PDF mentés Nyomtatás

Admiral Markets UK Ltd Megbízás Végrehajtási Szabályzat

Az igazgatótanács jóváhagyta: 2019 május 8.

Az Admiral Markets UK Ltd („AM UK”, „mi”) elkötelezett amellett, hogy a lehető legkedvezőbb kimenetelt biztosítsa ügyfeleinek, emellett őszintén és átlátható módon kezelje őket. A legjobb végrehajtás mind a Pénzügyi Eszközök Európai Uniós Piacának (2014 / 65EU) („MiFiD”), mind a Pénzügyi Magatartás-felügyeleti Hatóságnak (FCA) a követelménye, és minden olyan Európában szabályozott vállalatra vonatkozik, amely a lakossági és szakmai ügyfelek nevében teljesít megbízásokat. A legjobb végrehajtás azt a kötelezettséget jelenti, hogy minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy az ügyfeleink nevében történő megbízások teljesítése során a lehető legjobb eredményt érjük el, figyelembe véve az összes releváns végrehajtási tényezőt. Végső döntéseink meghozatalánál szem előtt tartjuk, hogy ügyfeleink ügyleteinek végrehajtásakor a legjobb kimenetelt érjük el,és az alábbiakat vesszük figyelembe megbízásaiknak végrehajtásakor:

 • teljes ellenérték (a pénzügyi eszköz árának összege és a végrehajtással kapcsolatos költségek);

 • a végrehajtás és a teljesítés sebessége és valószínűsége;  

 • a megbízás és a tranzakció típusa, mérete, piacra gyakorolt hatása; és  

 • egyéb faktorok, melyekről úgy gondoljuk, hogy fontosak a megbízás végrehajtásának szempontjából, úgy mint az ár, a sebesség, a végrehajtás valószínűsége valamint a teljesítés mérete és természete.  

Ezekre vonatkozóan további információ alább található, azok általunk vélt fontosságának sorrendjében listázva.

Teljes ellenérték

A lehető legjobb eredmény az egyéni ügyfelekre vonatkozó teljes ellenérték szerint került meghatározásra. A teljes ellenérték az ár és a pénzügyi instrumentum minden releváns végrehajtási költségének összege. A meghatározásának fő módja, hogy megvizsgáljuk az ügyfelek megbízásának végrehajtásához használt ajánlati árkalkulációkat, így biztosítva azt, hogy kellő figyelmet fordítottunk a megrendelés tárgyául szolgáló termék piaci árára. A megbízás teljesítésével közvetlenül összefüggő további költségek, mint például a kereskedési helyszíni díjak, az elszámolási és teljesítésii díjak, valamint a megbízás teljesítésében részt vevő harmadik feleknek fizetett egyéb díjak a teljes ellenérték részét képezik.

A szakmai ügyfelek számára a lehető legjobb eredmény szintén a teljes ellenérték szerint van meghatározva. Ha egy konkrét megbízásból adódóan okunk van azt feltételezni, vagy az ügyfél kijelenti azt, hogy a megbízás jellege vagy az ügyfélhez kapcsolódó egyéb okok miatt, más tényezők - mint például a végrehajtás és a teljesítés valószínűsége és sebessége - nagyobb jelentőséggel bírnak, úgy fontolóra vehetjük ezeket a tényezőket a végrehajtás során. Ilyen esetben azt vizsgáljuk, hogy a tranzakció teljes ellenérték alapján történő végrehajtása lehetővé teszi-e az ügylet gyors és teljes végrehajtását. Amennyiben úgy ítéljük meg, hogy ez nem biztosított, megvizsgáljuk, hogy a megbízás részleges teljesítése a teljes ellenérték alapján kedvezőbb lenne-e az ügyfél számára, mint a megbízás teljes, a végrehajtás és teljesítés valószínűségi kritériumán alapuló végrehajtása. Ha nem, akkor tranzakció és teljesítés végrehajtási kritériumait fogjuk felhasználni. Kiértékeljük továbbá a végrehajtási idő (sebesség) az ügyfélre történő potenciális negatív hatását, és a kapcsolódó károk mértékének kockázatát. Amennyiben az ilyen jellegű kár meghaladja a teljes ellenérték alapján elérhető nyereséget, a sebesség kritériumát kell alkalmazni.

Végrehajtási sebesség

Míg a legjobb eredményt a teljes ellenérték határozza meg, addig a végrehajtás sebessége gondos és folyamatos ellenőrzés alatt áll, annak biztosítása érdekében, hogy a likviditási szolgáltatók és más végrehajtási helyek végrehajtási sebessége összhangban legyen a legjobb végrehajtással. A végrehajtás sebessége hatással lehet arra, hogy az AM UK Ltd minimális árcsökkenés mellett biztosíthassa a végrehajtást. Amennyiben a likviditási szolgáltatónak ismétlődő, késedelmes végrehajtással járó ügyei vannak, amelyeket elfogadható határidőn belül nem kezelnek, akkor az a továbbiakban nem vehető igénybe.

