Uložit PDF Tisk

Obchodní podmínky

Platné od 01.11.2019

PŘEČTĚTE SI PROSÍM TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY POZORNĚ. TYTO OBCHODNÍ PODMÍNKY, VČETNĚ VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI ZA RIZIKO A JAKÉKOLIV PŘILOŽENÉ UPOZORNĚNÍ NEBO HARMONOGRAM, KTERÉ MOHOU BÝT UPRAVENY ANEBO PŘEFORMULOVÁNY, STANOVUJÍ PODMÍNKY, ZA KTERÝCH VÁM POSKYTUJEME SLUŽBY A OBSAHUJÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE PRÁVNÍ ZÁVAZNOSTI, ZÁVAZKŮ, KTERÉ MÁTE VŮČI NÁM, COŽ ZNAMENÉ, ŽE JSOU ZAVAZUJÍCÍ SMLOUVOU MEZI VÁMI A NÁMI.

VYPLNĚNÍM A ODEVZDÁNÍM FORMULÁŘE PRO OTEVŘENÍ ÚČTU SE ZAVAZUJETE ŘÍDIT SE TĚMITO PODMÍNKAMI. PROTO NEŽ UČINÍTE JAKÉKOLI DALŠÍ KROKY, MŮŽETE SI VYŽÁDAT PRÁVNÍ POMOC. ROVNĚŽ SOUHLASÍTE A ZAVAZUJETE SE, ŽE NEBUDETE ZPOCHYBŇOVAT PLATNOST TĚCHTO PODMÍNEK NA ZÁKLADĚ TOHO, ŽE JSTE SMLOUVU S NÁMI UZAVŘEL/A ELEKTRONICKY.

VYUŽÍVÁTE-LI NAŠE SLUŽBY JMÉNEM TŘETÍ STRANY, VČETNĚ VAŠEHO ZAMĚSTNAVATELE, PROHLAŠUJETE A ZARUČUJETE, ŽE JSTE TOUTO TŘETÍ STRANOU OPRÁVNĚNI K PŘÍSTUPU K TĚMTO SLUŽBÁM A JEJICH VYUŽÍVÁNÍ A ŽE SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI JMÉNEM PŘÍSLUŠNÉ TŘETÍ STRANY.

POSKYTUJEME SLUŽBY TÝKAJÍCÍ SE KOMPLEXNÍCH FINANČNÍCH DERIVÁTOVÝCH PRODUKTŮ. V NAŠEM ONLINE SYSTÉMU JSOU KONTRAKTY OBCHODOVÁNY NA MARŽI NEBO CENA KONTRAKTU, KTERÝ U NÁS OBCHODUJETE, SE MŮŽE ZMĚNIT VELMI RYCHLE A VAŠE ZISKY A ZTRÁTY MOHOU BÝT VYŠŠÍ, NEŽ ČÁSTKA, KTEROU JSTE PŮVODNĚ VLOŽILI. NEDISPONUJETE-LI DOSTATEČNÝMI FINANČNÍMI PROSTŘEDKY NA KRYTÍ VAŠICH MARŽOVÝCH POŽADAVKŮ, JSME OPRÁVNĚNI OKAMŽITĚ A BEZ UPOZORNĚNÍ UZAVŘÍT VAŠE OTEVŘENÉ POZICE S TÍM, ŽE BUDETE NÁSLEDNĚ POVINNI POSKYTNOUT NÁM DALŠÍ FINANČNÍ PROSTŘEDKY NA KRYTÍ JAKÝCHKOLI ZTRÁT. PŘEČTĚTE SI PROSÍM PEČLIVĚ UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA V PŘÍLOZE 2, ABYSTE POCHOPILI RIZIKA OBCHODOVÁNÍ NA MARŽI NEBO PÁKOVÝ EFEKT. OBCHODOVÁNÍ S TĚMITO PRODUKTY NEMUSÍ BÝT VHODNÉ PRO KAŽDÉHO A NEMĚLI BYSTE S NAŠIMI PRODUKTY OBCHODOVAT, DOKUD NEPOCHOPÍTE A NEAKCEPTUJETE RIZIKA OBCHODOVÁNÍ NA MARŽI NEBO PÁKOVÝ EFEKT A NEJSTE SCHOPNI NÉST POTENCIÁLNÍ ZTRÁTY.

1. Úvod

1.1 Služby online obchodování poskytuje společnost Admiral Markets UK Ltd se sídlem 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16, Spojené království (dále jen jako my, nám popř. náš), na základě a s výhradou následujících podmínek a na základě řádně vyplněného formuláře pro otevření účtu (ve znění případných aktualizací či změn) (dále jen Smlouva), které se vztahují na veškeré transakce mezi námi a vámi.

1.2 Jsme schváleni a regulováni jako investiční firma úřadem pro dodržování finanční etiky (Financial Conduct Authority - FCA) ve Spojeném království (referenční číslo FCA 595450). Adresa FCA je 12 Endeavour Square, Londýn, E20 1JN.

1.3 Některou či několik služeb můžeme poskytovat v jiných zemích EU na přeshraniční bázi (tzv. „passporting“) v souladu se směrnicí EU o trzích finančních nástrojů (tzv. „MiFID“) v platném znění. Poskytujeme-li zákaznické služby v jiných zemích EU se zřízením místní pobočky, jsme povinni dodržet některá pravidla jednání, kterými se tyto služby řídí podle příslušných regulačních předpisů pod dohledem vnitrostátního finančního regulátora. Seznam zemí EU, v nichž jsme oprávněni poskytovat zákaznické služby na přeshraniční bázi je k dispozici na vyžádání. Pokud Spojené Království opustí Evropskou unii, služby budou poskytovány v souladu s platnými pravidly, které nahradí MIFID.

1.4 Pro účely pravidel a pokynů vydávaných průběžně FCA (Pravidla FCA) budete považováni za neprofesionálního zákazníka, pakliže vám neoznámíme, že budete klasifikován jako profesionální zákazník. Vaše klasifikace zákazníka může být kdykoli změněna na základě přijetí oznámení od nás. Máte právo požádat o jinou klasifikaci zákazníka, ale nejsme povinni vás nově klasifikovat. Pokud vás nově klasifikujeme, budeme vás informovat o veškerých omezeních úrovně ochrany zákazníka, jež by tato nová klasifikace mohla představovat. Podrobné informace o našich pravidlech zařazování zákazníků do kategorií jsou k dispozici v Příloze 1 těchto podmínek. Při jednání s retailovými klienty budeme uplatňovat ustanovení COBS 22.5 týkající se ochrany záporného zůstatku, marže a maržových požadavků. To znamená, že pro retailové klienty obchodující omezené spekulativní investice, jako jsou CFD, je odpovědnost za všechny omezené spekulativní investice spojené s účtem retailového klienta omezena na prostředky v klinetském účtu, tak aby retailový klient nemohl ztratit více než prostředky určené k obchodování s CFD a jiné omezené spekulativní investice.

1.5 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že elektronické přijetí podmínek Smlouvy a používání nebo pokračující používání našich služeb vámi se považuje za váš souhlas s tím, že budete Smlouvou právně vázáni.

