuomonė ir rekomendacijos ir negali būti laikomos mūsų ar bet kokių Susijusių asmenų nuomone ar rekomendacijomis. Nei mes, nei bet kuris mūsų Susijęs asmuo neprisiimame jokios atsakomybės už tokių svetainių, į kurias galima patekti paspaudus mūsų Internetinėje sistemoje esančias nuorodas, turinį.

23. Sutarties nutraukimas

23.1 Turite teisę bet kuriuo metu prašyti grąžinti lėšas ir nutraukti Sutartį, apie tai mums pranešę raštu, jei neturite jokių atvirų pozicijų ir esate įvykdę visus savo įsipareigojimus mums. Turime teisę bet kuriuo metu nutraukti paslaugų teikimą jums, apie tai jums pranešę raštu. Sutarties nutraukimas neturės jokio poveikio anksčiau sudarytiems sandoriams ir nepažeis jokių įgytų ar galiojančių mūsų ar jūsų teisių ir įsipareigojimų.

23.2 Sutarties nutraukimas neturės jokio poveikio jūsų ar mūsų įgytoms teisėms, atlygiams ar esamiems įsipareigojimams ar kitoms sutartinėms nuostatoms, liekančioms galioti ir po Sutarties nutraukimo.

23.3 Sutarties nutraukimas neturės jokio poveikio sandorių, pradėtų iki jūsų pranešimo apie Sutarties nu traukimą, užbaigimui.

23.4 Pasibaigus pranešimo apie Sutarties nutraukimą terminui, mes atšauksime visus neįvykdytus pavedimus ir uždarysime visas jūsų atidarytas atviras pozicijas vyraujančia rinkos kaina (kurią mes nustatysime). Be to, įsipareigojate sumokėti mums visus mokesčius ir rinkliavas, kurios bus mokėtinos Sutarties nutraukimo dieną, ir atlyginti mums visas papildomas Sutarties nutraukimo išlaidas, kurias mes (arba trečioji šalis) patirsime, taip pat visus nuostolius, patirtus apmokant arba sudarant neįvykdytus sandorius bei grąžinant jūsų lėšas jums.

24. Pranešimai

Remiantis 6 straipsniu, visi pranešimai ir kita korespondencija gali būti siunčiami paštu arba el. paštu tokiais adresais, kuriuos vienas kitam esame nurodę raštu. Visi tokiu būdu nusiųsti pranešimai laikomi tinka- mai perduotais ir gautais, kai siuntėjas išsiunčia apmokėtą laišką arba gauna patvirtinimą apie el. laiško gavimą.

25. Bendrosios nuostatos

25.1 Teikdami savo paslaugas jums privalome vadovautis visais galiojančiais įstatymais, taisyklėmis ir kitomis nuostatomis arba rinkos praktikomis, kurių privalome laikytis (toliau kartu – taikytini įstatymai ar taisyklės). Esant prieštaravimams tarp Sutarties ir bet kokių taikytinų įstatymų ar taisyklių, pirmenybė teikiama pastariesiems. Mes neprivalome veikti arba neveikti taip, kad būtų pažeisti bet kokie taikytini įstatymai ar taisyklės, ir turime teisę daryti viską, kas, mūsų manymu, yra būtina, kad būtų jų laikomasi.

25.2 Galiojančios teisės ir neįvykdyti įsipareigojimai (ypač susiję su 15, 20, 26 ir 27 straipsniais) bei sandoriai lieka galioti ir po Sutarties nutraukimo ir jiems ir toliau bus taikomos Sutarties nuostatos ir konkrečios sąlygos, susijusios su tokiais sandoriais, dėl kurių mes susitarėme, kol nebus įvykdyti visi įsipareigojimai.

25.3 Teismui ar kitai kompetentingai administracinei institucijai nusprendus, kad bet kuri Sutarties nuostata yra negaliojanti ar neįvykdoma, tokia negaliojanti ar neįvykdoma nuostata neturės jokio poveikio kitoms Sutarties nuostatoms, kurios lieka galioti.

