Salvesta PDF Prindi

Admiral Markets UK Ltd tehingute täitmise poliitika

Kinnitatud juhatuse poolt 8. mail 2019

Admiral Markets UK Ltd (“AM UK”, “meie”) on kohustatud pakkuma oma klientidele parimat võimalikku tulemust ja tegelema klientidega ausalt ja läbipaistvalt. Parim täitmine on nii Euroopa Liidu finantsinstrumentide turu direktiivi 2014/65EU („MiFiD”) kui ka Finantsjärelevalve ameti (FCA) nõue ning seda kohaldatakse kõigi Euroopas reguleeritud ettevõtete suhtes, kes täidavad tehingukorraldusi tava- ja professionaalsete klientide nimel. Parim täitmine viitab meie kohustusele teha kõik vajalikud sammud, et saavutada tehingukorralduste täitmisel parim võimalik tulemus meie klientide nimel, võttes arvesse kõiki asjakohaseid täideviimise tegureid. Kasutame on hinnanguid meie klientide parima tehingute täitmise tulemuste saavutamiseks ja võtame tehingukorralduste täitmisel arvesse järgmisi tegureid:

 • kogumaksumus (finantsinstrumendi hinna ja täitmisega seotud kulude summa);

 • täitmise ja arveldamise kiirus ja tõenäosus;  

 • korralduse ja tehingu liik ja suurus ning selle mõju turule; ja  

 • muud tegurid, mis on meie hinnangul on korralduse täitmise osas olulised, nagu näiteks täideviimise hind, kiirus ja tõenäosus ning arveldamise suurus ja iseloom.  

Lisateave iga teguri kohta on välja toodud allpool tähtsuse järjekorras.

Kogumaksumus

Tavaklientide puhul määratakse parim võimalik tulemus kindlaks kogumaksumuse alusel. Kogumaksumus on finantsinstrumendi hinna ja täitmisega seotud kõikide kulude summa. Peamine viis, kuidas me seda soovime tagada, on jälgides kliendi korralduse täitmisel kasutatud pakkumishinna/nõudlushinna arvutust selleks, et tagada nõuetekohase turuhinna tasumine korraldusega seotud alusvaratoote eest. Täiendavad kulud, mis on otseselt seotud korralduse täitmisega, nagu näiteks kauplemiskohtade tasud, kliiringu- ja arveldustasud ja mistahes muud tasud, mis makstakse korralduse täitmisega seotud kolmandatele osapooltele, moodustavad osa kogumaksumusest.

Professionaalsetele klientidele määratakse parim võimalik tulemus samuti kogumaksumuse alusel. Kui meil on mõne konkreetse korraldusega seoses põhjust arvata või kui klient arvab, et korralduse olemuse või kliendiga seotud tegurite või muude tegurite, nagu näiteks täitmise kiirus ja tõenäosus ning arveldamine on olulisemad, võime neid tegureid täitmisel arvesse võtta. Sellisel juhul hindame, kas tehingu täitmine kogumaksumuse alusel tagaks kiire ja täieliku tehingu täitmise. Kui see ei ole tagatud, siis hindame, kas korralduse osaline täitmine oleks kliendile kasulikum kui täielik täitmine täitmise tõenäosuse ja arveldamise kriteeriumite alusel. Kui mitte, siis kasutame tehingu täitmise ja arveldamise kriteeriumeid. Samuti hindame täitmisaja (kiiruse) võimalikku negatiivset mõju kliendile ja kaasneva kahju riski ulatust. Kui kahju ületab kogumaksumuse alusel saavutatavat kasu, kasutatakse kiiruse kriteeriumit.

Täitmise kiirus

Kuigi parima täitmise määrab kindlaks kogumaksumus, jälgitakse hoolikalt ja järjepidevalt täitmise kiirust selleks, et likviidsuspakkujate ja teiste täitmiskohtade täitmise kiirus tagaks parima täitmise. Täitmise kiirus võib mõjutada AM UK Ltd suutlikkust pakkuda täitmist minimaalsete hindade libisemisega. Kui likviidsuspakkujal on püsivalt täitmisega viivitusi, mida ei lahendata mõistliku aja jooksul, siis seda enam ei kasutata.