1.6 Tato Smlouva nahrazuje jakoukoli předchozí smlouvu, ujednání nebo porozumění mezi námi, ať už písemné nebo ústní, ohledně základu, na kterém vám poskytujeme služby. Smlouvu můžeme změnit kdykoli na základě oznámení, které vám bude dáno nebo bude potvrzeno písemně (která varianta nebo změna bude učiněna v datu uvedeném v oznámení nebo není-li uvedeno žádné datum, okamžitě), které může zahrnovat oznámení na našich webových stránkách, platformě pro online obchodování a zařízení pro kontrolu účtů (Online Systému). Naše služby jsou poskytovány s výhradou jakýchkoli informací nebo prohlášením o vyloučení odpovědnosti uvedených ve Smlouvě nebo Online Systému.

1.7 Aktuální a konečná verze těchto podmínek (ve znění případných dodatků) vám bude vždy k dispozici na Online systému.

1.8 Zavazujete se (což je druh smluvně závazného příslibu), že nás budete okamžitě informovat o jakýchkoli změnách informací, které jste nám poskytli v souvislosti se Smlouvou (která je zahrnuta ve vztahu k řádně vyplněnému formuláři pro otevření účtu).

1.9 Při uzavření Smlouvy nás nebo jakéhokoli zástupce jednajícího naším jménem zmocňujete k ověření vaší totožnosti nebo úvěrového postavení a kontaktovat banky, finanční instituce a úvěrové společnosti, jak my nebo oni uznají za vhodné k ověření těchto údajů. Dále nás nebo jakéhokoli zástupce zmocňujete k přezkoumání jakékoli současné či minulé investiční aktivity a v souvislosti s tím kontaktovat tyto banky, makléře a jiné osoby, jak uznáme za vhodné.

1.10 Budeme s vámi komunikovat v anglickém jazyce a veškeré transakce, které s námi nebo naším prostřednictvím uzavřete, budou uzavřeny v anglickém jazyce.

1.11 V těchto podmínkách jsme použili vymezená slova a pojmy, aby byly snáze čitelné. Po vymezení nebo vysvětlení slova, či věty jsme do závorek vložili příslušné vymezené slovo nebo pojem vyjádřené tučným písmem. Nevyplývá-li z kontextu něco jiného, mají veškerá další použití vymezeného slova či pojmu stejný význam.

1.12 Právo na ukončení

1.12.1 Máte právo zrušit Smlouvu do 14 dnů ode dne, kdy od vás obdržíme řádně vyplněnýformulář pro otevření účtu. Chcete-li zrušit Smlouvu, informujte prosím svoji kontaktníosobu u společnosti Admiral Capital Markets UK Ltd a napište nám na adresu 60 St. Martins Lane, Covent Garden, London, WC2N 4JS 16 nebo nám zašlete e-mail pomocí kontaktních údajů nanašich webových stránkách: www.admiralmarkets.com.

1.12.2 Právo zrušit Smlouvu se vztahuje pouze na zrušení samotné Smlouvy. Zrušení nemávliv na vaše nebo naše vzniklá práva, odškodnění, stávající závazky nebo jakékoli jinésmluvní ujednání, které mají zůstat v platnosti i po ukončení Smlouvy.

1.12.3 Zrušení nepodléhá žádné pokutě. Zrušení nemá vliv na dokončení transakcí zahájenýchdříve, než obdržíme vaše oznámení o zrušení. Po přijetí oznámení o zrušení zrušímevšechny nevyřízené pokyny a uzavřeme veškeré otevřené pozice, které máte, za (námistanovenou) běžnou tržní cenu. Dále uhradíte veškeré poplatky vzniklé do data zrušenía veškeré další nezbytné výdaje vzniklé nám (nebo třetí straně) při zrušení Smlouvy aveškeré ztráty nezbytně realizované při vypořádání nebo uzavírání nevypořádanýchtransakcí a zpětnému převodu vašich finančních prostředků

1.12.4 Neuplatníte-li právo na ukončení v náležité lhůtě, jste i nadále oprávněni uplatnit svéprávo vypovědět Smlouvu podle článku 23 těchto podmínek.

2. Služby

2.1 Nabízíme vám neporadenskou službu obchodování na bázi pouhého provádění pokynů ve vztahu k transakcím se smlouvami na rozdíly (CFD), kde mezi podkladové investice nebo produkty patří spotové měnové kontrakty, drahé kovy, termínové (future) kontrakty a veškeré ostatní finanční produkty, které budeme případně nabízet prostřednictvím Online systému (dále společně jen Produkty). Pokud máte více než jeden účet vedený za účelem obchodování s CFD, tyto účty budou pro účely těchto podmínek konsolidovány a budou považovány za jeden účet.

2.2 Poskytneme možnost obchodovat s Produkty v různých měnách pomocí hlavní měny účtu dle vašeho výběru. V několika zemích můžeme zákazníkům z těchto zemí nabídnout jako hlavní měnu účtu národní měnu. Informace o dostupnosti měn jsou uveřejněny na Online systému. Obchodujete-li s Produktem vedeným v jiné nežli hlavní měně účtu, je požadavek na marži automaticky převeden na hlavní měnu účtu příslušným směnným kurzem stanoveným námi pro CFDs. Zisky a ztráty z pozice budou dále neustále převáděny na hlavní měnu účtu výše uvedeným směnným kurzem.

2.3 Při používání našich zákaznických služeb prostřednictvím Online systému se zavazujete sledovat spotové devizové kurzy udávané na Online systému a akceptujete přepočítací kurzy platné pro vaše obchody s Produkty vedenými v jiné nežli hlavní měně vašeho účtu.

Nebudeme vám radit ohledně podstaty jakékoli vámi uzavřené transakce, ani nebudeme spravovat či monitorovat jakékoli vaše případné otevřené pozice s Produkty. Potvrzujete, že provedení jakéhokoli pokynu námi vaším jménem nikterak neznamená, že jsme danou transakci nebo Produkt schválili nebo doporučili. Na Online systému a v Příloze 2 těchto podmínek jsou k dispozici různá upozornění na rizika ve vztahu k našim službám a Produktům.

2.4 Jsme oprávněni provést veškeré vaše pokyny na nákup či prodej Produktů s protistranou dle našeho výběru (což budeme zpravidla my, ale vzhledem k regulatorním požadavkům to může být i kterákoli naše spřízněná společnost). Potvrzujete a souhlasíte s tím, že protistranou jakékoli transakce budeme zpravidla my.

2.5 Nedohodneme-li se předem písemně jinak, uzavřete každou transakci jakožto zmocnitel a nikoli jako zmocněnec jménem jiné osoby. Zodpovídáme se výlučně vám a nemáme žádné povinnosti ani závazky vůči kterémukoli z vašich hlavních zmocnitelů nebo zákazníků. Za plnění svých závazků vůči nám zodpovídáte výlučně vy.

2.6 Veškeré transakce, které s vámi nebo vaším jménem uzavřeme, budou zadány a provedenyobecně v souladu s podmínkami našich zásad provádění příkazů (ve znění pozdějších dodatků), jejichž podrobnosti jsou k dispozici na Online systému (Zásady provádění příkazů). NašeZásady provádění příkazů jsou pouze zásady, nejsou součástí Smlouvy, nemusí být smluvně závazné a neukládají a nemají nám ukládat jakékoli povinnosti, které bychom jinak neměli, ať již podle Smlouvy nebo Pravidel FCA.

