ការបង្ហាញអំពីហានិភ័យ៖

Admiral Markets Pty Ltd កាន់អាជ្ញាប័ណ្ណសេវាហិរញ្ញវត្ថុ​អូស្រ្តាលី លេខ 410681.

គោលបំណងរបស់ឯកសារនេះគឺដើម្បីជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពី​ហានិភ័យ​ដែលអាចនឹងកើតឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរកិច្ចសន្យាសម្រាប់ភាព​ខុសគ្នា (CFDs) និងរូបិយប័ណ្ណបរទេស (Forex, FX)។ ​តាមរយៈការ​ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញលើឯកសារនៃ​ការបង្ហាញនេះ អ្នកពុំមានកាតព្វកិច្ច​ណាមួយនៅក្នុងការប្តេជ្ញាចិត្ត​ចំពោះការវិនិយោគជាមួយយើងនោះទេ។ ប៉ុន្តែខ្លឹមសារនេះ គឺផ្អែកតាមអ្នកដែលកំពុងស្នើសុំធ្វើការជួញដូរជាមួយ Admiral Markets PTY Ltd.។ វាត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ អាស្រ័យហេតុ​នេះ អ្នកគួរតែកត់សម្គាល់ថា ការបង្ហាញអំពីហានិភ័យនេះមិនបាន​រួមបញ្ចូលគ្រប់ហានិភ័យទាំងអស់ដែលពាក់ព័ន្ធនឹង​ការជួញដូរ CFDs និង Forex នោះទេ ហើយវាគឺជាការណែនាំមួយដើម្បីជួយដល់អតិថិជន​នៅក្នុងការទទួលស្គាល់ហានិភ័យដែលពាក់ព័ន្ធ ដែលអាចកើតឡើង​បាន។ អតិថិជននីមួយៗគួរតែធានាថា សេចក្តីសម្រេចរបស់ពួកគេ​ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយផ្អែកតាម​មូលដ្ឋានដែលមានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់ និងថាពួកគេរីករាយចំពោះ​ព័ត៌មានដែលពួកគេអាចស្វែងរកបាននោះ។ ប្រសិនបើអ្នក​មិនច្បាស់ ឬមិនយល់អំពីឯកសារបង្ហាញអំពីហានិភ័យនេះ​នោះទេ សូមស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដោយឯករាជ្យ។

សូមអានផ្នែកខាងក្រោមមុនពេលធ្វើការជួញដូរណាមួយជាមួយ​យើង

មុនពេលធ្វើការជួញដូរ CFDs និង Forex អ្នកត្រូវតែដឹងអំពីហានិភ័យ​នានាដែលពាក់ព័ន្ធ។ កម្ចីបណ្តាក់ទុនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការវិនិយោគ​ប្រភេទទាំងនេះនៅកម្រិតខ្ពស់ មានន័យថាកម្រិតនៃហានិភ័យដែលត្រូវ​បានប្រៀបធៀបជាមួយផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត មានកម្រិតខ្ពស់​ជាង។ កម្ចីបណ្តាក់ទុន (ឬការជួញដូរ​ម៉ាជីន) អាចធ្វើការប្រឆាំងនឹងអ្នក ដែលបណ្តាលឲ្យមានការ​ខាតបង់​យ៉ាងខ្លាំង ព្រមទាំងអាចធ្វើការដើម្បី​អ្នកដែលបណ្តាលឲ្យ​មានការ​ចំណេញយ៉ាងខ្លាំងផងដែរ។

ការអនុវត្តការវិនិយោគប្រភេទទាំងនេះកាលពីអតីតកាលមិនបានធានា​ចំពោះលទ្ធផលនាពេលអនាគតណាមួយនោះទេ។ អ្នកត្រូវតែចងចាំក្នុង​ចិត្តថា មានបំណុលកម្រៃជើងសារ និងបំណុលពន្ធដែលអ្នកនឹងទទួល​បានដោយផ្ទាល់ពីការវិនិយោគជាមួយ​យើង។

Admiral Markets PTY Ltd ពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះពន្ធណាមួយដែល​អ្នកអាចត្រូវបានតម្រូវឲ្យធ្វើការទូទាត់ចំពោះប្រាក់ចំណេញណាមួយ​ដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលដែលអ្នកគឺជាអ្នកកាន់គណនី​មួយជាមួយយើងនោះទេ។

ការជួញដូរម៉ាជីនមានហានិភ័យខ្ពស់ និងមិនស័ក្តិសមសម្រាប់វិនិយោគិន​គ្រប់រូបនោះទេ។ កម្ចីបណ្តាក់ទុនកម្រិតខ្ពស់អាចធ្វើការប្រឆាំងនឹងអ្នក​ព្រមទាំងអាចធ្វើការដើម្បីអ្នកផងដែរ ហើយល្បឿនដែល​ប្រាក់ចំណេញ និងការខាតបង់អាចកើតឡើង មានន័យថា អតិថិជនគួរតែពិនិត្យតាមដាន​ការទិញលក់របស់ពួកគេឲ្យបាន​ដិតដល់ - វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវ​របស់អតិថិជនតែម្នាក់គត់នៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានការជួញដូរ​ដែលបើក។ មុនពេលធ្វើការជួញដូរ អ្នកគួរតែពិចារណាយ៉ាងប្រុងប្រយ័ត្ន​អំពីវត្ថុបំណងនៃការវិនិយោគ​របស់អ្នក កម្រិតនៃបទពិសោធន៍ផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុ និងកម្រិតនៃហានិភ័យ​ដែលអ្នកត្រៀមខ្លួន​ទទួលយក។ ប្រសិន​បើអ្នកមិនច្បាស់លាស់អំពី​ផលិតផលនានាដែលត្រូវបានស្នើផ្តល់ដោយ Admiral Markets PTY Ltd ទាល់តែសោះនោះ សូមស្វែងរកដំបូន្មានផ្នែក​ហិរញ្ញវត្ថុដោយ​ឯករាជ្យ។ តែងតែមាន​ទំនាក់ទំនងរវាងប្រាក់រង្វាន់ខ្ពស់ និងហានិភ័យ​ខ្ពស់។ ការវិនិយោគដោយ​ប្រថុយប្រថាននៅក្នុង​ទីផ្សារ ឬការធ្វើជំនួញគ្រប់ប្រភេទដែលអាចផ្តល់​ផលតបស្នងខ្ពស់​ខុសពីធម្មតា ប្រឈមនឹង​ហានិភ័យខ្ពស់។ មានតែ​មូលនិធិអតិរេកតែប៉ុណ្ណោះដែល​គួរតែដាក់ឲ្យប្រឈមនឹងហានិភ័យ​ ហើយអ្នកណាម្នាក់ដែលពុំមាន​មូលនិធិ​ប្រភេទនេះ មិនគួរ​ចូលរួម​នៅក្នុងការជួញដូរ CFDs ឬ Forex នោះទេ។