25.4 Jei mes nereikalaujame (nuolat arba kartais) griežtai laikytis kokių nors Sutarties nuostatų, tai nėra ir nebus laikoma mūsų teisių ar kitų teisių gynimo priemonių atsisakymu. Sutartimi mums suteiktos teisės ir teisių gynimo būdai yra kaupiamieji, o pasinaudojimas bet kokiomis teisėmis ar dalies teisių atsisakymas nedraudžia ir netrukdo pasinaudoti kitomis papildomomis teisėmis ir teisių gynimo priemonėmis.

25.5 Praėjus daugiau nei dvejiems metams nuo ieškinio pagrindo atsiradimo, nė viena šalis neturi teisės pateikti kitai šaliai jokios formos ieškinio, susijusio su Sutartimi arba kylančio iš Sutarties arba kitų santykių tarp šalių. Apie atsiradusį ieškinio pagrindą šalis privalo informuoti kitą šalį per dvejus metus nuo Sutarties nutraukimo.

25.6 Tik tos šalys, kurios turi aiškiai įvardytus įsipareigojimus ir teises pagal Sutartį, turi teisę taikyti bet kokias Sutarties sąlygas ar privilegijas. Sutartis gali būti keičiama be jokios trečiosios šalies sutikimo.

25.7 Mums yra taikoma Finansinių paslaugų kompensavimo schema (toliau – FPKP). Jei mes negalėsime įvykdyti savo įsipareigojimų dėl investicinės veiklos, jums pateikus galiojantį prašymą, pagal FPKP jums gali būti išmokėta kompensacija už investicijas, kurias jūsų vardu atlikome. Tai priklauso nuo veiklos rūšies ir prašymo aplinkybių. Dažniausiai kompensuojama100 % nuo pirmų 85 000 svarų sterlingų vienam asmeniui. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į mus arba į Finansinių paslaugų kompensavimo schemą adresu: 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, London EC3A 7QU. Atkreipkite dėmesį, kad ši schema paprastai taikoma mažmeninės prekybos klientams ir kai kuriems profesionaliems klientams (kaip numatyta FPT taisyklėse).

26. Skundai

Skundai tvarkomi pagal Admiral Markets UK Ltd skundų nagrinėjimo procedūrą, kurią galite rasti po dokumentų skiltimi mūsų tinklalapyje. Jei turite kokių nors skundų dėl to, kaip vykdome Sutartį, turite kuo greičiau pateikti skundą mūsų Atitikties skyriui el. paštu compliance@adrimalmarkets.co.uk, kuris išnagrinės jūsų skundą ir pasistengs jį išspręsti. Kilus ginčui dėl prekybos, prašome pateikti kuo daugiau informacijos. Mums reikės jūsų sąskaitos numerio (prisijungimo prie Internetinės sistemos duomenų) ir susijusio pavedimo ar sandorio numerio. FPT taisyklėse nustatyta, kad mes privalome išsiųsti raštišką atsakymą į jūsų skundą per aštuonias savaites nuo jo gavimo. Jūsų prašymu pateiksime jums išsamią informaciją apie mūsų skundų nagrinėjimo politiką. Jūs taip pat turite teisę savo skundą pateikti tiesiogiai Finansų ombudsmeno tarnybai. Su Finansų ombudsmeno tarnyba galima susisiekti telefonu 0800 023 4567, o išsami informacija apie skundų pateikimo tvarką pateikta tarnybos svetainėje www.financialombudsman.org.uk/consumer/complaints.htm.

27. Taikytina teisė ir jurisdikcija

27.1 Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Anglijos teisę. Kiekviena šalis neatšaukiamai paklūsta Anglijos teismų jurisdikcijai bet kokių ieškinių, bylų ar kitų procesinių veiksmų (toliau – teismo procesas), susijusių su Sutartimi, atveju. Jokios Sutarties nuostatos nedraudžia mums pradėti prieš jus teismo proceso bet kokioje jurisdikcijoje.

27.2 Kiekviena šalis negrįžtamai sutinka atsisakyti bet kokių prieštaravimų dėl Anglijos teismų pradėto teismo proceso vietos ir sutinka nekelti pretenzijų dėl tokio teismo proceso forum non conveniens, arba kad toks teismas neturi jurisdikcijos.