2.7 Vyhrazujeme si právo změnit, pozastavit nebo ukončit, dočasně nebo trvale, všechny nebo kteroukoli z našich služeb obchodování (zcela nebo jen zčásti) s upozorněním nebo bez něj. Souhlasíte s tím, že neodpovídáme ani neručíme vám nebo kterékoli třetí straně (za kterou budete případně jednat) za jakoukoli změnu, pozastavení nebo ukončení kterékoli z našich služeb obchodování.

3. Ceny

3.1 Ve vztahu ke každému z Produktů nabízených prostřednictvím Online systému vám poskytneme „nabídkovou“ cenu. Na každou transakci, která vám bude oznámena prostřednictvím Online systému, vám rovněž můžeme účtovat provizi.

3.2 Každá cena zveřejněná prostřednictvím Online systému je platná, dokud neuplyne její platnost případně do okamžiku, kdy bude námi jinak zrušena nebo odvolána, podle toho, co nastane dříve. Každá cena vám bude k dispozici pro uzavření transakce s námi nebo naším prostřednictvím až do výše jistiny, která nesmí přesáhnout maximální částku stanovenou námi a uveřejněnou na Online systému nebo vám jinak oznámenou.

3.3 Potvrzujete, že ceny a maximální částky, které vám případně nabídneme, se mohou lišit od cen a maximálních částek poskytovaných našim ostatním zákazníkům a mohou být odvolány nebo změněny bez předchozího upozornění. Dle našeho volného uvážení a bez předchozího upozornění můžeme okamžitě změnit, odvolat nebo odmítnout obchodování za jakoukoli cenu, kterou jsme uveřejnili, nebo celkově kdykoli ukončit poskytování cen k některým nebo všem Produktům nebo pro některé nebo veškeré termíny dodání nebo vypořádání (např. pokud jste od nás přijali cenovou nabídku nebo jste zadali pokyn za konkrétní cenu, nemůžeme garantovat cenu, za jakou bude váš pokyn skutečně proveden. Toto je obecně známo pod označením „slippage“ („odklon“). Uplatňujeme však konzistentní přístup, takže někdy tento „odklon“ působí v náš prospěch a jindy bude působit ve váš prospěch).

4. Pokyny, transakce a otevřené pozice

4.1 Neschválíme-li jinak, musí nám být veškeré pokyny předány elektronicky prostřednictvím Online systému (i když v nouzových situacích a dle našeho uvážení můžeme přijímat pokyny i telefonicky).

4.2 Dle našeho volného uvážení můžeme požadovat potvrzení jakéhokoli pokynu v námi stanovené formě.

4.3 Pokyn předaný nám vámi nebo vaším jménem není účinný, dokud jej skutečně neobdržíme a neakceptujeme. Jakmile je pokyn námi přijat, nelze jej zrušit, odvolat nebo změnit bez našeho výslovného souhlasu.

4.4 Jsme oprávněni jednat vaším jménem ve vztahu k jakémukoli pokynu či instrukci, o kterém jsme důvodně přesvědčeni, že byl zadán nebo údajně zadán vámi nebo jakoukoli jinou osobou vaším jménem, bez dalšího zjišťování autenticity pokynu nebo instrukce nebo oprávnění nebo totožnosti jakékoli takové osoby, které daný pokyn nebo instrukci zadává nebo údajně zadává.

4.5 Dle vlastního uvážení můžeme odmítnout přijmout od vás jakýkoli pokyn, zcela nebo jen zčásti, nebo po přijetí vašeho pokynu můžeme odmítnout jednat na základě něj, avšak učiníme-li tak, vynaložíme maximální úsilí, abychom vás o jakémkoli takovém odmítnutí informovali, ať již s uvedením jakýchkoli důvodů či bez něj. Dále se má za to, že pokyn, který z jakéhokoli důvodu neobdržíme způsobem, v jakém jej lze zpracovat, včetně nepřijetí či nezpracování příslušného pokynu Online systémem, nebyl námi přijat.

4.6 Provedení pokynu námi představuje závaznou smlouvu mezi námi ohledně podmínek takto provedeného pokynu.

4.7 Postup zadávání pokynů je uveden na Online systému.

4.8 Potvrzujeme, že po provedení jakékoli transakce, zodpovídáte za navázání a udržování kontaktu s námi a za sledování otevřených pozic a aby jakékoli další pokyny byly včas zadány. Neučiníteli tak, nemůžeme zaručit, že bude z naší strany možné vás kontaktovat, a nepřebíráme vůči vám odpovědnost za ztráty vzniklé (či údajně vzniklé) v důsledku toho, že tak neučiníte

4.9 Zavazujete se vést příslušnou evidenci k prokázání charakteru zadaných pokynů a času, kdy tyto pokyny byly zadány.

4.10 Dle našeho volného uvážení po vás můžeme vyžadovat, abyste omezili počet pokynů, které nám případně zadáváte, nebo počet nebo hodnotu otevřených pozic, které případně v jakýkoli okamžik máte, a/nebo vám umožníme uzavřít ukončovací transakce nebo můžeme uzavřít jakoukoli jednu či nekolik pozic nebo zrušit transakce tak, aby byly zachovány jakékoli limity pozic, které jsme stanovili.

4.11 Zadáte-li pokyn k prodeji při dosažení určitého kurzu (stop loss order) a tento pokyn jeproveden, přičemž vám vznikne ztráta, jste povinni pokrýt schodek na vašem účtu do jednoho dne. Dle našeho volného uvážení můžeme schválit delší časový plán. Pokud jste retailový klient, můžete využít ochranu záporného zůstatku uvedenou v článku 1.4. Pokud jste profesionálním klientem, můžeme tyto ztráty zcela nebo částečně pokrýt (v souladu s naší ochranou záporného zůstatku na účtu). Prohlášení o zásadě, které pro vyloučení pochybností není smluvně závazné a není součástí Smlouvy.

4.12 Bez ohledu na jakékoliv opatření v těchto Obchodních podmínkách, nemáte žádnou další povinnost zaplatit jakoukoliv částku přesahující Váš počáteční vklad. Týká se to transakcí, kde daný zákon nebo regulace zakazuje marketing, distribuci nebo prodej produktu, a okolnosti jsou takové, že nejsou vyžadovány žádné dodatečné platby.

4.13 Dojde-li kvůli typografickým či jiným chybám v udání či indikaci ceny ke kótovacím chybám a/nebo chybám provedení, nedopovídáme a neručíme vám za výsledné chyby zůstatků na vašem účtu. V případě kótovacích chyb a/nebo chyb provedení si vyhrazujeme právo zrušit pokyny, zvrátit transakce, uzavřít pozice a provést veškeré nezbytné korekce nebo úpravy na předmětném účtu (včetně ve vztahu k jakémukoli „odklonu“ uvedenému v čl. 3.3). Veškeré spory vzniklé z těchto kótovacích chyb nebo chyb provedení (včetně jakéhokoli „odklonu“) budeme řešit dle našeho vlastního uvážení.

4.14 Jestliže jakýkoli regulovaný trh, centrální zúčtovací protistrana, mnohostranný obchodní systém nebo jiný typ obchodní platformy (každý jednotlivě dále jen Trh) (nebo zprostředkující makléř či zástupce jednající dle pokynů Trhu nebo v důsledku jeho kroků) nebo regulační orgán podniknou jakékoli kroky, které se dotýkají transakce, nebo se ocitne v úpadku nebo mu je pozastavena činnost, jsme oprávněni učinit veškerá opatření, která budeme dle našeho uvážení považovat za odpovídající těmto krokům či události nebo která zmírní jakékoli ztráty v důsledku těchto kroků či události. Veškerá taková opatření jsou pro vás závazná. Bude-li Trh nebo regulační orgán provádět šetření ve vztahu k jakékoli z vašich transakcí, zavazujete se s námi spolupracovat a neprodleně dodat námi požadované informace.

