ការគាំទ្រពីចម្ងាយ

ទទួលជំនួយលើដែសថបរបស់អ្នក

ប្រសិនបើអ្នកមានបញ្ហាបច្ចេកទេស ឬសំណួរអំពីសូហ្វវែរទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់មូលដ្ឋាន MetaTrader 4 ឬ​វេទិកាកំណែ Supreme យើងអាចជួយអ្នកយ៉ាងរហ័សជាមួយការគាំទ្រពីចម្ងាយ។

1. ទាញយកសូហ្វវែរគាំទ្រពីចម្ងាយ

Admiral Markets អាចជួយអ្នកយ៉ាងរហ័សជាមួយការគាំទ្រពីចម្ងាយតាមរយៈ TeamViewer

2. ទូរស័ព្ទ ឬអ៊ីម៉ែលទៅផ្នែកគាំទ្រអតិថិជនរបស់យើង

+61 2 8045 2830
info@admiralmarkets.com.au

ខ និងលក្ខខណ្ឌ

សូមកត់ចំណាំថា ដោយការបំពេញជំហានខាងលើ អ្នកកំពុងទទួលយកខ និងលក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

  • Admiral Markets UK មិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវទាំងអស់ចំពោះការបរាជ័យផ្នែករឹង និងសូហ្វវែរទាំងអស់ អំឡុងពេល ឬក្រោយសម័យតភ្ជាប់ពីចម្ងាយមួយឡើយ
  • សម័យតភ្ជាប់ពីចម្ងាយ និងទិន្នន័យសម័យទាំងអស់នឹងត្រូវបានកត់ត្រាសម្រាប់គោលបំណងត្រួតពិនិត្យ
  • ដោយធ្វើទំនាក់ទំនងទិន្នន័យឡកចូលរបស់អ្នក អ្នកកំពុងអនុញ្ញាតឱ្យភ្នាក់ងារគាំទ្រមើលដែសថបរបស់អ្នក និងការងារលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នក
  • នឹងមិនមានកម្មវិធីខាងក្រៅត្រូវបានដំឡើងលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកទេ
  • នឹងមិនមានទិន្នន័យ ឬឯកសារត្រូវបានផ្ទេរដោយគ្មានការយល់ព្រមជាក់លាក់របស់អ្នកទេ
  • អ្នកអាចលុបចោលសម័យតភ្ជាប់ពីចម្ងាយនៅគ្រប់ពេលបាន។