ការជួញដូរមិនស័ក្តិសមសម្រាប់មនុស្សគ្រប់រូបនោះទេ។ ការ​ជួញដូរ CFD`s និង FOREX មានហានិភ័យខ្ពស់ និងអាចបណ្តាលឲ្យខាតបង់​មូលនិធិរបស់អ្នកទាំងស្រុង។

1. CFDs ទូទៅ

CFDs គឺជាផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុដែលមានភាពស្មុគស្មាញ ដែល​ជាទូទៅ បិទតែនៅពេលដែលអតិថិជនណាម្នាក់ជ្រើសរើសបិទ​ការទិញលក់​ដែលបើកស្រាប់​ណាមួយប៉ុណ្ណោះ អាស្រ័យ​ហេតុនេះ ជាទូទៅ ពុំមានឥណប្រតិទាន​ដែលត្រូវបានកំណត់នោះទេ។

CFDs អាចត្រូវបានប្រៀបធៀបនឹងកិច្ចសន្យាទិញលក់ទំនិញនាពេល​អនាគត ដែលអាចត្រូវបានចុះពាក់ព័ន្ធនឹងសន្ទស្សន៍មួយ​ចំនួន លោហៈ​មានតម្លៃ ប្រេង ទំនិញប្រើប្រាស់ ឬឧបករណ៍​ហិរញ្ញវត្ថុ។ ប៉ុន្តែ វាមិនដូច​កិច្ចសន្យាទិញលក់ទំនិញនាពេលអនាគតផ្សេងទៀត​នោះទេ កិច្ចសន្យា​ទាំងនេះអាចទូទាត់បានដោយប្រាក់សុទ្ធ​តែប៉ុណ្ណោះ។ ការវិនិយោគលើ CFD មានហានិភ័យស្រដៀងគ្នានឹងការវិនិយោគលើកិច្ចសន្យាទិញលក់​ទំនិញនាពេល​អនាគតណាមួយដែរ ហើយអ្នកគួរតែដឹងអំពីចំណុច​ទាំងនេះ។ ប្រតិបត្តិការនានានៅក្នុង CFDs ក៏អាចមានទំនួលខុសត្រូវ​អនិមិត្ត​ផងដែរ ហើយអ្នកគួរតែដឹងអំពីការបញ្ជាក់ដោយតុណ្ហីភាពនៃ​ចំណុចនេះ។ ការជួញដូរ CFD ទាំងអស់ គឺជាកិច្ចសន្យាសម្រាប់ភាព​ខុសគ្នា ដែលមានន័យថា អតិថិជនពុំមានសិទ្ធិចំពោះ​ឧបករណ៍គោល ឬ​សិទ្ធិនានាដែលជាប់មកជាមួយ​នោះទេ លើកលែងតែត្រូវបានចែងយ៉ាង​ច្បាស់លាស់នៅក្នុង CFD។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងគ្មានសិទ្ធិទទួលបាន​ភាគហ៊ុនយោង ឬសិទ្ធិបោះឆ្នោតណាមួយផងដែរ។

2. ការវិនិយោគលើ Forex រំកិល សន្ទស្សន៍ លោហៈមានតម្លៃ ប្រេង និងទំនិញប្រើប្រាស់នានា

ការវិនិយោគលើ Forex រំកិល សន្ទស្សន៍ លោហៈមានតម្លៃ ប្រេង និង​ទំនិញប្រើប្រាស់នានា មានហានិភ័យស្រដៀងគ្នានឹងការវិនិយោគលើ​កិច្ចសន្យាទិញលក់ទំនិញនាពេល​អនាគតដែរ ហើយអ្នកគួរតែដឹងអំពី​ចំណុចទាំងនេះ។ ប្រតិបត្តិការនានានៃម៉ាជីនលើ Forex រំកិល សន្ទស្សន៍ លោហៈមានតម្លៃ ប្រេង និងទំនិញប្រើប្រាស់នានាក៏អាចមានទំនួលខុស​ត្រូវអនិមិត្ត​ផងដែរ ហើយអ្នកគួរតែដឹងអំពីការបញ្ជាក់ដោយតុណ្ហីភាព​នៃចំណុចនេះដូចបានរៀបរាប់នៅខាងក្រោម។

