Save PDF Print

ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD OPLYSNING OM TRADING MED FRAKTIONELLE AKTIER

Sidst opdateret den 30. januar 2022

1. Introduktion

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (i det følgende omtalt som ``AM CY``, ``vi``, ``vores``, ``os`` og ``os selv``) tillader sine kunder (i det følgende omtalt som ``du``, ``din``, ``dit``, ``dig selv``, ``Klienten``) at købe visse aktier (i det følgende omtalt som ``Aktier``) i portioner eller brøkdele (i det følgende omtalt som ``fraktionelle Aktier``), i stedet for hele mængder af Aktier. Når du trader med brøkdele af Aktier, kan du f. eks. erhverve 0,4 eller 0,5 af 1 hel Aktie.

1.2. Formålet med denne oplysning om trading med fraktionelle aktier (i det følgende benævnt ``Offentliggørelse``) har til formål at give AM CY`s kunder et overblik over de unikke egenskaber, begrænsninger og vejledende risici, der er forbundet med trading med og besiddelse af fraktionelle Aktier.

2. Udførelse, Trade Kapacitet, Gebyrer

2.1. I forbindelse med enhver fraktionel Aktie komponent i en købs- eller salgstransaktion anerkender og accepterer du, at AM CY kan optræde som agent i forbindelse med udførelsen eller arrangere udførelsen af ordrer og transaktioner på dine vegne. Desuden anerkender og accepterer du, at den pris, som din ordre udføres til, herunder, men ikke begrænset til, den delvise lukning af en fraktionel Aktie komponent, kan være højere eller lavere end vores prisfastsættelse, der er gældende på det pågældende tidspunkt, og variere i forhold til offentligt noterede markedspriser.

2.2. I perioder med store kursudsving kan der forekomme forsinkelser i udførelsen af din ordre, og trading med fraktionelle aktier er muligvis ikke tilgængelig. Hvis du afgiver en markedsordre under volatile markedsforhold, kan der være en betydelig forskel mellem den notering, du modtog før eller på det tidspunkt, hvor du afgav ordren, og den udførelsespris, du modtager.

2.3. Vi kan tillade dig at købe fraktionelle Aktier i valutabeløb i stedet for mængder. Denne funktion er underlagt krav om minimumstransaktionsværdi, som vi, på den måde og tidspunkt, som vi vælger, vil anvende og ændre fra tid til anden generelt eller med hensyn til udvalgte fraktionerede Aktier. Ordrer med valutabeløb vil blive konverteret til fraktionerede Aktie mængder med henblik på udførelse, og vi vil altid søge at opnå den størst mulige tildeling af dine midler, forudsat at mængden af købte fraktionerede Aktier ikke er i modstrid med vores understøttede trade størrelser for fraktionerede Aktier, og at værdien heraf ikke overstiger det valutabeløb, der er angivet i din ordre. Eventuelle resterende midler returneres til din kontantsaldo. Af forskellige årsager, herunder, men ikke begrænset til denne omregningskonvention, kan det faktiske beløb for en udført trade med et valutabeløb være forskelligt fra det ønskede beløb.

2.4. AM CY registrerer mængden af fraktionelle Aktier, der trades eller på anden måde opbevares på en konto, med to decimaler ("i hundrededele"). Med andre ord er den mindste kontraktstørrelse for åbning af en position med fraktionelle Aktier 0,01.

2.5. Du anerkender og accepterer, at AM CY er udstyret med den eneste og absolutte skønsret til at fastsætte en minimumsordreværdi, som, hvis den ikke opfyldes, vil resultere i, at din ordre afvises.

2.6. AM CY vil generelt anvende de samme gebyrer, som fra tid til anden vil være gældende i forbindelse med vores aftale om trading med værdipapirer, men vi kan dog ved forudgående skriftlig meddelelse til dig ændre de gældende gebyrer, der er knyttet til trading med fraktionelle Aktier.

3. Tilgængelige Ordretyper

AM CY accepterer kun visse typer af ordrer for frationelle Aktier (f.eks. markeds ordrer, limit ordrer, stop ordrer, stop limit ordrer osv.). I tilfælde hvor en Kunde vælger at placere en ikke-omsættelig limitordre1 med en komponent af en fraktionel Aktie, kan den fraktionelle Aktie ikke blive udført, før ordren bliver omsættelig (og derfor kan den måske slet ikke blive udført), selv om ordren kunne være blevet udført tidligere, hvis den var blevet afgivet for en hel Aktie mængde.