Täitmise ja arveldamise tõenäosus

Täitmise tõenäosust kaalutakse samuti hoolikalt ja jälgitakse järjepidevalt, tagamaks, et likviidsuspakkujad ja teised täitmiskohadsaaksid tagada täitmise ja arvelduse, mis tagab parima täitmise. Kui likviidsuspakkujal on pidevalt ebanormaalselt palju tagasilükkamisi, mida ei suudeta mõistliku aja jooksul lahendada, ei kasutata seda enam.

Teised tegurid

Lisaks parima täitmise kohustusele kohaldatakse ettevõttele AM UK Ltd ka FCA äripõhimõtteid, mis nõuavad meilt:

 • äritegevuse ausat, nõuetekohast ja hoolikat teostamist;

 • nõuetekohaste turukäitumise standardite järgimist; ja

 • kliendite huvidega arvestamist ja nende õiglast kohtlemist.

AM UK arvestab ja jälgib järjepidevalt ilmseid vigu. Kõikidel instrumentidel on mõistlikud hinnafiltreerimise tingimused, mis välistavad enamikke ilmseid vigu nagu näiteks hindade järsud tõusud.

Hinnatõusu ja libisemise sümmeetriat võetakse arvesse ning neid jälgitakse pidevalt; me ei aktsepteeri likviidsuspakkujat, mis ei paku hindade paranemist. Likviidsuspakkujaid, kellel on püsivad asümmeetrilised libisemisprobleemid, mida ei saa mõistliku aja jooksul lahendada, enam ei kasutata.

Süsteemi tööaeg on oluline tegur ühe likviidsuspakkuja instrumentide jaoks. Seda kaalutakse ja jälgitakse hoolikalt ning kui esineb püsivaid probleeme, mis mõjutavad hindade kättesaadavavust ja mida põhjustavad välised tegurid nagu näiteks süsteemi katkestused, võetakse kasutusele parandusmeetmed.

Meie parima täitmise kohustus kehtib kõikide meie poolt pakutavate finantsinstrumentidega teostatavate korralduste suhtes. Seetõttu teostame üksikasjalikku järelevalvet nende täitmiskohtade täitmise kvaliteedi üle, kus AM UK klientide korraldusi täideti. Meil on juurdepääs paljudele erinevatele andmeallikatele, et teha kindlaks turuhind, mis on meie objektiivne nägemus saadaolevatest pakkumistest käeulatuses olevatele klientidele.

Tavaliselt ei erista me professionaalsetelt ja tavaklientidelt saadud korraldusi, kuigi mõningatel juhtudel võib täitmise tegurite tähtsuse määratlus professionaalsete klientide puhul olla erinev, näiteks kui täitmise tõenäosus võib olla hinna suhtes ülimuslik.

Täitmiskohad

Iga hinnavahelepingu (CFD) tehingu puhul tegutseb AM UK nõuetele vastavuse printsiibi alusel. See tähendab, et kliendiga tehingu sõlmimisel sõlmime samadel tingimustel paralleelse tehingu likviidsuspakkujaga. Selle tulemusena tegeleb klient ainut AM UK-ga ja mitte aluseks oleva turuga. Likviidsuspakkuja võib tegutseda konkreetse tehinguga seoses turutegijana või sõlmida lepingu sarnastel tingimustel teise likviidsuspakkuja, reguleeritud turu, mitmepoolse kauplemissüsteemi või samaväärsega väljaspool EMP jurisdiktsiooni. Meie ainus likviidsuspakkuja on Admiral Markets AS, kuid me jätame endale õiguse kasutada alternatiivseid likviidsuspakkujaid.

Kliendilt saadud konkreetsed juhised

Kui klient annab konkreetse juhise, kuidas tema korraldust või osa sellest tuleks täita, teostatakse tehing vastavalt kliendi juhisele. Kliendi poolt investeerimisühingule AM UK konkreetse juhise andmine võib meil takistada järgimast eelpooltoodud põhimõtteid ja korda, mille eesmärk on anda kliendile parim võimalik tulemus. Juhul kui klient teeb Invest kauplemiskontol limiitorderi, ei ole meil kohustust see vastavale börsile avalikustada enne, kui limiitorder on täidetud.

