ការព្រមានពីហានិភ័យ
CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។ 75% នៃគណនីអ្នកវិនិយោគលក់រាយខាតបង់ប្រាក់ នៅពេលជួញដូរ CFDs ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវានេះ។ អ្នកគួរតែពិចារណាថាតើ អ្នកយល់ដឹងពីរបៀបដែល CFDs ធ្វើការ និងថាតើអ្នកអាចលៃលកក្នុងការទទួលយក​ហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់របស់អ្នកបានឬយ៉ាងណា។
79% of retail accounts lose money when trading CFDs with this provider.
CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។ 79% នៃគណនីអ្នកវិនិយោគលក់រាយខាតបង់ប្រាក់ នៅពេលជួញដូរ CFDs ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវានេះ។ អ្នកគួរតែពិចារណាថាតើ អ្នកយល់ដឹងពីរបៀបដែល CFDs ធ្វើការ និងថាតើអ្នកអាចលៃលកក្នុងការទទួលយក​ហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់របស់អ្នកបានឬយ៉ាងណា។
ការព្រមានពីហានិភ័យ
CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។ 76% នៃគណនីអ្នកវិនិយោគលក់រាយខាតបង់ប្រាក់ នៅពេលជួញដូរ CFDs ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវានេះ។ អ្នកគួរតែពិចារណាថាតើ អ្នកយល់ដឹងពីរបៀបដែល CFDs ធ្វើការ និងថាតើអ្នកអាចលៃលកក្នុងការទទួលយក​ហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់របស់អ្នកបានឬយ៉ាងណា។
CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។
CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។
CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។