បន្ថែមពីលើការបង្ហាញអំពីឧស្សាហកម្មស្តង់ដារនានាដែលមាននៅក្នុង​ការបង្ហាញអំពីហានិភ័យនេះទៀតនោះ អ្នកគួរតែដឹងថាការជួញដូរ Forex រំកិល សន្ទស្សន៍ លោហៈមានតម្លៃ ប្រេង និងទំនិញប្រើប្រាស់​នានា ដោយម៉ាជីន គឺជាទម្រង់មួយចំនួននៃការវិនិយោគដែលមាន​ហានិភ័យខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ដែលមាននៅក្នុងទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុនានា និង​ស័ក្តិសមចំពោះតែបុគ្គល និងស្ថាប័នដែលយល់ច្បាស់អំពីការជួញដូរ​ទាំងនេះតែប៉ុណ្ណោះ។ ដោយអាចមានការខាតបង់ការវិនិយោគ​ទាំងស្រុងនោះ ការវិនិយោគដោយប្រថុយប្រថាននៅក្នុងទីផ្សារលោហៈ​មានតម្លៃ សន្ទស្សន៍ ប្រេង ទំនិញប្រើប្រាស់នានា ឬទីផ្សាររូបិយប័ណ្ណ​បរទេស គួរអនុវត្តចំពោះតែមូលនិធិនៃមូលធនដែលប្រឈមនឹង​ហានិភ័យប៉ុណ្ណោះ ដែលប្រសិនបើមានការខាតបង់ វានឹងមិនជះឥទ្ធិពល​យ៉ាងខ្លាំងក្លា​ចំពោះសុខមាលភាពផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួន ឬរបស់ស្ថាប័ន​របស់អ្នកនោះទេ។

3. ទីផ្សារក្រៅប្រទេស

ទីផ្សារក្រៅប្រទេសមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងហានិភ័យនានាដែលខុសគ្នាពី ទីផ្សារក្នុងស្រុករបស់អតិថិជន។ នៅក្នុងករណី​មួយចំនួន ហានិភ័យ​ទាំងនោះនឹងមានភាពខ្លាំងក្លា​ជាង។ សក្តានុពលក្នុងការទទួលបានប្រាក់​ចំណេញ ឬការខាតបង់ពីប្រតិបត្តិការនានានៅលើទីផ្សារក្រៅប្រទេស ឬជារូបិយប័ណ្ណ​បរទេស នឹងរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការប្រែប្រួល​នៃអត្រាប្តូរ​ប្រាក់អន្តរជាតិ។ ហានិភ័យដែលកាន់តែខ្លាំងក្លាទាំងនោះ​រួមបញ្ចូលទាំងហានិភ័យនៃបន្ទុកផ្នែកនយោបាយ ឬគោលនយោបាយ​សេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិដែល​អាច​កែប្រែយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងកែប្រែជាអចិន្រ្តៃយ៍នូវ ខ លក្ខខណ្ឌ លទ្ធភាពក្នុងការជួញដូរនៅលើ​ទីផ្សារ ឬតម្លៃរបស់រូបិយប័ណ្ណ​បរទេសណាមួយផងដែរ។

4. ការបញ្ជា ឬយុទ្ធសាស្រ្តកាត់បន្ថយហានិភ័យ

ការដាក់ការបញ្ជាមួយចំនួន (ឧ. ការបញ្ជា “បញ្ឈប់ការខាតបង់” ឬ “ចំនួនកំណត់នៃការបញ្ឈប់”) ដែលមានបំណងកំណត់ការខាតបង់ត្រឹម​ទឹកប្រាក់មួយចំនួននោះ មិនមែនតែងតែអាចដំណើរការទៅបាន​នោះទេ ពីព្រោះស្ថានភាពទីផ្សារ ឬការដាក់កំហិតផ្នែកបច្ចេកវិទ្យាអាចធ្វើឲ្យយើង​មិនអាចធ្វើប្រតិបត្តិការការបញ្ជាទាំងនោះបាន។ ប្រសិនបើអតិថិជន​ណាម្នាក់ធ្វើការជួញដូរដោយប្រើប្រាស់បញ្ជា ឬ​យុទ្ធសាស្រ្តទាំងនេះ ពួកគេក៏ត្រូវតែទទួលយកហានិភ័យនេះ​ផងដែរ។

5. ប្រតិបត្តិការដែលមានទំនួលខុសត្រូវអនិមិត្ត

CFDs និង Forex គឺជាប្រតិបត្តិការលើម៉ាជីនដែលតម្រូវឲ្យអ្នកធ្វើការ​ទូទាត់ប្រាក់ជាច្រើនលើកបន្តបន្ទាប់គ្នាចំពោះតម្លៃកិច្ចសន្យាជំនួសឲ្យការ​ទូទាត់តម្លៃកិច្ចសន្យាទាំងមូលភ្លាមៗ។ អ្នកអាចខាតបង់ប្រាក់សរុបនៃ​ម៉ាជីនដែលអ្នកបានដាក់នៅ Admiral Markets PTY Ltd ជាបន្តបន្ទាប់ នៅក្នុងការបង្កើត ឬបន្តការទិញលក់ណាមួយ។ Admiral Markets PTY Ltd វាយតម្លៃឡើងវិញលើ​ការទិញលក់ដែលបើករបស់អ្នក​ជាបន្តបន្ទាប់​នៅក្នុងអំឡុងថ្ងៃអាជីវកម្មនីមួយៗ ហើយប្រាក់ចំណេញ ឬការខាតបង់ណាមួយនឹងត្រូវបានបង្ហាញនៅក្នុង​គណនីរបស់អ្នកភ្លាមៗ ហើយការខាតបង់ណាមួយអាចបណ្តាលឲ្យមានការទាមទារឲ្យអ្នក​ធ្វើការទូទាត់ម៉ាជីនបន្ថែមក្នុងចំនួនច្រើនតាមរយៈការជូនដំណឹងក្នុង​រយៈពេលខ្លីដើម្បីបន្តការទិញលក់ដែលបើក​របស់អ្នក។

