ADMIRAL MARKETS AS NEGATIIVSE KONTOJÄÄGI POLIITIKA

Kehtiv alates 05.06.2018


1. Käesolev poliitika sätestab kriteeriumid ja tingimused, mille alusel Admiral Markets AS (edaspidi AM) võib Klientidele kompenseerida Kontodel olevat negatiivset kontojääki. Finantsinstrumentidega võimendusega kauplemisel võib tekkida situatsioon, kui kontojääk on negatiivne.

2. Negatiivse kontojäägi poliitikat rakendatakse:

 • Era-või juriidilistest isikutest klientidele, kes on klassifitseeritud Professionaalseteks Klientideks. Käesolevpoliitika ei kohaldu Kliendile, kes on finantsteenuste regulaatori poolt järelvalve all; fondile, midajuhib taoline ettevõte või juriidilisele isikule, kes on klassifitseeritud Professionaalseks Kliendiks omasuuruse tõttu.
 • Kontodele, mis on CFD kauplemiskontod, s.t. kõikidele kontotüüpidele, välja arvatud kontodele, mis on spetsiaalselt mõeldud börsil kaubeldavate toodete jaoks.

3. Kui Kliendi kontojääk on langenud miinusesse ja Klient soovib hüvitist, siis on ta kohustatud teavitama Ettevõtte klienditeenindust e-posti teel hiljemalt kahe tööpäeva jooksul alates negatiivse kontojäägi tekkimisest. AM hindab päringut ja võib omal äranägemisel krediteerida vastavaid kontosid, et täielikult või osaliselt kompenseerida negatiivseid saldosid. Kui Kliendil on rohkem kui üks konto, saldod tasaarveldatakse.

4. Krediidi suurus määratakse summeerides kõik positiivsed saldod negatiivsete saldodega, mis tekkisid kaks tööpäeva enne taotluse saamist. AM krediteerib oma äranägemise järgi kliendi kontole kogu negatiivse saldo summa kuni 50 000 euro ulatuses või kauplemiskontol oleva valuutaga samaväärses summas.

5. Käesoleva poliitika sätteid ei kohaldata järgmistel juhtudel:

 • kliendi jurisdiktsiooni all on AM-le kehtivad juriidilised nõuded seoses seoses Kliendi kaitse tagamisega negatiivse kontojäägi korral (näiteks Saksamaal); sellistel juhtudel kohaldab AM kohalikke seadusi, mitte käesolevat poliitikat;
 • negatiivne kontojääk on tekkinud ebanormaalsete turutingimuste või ettearvamatu turu volatiilsuse tõttu;
 • AM määrab kindlaks, et negatiivne saldo ei ole seotud Kliendi kauplemistegevusega; (näiteks kui negatiivne saldo on seotud AM-i lõivude või tasudega);
 • klient teeb tehinguid AM-ga sõlmitud krediidikokkuleppe või preemiakokkuleppe alusel;
 • negatiivne saldo on seotud või tingitud sellest, et Klient on otseselt või kaudselt rikkunud AM-i Üldtingimusi või turueeskirju, sealhulgas, kuid mitte ainult Kliendi sünnimaa, elukohariigi või mõne muu Euroopa Majanduspiirkonna riigi seadusandlust;
 • AM usub, et Klient on kuritarvitanud käesolevast poliitikast tulenevat kaitset AM-i kahjuks ja muuhulgas hõlmab olukorda, kus Klient tegutses pahatahtlikult, järgides strateegiat, mille kohaselt saaks Klient kaitsest kasu omades ise või koostöös teise Kliendiga teisi positsioone meie juures, mis toovad Kliendile kasu, kui kaitse rakendus või oleks rakendunud;
 • AM teatab omapoolse otsusena Kliendile, et kõnealune Poliitika temale ei laiene;
 • juhul, kui ilmneb mõni järgnev sündmus: mistahes kauplemisteenuse pakkuja, reguleeritud turu, likviidsuspakkuja või maakleri tegevus, tegevusetus või hooletus;
 • negatiivse kontojäägi teke on seotud Vääramatu Jõu Olukorraga - loodusõnnetused, sõjaolukord, terrorism, pahatahtlikud kahjustused, tsiviilhäda, rahvarahutused, erakorralised turusündmused, valitsuse või riigiorganite seadused või määrused, mis AM-i hinnangul takistavad Klientide tehingukorralduste täitmist.