1 PRIEDAS

Klientų vertinimas ir klasifikavimas

Tam, kad mes galėtume teikti internetinės prekybos paslaugas savo klientams, prieš teikiant tokias paslaugas, klientai (arba potencialūs klientai) privalo pateikti pakankamą informaciją, kad mes galėtume įvertinti su klientu susijusias aplinkybes, taip pat jie turi nurodyti pagrįstas priežastis, dėl kurių mano, jog klientas turi reikiamų žinių ir patirties, kad suprastų riziką, susijusią su jam siūlomomis internetinės prekybos paslaugomis.

Informacija, gauta siekiant įvertinti kliento žinias ir patirtį internetinės prekybos srityje, mums leidžia nustatyti:

 • prekybos ir investicinių paslaugų, sandorių ir finansų rinkų bei produktų, apie kuriuos klientas turi žinių, tipus;

 • kliento prekybos sandorių apimtį, pobūdį ir dažnumą bei laikotarpį, kuriuo tokie sandoriai buvovykdomi;

 • kliento išsilavinimą, profesiją ir, jei reikia, ankstesnę profesiją.

Turime teisę pasikliauti kliento pateikta informacija, nebent sužinome ar turėjome sužinoti apie tai, kad pateikta informacija yra pasenusi, netiksli arba neišsami.

Laikysime jus mažmeninės prekybos klientu, nebent jums bus pranešta, kad buvote priskirtas profesionalių klientų arba tinkamų sandorio šalių kategorijai. Klientų kategorija, kuriai esate priskiriamas, kartkartėmis gali keistis, apie tai jus informavus.

Toliau trumpai išdėstyti reikalavimai, susiję su profesionalių klientų ir tinkamų sandorio šalių klasifikavimu. Mažmeninės prekybos klientai – tai klientai, kurie nepriskiriami nei profesionalių klientų, nei tinkamų sandorio šalių kategorijoms.

Profesionaliais klientais gali būti laikomi šie asmenys:

 • subjektai, kurie yra įgalioti ar reguliuojami veikti finansų rinkose (įskaitant kredito įstaigas, investicines įmones, kitas įgaliotas ar reguliuojamas finansų įstaigas, draudimo bendroves, kolektyvinio investavimo sistemas ir jų valdymo įmones, pensijų fondus ir jų valdymo įmones, prekiautojus prekėmis bei prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir kitus institucinius investuotojus);

 • šalies ir regiono vyriausybės, valdžios institucijos, valdančios valstybės skolą, centriniai bankai, tarptautinės ir viršvalstybinės institucijos, pvz., Pasaulio bankas, TVF, EIB ir kitos panašios tarptautinės organizacijos;

 • didelė bendrovė, atitinkanti bent dvi iš šių sąlygų:

 1. jos balansas yra lygus mažiausiai 20 milijonų eurų;

 2. jos grynoji apyvarta yra lygi mažiausiai 40 milijonų eurų;

 3. jos nuosavas kapitalas yra lygus mažiausiai 2 milijonams eurų.

Klientai, kurie įvykdo tam tikrus kokybinius ir kiekybinius reikalavimus, turi teisę prašyti, kad jie būtųpriskirti profesionalių klientų kategorijai. Paprašius mes pateiksime visą informaciją apie tai.

Tinkamomis sandorio šalimis gali būti laikomi šie asmenys:

 • subjektai, įgalioti veikti ir reguliuojami kaip investicinės įmonės;

 • kredito įstaigos;

 • draudimo bendrovės;

 • KIPVPS fondas arba jo valdymo įmonė;

 • pensijų fondai arba jų valdymo įmonės;

 • kitos EEE įgaliotos ir reguliuojamos finansų institucijos;

 • prekiautojai prekėmis bei prekių išvestinėmis finansinėmis priemonėmis;

 • šalies vyriausybė ar jos atitinkama tarnyba, įskaitant valdžios institucijas, valdančias valstybės skolą;

 • centriniai bankai;

 • tarpvyriausybinės organizacijos.