Admiral Markets PTY Ltd ក៏អាចកែប្រែអត្រាម៉ាជីនដំបូង និង/ឬ​លក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃការជួញដូរមិនជាក់ស្តែងរបស់ខ្លួននៅពេលណាមួយ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យមានការកែប្រែម៉ាជីនដែលអ្នកត្រូវបានតម្រូវឲ្យ​ថែរក្សាផងដែរ។ ប្រសិនបើអ្នកមិនបានថែរក្សាម៉ាជីននៅក្នុងគណនី​របស់អ្នកឲ្យមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់នៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ និង/ឬផ្តល់​មូលនិធិបន្ថែមបែបនោះនៅក្នុងរយៈពេលដែលត្រូវបានតម្រូវទេនោះ ការទិញ លក់ដែលបើករបស់អ្នកអាចត្រូវបានបិទនៅពេលដែលមានការខាតបង់ណាមួយ ហើយយើងនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ ឱនភាពណាមួយដែលកើតចេញពីការបិទនោះទេ។

6. កម្ចីបណ្តាក់ទុន

នៅខណៈពេលដែលឧបករកណ៍និស្សន្ទអាចត្រូវបានប្រើប្រាស់សម្រាប់​ការគ្រប់គ្រងហានិភ័យនោះ ការវិនិយោគមួយចំនួនពុំស័ក្តិសមសម្រាប់​វិនិយោគិនជាច្រើនរូបនោះទេ។ ការជួញដូរ CFDs និង Forex មាន​ហានិភ័យខ្ពស់។ អនុបាតកម្ចីធៀបនឹងមូលធន (gearing) និងកម្ចី​វិនិយោគដែលអាចទទួលបាននៅក្នុងការជួញដូរ CFDs និង Forex មានន័យថា អ្នកចាំបាច់ត្រូវដាក់ប្រាក់បញ្ញើតែមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ​ដើម្បីចាប់ផ្តើមការជួញដូរជាមួយ Admiral Markets PTY Ltd ទោះបីជា​ប្រាក់បញ្ញើមួយចំនួនតូចនេះអាចបណ្តាលឲ្យមានការខាតបង់យ៉ាង​ខ្លាំងក្លា ឬ​ផលចំណេញយ៉ាងខ្លាំងក្លាក៏ដោយ។ ប្រតិបត្តិការដែលមាន​កម្ចី​បណ្តាក់ទុននៅកម្រិតខ្ពស់អាចមានការប្រើប្រួលតម្លៃយ៉ាងខ្លាំងក្លាដែល​បណ្តាលមកពីការប្រែប្រួលតម្លៃតិចតួចជាង ឬការប្រែប្រួលនៃកម្រិត​របស់កត្តាទីផ្សារគោល ឬទីផ្សារដែលពាក់ព័ន្ធ។

7. ប្រតិបត្តិការ Over- the Counter (OTC)

នៅពេលជួញដូរ CFDs អ្នកធ្វើការវិនិយោគដោយប្រថុយប្រថានទៅលើ​ការប្រែប្រួលនៃតម្លៃដែលត្រូវបានរំពឹងទុកចំពោះតម្លៃមូលដ្ឋានជាក់លាក់ណាមួយ។ ការជួញដូរនេះមិនកើតឡើងនៅក្នុងទីផ្សារដែលបានធ្វើ​និយ័តកម្មនោះទេ។ យើងនឹងបញ្ចូលវាចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្យាមួយជាមួយ Admiral Markets PTY Ltd ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍ហិរញ្ញវត្ថុ ឬ​ឧបករណ៍ជាមូលដ្ឋានផ្សេងទៀតដែលអ្នកមានបំណងជួញដូរនៅក្រោម CFD ណាមួយ។ រាល់ការទិញលក់ដែលបើកទាំងអស់​នៅ Admiral Markets PTY Ltd ត្រូវតែបានបិទនៅ Admiral Markets PTY Ltd និងមិនអាចបិទជាមួយភាគីណាមួយផ្សេងទៀតនោះទេ។ ការជួញដូរ​នៅក្នុងប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុ OTC អាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យ​ខ្លាំងជាងការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារដែលបានធ្វើនិយ័តកម្មពីព្រោះពុំមាន​ទីផ្សារណាមួយនៃការជួញដូរនេះនឹងបិទការទិញលក់ដែលបើក​របស់​អ្នកនោះទេ ហើយតម្លៃ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតត្រូវបានកំណត់​ដោយយើង យោងតាមលក្ខខណ្ឌតម្រូវផ្នែកច្បាប់/និយ័តកម្ម​ណាមួយ។ ប្រតិបត្តិការ OTC អាចបង្កើនហានិភ័យនៃរូបិយវត្ថុ​ និងនាំមកនូវកត្តានៃ​ហានិភ័យសំខាន់ៗផ្សេងទៀត៖ ឧទាហរណ៍៖ យើងមិនអាចវាយតម្លៃអំពី​តម្លៃនៃការទិញលក់ណាមួយ​ដែលបណ្តាលមកពីប្រតិបត្តិការនៅខាង​ក្រៅទីផ្សារ ឬកំណត់អំពីការប្រឈម​នឹងហានិភ័យនោះទេ។ ជាមួយគ្នា​នេះដែរ តម្លៃដេញថ្លៃ និងតម្លៃស្នើផ្តល់មិនចាំបាច់ត្រូវចេញសម្រង់តម្លៃ​ដោយ Admiral Markets PTY នោះទេ ហើយទោះបីជានៅកន្លែងណា​ក៏ដោយ Admiral Markets PTY Ltd អាចមានការលំបាកនៅក្នុងការ​បង្កើតតម្លៃសមរម្យមួយ ជាពិសេស​នៅពេលដែលការប្តូរប្រាក់ ឬទីផ្សារ​ដែលពាក់ព័ន្ធសម្រាប់ឧបករណ៍​គោល​នោះត្រូវបានបិទ ឬត្រូវបានផ្អាក។ អ្នកក៏ប្រឈមនឹងហានិភ័យនៃការខកខានមិនបានធ្វើប្រតិបត្តិការ​របស់ Admiral Markets PTY Ltd ផងដែរ។

