ចំណាប់អារម្មណ៍

គួរឱ្យសោកស្តាយ ផ្នែកនេះគឺមិនអាចរកបានសម្រាប់និយតករដែលបានជ្រើសយកបច្ចុប្បន្ននេះឡើយ។ ដើម្បីមើលទំព័រនេះ សូមពិនិត្យរកមើលនិយតករមួយផ្សេង។

CFDs គឺជាបរិក្ខារស្មុគស្មាញ និងមកជាមួយហានិភ័យខ្ពស់នៃការខាតបង់ប្រាក់យ៉ាងឆាប់រហ័ស​ដោយសារតែអនុភាព។