Kaip jau minėta, mažmeninės prekybos klientas gali prašyti, kad jis būtų priskirtas profesionalių klientų kategorijai, jei, kliento nuomone, jis turi pakankamai patirties, žinių ir erudicijos priimti savarankiškus investicinius sprendimus ir adekvačiai įvertinti susijusias rizikas. Mes vertiname prašymą, remdamiesi informacija, kurią mums pateikė klientas dėl prekybos patirties, profesinės patirties ar finansinio turto. Mes nestebime, kad jūsų pateikta informacija būtų teisinga arba kad finansinė padėtis išlieka ta pati. Kiekvienas klientas privalo pasiimti visą atsakomybę, kad užtikrintų, jog mums pateikta atnaujinta bet kokia svarbi informacija, kuri gali turėti įtakos mūsų vertinimui ir kliento priskyrimui mažmeninės profesionalių klientų kategorijai.

Tam tikros teisės, suteikiamos mažmeninės prekybos klientams (įskaitant tas, kurios yra numatytos MiFID direktyvoje ar antriniuose teisės aktuose), nėra taikomos profesionaliems klientams ir tinkamoms sandorio šalims.

Pasiliekame teisę perklasifikuoti klientą ir priskirti jį mažmeninės prekybos klientų kategorijai, jei, mūsų nuomone, atitinkamas klientas negali pakankamai įvertinti rizikos, susijusios su tam tikra paslauga ar sandoriu, ar jos valdyti.

Tinkama sandorio šalis gali pateikti prašymą, kad ji būtų laikoma klientu, turinčiu platesnę reguliavimo apsaugą (profesionaliu klientu arba mažmeninės prekybos klientu) nuolat arba atliekant tam tikrą sandorį.

Tam tikrais atvejais įsipareigojame informuoti klientus apie tai, kokių teisių jie neteks, jei bus priskirti profesionalių klientų arba tinkamų sandorio šalių kategorijai, ir turime teisę prašyti, kad jie raštu patvirtintų, jog pripažįsta ir sutinka su tokių teisių praradimu. Mes neprivalome perklasifikuoti jokių klientų.


2 PRIEDAS

Rizikos atskleidimas

PRAŠOME PERSKAITYTI ŠIAME PRIEDE PATEIKTĄ INFORMACIJĄ PRIEŠ PRADEDANT NAUDOTIS MŪSŲ PASLAUGOMIS.

PREKYBA SANDORIAIS DĖL KAINŲ SKIRTUMO (TOLIAU VADINAMA CFD) YRA TINKAMA NE VISIEMS IR PASIŽYMI DIDELE RIZIKA, O PATIRTI NUOSTOLIAI GALI VIRŠYTI JŪSŲ PRADINĘ INVESTICIJĄ.

Šio dokumento tikslas – informuoti jus apie galimas rizikas, susijusias su prekyba CFD. Šiame dokumente nesiekiama išsamiai aprašyti visų rizikų, susijusių su prekyba CFD. Turėtumėte būti tikri, kad jūsų sprendimas naudotis mūsų paslaugomis yra priimtas informuotai ir kad jus tenkina jums pateikiama informacija. Jei nesate tikri arba nesuprantate šio Priedo turinio, pasitarkite su nepriklausomu finansų patarėju.

Prieš pradėdami prekiauti CFD, turite sužinoti apie susijusią riziką. Plati su šio tipo investicijomis susijusi svertų sistema reiškia, kad rizikos laipsnis yra didesnis, palyginti su kitais finansiniais produktais. Svertai (arba maržinė prekyba) gali veikti ne jūsų naudai ir atnešti didelių nuostolių arba didelį pelną.

Ankstesnė šio tipo investicijų sėkmė negarantuoja jokių rezultatų ateityje. Privalote turėti omenyje komisinius mokesčius ir mokestines prievoles, kurie bus taikomi jums asmeniškai. „Admiral Markets UK Ltd“ neprisiima jokios atsakomybės ir įsipareigojimų už mokesčius, kuriuos jums gali tekti sumokėti nuo pelno, gauto naudojantis mūsų Internetine sistema.

Maržinė prekyba yra labai rizikinga ir tinka ne visiems investuotojams. Plati svertų sistema gali veikti tiek jūsų nenaudai, tiek jūsų naudai. Už savo atvirų pozicijų stebėjimą esate atsakingi tik jūs patys ir jūs turėtumėte jas stebėti atidžiai.