5. Online systém

5.1 Chcete-li používat Online systém, budete nás muset požádat o přidělení a schválení uživatelského jména a hesla (Přístupový kód). Použití Přístupového kódu považujeme za použití Online systému vámi nebo jinou osobou s vaším vědomím a souhlasem.

5.2 Ve vztahu k Přístupovému kódu potvrzujete a zavazujete se, že:

5.2.1 zodpovídáte za důvěrnost a používání vašeho Přístupového kódu;

5.2.2 budete své heslo pravidelně měnit;

5.2.3 bez našeho předchozího písemného souhlasu nesdělíte svůj Přístupový kód zajakýmkoli účelem jiným osobám;

5.2.4 aniž by tím byla omezena obecná platnost článku 4, můžeme se dovolávat všechinstrukcí, pokynů a jiných sdělení zadaných pomocí vašeho Přístupového kódu a vybudete vázáni jakoukoli výslednou zadanou transakcí nebo náklady vzniklými vašímjménem; a

5.2.5 nás budete okamžitě informovat na telefonním čísle uvedeném na našich webovýchstránkách, jakmile se dozvíte o ztrátě, odcizení nebo vyzrazení vašeho Přístupovéhokódu jakékoli třetí osobě nebo o jakémkoli jeho neoprávněném použití.

5.3 Potvrzujete, že Online systém je poskytován pro použití výlučně vámi nebo jinými osobami, kterým jste povolili používat Online systém vaším jménem.

5.4 Jestliže nám sdělíte nebo jsme-li přesvědčeni, že je váš Přístupový kód používán bez vašeho vědomí nepovolanými osobami nebo že byl sdělen vámi jiným osobám bez vašeho souhlasu, jsme oprávněni bez předchozího upozornění pozastavit nebo ukončit vaše právo používat Online systém.

5.5 Neodpovídáme ani vám neručíme za jakoukoli ztrátu, odpovědnost nebo náklady vzniklé jakýmkoli neoprávněným použitím vašeho Přístupového kódu nebo Online systému. Vždy odpovídáte a na vyžádání nás odškodníte a ochráníte ve vztahu k veškerým ztrátám, odpovědnosti, rozsudkům, soudním procesům, žalobám, řízením, nárokům, náhradám škod a nákladům vyplývajícím nebo vzniklým z jakéhokoli jednání či opomenutí ze strany jakékoli osoby používající Online systém pomocí vašeho Přístupového kódu bez ohledu na to, zda jste k takovému použití dali souhlas či nikoli.

5.6 Dle našeho volného uvážení jsme oprávněni zavést a vyžadovat dodatečné úrovně identifikace uživatele a bezpečnosti. Jsme oprávněni kdykoli změnit naše bezpečnostní procedury a veškeré nové procedury, které se vás týkají, vám co nejdříve oznámíme.

5.7 Online systém bude běžně k dispozici 24 hodin denně, od pondělí do pátku (Londýnský čas). Další informace o provozní době jsou k dispozici na Online systému a, pro vyloučení pochyb, nepřijímáme odpovědnost za jakékoli doby, kdy je Online systém nedostupný (během těchto hodin či jinak).

5.8 Nesete výlučnou odpovědnost za zajištění a údržbu jakéhokoli zařízení, které používáte pro přístup k Online systému, a za uzavření veškerých příslušných dohod s veškerými telekomunikačními dodavateli nebo, je-li přístup k Online systému zajišťován prostřednictvím serveru třetí strany, s touto třetí stranou, které jsou nezbytné pro získání přístupu k Online systému. My ani jakákoli společnost zajišťující, provozující, vlastnící, licencující nebo poskytující nám služby v souvislosti s Online systémem (Poskytovatelé služeb) nečiníme žádné prohlášení ani nedáváme žádnou záruku ohledně dostupnosti, použitelnosti, vhodnosti nebo jiné vlastnosti Online systému nebo jakéhokoli takového zařízení nebo uspořádání (tj. my ani žádné třetí strany, které využíváme, za ně nenesou odpovědnost). Vzhledem k tomu, že nemáme pod kontrolou sílu signálu, jeho příjem nebo směrování přes internet, konfiguraci vašeho zařízení nebo zařízení jakékoli třetí strany nebo spolehlivost jejich připojení, neodpovídáme za selhání komunikace, zkreslení nebo prodlevy, když přistupujete k Online systému přes internet.

5.9 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že vám neodpovídáme (ať již ze smlouvy nebo obecné občanskoprávní odpovědnosti, včetně nedbalosti) za škody (tj. ztráty nebo výdaje apod.), které vám případně vzniknou v důsledku chyb přenosu, technických chyb, závad, protiprávních zásahů do síťových zařízení, přetížení sítě, zlovolné blokování přístupu ze strany třetích stran, selhání internetu, výpadky nebo jiné nedostatky na straně poskytovatelů internetových služeb. Zodpovídáte za veškeré pokyny zadané vaším jménem přes Online systém a v plném rozsahu nám ručíte za vypořádání veškerých transakcí plynoucích z takového používání. Potvrzujete, že přístup k Online systému může být omezen nebo může být nedostupný v důsledku takových chyb systému a že si vyhrazujeme právo pozastavit z tohoto důvodu přístup k Online systému na základě oznámení.

5.10 Neneseme vůči vám žádnou odpovědnost v případě, že vaše zařízení nebo systémy budou napadeny jakýmikoli viry, červy, softwarovými bombami nebo podobnými věcmi přes Online systém nebo jakýkoli software poskytnutý vám námi za účelem používání Online systému, pakliže jsme učinili přiměřené kroky k tomu, aby k takovému napadení nedošlo.

5.11 Zajistíte, aby se do vašeho počítačového systému nebo sítě nedostaly žádné počítačové viry, červi, softwarové bomby nebo podobné věci a zodpovídáte a na vyžádání nás odškodníte a ochráníte ve vztahu k jakékoli ztrátě, která nám vznikne v důsledku jakéhokoli takového napadení.

5.12 Neodpovídáme ani vám neručíme za jakýkoli úkon učiněný Trhem, clearingovou bankou nebo regulačním orgánem nebo na jejich pokyn.

5.13 Prodlení internetové konektivity a chyby uvádění cen vytvářejí někdy situaci, kdy ceny zobrazené na Online systému neodrážejí věrně aktuálně platné tržní ceny. V případě těchto prodlení a chyb si vyhrazujeme právo zrušit pokyny, zvrátit transakce, uzavřít pozice a provést veškeré nezbytné korekce nebo úpravy na předmětném účtu.