A végrehajtás és a teljesítés valószínűsége

A végrehajtás valószínűségét is gondosan mérlegelik és folyamatosan figyelemmel kísérik annak biztosítása érdekében, hogy a likviditási szolgáltatók általi végrehajtás és más végrehajtási szervek képesek biztosítani a végrehajtást és a teljesítést oly módon, hogy az összhangban legyen a legjobb végrehajtással. Amennyiben a likviditási szolgáltatónak ismétlődő, abnormálisan magas elutasítási rátával bíró ügyei vannak, amelyeket elfogadható határidőn belül nem képes megoldani, akkor az a továbbiakban nem vehető igénybe.

Egyéb tényezők

A legjobb végrehajtási kötelezettségeken túl, melyekkel az AM UK is rendelkezik, az FCA vállalkozási alapelveinek is meg kell felelnünk, melyek megkövetelik tőlünk, hogy:

 • üzleti tevékenységünket tisztességgel, szakértelemmel, gondossággal és szorgalommal folytassuk;

 • tartsuk be a megfelelő piaci magatartás szabványait; és

 • fordítsunk ügyfeleink érdekeire kellő figyelmet, valamint kezeljük őket tisztességesen.

AM UK figyelmet fordít az esetleges hibákra, és folyamatosan ellenőrzi azokat. Minden instrumentum megalapozott szűrési feltételekkel rendelkezik, melyek megelőzik a legtöbb esetlegesen megjelenő hibalehetőséget, mint például az ártüskéket.

Különös figyelem irányul az ár növekedési és csökkenési szimmetriájára, mely folyamatos ellenőrzés alatt áll; azon likviditási szolgáltatók, melyek nem biztosítanak árnövekedést, nem elfogadhatók. Azoknak a likviditási szolgáltatóknak, amelyeknek tartósan problémái vannak az aszimmetrikus csúszással, és ezeket elfogadható határidőn belül nem képesek megoldani, a továbbiakban nem vehetők igénybe.

A rendszer üzemideje fontos tényező azon instrumentumok számára, amelyek csak egyetlen likviditási szolgáltatóval rendelkeznek. Ezt folyamatosan figyelemmel kísérjük és ellenőrizzük, és amennyiben külső tényezőkből - mint például a rendszerleállások - adódó ismétlődő problémák lépnek fel, amelyek hatással lehetnek az elérési árra, úgy javítási lépéseket eszközölünk.

A legjobb végrehajtási kötelezettségünk minden, általunk kínált instrumentumra érvényes. Pontosan emiatt részletes ellenőrzést végzünk a végrehajtás minőségén azon végrehajtási helyszínek tekintetében, ahol az ügyfél megbízásai végre lettek hajtva az AM UK számára. Számos különféle adatforráshoz van hozzáférésünk, annak érdekében, hogy megállapítsuk a piaci árat, amely objektív rálátást biztosít az a hosszú távú kereskedők számára elérhető ajánlatokra.

Általában nem teszünk különbséget lakossági vagy professzionális ügyfelektől érkező megbízások között, bár bizonyos körülmények között a végrehajtási tényezők relatív fontosságának meghatározása a professzionális ügyfelek esetében eltérő lehet, például azon esetekben, amikor a végrehajtás valószínűsége esetlegesen elsőbbséget élvez az árral szemben.

Végrehajtási helyek

Az egyes CFD tranzakciók esetében az AM UK tőkeként funkcionál egy egyenértékű tőkebázison. Ez azt jelenti, hogy az ügyféllel kötött tranzakció létrejöttekor mi ugyanolyan feltételek mellett tranzakcióba lépünk egy likviditási szolgáltatóval. Ennek eredményeként az ügyfél csak az AM UK-val van közvetlen kapcsolatban, nem pedig az alapul szolgáló piaccal. A likviditási szolgáltató vagy market maker-ként funkcionál az egyes tranzakciók esetében, vagy hasonló feltételek mellett tranzakcióba lép más likviditási szolgáltatóval vagy szabályozott piaccal, vagy MTF/OTF-el, vagy azzal egyenértékű nem EGT joghatósággal. A mi kizárólagos likviditási szolgáltatónk az Admiral Markets A.S., bár fenntartjuk a jogot az alternatív likviditási szolgáltatók használatára.

Egyedi ügyfélutasítások

Amennyiben az ügyfél a megbízás teljes vagy részleges végrehajtásához egyedi utasításokat ad meg, a megbízást ezen utasítások szerint kerül végrehajtásra. Ha az ügyfél egyedi utasításokat ad az AM UK részére, az felmenthet minket az alól, hogy a fentebb listázott alapelveket és procedúrákat kövessük, amelyek célja a lehető legjobb eredmény elérése az ügyfelek számára. Amennyiben egy ügyfél limitáras megbízást ad egy befektetési kereskedelmi számlára, akkor nem vagyunk kötelesek az ilyen megbízást közzétenni az adott tőzsdén, amíg a limitáras megbízás nincs végrehajtva.