Prieš pradėdami prekiauti, turėtumėte nuodugniai apsvarstyti savo investavimo tikslus, finansinę patirtį ir norą rizikuoti. Jei nesate tikri dėl mūsų siūlomų produktų stabilumo, pasitarkite su nepriklausomu finansų patarėju. Didelis pelnas visuomet susijęs su didele rizika. Bet kokio tipo rinkos ar prekybos spekuliacija, iš kurios galima gauti neįprastai didelę grąžą, yra susijusi su didele rizika kapitalui. Rizikuoti reikėtų tik perteklinėmis lėšomis, o jei jūs nesate pasirengę patirti nuostolių, neturėtumėte prekiauti CFD.

Rekomenduojame VISIEMS KLIENTAMS susipažinti su prekyba CFD, maržos reikalavimais, prekybos įrankiais ir mūsų prekybos platformomis bei finansų rinkomis apskritai, naudojantis mūsų NEMOKAMA ir NERIZIKINGA demonstracine sąskaita (toliau – Demonstracinė sąskaita). Daugiau informacijos pateikta mūsų inter- neto svetainėje www.admiralmarkets.com.

1. Bendra informacija apie CFD

CFD yra sudėtingi finansiniai produktai, kurie paprastai uždaromi tada, kai klientas nusprendžia uždaryti atvirą poziciją, todėl paprastai jie neturi nustatytos išpirkimo datos (tai gali keistis priklausomai nuo bazinio turto klasės ir (ar) produkto sąlygų).

CFD galima palyginti su ateities sandoriais, kuriuos galima sudaryti tam tikrų užsienio valiutų, indeksų, tauriųjų metalų, naftos, prekių ar finansinių priemonių atžvilgiu. Tačiau, kitaip nei kiti ateities sandoriai, CFD gali būti apmokėti tik grynaisiais. CFD sandoriuose taip pat galimi neapibrėžtieji įsipareigojimai, todėl turėtumėte žinoti pasekmes, aprašytas toliau. Visi CFD sandoriai yra sintetiniai sandoriai, o tai reiškia, kad klientai neturi teisės į bazinę priemonę ar daiktą ar susijusių teisių, nebent jos konkrečiai nurodytos CFD. Tai apima teisę į susijusias akcijas ar balsavimo teises.

2. Užsienio rinkos

Prekyba CFD užsienio rinkose pasižymi kitokia rizika nei ta, kuri kyla kliento vietinėse rinkose. Tam tikrais atvejais rizika yra didesnė. Pelno ar nuostolių iš sandorių užsienio rinkose tikimybę veikia užsienio valiutų keitimo kursų svyravimai. Tokia didesnė rinka apima užsienyje vykstančio politinės ar ekonominės politikos puolimo, dėl kurio gali iš esmės ir visam laikui pasikeisti užsienio valiutos sąlygos, nuostatos, perkamumas ar kaina, riziką.

3. Rizikos mažinimo pavedimai ar strategijos

Tam tikrų pavedimų (pvz., pavedimai „stop loss“ ar „stop limits“), kuriais siekiama apiboti nuostolius iki tam tikrų sumų, nurodymas gali būti ne visada veiksmingas, nes dėl rinkos sąlygų ar technologinių apribojimų tokius pavedimus įvykdyti pageidaujama kaina arba apskritai įvykdyti gali būti neįmanoma. Jei klientas prekiauja naudodamasis tokiais pavedimais ar strategija, jis įsipareigoja prisiimti tokią riziką.

4. Svertas

Prekyba CFD yra labai rizikinga. Finansiniai svertai, galimi vykdant prekybą CFD, reiškia, kad jums tereikia mums įnešti nedidelį įnašą (Maržą), kad galėtumėte pradėti prekiauti su mumis, o to nedidelio įnašo rezultatas gali būti dideli nuostoliai arba didelis pelnas. Sandorius, kuriems taikoma plati svertų sistema, smarkiai veikia vertės pokyčiai dėl palyginti nedidelių bazinių priemonių arba daikto vertės ar lygio vertės pokyčių, kuriais remiantis nustatoma CFD kaina.