5.14 Online systém nesmíte používat nebo umožnit jeho použití:

5.14.1 v rozporu s jakýmikoli zákony (v jakékoli zemi), předpisy nebo Pravidly FCA (včetně pravidel o zneužívání trhu) nebo jakýmikoli jinými regulačními orgány, jimž vy nebo my budeme případně podléhat;

5.14.2 jakýmkoli způsobem (včetně zejména zveřejnění informací na Online systému, je-li tento systém k dispozici), který je hanlivý, obscénní, urážlivý, neslušný nebo výhružný nebo který porušuje jakákoli práva duševního vlastnictví nebo porušuje závazky zachování důvěrnosti, nebo který je jinak protiprávní či nezákonný;

5.14.3 za účelem zavedení softwarového viru nebo jiného škodlivého programu nebo jiný úkon, který způsobí poškození Online systému nebo jeho nedostupnost pro použití jinými subjekty;

5.14.4 vyžadovat nebo vybízet jiné internetové stránky k umístění či směrování odkazů na Online systém bez našeho předchozího písemného souhlasu; nebo

5.14.5 jakýmkoli způsobem, který není autorizován námi nebo jinak porušuje dohodu.

5.15 Nepovolujeme použití Online systému pro nečestné arbitrážní aktivity nebo jiné využívání internetových prodlev, používání jakýchkoli jiných manipulativních nebo protiprávních způsobů jednání (např. šíření nepravdivých nebo zavádějících tržních informací prostřednictvím médií včetně internetu nebo jakýmkoli jiným způsobem s úmyslem pohnout cenou Produktu nebo podkladového majetku či hodnoty), které by mohly mít negativní dopad na poctivé a řádné obchodování na Online systému.

5.16 Na Online systému pravidelně uveřejňujeme aktualizace systému, funkce dostupné zákazníkům, jakož i informace, prohlášení a upozornění týkající se našich služeb. Tyto informace můžeme rovněž zaslat na vaši e-mailovou adresu. Zavazujete se přečíst si tato sdělení v okamžiku jejich uveřejnění nebo přijetí a pravidelně se s těmito informacemi seznamujte a okamžitě nás informujte o jakémkoli nesouhlasu s jakýmikoli těmito informacemi.

5.17 Zodpovídáte za zajištění a používání vhodného zařízení, mechanismu nebo systému (Zařízení), které vám umožní používat Online systém, a zodpovídáte za instalaci a správné používání jakéhokoli programu na detekci/vyhledávání virů, který budeme případně vyžadovat.

5.18 Při používání Online systému musíte:

5.18.1 dbát, aby bylo vaše Zařízení udržováno v dobrém stavu a bylo vhodné pro použití s Online systémem;

5.18.2 provést zkoušky a poskytnout nám informace, které budeme případně považovat za nezbytné k zajištění toho, aby vaše Zařízení splňovalo požadavky, které vám případně průběžně oznámíme;

5.18.3 provádět pravidelné antivirové kontroly;

5.18.4 nás okamžitě informovat o jakémkoli neoprávněném přístupu k Online systému nebo o jakékoli neoprávněné transakci či pokynu, o kterém se dozvíte nebo získáte podezření, a, je-li to ve vaší moci, zamezit takovému neoprávněnému použití; a

5.18.5 nenechat nikdy Zařízení, z něhož jste přistupovali k Online systému, bez dozoru ani nenechat jinou osobu Zařízení používat, dokud se z Online systému neodhlásíte.

5.19 Dozvíte-li se o podstatné vadě, poruše nebo viru na Online systému, budete nás o takové vadě, poruše nebo viru okamžitě informovat a ukončíte veškeré používání Online systému, dokud od nás neobdržíte svolení, že můžete systém nadále používat.

5.20 Veškerá práva k patentům, autorská práva, práva ke vzorům, ochranné známky a veškerá další práva duševního vlastnictví (ať již zapsaná či nikoli) týkající se Online systému zůstávají naším majetkem nebo majetkem našich poskytovatelů licence. Bez našeho písemného souhlasu nejste oprávněni Online systém kopírovat, zasahovat do něj, manipulovat s ním, měnit, doplňovat nebo upravovat jej nebo jakoukoli jeho část nebo části, provádět úkony zpětného inženýrství nebo demontovat Online systém ani se o cokoli z výše uvedeného pokoušet nebo to umožňovat, nejsou-li tyto úkony výslovně povoleny zákonem. Veškeré kopie Online systému musí být provedeny vaším jménem v souladu se zákonem a podléhají smluvním podmínkám Smlouvy. Jste povinni zajistit, aby na veškerých kopiích byly uvedeny všechny ochranné známky a autorská práva a oznámení o omezení práv. Obdržíte-li prostřednictvím Online systému jakékoli jiné údaje, informace nebo softwaru, než na které máte podle Smlouvy právo, jste povinni nás okamžitě informovat a nesmíte tyto údaje, informace nebo software žádným způsobem používat.

5.21 Jsme oprávněni Online systém pozastavit nebo trvale zrušit na základě písemného oznámení.

5.22 Jsme oprávněni, jednostranně a s okamžitou platností, pozastavit nebo trvale ukončit vaši schopnost používat Online systém nebo jakoukoli jeho část, i bez upozornění, uznáme-li to dle našeho uvážení a v dobré víře za nezbytné či vhodné. Můžeme tak učinit např. v případě, že nebudete dodržovat platné zákony nebo předpisy, nebo porušíte-li jakákoli ustanovení Smlouvy.

6. Potvrzení transakce a výpisy z účtu

6.1 Po provedení pokynu na váš účet potvrdíme příslušnou transakci prostřednictvím Online systému nebo e-mailu (Potvrzení) nejpozději následující pracovní den po provedení, avšak neučiníme-li tak, nemá to vliv na platnost transakce.

6.2 Informace o vašich pozicích a aktivitě na účtu za předchozí měsíc zveřejníme prostřednictvím Online systému nebo e-mailem první den každého měsíce. Informace o účtu mohou zahrnovat Potvrzení, výkazy zisků a ztrát a jakékoli další informace, jejichž poskytnutí vyžadují Pravidla FCA (dále jen Informace o účtu). Zveřejnění Informací o účtu prostřednictvím Online systému nebo e-mailu se považuje za doručení Potvrzení nebo výpisů z účtu. Dle našeho uvážení jsme oprávněni kdykoli stáhnout nebo upravit jakékoli Informace o účtu. Souhlasíte, že nejsme nikterak povinni poskytovat Potvrzení v tištěné podobě. Informace o účtu uveřejněné prostřednictvím Online systému nebo e-mailu (vyjma případů, kdy jsou prokazatelně nesprávné) jsou rozhodujícím dokladem o vašich transakcích a jsou pro vás závazné, pakliže jste vůči nim okamžitě po obdržení nevznesli námitku a nepotvrdili tuto námitku písemně (včetně e-mailu nebo obdobné elektronické pošty), a to (v každém případě) nejpozději jeden pracovní den poté, kdy byly Informace o účtu uveřejněny prostřednictvím Online systému nebo e-mailu.

7. Souhlas s elektronickou komunikací

Souhlasíte s tím, aby komunikace probíhala prostřednictvím elektronických médií. Má se za to, že komunikace odeslaná prostřednictvím Online systému nebo elektronických médií splňuje jakýkoli zákonný požadavek na to, aby komunikace byla podepsána a byla v písemné podobě, a to v rozsahu povoleném platnými právními předpisy.