A szabályozott piacon kereskedésre bevezetett részvényekre és egyéb pénzügyi instrumentumokra vonatkozó megbízások végrehajtása

Az AM UK rendszerint az alábbiak szerint hajtja végre a megbízásokat olyan pénzügyi instrumentumokkal kapcsolatosan, amelyekkel szabályozott piacon vagy többoldalú kereskedési rendszerben (például részvények, szabványosított derivatívák, befektetési alapok részvényei, amelyeket a jegyzett kereskedésre szabályoztak) kereskednek:

 • Minden megbízás a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a megbízás beérkezésétől számított két percen belül végrehajtásra kerül, a megbízást arra a kereskedési helyre küldve, amely véleményünk szerint a legjobb eredményt nyújtja az ügyfélnek;  

 • A cég késleltetheti a megbízás elküldését, vagy dönthet akként, hogy részletekben küldi azt el. Ez abban az esetben történhet meg, ha úgy gondoljuk, hogy a piaci feltételek vagy likviditás, illetve a megbízás nagysága vagy jellege miatt ez lenne a legkedvezőbb megoldás az ügyfél számára;

 • Az ügyfelek megbízásai összevonásra is kerülhetnek azok benyújtása előtt, egy összevont megbízást létrehozva, összhangban azokkal az eljárásainkkal, amelyek az összeférhetetlenségre, a tranzakciós megbízások feldolgozására és az egyéni tranzakciók végrehajtására vonatkoznak;

 • Amennyiben egy megbízás az AM UK, vagy egy másik ügyfél megbízása ellen való, úgy egy piaci árral megegyező áron kerül végrehajtásra.

A szabályozott piacon és a többoldalú kereskedési rendszeren kívül forgalmazott pénzügyi eszközökkel kapcsolatos megbízások végrehajtása

A szabályozott piacon, és a többoldalú kereskedési rendszeren kívüli megbízásokat az AM UK abban az esetben hajthatja végre, ha ehhez Ön kifejezett hozzájárulását adta.

Az ilyen jellegű, tőzsdén kívüli (ún. "otc") kereskedés csak a kizárólagos partnerek instrumentumain kerülhetnek végrehajtásra, például például kötvények, pénzpiaci instrumentumok, fix kamatozású derivatívák, deviza derivatívák és egyéb eszközök esetében.

Egy ilyen tőzsdén kívüli megbízás fogadásakor az indikatív vagy rögzített árakat közvetlenül az Ön számára adjuk meg, ezt követően megkötjük a vásárlási szerződést; akár ha Ön elfogadja az általunk megadott fix árat, vagy - indikatív árak esetén - ha elfogadja az általunk is megerősített árat. Ha ilyen megbízást teljesítünk az Ön nevében, akkor általában a megbízást olyan áron hajtjuk végre, amely megfelel a piaci árnak, amelyet a megfelelő alapul szolgáló eszközök külső referenciaárai alapján számítanak ki, amennyiben ez szükséges, és ezek az árak rendelkezésre állnak, amihez hozzáadódik egy kereskedelmi haszonkulcs felárral, valamint a tőke felhasználásának költségével és az ellentétes kockázatokkal. Az AM UK-nak mindig meg kell felelnie az ügyfelek legjobb érdekeinek, és el kell kerülnie az összeférhetetlenséget.

Tárgyalásos tranzakciók

Bizonyos esetekben az AM UK egy indikatív vagy fix árat, például egy kockázati árat tesz közzé közvetlenül az ügyfélnek. Ilyen esetekben vásárlási szerződést kötünk, amennyiben elfogadja az általunk megadott fix árat, vagy indikatív árak esetén, ha az árat mi megerősítjük, és Ön ezt elfogadja.

Alternatív megoldásként az ügyfél kérheti az AM UK-t, hogy kössön egy konkrét megállapodást a pénzügyi instrumentumokkal vagy azokkal kapcsolatosan (például, de nem kizárólagosan az értékpapír-finanszírozási ügyletek). Ilyen esetekben a tárgyalások után dönthetünk úgy, hogy megkötjük a vonatkozó megállapodást az ügyféllel a tárgyalásos feltételekről. Ilyen esetben, és ha az AM UK és az ügyfél között megállapodás születik, az AM UK nem továbbítja a megbízást az ügyfél nevében, és az ügyfél megbízásának végrehajtásakor nem használja fel mérlegelési jogkörét.

A megbízások átadása

Amikor az AM UK megbízást ad át egy másik félnek végrehajtásra, nem tudja ellenőrizni a végrehajtási folyamatot, és nem garantálhatja a végrehajtást ezen szabályzatban meghatározott feltételek, kondíciók és elvek alapján. Azonban az AM UK tartja magát az ezen szabályzatban foglalt alapelvekhez és feltételekhez, amikor átadja a megbízást harmadik félnek, és amikor döntést hoz arról, hogy kit válasszon harmadik félnek, aki oly módon tudja végrehajtani a megbízást, hogy az az ügyfél számára a lehető legkedvezőbb legyen.

Ez az irányelv legalább évente egyszer felülvizsgálatra kerül az FCA követelményeinek megfelelően.