8. តម្លៃ

តម្លៃដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើវេទិការបស់ Admiral Markets PTY Ltd (“វេទិកា”) ប្រហែលជាមិនចាំបាច់ឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីទីផ្សារដែល​ទូលំទូលាយជាងនេះនោះទេ។ Admiral Markets PTY Ltd នឹង​ជ្រើសរើសបិទតម្លៃនានាដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីកំណត់លក្ខខណ្ឌ​តម្រូវនៃម៉ាជីន និងដើម្បីកត់សម្គាល់ម្តងម្កាលអំពីទីផ្សារនៃការ​ទិញលក់​នានានៅក្នុងគណនីរបស់អ្នក និងបិទការទិញ​លក់ទាំងនោះ។ ទោះបីជា Admiral Markets PTY Ltd រំពឹងទុកថាតម្លៃទាំងនេះនឹងមានទំនាក់ទំនង​យ៉ាងសមហេតុផលជាមួយតម្លៃដែលអាចស្វែងរកបាននៅលើអ្វីដែល​ត្រូវបានស្គាល់ថាជាទីផ្សារអន្តរធនាគារ ឬទីផ្សារប្តូរប្រាក់ដែលសមស្រប​ណាមួយ ឬទីផ្សារហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងទៀត​ក៏ដោយ (“ទីផ្សារយោង”) ក៏តម្លៃ​ដែល Admiral Markets ប្រើប្រាស់អាចខុសគ្នាពីតម្លៃដែលអាចស្វែងរក​បានដោយធនាគារ និងអ្នកចូលរួមផ្សេងទៀត​នៅក្នុងទីផ្សារយោងដែរ។ ជាលទ្ធផល Admiral Markets PTY Ltd អាចអនុវត្តឆន្ទានុសិទ្ធិដ៏ខ្លាំងក្លា​នៅក្នុងការកំណត់លក្ខខណ្ឌតម្រូវ​នៃ​ម៉ាជីន និងការប្រមូលមូលនិធិនៃ​ម៉ាជីន។ ដោយសារតែផលិតផលនានាមានទំនាក់ទំនងមួយផ្នែកជាមួយ​ឧបករណ៍គោលនោះ អ្នកគួរតែធានាថា​អ្នកបានដឹងអំពីហានិភ័យនានា​ដែលពាក់ព័ន្ធនឹងឧបករណ៍គោល ដែលរួមបញ្ចូលទាំង ការប្រែប្រួលនៃ​តម្លៃរូបិយប័ណ្ណ ភាពឆាប់ប្រែប្រួល និងគម្លាតផងដែរ (ការប្រែប្រួលនៃ​តម្លៃភ្លាមៗ ដែលអាចបណ្តាលមកពីកត្តាជាច្រើន រួមមានជាអាទិ៍ ព្រឹត្តិការណ៍សេដ្ឋកិច្ច សេចក្តីប្រកាសនៅលើទីផ្សារ និងរយៈពេលដែល​ការជួញដូរឧបករណ៍គោលមិនបានធ្វើឡើង)។

ការបញ្ឈប់ដោយគ្មានការធានានឹងមិនការពារអ្នកពីហានិភ័យនេះនោះទេ ពីព្រោះវាមិនបានកើតឡើងភ្លាមៗ និងគ្រាន់តែដំណើរការបញ្ជាមួយដើម្បី​បិទការទិញលក់ក្នុងតម្លៃកៀកបំផុតដែលអាចស្វែងរកបានតែប៉ុណ្ណោះ។

9. ហានិភ័យនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍

ស្ថានការណ៍ ការអភិវឌ្ឍ ឬព្រឹត្តិការណ៍ខុសៗគ្នាជាច្រើនអាចកើតឡើង​នៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ នៅពេលដែលទីផ្សារនានា ជាទូទៅ បិទការជួញដូរ ដែលអាចបណ្តាលឲ្យទីផ្សារនានាបើកការជួញដូរនៅក្នុងតម្លៃខុសគ្នា​យ៉ាងខ្លាំងពីតម្លៃដែលពួកគេបានបិទនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រ។ អ្នកនឹងមិន​អាចប្រើប្រាស់វេទិកាដើម្បីដាក់ ឬកែប្រែការបញ្ជានានានៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និងនៅពេលផ្សេងទៀតដែល ជាទូទៅ ទីផ្សារត្រូវបានបិទ​នោះទេ។ មានហានិភ័យយ៉ាងខ្លាំងក្លាមួយដែលការបញ្ជាឲ្យបញ្ឈប់ការខាតបង់​ត្រូវបានបន្សល់ទុកដើម្បីការពារការបើកការទិញលក់នានាដែលត្រូវបាន​ធ្វើឡើងនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ នឹងត្រូវបានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅកម្រិតដែល​អាក្រក់ជាងតម្លៃដែលត្រូវបានបញ្ជាក់របស់ពួកគេយ៉ាងខ្លាំង។ នៅពេល​ធ្វើបែបនេះ អតិថិជនទទួលយក​ហានិភ័យនេះ និងថា​ពួកគេនឹងទទួល​ខុសត្រូវចំពោះឱនភាពណាមួយដែលកើតចេញពី​ប្រតិបត្តិការនេះ។

10. ការជួញដូរតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច

ការជួញដូរនៅក្នុងកិច្ចសន្យា OTC តាមរយៈវេទិកានេះអាចខុសគ្នាពីការ​ជួញដូរនៅលើប្រព័ន្ធជួញដូរអេឡិចត្រូនិចផ្សេងទៀត ព្រមទាំងខុសគ្នាពី​ការជួញដូរនៅក្នុងទីផ្សារធម្មតា ឬទីផ្សារបើកផងដែរ។ អ្នកនឹង​ប្រឈមនឹងហានិភ័យនានាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងប្រព័ន្ធជួញដូរអេឡិចត្រូនិច ដែលរួមបញ្ចូលទាំងការខូចហាតវែរ និងសូហ្វវែរ និងពេលដែលប្រព័ន្ធ​មិនដំណើរការ ពាក់ព័ន្ធនឹងវេទិកា ប្រព័ន្ធនានារបស់អ្នក និង​ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃការប្រាស្រ័យទាក់ទង (ឧទាហរណ៍៖ អ៊ីនធឺណិត) ដែលភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងវេទិកា និងអ្នកផងដែរ។

11. ការជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយ

ការជួញដូរនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយនៅលើបណ្តាញអាចនាំឲ្យអ្នកធ្វើ​ប្រតិបត្តិការ​ជាច្រើន។

12. ការផ្អាកការជួញដូរ

ដោយស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន វាអាចមានការលំបាក ឬមិន​អាចទៅរួចនៅក្នុងជម្រះបញ្ជីការទិញលក់ណាមួយ។ ឧទាហរណ៍៖ ចំណុចនេះអាចកើតឡើងនៅពេលដែលមានការឡើងចុះនៃតម្លៃយ៉ាង​ឆាប់រហ័ស នៅកន្លែងដែលតម្លៃសម្រាប់ឧបករណ៍គោល​មួយកើនឡើង ឬធ្លាក់ចុះនៅក្នុងអំឡុងពេលធ្វើជំនួញ រហូតដល់កម្រិតមួយដែលការ​ជួញដូរនៅលើឧបករណ៍គោលនោះត្រូវបានរឹតត្បិត ឬត្រូវបានផ្អាក។ នៅពេលដែលហេតុការណ៍នេះកើតឡើង អតិថិជនទទួលយកហានិភ័យ​ដែលពាក់ព័ន្ធ និងថាពួកគេនឹងទទួលខុសត្រូវចំពោះឱនភាពណាមួយ​ដែលកើតចេញពីហេតុការណ៍នេះ។ អតិថិជន​គួរតែដឹងផងដែរថា ស្ថិត​ក្រោមកាលៈទេសៈមួយចំនួន Admiral Markets PTY Ltd អាចចាំបាច់​ត្រូវតែបិទការទិញលក់នានាដោយសារសេចក្តីណែនាំអំពីនិយ័តកម្ម ឬ​ការប្តូរប្រាក់ ដូច្នេះហើយ Admiral Markets PTY Ltd មិនទទួលខុសត្រូវ​ចំពោះការខាតបង់​ណាមួយដែលអាចកើតឡើងនោះទេ។

13. កម្រៃជើងសារ

មុនពេលដែលអ្នកចាប់ផ្តើមធ្វើការជួញដូរ អ្នកគួរតែទទួលបានព័ត៌មាន​លម្អិតអំពីរាល់​កម្រៃជើងសារទាំងអស់ និងបន្ទុកផ្សេងទៀតដែលអ្នកនឹង​ត្រូវទទួល​ខុសត្រូវ ដូចត្រូវបានចង្អុលបង្ហាញនៅក្នុងតារាងអត្រានានា​ដែល​អាចស្វែងរកបាននៅលើវែបសាយត៍របស់ Admiral Markets។ អតិថិជន​គួរតែដឹងអំពីសោហ៊ុយ ឬបំណុលជាសក្តានុពលដែលអាច​កើតចេញពីការទិញលក់នោះ ដែលរួមមានជាអាទិ៍ ការដោះដូរ សកម្មភាពនៃសាជីវកម្ម ដូចជា ការចេញជូននូវសិទ្ធិនានា ភាគលាភ ការបំបែក​ភាគហ៊ុន។ល។