8. Marže

8.1 Poskytnete nám a budete u nás udržovat takovou peněžní částku, která bude jako zajištění pokrývat vaše skutečné, budoucí a eventuální nebo potenciální závazky vůči nám (Závazky), a to ve výši a formě, jaké budeme dle našeho volného uvážení požadovat (Marže). Naše Maržové požadavky jsme oprávněni kdykoli změnit. Je vaší odpovědností zajištit, abyste byli vždy vědomi Maržových požadavků Online Systému ve vztahu k různým Produktům

8.2 Veškeré požadavky na Marži musí být uspokojeny v měně a ve lhůtě, jakou případně (dle našeho volného uvážení) stanovíme, a nestanovíme-li ji, pak okamžitě. Jeden požadavek na Marži nevylučuje jiný. Marže bude poskytnuta v hotovosti nebo jinou formou, na jaké se dohodneme nebo jakou akceptujeme. Pokud jste retailovým klientem, bude Marže poskytnuta v hotovosti.

8.3 Vždy zodpovídáte za udržování příslušných ujednání s námi týkající se přijímání a sdělování informací ohledně Marže. Neposkytnete-li nám Marži v požadované lhůtě, jsme oprávněni automaticky uzavřít vaše otevřené pozice a můžeme uplatnit naše práva v souladu s článkem 20 níže.

8.4 Neschválíme-li jinak, převádíte nám veškerou Marži, kterou jste nám podle Smlouvy poskytli, jakožto průběžné zajištění vašich Závazků podle Smlouvy (včetně závazků plynoucích z každé případné transakce, která se řídí Smlouvou).

8.5 Zavazujete se vyhotovit další dokumenty a podniknout další kroky, které budeme případně vyžadovat k zajištění našeho zástavního práva k Marži, zapsání nás jakožto jejího vlastníka a získání právního titulu k ní, dalšímu zajištění Závazků a umožnění výkonu našich práv.

8.6 Nejste oprávněni vyjmout nebo nahradit jakýkoli majetek, který podléhá našemu zástavnímu právu, bez našeho předchozího souhlasu.

8.7 Dojde-li k ukončení Smlouvy, nejsme povinni uhradit zpět jakoukoli Marži v hotovosti, pokud vůči nám máte nebo budete případně mít nějaké Závazky. Při stanovování výše Marže v hotovosti, vašich Závazků a našich závazků vůči vám jsme oprávněni uplatnit takovou metodologii (včetně odhadů ohledně budoucích pohybů trhů a hodnot), jakou uznáme za vhodnou v souladu s platnými zákony.

9. Datum vypořádání, pokyny k překlopení a vzájemnému započtení

9.1 Veškeré pozice držené na konci každého pracovního dne mohu podléhat automatickému překlopení. Za každou takovou pozici, která je překlápěna, vám můžeme účtovat poplatek. Námi účtované poplatky budou uveřejněny na Online systému.

9.2 V případě absence jasných a včasných pokynů od vás souhlasíte s tím, že v zájmu ochrany našich i vašich zájmů jsme oprávněni, dle našeho volného uvážení a na vaše náklady, uzavřít na konci každého pracovního dne veškeré otevřené pozice, překlopit nebo započíst všechny nebo jakékoli otevřené pozice, uzavřít kompenzační transakce nebo uskutečnit či převzít dodávku vaším jménem za podmínek a pomocí metod, které za daných okolností uznáme za vhodné

9.3 Pro vyloučení pochybností se uvádí, že nezajišťujeme dodávku žádné příslušné podkladové investice nebo produktu, který je spojen s jakýmkoli Produktem (včetně jakékoli cizí měny), pakliže to nepovažujeme za nutné nebo pakliže se na tom s vámi písemně nedomluvíme, a, tudíž, neučiníme-li taková opatření, budou veškeré otevřené pozice (je-li relevantní) uzavřeny a výsledný zisk nebo ztráta bude připsána nebo odečtena z vašeho účtu u nás.

10. Peníze zákazníka

10.1 Tento článek 10 se na vás vztahuje, pakliže vás neinformujeme, že vás budeme považovat za profesionálního zákazníka a rovněž že se na vás budou vztahovat ustanovení článku 11 ve vztahu k veškerým nebo jakémukoli použití našich služeb vámi.

10.2 Jakékoliv finance, kterou od vás obdržíme, bude vedena na účtu u nás nebo u námi schválené banky a bude oddělena od našich vlastních prostředků v souladu s Pravidly FCA ohledně peněz klienta. Nedohodneme-li se spolu písemně jinak, mohou být vaše prostředky sloučeny s prostředky ostatních zákazníků na všeobecném souhrnném účtu.

10.3 Z žádných prostředků, které držíme, vám nebudeme vyplácet úrok a uzavřením Smlouvy potvrzujete, že se vzdáváte jakéhokoli nároku na úrok z těchto peněz podle Pravidel FCA či jinak.

10.4 Finanční prostředky, které nám hradíte, můžeme ukládat u bank se sídlem mimo Spojené království. Právní a správní režim vztahující se na jakoukoli takovou banku bude odlišný od režimu platného ve Spojeném království a v případě úpadku nebo jakéhokoli jiného rovnocenného selhání banky může být s vašimi penězi nakládáno jinak, než kdyby byly peníze uloženy ve Spojeném království. Neodpovídáme ani vám neručíme za solventnost, jednání či opomenutí kterékoli banky či jiné třetí strany, která má v držení peníze podle tohoto článku 10.

10.5 Jsme oprávněni převést peníze na vašem účtu (včetně Marže) do a z cizí měny ve směnném kursu stanoveném námi na základě aktuálně platných sazeb na peněžním trhu. Za těchto okolností neodpovídáme ani vám neručíme za jakoukoli ztrátu vám vzniklou v důsledku takového jednání (avšak vynaložíme přiměřené úsilí, abychom převedli tyto prostředky co nejobezřetněji tak, aby byly pokryty Závazky ve vztahu k relevantním transakcím).

10.6 Stanou-li se jakékoli vaše závazky vůči nám splatnými, můžeme s částkou rovnající se výši těchto závazků přestat nakládat jako s penězi zákazníka drženými vaším jménem v souladu s Pravidly FCA týkajícími se peněz zákazníka. Souhlasíte, abychom tyto peníze použili na uspokojení všech těchto závazků splatných nám nebo jejich části. Pro účely tohoto článku 10 platí, že veškeré tyto závazky se stávají okamžitě splatnými, bez našeho oznámení nebo výzvy, jakmile vám nebo vaším jménem vzniknou.

10.7 Souhlasíte, že jsme oprávněni použít peníze, které máte u nás vedeny, na uspokojení všech Závazků, které jsou splatné, nebo jejich části.

10.8 Pokud na Vašem obchodním účtu (účtech) po dobu 24 měsíců nedošlo k žádné obchodní činnost (od posledního obchodu a počínaje následujícím dnem), bude Vám účtován poplatek za nečinnost, jak je uvedeno v našem ceníku. Poplatek bude odečten každý měsíc z jakéhokoli kladného zůstatku na Vašem obchodním účtu (účtech). Upozorňujeme, že poplatek bude účtován za každý samostatný neaktivní obchodní účet. Je zřejmé, že poplatky budou účtovány na základě účtu a nikoli na základě zákazníka. Předtím, než začneme odečítat poplatky z Vašeho zůstatku, pokusíme se Vás kontaktovat ohledně finančních prostředků držených na Vašem obchodním účtu (účtech), abychom Vás informovali o účtování poplatku. Mějte na paměti, že je Vaší odpovědností vždy udržovat aktuální kontaktní údaje. Pokud nemáte kladný zůstatek, nebudeme Vám účtovat žádné neaktivní obchodní účty. Zůstatek na Vašem obchodním účtu tedy neklesne pod nulu. Nicméně, pokud je Váš kladný zůstatek nižší než měsíční poplatek za nečinnost, odečteme celou zbývající částku prostředků na Vašem obchodním účtu (účtech). Všechny obchodní účty, které byly neaktivní déle než 24 měsíců a mají nebo dosáhnou nulového zůstatku, budou archivovány. Pokud se rozhodnete znovu aktivovat svůj obchodní účet opětovným obchodováním, bude na Váš účet vrácen poplatek za nečinnost po dobu až tří předchozích měsíců, pokud již došlo k účtování poplatku. Pokud máte nárok na některou z uvedených náhrad, bude provedena na základě účtu.