5. Sandoriai su neapibrėžtaisiais įsipareigojimais

CFD yra svertiniai ar maržiniai sandoriai, kuriuos sudarę sutarties vertę sumokate keliais mokėjimais, užuot sumokėję visą sutarties vertę iš karto. Galite visiškai prarasti įneštą Maržą, norėdami nustatyti ar išlaikyti poziciją. Mes kiekvieną darbo dieną nuolat vertiname jūsų atviras pozicijas ir bet koks pelnas ar nuostoliai iš karto rodomi jūsų sąskaitoje, o patyrus nuostolių, jums gali tekti greitai sumokėti nemažą papildomą Maržą, kad išlai-kytumėte savo atviras pozicijas.

Turime teisę bet kuriuo metu keisti savo pradinės Maržos dydį ir (ar) spekuliatyvios prekybos reikalavimus (įskaitant savaitgalius, ne darbo dienas arba susiklosčius neįprastoms rinkos sąlygoms), o dėl to gali pasikeisti Maržos dydis, kurį turite išlaikyti. Jei jūsų sąskaitoje nėra nuolat išlaikoma reikalaujamo dydžio Marža ir (arba) per nurodytą terminą nepervedate pakankamai lėšų, jūsų atviros pozicijos gali būti nuostolingai uždarytos, o jūs privalėsite kompensuoti susidariusį skirtumą.

6. Nebiržiniai (OTC) sandoriai

Prekyba CFD sandoriais vyksta ne reguliuojamoje rinkoje ar biržoje. Sutartį dėl bazinės finansinės priemonės ar kito objekto, kurių kaina grindžiami CFD sandoriai, jūs sudarote su mumis. Visos atviros pozicijos, atidarytos su mumis, turi būti uždarytos taip pat su mumis; su jokiu kitu trečiuoju asmeniu jų uždaryti negalima. Todėl jums gali būti sudėtinga uždaryti poziciją pageidaujama kaina arba ją apskritai uždaryti (pvz., jei iškyla techninių problemų dėl mūsų Internetinės sistemos ir ji tampa neprieinama arba mes tampame nemokūs).

Prekiaudami OTC finansiniais sandoriais galite patirti didesnę riziką negu prekiaudami reguliuojamoje rinkoje, nes nėra rinkos, kurioje būtų uždaromos jūsų atviros pozicijos, o kainas ir kitas sąlygas nustatome mes pagal teisinius (reguliavimo) reikalavimus. Dėl OTC sandorių gali padidėti likvidumo rizika ir atsirasti kitų svarbių rizikos veiksnių, pvz., gali būti neįmanoma įvertinti iš nebiržinio sandorio gaunamos pozicijos vertės ar nustatyti gresiančios rizikos. Taip pat mes neprivalome nurodyti prašomos ir siūlomos kainos, ir netgi kai privalome, gali būti sunku nustatyti sąžiningą kainą, ypač kai atitinkamo bazinio turto birža ar rinka yra uždaryta ar sustabdyta. Taip pat yra rizika, kad mes neįvykdysime savo įsipareigojimų, bet tokiu mažai tikėtinu atveju turėkite omenyje, kad esame Finansinių paslaugų kompensavimo schemos narys: http://www.fscs.org.uk.

7. Kainos

Kainos, skelbiamos mūsų Internetinėje sistemoje, nebūtinai atspindi plačiąją rinką. Parenkame kainas, kurios, mūsų manymu, yra tinkamos Maržos reikalavimams nustatyti ir periodiškai atsižvelgiant į rinką pozicijoms žymėti jūsų sąskaitoje bei tokioms pozicijoms uždaryti. Nors mes tikimės, kad tos kainos yra pagrįstai susijusios su vadi namąja tarpbankine rinka, bet kokia atitinkama birža ar kita finansų rinka (toliau – Orientacinė rinka), mūsų naudojamos kainos gali skirtis nuo bankams ir kitiems Orientacinės rinkos dalyviams taikomų kainų. Todėl mes galime savo nuožiūra nustatyti Maržos reikalavimus ir rinkti iš jūsų Maržos lėšas.