14. អសាធនភាព

អសាធនភាព ឬការខកខានមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចរបស់អតិថិជន​ណាម្នាក់អាចធ្វើឲ្យការទិញលក់នានាត្រូវបានជម្រះបញ្ជី ឬត្រូវបានបិទ​ដោយគ្មាន​ការយល់ព្រមរបស់អ្នក។ លើសពីនេះទៀត អ្នកនឹងផ្ទេរភាព​ជាកម្មសិទ្ធិ​ពេញលេញ និងកម្មសិទ្ធិចំពោះផ្នែកណាមួយនៃទឹកប្រាក់​ទាំងអស់ដែល​អ្នកនឹងដាក់នៅ Admiral Markets PTY Ltd។ នេះនឹង​តំណាងឲ្យចំនួនទឹកប្រាក់ដែលចាំបាច់សម្រាប់ធានាបំណុលនាពេល​បច្ចុប្បន្ន ឬ​នាពេលអនាគត បំណុលជាក់ស្តែង ឬអនិមិត្តដែលមានចំពោះ Admiral Markets PTY Ltd ដែលរួមបញ្ចូលទាំងលក្ខខណ្ឌតម្រូវនៃម៉ាជីន​ផងដែរ។ Admiral Markets PTY Ltd នឹងកំណត់ចំនួនទឹកប្រាក់ដែល​ត្រូវបានតម្រូវ​ដើម្បីធានាចំពោះកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដែលមានចំពោះ Admiral Markets PTY Ltd ស្របតាមឆន្ទានុសិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ខ្លួនជា​ប្រចាំថ្ងៃ (ផ្អែកតាម​ការបើកការទិញលក់ និងការជួញដូរប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នក ដោយពិចារណា​អំពីស្ថានភាពទីផ្សារ) ដែលទឹកប្រាក់អាចមានចំនួនច្រើន​ជាងលក្ខខណ្ឌ​តម្រូវនៃម៉ាជីន។ អ្នកនឹងពុំមានសិទ្ធិទាមទារកម្មសិទ្ធិ​លើទឹកប្រាក់នេះ ដែលនឹងមិនស្ថិតនៅក្រោមការបែងចែក ឬភារកិច្ច​ផ្សេងទៀតយោងតាមវិធានស្តីពីសាច់ប្រាក់របស់អតិថិជនដែលមានជា​ធរមានម្តងម្កាលនោះទេ ស្របតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ និងអាចត្រូវបាន​ដោះស្រាយដោយ Admiral Markets PTY Ltd ដោយខ្លួនឯង​ផ្ទាល់។ អាស្រ័យហេតុនេះ ចំនួនទឹកប្រាក់នោះមិនអាចទាមទារមកវិញបាន​នោះទេ នៅក្នុងករណីអសាធនភាព ឬការមិនបំពេញកាតព្វកិច្ច​ដោយ Admiral Markets PTY Ltd។

15. ការប្រាស្រ័យទាក់ទង

Admiral Markets PTY Ltd ពុំទទួលខុសត្រូវចំពោះការខាតបង់ណាមួយ​ដែលកើតឡើងបណ្តាលមកពីសារយឺតយ៉ាវ ឬសារដែលមិនបានទទួល​ណាមួយដែលត្រូវបានផ្ញើចេញពីយើងទៅកាន់អតិថិជនដោយទម្រង់​ណាមួយនោះទេ។ អតិថិជនទទួលយកបន្ថែមទៀតថា ការខាតបង់​ណាមួយដែលកើតឡើងដោយសារការចូលប្រើប្រាស់វេទិកាជួញដូររបស់អតិថិជនដោយភាគីទីបីណាមួយដោយគ្មានការអនុញ្ញាត មិនមែនជា​ទំនួលខុសត្រូវរបស់ Admiral Markets PTY Ltd នោះទេ លើកលែងតែ​នៅក្នុងករណីនៃការធ្វេសប្រហែសយ៉ាងខ្លាំងក្លាតាងនាមឲ្យក្រុមហ៊ុន ឬ​បុគ្គលិករបស់ខ្លួន។ អតិថិជនទទួលខុសត្រូវចំពោះការថែរក្សារាល់​ព័ត៌មាន​លម្អិតនៃការឡុកអ៊ីនទាំងអស់ឲ្យមានសុវត្ថិភាព ហើយ Admiral Markets ណែនាំយ៉ាងខ្លាំងក្លាថា ព័ត៌មានលម្អិតរបស់អ្នកប្រើប្រាស់​មិនត្រូវបានសរសេរ ឬរក្សាទុកនោះទេ។

16. ដំបូន្មាន

Admiral Markets PTY Ltd មិនផ្តល់ដំបូន្មានអំពីការវិនិយោគ និងធ្វើ​ប្រតិបត្តិការតែនៅក្នុងទីកន្លែងរបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។ ទោះបីជា ដោយស្ថិត​នៅក្រោមការអនុញ្ញាតរបស់យើង យើងអាចធ្វើការវាយតម្លៃជាទូទៅអំពី​ទីផ្សារនានាក៏ដោយ ក៏ការវាយតម្លៃទាំងនោះមិនមែនជាដំបូន្មានអំពីការ​វិនិយោគផ្ទាល់ខ្លួននោះទេ និងមិនបានពិចារណាអំពីកាលៈទេសៈផ្ទាល់​ខ្លួនរបស់អ្នកនោះទេ។ ការសម្រេចចិត្តធ្វើការជួញដូរណាមួយត្រូវបាន​ធ្វើឡើងដោយអតិថិជនតែម្នាក់គត់។

ជាផ្នែកមួយនៃនីតិវិធី KYC ដែលកំពុងដំណើរការរបស់យើង យើងអាច​ត្រូវការទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតអំពីអតិថិជនរបស់យើងកាន់តែច្រើន។ ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតទាំងនេះ យើងនឹងសាកសួរអ្នកនូវ​ព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទពិសោធន៍នៅក្នុងការជួញដូររបស់អ្នក និង​ទ្រព្យសកម្ម និងចំណូលហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នក។ យើងនឹងមិនពិនិត្យ​តាមដានតាងនាមឲ្យអ្នក ថាតើព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ជូននៅលើ​ពាក្យស្នើសុំ​នៅតែពិត ឬអត់ ឬថាតើស្ថានភាពហិរញ្ញវត្ថុរបស់អ្នកនៅតែ​ដូចដើម ឬអត់នោះទេ អតិថិជនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងនៅក្នុងការ​ធានាថា​យើងទទួលបានបច្ចុប្បន្នភាពអំពីព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយ​ដែល​អាចមានផលប៉ះពាល់ចំពោះភាពសមស្របរបស់ផលិតផល។