11. Dohody o zajištění s převedením vlastnického práva

11.1 Tento článek se na vás nevztahuje, pakliže vás neinformujeme, že vás budeme považovat za profesionálního zákazníka a rovněž že se na vás budou vztahovat ustanovení tohoto článku ve vztahu k veškerým nebo jakémukoli použití našich služeb vámi.

11.2 Převedete na nás absolutní vlastnické právo k veškerým prostředkům převedeným na nás (včetně Marže), jak budeme vyžadovat pro účely zajištění nebo pokrytí vašich současných nebo budoucích, skutečných nebo případných nebo potenciálních závazků vůči nám (Prostředky s převedením vlastnického práva). Veškeré nám takto převedené Prostředky s převedením vlastnického práva budou převedeny bez jakéhokoli zástavního práva, zástavy, zatížení, břemene nebo jiného práva ze zajištění. Nebudeme tudíž povinni držet tyto Prostředky s převedením vlastnického práva v souladu s Pravidly FCA ohledně peněz zákazníka. V důsledku toho nemáme vůči vám žádné fiduciární povinnosti ve vztahu k těmto Prostředkům s převedením vlastnického práva. Po převedení k nám se Prostředky s převedením vlastnického práva stanou naším výlučným majetkem a vám nepřísluší žádný nárok, vlastnické ani jiné právo k těmto Prostředkům s převedením vlastnického práva.

11.3 S výhradou našich práv podle Smlouvy a každé transakce máme smluvní povinnost uhradit vám peněžní částku rovnající se Prostředkům s převedením vlastnického práva, na které máte nárok (nebo dle našeho volného uvážení aktiva v jejich hodnotě), není-li již pro nás nezbytné držet Prostředky s převedením vlastnického práva. Naše povinnost ke splacení dlužných částek bude snížena v rozsahu, v jakém (i) jsme oprávněni použít tyto peníze nebo započíst své povinnosti ke splacení dlužných částek oproti kterémukoli z vašich závazků vůči nám, ať již z jakékoli transakce, ze Smlouvy nebo jinak; a/nebo (ii) nám jakýkoli trh, zprostředkující makléř, banka nebo jiná třetí strana, jíž jsme převedli peníze, jakožto Marži, ve vztahu k transakcím nevrátí (ať již v důsledku insolvence nebo jinak) ekvivalentní částku peněz. Nedohodneme-li se písemně jinak, nemáte nárok na úročení Prostředků s převedením vlastnického práva.

11.4 Neneseme vůči vám odpovědnost za ztrátu jakýchkoli Prostředků s převedením vlastnického práva vzniklé přímo či nepřímo v důsledku konkursu, úpadku, likvidace, nucené či jiné správy nebo postoupení ve prospěch věřitelů jakékoli banky, jiného makléře, trhu, clearingové organizace nebo podobného subjektu.

11.5 Neneseme vůči vám odpovědnost za ztrátu jakýchkoli Prostředků s převedením vlastnického práva vzniklé přímo či nepřímo v důsledku konkursu, úpadku, likvidace, nucené či jiné správy nebo postoupení ve prospěch věřitelů jakékoli banky, jiného makléře, trhu, clearingové organizace nebo podobného subjektu.

12. Zisky, ztráty a úroky z otevřených pozi

U jakýchkoli otevřených pozic držených vámi průběžně připíšeme na váš účet zisky nebo odečteme z vašeho účtu ztráty, úroky, úpravy dividend a poplatky vzniklé tak, jak je popsáno na Online systému.

13. Poplatky

13.1 Jste povinni nám uhradit poplatky ve výši uveřejněné na Online systému, nebo jak vám jinak průběžně oznámíme. Zahrnují transakční poplatky, úroky a platby za automatické překlopení vašich pozic podle čl. 9.1. Kromě toho jste povinni uhradit jakékoli jiné poplatky, které jsme vám oznámili a které případně vzniknou v důsledku poskytování našich služeb vám.

13.2 Potvrzujete a souhlasíte s tím, že pokud z vašeho účtu odečteme úpravy, provize a různé další poplatky, mohou tato odečtení ovlivnit výši hodnoty majetku na účtu, která bude uplatněna oproti Maržovým požadavkům y (viz článek 8.1 výše). Vaše pozice podléhají likvidaci, jak je popsáno v článku 20.2, je-li v důsledku provizí, poplatků nebo jiných plateb na vašem účtu nedostatečný zůstatek na uspokojení Maržových požadavků.

13.3 Potvrzujete a souhlasíte s tím, že jsme v souvislosti s naší službou vám oprávněni poskytnout či přijmout poplatek, provizi nebo nepeněžní plnění od jakékoli jiné osoby. Vztahuje-li se to na vás, poskytneme vám samostatné informace týkající se takového poplatku, provize či nepeněžního plnění.

13.4 Všechny poplatky jsou považovány za okamžitě splatné. Veškeré částky splatné nám mohou být námi odečteny z výnosů jakékoli transakce nebo odečteny z vašeho účtu (účtů) u nás. V případě pozdní platby z vaší strany budou neuhrazené částky úročeny námi přiměřeně stanovenou sazbou, kterou vám oznámíme v Informacích o účtu.

13.5 Zavazujete se uhradit poplatek za převod, který stanovíme a zveřejníme na Online systému, v případě, že nám při ukončení Smlouvy dáte pokyn k převodu financí z vašeho účtu do jiného finančního ústavu.

13.6 Pro účely jakéhokoli výpočtu podle těchto podmínek jsme oprávněni převést částky v jakékoli měně na jinou měnu, jakou případně stanovíme, ve směnném kursu platném v okamžiku výpočtu, jaký přiměřeně zvolíme.

13.7 Obdržíme-li nebo získáme-li jakoukoli částku ve vztahu ke kterémukoli z vašich závazků v jiné měně, než v jaké má být příslušná částka uhrazena, ať již na základě rozsudku jakéhokoli soudu nebo jinak, zodpovídáte a odškodníte nás na požádání ve vztahu k jakýmkoli nákladům (včetně nákladů na směnu) a ztrátám, které nám v důsledku přijetí takové částky v jiné měně, než v jaké je splatná, vzniknou.

14. Střety zájmů

14.1 Mějte na paměti, že uzavřeme-li s vámi nebo za vás transakci, můžeme my nebo naši ředitelé, vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci a přidružené subjekty (společně dále jen Spřízněné osoby) nebo Poskytovatelé služeb zájem, vztah nebo ujednání, které jsou podstatné ve vztahu k předmětné transakci. Dojde-li ke střetu zájmů, pokusíme se tento střet vyřešit způsobem, který je dle našeho přesvědčení ve vašem nejlepším zájmu v souladu s našimi pravidly pro případ střetu zájmů (v aktuálním znění) (Pravidla pro případ střetu zájmů).