Kadangi CFD iš dalies yra susiję su baziniu turtu, turite įsitikinti, kad žinote apie su baziniu turtu susijusias rizikas, įskaitant valiutų kursų svyravimą, nestabilumą ir kainų skirtumą (staigų kainų pokytį, kurį gali sukelti daug veiksnių, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, ekonominius įvykius, skelbimus rinkoje ir laikotarpius, kai prekyba turtu nevyksta). Pavedimas uždaryti atvirą poziciją esant nustatytam lygiui („stop-loss“) nėra garantuotas ir neapsaugos jūsų nuo šios rizikos, nes jis įvykdomas ne iš karto ir tik nurodo uždaryti poziciją už pirmą galimą kainą.

8. Pozicijos stebėjimas

Esate atsakingi už nuolatinį savo atvirų pozicijų stebėjimą ir privalote visuomet būti pasiruošę tą daryti. Nors mes stengsimės uždaryti pozicijas, kai bus išnaudota jūsų Marža, negalime garantuoti, kad tai bus įmanoma, todėl būsite atsakingi už bet kokį atsiradusį trūkumą. Šį Priedą reikia skaityti su pagrindinėmis veiklos sąlygomis, kurių dalis šis Priedas yra, ir kitais dokumentais, kurie buvo jums pateikti ar yra kitaip prieinami mūsų Internetinėje sistemoje.

9. Netikėto įvykio ir savaitgalio rizika

Dėl įvairių situacijų, įvykių, sustabdymų, netikėtų prekybos valandų pertraukimų ar įvykių, kurie gali nutikti savaitgalį ar banko ne darbo dieną (JK ar kitoje valstybėje), kai rinka prekybai uždaroma, vėl atsidarius rinkos (bazinio turto) klasei jos kaina (lygis) gali labai skirtis nuo rinkos (bazinio turto) klasės kainos (lygio), buvusio uždarant rinkos (bazinio turto) klasę ankstesnę darbo (prekybos) dieną. Kai rinkos uždarytos, jūs negalite naudotis Internetine sistema ir teikti ar keisti pavedimų. Yra nemaža rizika, kad nuostolių stabdymo pavedimai, palikti siekiant apsaugoti tuo metu turimas atviras pozicijas, bus įvykdyti daug nepalankesne kaina nei nurodyta kaina. Tai darydami, prisiimate riziką ir atsakomybę už bet kokį atsiradusį trūkumą.

10. Elektroninė prekyba

Prekyba OTC sandoriais naudojantis Internetine sistema gali skirtis nuo prekybos naudojantis kitomis elektroninės prekybos sistemomis ir nuo prekybos įprastoje ar atvirojoje rinkoje. Jums gresia rizika, susijusi su elektroninės prekybos sistema, įskaitant techninės ir programinės įrangos gedimus bei sistemos prastovas Internetinės sistemos atžvilgiu, ir jūsų sistemų bei ryšių infrastruktūros (pvz., interneto), jungiančių Internetinę sistemą su jūsų įranga, gedimus.

11. Prekybos sustabdymas

Esant tam tikroms sąlygoms, gali būti sunku ar neįmanoma likviduoti pozicijos. Pavyzdžiui, taip gali nutikti greitai keičiantis kainoms, kai vieno prekybos seanso metu bazinio turto kaina kyla ar krinta taip, kad prekyba baziniu turtu apribojama arba sustabdoma. Tokiu atveju jūs prisiimate bet kokią susijusią riziką ir atsakomybę už bet kokį atsiradusį trūkumą. Jūs taip pat turite žinoti, kad tam tikromis aplinkybėmis mes galime būti priversti uždaryti pozicijas dėl reguliavimo ar biržos nurodymų, ir kad mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius galimus nuostolius.

12. Komisiniai

Prieš pradėdami prekiauti turėtumėte sužinoti informaciją apie visus komisinius ar kitus mokesčius, kuriuos turėsite mokėti, kaip nurodyta priede „Įkainiai“, kuris skelbiamas Internetinėje sistemoje.

13. Nemokumas

Jums tapus nemokiam ar bankrutavus arba jums nevykdant įsipareigojimų, jūsų pozicijos gali būti likviduotos arba uždarytos be jūsų sutikimo. Mums tapus nemokiems, galite neatgauti tam tikrų pinigų sumų, kurios bus laikomos pas mus.

14. Komunikacija

Mes neprisiimame jokios atsakomybės už jokius nuostolius, atsiradusius dėl pavėluotai gautų ar negautų jūsų ar jums išsiųstų pranešimų.