17. សកម្មភាពនៃសាជីវកម្ម៖ ភាគហ៊ុន CFDs

សូមកត់សម្គាល់ថា ការប្រព្រឹត្តិដែលអ្នកទទួលបាននៅក្នុងអំឡុងពេល​ដែលមានសកម្មភាពនៃសាជីវកម្មណាមួយអាចមានភាពអនុគ្រោះតិច​ជាងការដែលអ្នកកាន់កាប់ជាកម្មសិទ្ធិលើឧបករណ៍គោល ពីព្រោះ​ការកែប្រែនានាដែលយើងធ្វើឡើងអាចចាំបាច់ត្រូវមានប្រតិកម្ម និង​ត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅមុនពេលដែលត្រូវបានតម្រូវដោយសកម្មភាពនៃ​សាជីវកម្ម។ អាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកអាចមានពេលវេលាតិចខ្លាំងណាស់​នៅក្នុងការ​សម្រេចចិត្ត ជម្រើសនានាដែលអាចស្វែងរកបានអាចមាន​ភាពរឹតត្បិតខ្លាំងជាង/មានអត្ថប្រយោជន៍តិចជាង ដូច្នេះហើយអ្នកអាច​គ្មានជម្រើសនៅក្នុងការបិទការទិញលក់នោះទេ។ ដោយសារតែ​ហេតុការណ៍នៃសាជីវកម្មនានា ជាញឹកញាប់ អាចត្រូវបានប្រកាស​នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលមានរយៈពេលខ្លីយ៉ាងខ្លាំងនោះ អ្នកអាច​គ្មានឱកាស ឬគ្មានជម្រើសនៅក្នុងការបិទការទិញលក់នានាដើម្បី​បញ្ជៀសលទ្ធផលទាំងនោះទេ ហើយសកម្មភាពទាំងនោះអាចតម្រូវ​ឲ្យអ្នកផ្តល់មូលនិធិបន្ថែមដើម្បីគ្របដណ្តប់លើម៉ាជីនតាមរយៈសេចក្តី​ជូនដំណឹងក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លី។

18. ការទិញភាគហ៊ុន CFDs ហើយលក់វិញក្នុងរយៈពេលខ្លី

ការទិញភាគហ៊ុន CFDs ហើយលក់វិញក្នុងរយៈពេលខ្លី មានហានិភ័យបន្ថែម​ដែលមិនអនុវត្តចំពោះការទិញទុកសម្រាប់រយៈពេលវែងនោះទេ។ នេះ​រួមមានជាអាទិ៍ អ្នកនឹងមានកាតព្វកិច្ចទទួលយកផលប៉ះពាល់ម្ខាងទៀត​នៃឱកាសក្នុងការទិញ ឧ. ការចេញជូននូវសិទ្ធិនានាដែលបណ្តាលឲ្យអ្នក​ត្រូវលក់ចេញនៅក្នុងរយៈពេលកាន់តែខ្លីជាងនេះទៀត ដែលអាចត្រូវលក់នៅ​ក្នុងតម្លៃដែលគ្មានភាពអនុគ្រោះ ឬទូទាត់ប្រាក់ដើម្បីទិញសិទ្ធិទាំង​នោះត្រឡប់មកវិញ ដែលជម្រើសនេះអាចត្រូវបានសម្រេចចិត្តដោយ Admiral Markets PTY Ltd ដោយគ្មានធាតុចូលរបស់អ្នកនោះទេ ផ្អែក​តាមលក្ខខណ្ឌនានាដែលត្រូវបានសម្រេចដោយ Admiral Markets PTY Ltd ឬអាចតម្រូវឲ្យមានធាតុចូលតាមរយៈសេចក្តីជូនដំណឹងនៅក្នុង​រយៈពេលខ្លីជាងរយៈពេលដែលអាចកើតឡើងចំពោះភាគហ៊ុនគោល អ្នកអាចទទួលបានបទពិសោធន៍នៃការបង្ខំឲ្យទិញចូលវិញដោយសារ​សកម្មភាពនៃសាជីវកម្ម លក្ខខណ្ឌនៃការខ្ចីសន្លឹកហ៊ុន ឬលក្ខខណ្ឌតម្រូវ/​ការប្រែប្រួលនៃនិយ័តកម្ម ហើយអ្នកអាចជាប់បន្ទុកនៃការខ្ចីខុសៗគ្នា​ជាច្រើននៅខណៈពេលដែលការទិញលក់នេះនៅបើក។

19. ការពិនិត្យតាមដានការទិញលក់

វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អតិថិជននៅក្នុងការពិនិត្យតាមដានការទិញលក់ដែលពួកគេបានបើកនៅគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ ហើយអ្នកគួរតែ​តែងតែស្ថិតនៅក្នុងគោលជំហរមួយនៅក្នុងការធ្វើបែបនោះ។ នៅខណៈពេលដែលយើងអាចនឹងមានបំណងបិទការទិញលក់របស់​អ្នកនៅពេលដែលម៉ាជីនរបស់អ្នកត្រូវបានប្រើអស់នោះ យើងមិនអាចធានាបានទេថាការពិនិត្យតាមដាននេះនឹងអាចធ្វើឡើងបាន អាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកនឹងនៅតែទទួលខុសត្រូវចំពោះកង្វះមូលនិធិ​ណាមួយដែលកើតឡើង។

ឯកសារនេះគួរតែត្រូវបានអានរួមគ្នាជាមួយឯកសារ PDS និង FSG របស់យើង ដែលអាចស្វែងរកបាននៅលើគេហទំព័ររបស់យើង។