Aktsiate ja muude reguleeritud turul kauplemiseks võetud finantsinstrumentidega seotud korralduste täitmine

Tavaliselt täidab AM UK korraldusi reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis kaubeldavate finantsinstrumentidega (nt aktsiatega, standardiseeritud tuletisinstrumentidega, investeerimisfondide osakutega, mis on reguleeritud noteeritud kauplemiseks) vastavalt vajadusele järgnevalt:

 • Iga korraldus täidetakse esimeselt võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe minuti jooksul pärast korralduse saamist, saates korralduse täitmiskohta, mis meie arvates tagab kliendile parima tulemuse;  

 • Investeerimisühingul on õigus oodata enne korralduse esitamist või esitada see järjestikuste osadena. Meil on õigus oodata, kui leiame, et turutingimuste, likviidsuse või korralduse olemuse või suuruse tõttu on see kliendi jaoks kõige soodsam lahendus;

 • Klientide korraldusi võib koondada ja esitada seejärel koondatud korraldus vastavalt huvide konfliktide käitlemise, tehingukorralduste töötlemise ja isiklike tehingute tegemise korrale;

 • Kui korraldus täidetakse AM UK või teise kliendi korralduse vastu, siis tehakse see turuhinnale vastava hinnaga.

Reguleeritud turu ja mitmepoolse kauplemissüsteemi väliselt kaubeldavate finantsinstrumentidega seotud korralduste täitmine

AM UK võib teie korraldusi täita väljaspool reguleeritud turgu või mitmepoolset kauplemissüsteemi ainult juhul, kui olete selleks oma selgesõnalise nõusoleku andnud.

Selline börsiväline kauplemine (OTC) toimub ainult ühe vastaspoole instrumendiga, näiteks võlakirjade, rahaturuinstrumentide, fikseeritud tulumääraga tuletisinstrumentide, valuutatuletisinstrumentide ja teiste börsiväliste instrumentidega.

Selliste korralduste saamisel teatame teile otse indikatiivse või fikseeritud hinna, misjärel sõlmivad pooled ostulepingu; kas siis, kui te aktepteerite meie poolt fikseeritud hinna või indikatiivsete hindade puhul siis, kui te aktepteerite meie poolt kinnitatud hinna. Kui me teie nimel sellise korralduse täidame, teeme seda tavaliselt hinnaga, mis vastab turuhinnale, mis on arvutatud vastavate aluseks olevate varade välise võrdlushinna põhjal, kuivõrd see on asjakohane ning kui sellised hinnad on kättesaadavad, lisaks juurdehindlus ärikasumimarginaali ning kapitali kasutamise kulude ja vastaspoole riskide eest. AM UK peab alati käituma kliendi parimates huvides ning hoiduma huvide konfliktist.

Läbirääkimistega tehingud

Teatud juhtudel noteerib AM UK indikatiivse või fikseeritud hinna, näiteks riskihinna, vahetult kliendile. Neil juhtudel sõlmitakse poolte vahel ostuileping kas siis, kui te aktsepteerite meie poolt noteeritud fikseeritud hinna, või indikatiivsete hindade puhul siis, kui me kinnitame teile hinna ja te seda aktepteerite.

Teistel juhtudel võib klient pöörduda AM UK poole sooviga sõlmida spetsiifiline finantsinstrumentidega või finantsinstrumentidega seotud leping (näiteks, kuid mitte ainult, väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingud). Sellistel juhtudel me võime pärast läbirääkimisi otsustada sõlmida kokkulepitud tingimustel kliendiga vastav leping. Sel juhul ja kui leping sõlmitakse AM UK ja kliendi vahel, ei edasta AM UK korraldust kliendi nimel ega täida kliendi korraldust omal äranägemisel.

Korralduste edastamine

Kui AM UK edastab korralduse täideviimiseks teisele isikule, ei saa me täitmisprotsessi kontrollida ega tagada täitmist vastavalt käesolevas Poliitikas sätestatud tingimustele ja põhimõtetele. Siiski järgib AM UK käesolevas Poliitikas sätestatud tingimusi ja põhimõtteid, edastades korraldusi kolmandatele isikutele ning otsustades, milline kolmas isik täidaks korralduse kliendi jaoks kõige soodsamal viisil. Anname endast parima, et maakler täidaks korralduse parimal viisil, ent ei saa tagada maakleri poolt tehtava iga üksiku tehingu parimat täitmist.

Käesolev poliitika vaadatakse vastavalt FCA nõuetele üle vähemalt kord aastas.