15. Konsultavimas

Mes neteikiame konsultacijų dėl investavimo, tik vykdome jūsų pavedimus. Nors mes galime atlikti bendrą rinkų vertinimą, tie vertinimai nėra individuali konsultacija dėl investavimo ir juos rengiant nėra atsižvelgiama į jūsų individualias aplinkybes. Visus sprendimus dėl prekybos priimate tik jūs.

Mes įvertiname prekybos CFD sandoriais tinkamumą jums, remdamiesi jūsų pateikta informacija apie jūsų prekybos patirtį, finansinį turtą ir pajamas. Mes jūsų labui nestebime ar informacija, kurią pateikėte tinkamai užpildytame prašyme, išlieka teisinga, o jūsų finansinė padėtis nesikeičia. Esate išimtinai atsakingi už tai, kad būtų užtikrintas mūsų informavimas apie bet kokius aktualios informacijos pasikeitimus, kurie gali turėti įtakos prekybos CFD sandoriais tinkamumo jums vertinimui.

16. Esminiai įvykiai: akcijų CFD

Atkreipkite dėmesį į tai, kad įvykus esminiams įvykiams jūsų atžvilgiu atliekami veiksmai gali būti ne tokie palankūs, kokie būtų, jei bazinė priemonė jums priklausytų nuosavybės teise, nes mūsų atliekami pakeitimai gali būti reakcinio pobūdžio ir įsigalioti anksčiau, nei tai būtina dėl esminių įvykių. Todėl priimti sprendimus jums gali tekti kur kas greičiau, galimi pasirinkimai gali būti labiau riboti ir (ar) ne tokie palankūs ir gali būti, kad neturėsite galimybės uždaryti pozicijos. Atsižvelgiant į tai, kad apie esminius įvykius dažnai pranešama prieš labai trumpą laiką, galite neturėti galimybės uždaryti pozicijų, kad išvengtumėte neigiamų pasekmių, ir jums gali tekti per labai trumpą laiką įnešti daugiau lėšų, kad būtų įvykdytas maržos reikalavimas.

17. CFD dividendai ir dividendų koregavimas

„Dividendų koregavimas“ – tai koregavimas, taikomas pasibaigus paskutinei akcijos dividendų dienai (įskaitant paskutinę bet kokių specialių dividendų dieną) bazinėje akcijų rinkoje. Ilgų pozicijų atveju pakoreguoti dividendai įskaitomi į jūsų sąskaitą. Trumpų pozicijų atveju pakoreguoti dividendai išskaitomi iš jūsų sąskaitos.

Kaip dividendai veikia indeksų ar akcijų pozicijas?

Pasibaigus paskutinei akcijos ar indekso dividendų dienai, mes pakoreguosime pinigų sumą jūsų sąskaitoje, kad jūsų pozicijos nepaveiktų tos akcijos ar indekso kainos kritimas, įvykęs rinkoje. Jei esate atidarę ilgą poziciją, mes įskaitysime atitinkamą sumą į jūsų sąskaitą. Jei esate atidarę trumpą poziciją, mes išskaitysime atitinkamą sumą iš jūsų sąskaitos.

Kas nutinka pasibaigus paskutinei akcijos ar indekso dividendų dienai?

Pasibaigus paskutinei akcijos dividendų dienai (t. y. išmokėjus dividendus akcininkams), paprastai akcijos vertė sumažėja išmokėtų dividendų suma. Kadangi akcijų indeksą sudaro kelios įmonės, dėl sumažėjusios akcijų vertės sumažėja ir indekso vertė.

Kodėl mes koreguojame?

Kai akcijos ar indekso kaina sumažėja pasibaigus paskutinei dividendų dienai, paveikiamas jūsų einamasis pelnas ir nuostoliai (P/N). Jei esate atidarę ilgą poziciją, netenkate galimo pelno. Jei esate atidarę trumpą poziciją, jūsų P/N yra geresni, nei turėtų būti.

Atsižvelgiant į tai, kad kainos sumažėjimas yra veiksmas, kurio rinkoje tikimasi, turime pakoreguoti, kad nebūtų paveiktas jūsų P/N.

Dividendų suma skiriasi priklausomai nuo įmonės ar indekso.