4. Udbytte

Visse fraktionelle Aktier kan give udbytte. Hvis valutaen for det udbytte, der skal udbetales, er forskellig fra basisvalutaen for din konto, konverterer vi valutaen for et sådant udbytte til basisvalutaen for din konto. Det udbyttebeløb, der skal betales til din position af fraktionelle Aktier, skal være større end eller lig med 0,01 af basisvalutaen på din konto for at blive krediteret på denne konto. AM CY tilbyder ikke et program til geninvestering af udbytte, og ethvert forholdsmæssigt modtaget udbytte vil kræve, at du afgiver en ordre for at investere disse midler.

5. Virksomhedsforanstaltninger

Med forbehold af den begrænsning, der er angivet i punkt 6 nedenfor, kan fraktionelle Aktier være berettiget til at deltage normalt i obligatoriske selskabshandlinger som f. eks. aktiesplit, fusioner, spin-offs eller andet. Hvor det er muligt, uddeler AM CY andele i forhold til ejerandelen, inklusivt fraktionelle Aktier. På grund af den uforudsigelige karakter af selskabshandlinger kan der opstå situationer, som ikke er beskrevet heri. Generelt vil disse situationer blive håndteret i overensstemmelse med de begreber, der gælder for udbytte og reorganiseringer. Aktier vil blive delt og fordelt, hvor det er muligt, i forhold til din ejerandel. Uanset ovenstående er disse situationer i alle tilfælde underlagt betingelserne i det materiale, der er udarbejdet af udstederen, og som beskriver selskabsaktionen, samt AM CY`s gældende politikker og procedurer, hvilket kan resultere i et andet resultat end det, der er beskrevet ovenfor.

6. Afstemningsrettigheder

Kunderne vil ikke have stemmeret for nogen af de fraktionelle Aktier, der er på deres konto, og vil ikke være i stand til at foretage frivillige valg i forbindelse med nogen virksomhedshandlinger (herunder, uden begrænsning, eventuelle købstilbud eller rettighedsudbud) med hensyn til sådanne fraktionelle Aktier.

7. Overførsel af Fraktionelle Aktier

Fraktionelle Aktier kan ikke overdrages.

8. Yderligere Overvejelser

8.1. Når du deltager i trading med fraktionelle Aktier, anerkender og accepterer du, at vilkårene i vores aftale om trading med værdipapirer gælder, undtagen i det omfang de er i strid med bestemmelserne i Oplysningen, i hvilket tilfælde de gældende bestemmelser i Oplysningen gælder.

8.2. AM CY kan fra tid til anden ændre Oplysningen. Enhver sådan ændring(er) træder i kraft fem (5) arbejdsdage efter datoen for en eventuel e-mail meddelelse til dig eller datoen for, at den er offentliggjort på AM CY`s websted (alt efter hvilken dato der er den første). Enhver fortsat brug af tjenesterne efter ikrafttrædelsesdatoen udgør en accept af eventuelle reviderede vilkår.

8.3. Trading er forbundet med risiko, herunder et potentielt tab af hele din investering, og tidligere resultater er ingen indikation eller garanti for fremtidige resultater. Trading med fraktionelle Aktier har unikke risici og begrænsninger; fraktionelle Aktier kan også have andre rettigheder end fulde Aktie interesser. Du bør gennemgå og sikre dig, at du forstår risiciene og begrænsningerne, før du deltager i trading med fraktionelle Aktier. Du bør kun bruge alle oplysninger, der er indsamlet fra Oplysningen samt vores risikooplysninger og relevante vilkår og betingelser, som udgangspunkt for din egen uafhængige forskning og din egen uafhængige investeringsbeslutningstagning.


1 Ikke-markedsførbare ordrer er købs og salgs limitordrer, hvor limitprisen er under/over den aktuelle markedspris. En ikke-omsættelig købs limitordre vil have en limitpris, der er under den aktuelle salgspris på markedet. Omvendt vil en ikke-omsættelig salgs limitordre have en grænsepris, der ligger over den aktuelle bid pris på markedet.