14.2 Kompletní informace o našich Pravidlech pro případ střetu zájmů jsou k dispozici na našich webových stránkách: http://www.admiralmarkets.com. Naše Pravidla pro případ střetu zájmů jsou pouze zásady, nejsou součástí Smlouvy, nemusí být smluvně závazné a neukládají ani nám nemají ukládat jakékoli povinnosti, které bychom jinak neměli, ať již podle Smlouvy nebo Pravidel FCA.

15. Odpovědnost a ztráty

15.1 Zodpovídáte a na naši písemnou výzvu ručíte za veškeré přímé ztráty, škody, náklady a výdaje (Přímé ztráty) a za veškeré nepřímé ztráty, škody náklady a výdaje a podobné závazky (např. ztráta obchodní příležitosti) (Nepřímé ztráty), které vzniknou nám nebo kterémukoli z našich Přidružených subjektů v důsledku vašeho využívání našich služeb (včetně Online systému) nebo vašeho porušení kteréhokoli z ustanovení Smlouvy. Neodpovídáte však ani nám neručíte za jakékoli Přímé škody či Nepřímé škody (společně dále jen Ztráty), které nám vzniknou, pakliže vznikly v důsledku našeho porušení Smlouvy, nedbalosti, úmyslného porušení povinností nebo podvodu.

15.2 My ani kterýkoli z našich Přidružených subjektů nepřijímáme za jakýchkoli okolností vůči vám žádnou odpovědnost za Nepřímé ztráty, které vám případně vzniknou.

15.3 Své povinnosti podle Smlouvy budeme plnit s přiměřenou kvalifikací, péčí a pozorností a v souladu s pokyny a oprávněními, které jste nám předali. V takovém případě my ani naše Přidružené subjekty nepřijímáme jakoukoli odpovědnost za vaše Ztráty, které vzniknou poskytováním našich služeb vám nebo jinak podle Smlouvy. Odpovídáme však a ručíme vám za jakékoli Přímé ztráty, které vám vzniknou v důsledku toho, že jsme neplnili své povinnosti podle Smlouvy s přiměřenou kvalifikací, péčí a pozorností nebo v souladu s jakýmikoli přiměřenými či řádnými pokyny a oprávněními, které jste nám předali, nebo vznikly-li tyto Přímé ztráty v důsledku úmyslného porušení povinností nebo podvodu.

15.4 My ani vy si vzájemně neodpovídáme a neručíme za jakékoli prodlení s plněním či neplnění jakéhokoli závazku podle Smlouvy, je-li takové prodlení či neplnění důsledkem událostí, okolností nebo příčin, které jsou mimo přiměřenou kontrolu dotčené smluvní strany (např. včetně v důsledku jakékoli události vyšší moci nebo teroristických činů). Za takových okolností má dotčená smluvní strana nárok na přiměřené prodloužení lhůty potřebné k plnění těchto závazků.

15.5 Aniž by byla dotčena obecná platnost předchozích odstavců, my ani jakékoli Přidružené subjekty neodpovídáme ani vám neručíme za jakékoli Ztráty vzniklé vám v důsledku nebo v souvislosti s vaším používáním jakýchkoli dat nebo informací získaných, stažených nebo poskytnutých ve vztahu k nim včetně zejména jakékoli ztráty nebo prodlení s přenosem pokynů nebo nemožnosti zadat pokyny nebo získat přístup k Online systému, ať již v důsledku poruchy nebo selhání komunikačních zařízení nebo jinak.

15.6 Aniž by byla dotčena obecná platnost předchozích odstavců, budeme při výběru pověřených osob nebo zástupců postupovat s náležitou péčí a budeme monitorovat jejich průběžnou vhodnost. V takovém případě my ani kterýkoli z našich Přidružených subjektů neodpovídáme ani vám neručíme za jakékoli Ztráty vzniklé vám v důsledku jakéhokoli jednání či opomenutí jakýchkoli pověřených osob či zástupců.

15.7 Odpovídáte za veškeré daňové důsledky nebo daňové posouzení transakcí uzavřených vámi podle Smlouvy.

15.8 Máte-li u nás veden účet spolu s jinou osobou (osobami) (v případě spolumajitelů účtu), jsou povinnosti nebo závazky každé z těchto osob vůči nám společné a nerozdílné (tj. můžeme činit odpovědnou vůči nám každého jednotlivce nebo skupinu osob nebo můžeme vás všechny jakožto skupinu činit odpovědnými vůči nám a můžeme jednat na základě pokynů a instrukcí, které obdržíme od jakékoli osoby (pakliže nás písemně neinformujete jinak), která je nebo se nám zdá, že je takovou osobou.

15.9 Žádné ustanovení této Smlouvy nevylučuje ani neomezuje naši odpovědnost vůči vám ve vztahu k porušení právních a správních předpisů (jak je definováno v Pravidlech FCA nebo jak může být jinak případně zakázáno zákonem) z naší strany nebo ze strany kteréhokoli z našich Přidružených subjektů.

16. Upozornění na rizika

Jste povinni zvážit upozornění na rizika, která vám byla sdělena v Příloze 2 nebo na Online systému, a pokud jim nerozumíte, obraťte se na svého zástupce pro styk se zákazníky nebo vyhledejte nezávislého poradce.

17. Prohlášení a záruky

17.1 Prohlašujete a dáváte nám záruky, že (tj. činíte prohlášení a přísliby, z nichž budeme při poskytování našich služeb vám vycházet. Musíte tudíž zajistit, aby byly pravdivé, jelikož v opačném případě nesete vůči nám odpovědnost):

17.1.1 jste-li fyzická osoba, je vám alespoň 18 let, vaše svéprávnost není omezena a jste právně způsobilí uzavřít s námi právně závaznou smlouvu;

17.1.2 jste-li společnost řádně založená a platně existující podle právního řádu země, kde je zapsána do obchodního rejstříku, že jste usnesením představenstva osvědčeným představiteli společnosti schválili otevření účtu u nás;

17.1.3 žádná jiná osoba nežli vy nemá ani nebude mít žádná práva k vašemu účtu (účtům);

17.1.4 smlouva, každá transakce a závazky vzniklé na jejich základě jsou pro vás závazné a vůči vám vymahatelné v souladu s jejich podmínkami (s výhradou platných zásad ekvity) a neporušují ani nebudou porušovat ustanovení jakéhokoli předpisu, nařízení, břemene nebo smlouvy, jimiž jste vázáni;

17.1.5 neschválíme-li jinak, jste výlučným a skutečným vlastníkem (tj. nikdo jiný nemá jakýkoli druh zákonných vlastnických práv) veškeré Marže nebo peněz, které převádíte podle Smlouvy, bez jakéhokoli zástavního práva (tj. neposkytli jste nikomu jinému žádnou formu práv k těmto penězům);

17.1.6 bez ohledu na veškerá následná zjištění v opačném smyslu, obchodování s Produkty je pro vás vhodné a jste si vědomi rizik spojených s těmito transakcemi; a

17.1.7 informace nám sdělené v řádně vyplněném formuláři pro otevření účtu (včetně jakýchkoli finančních informací) jsou ve všech podstatných ohledech pravdivé, správné a úplné.

17.2 Má se za to, že každé prohlášení a záruka podle článku 17.1 je činěno opakovaně při každém zadání pokynu nebo uzavření transakce s námi nebo naším prostřednictvím.

18. Závazky

18.1 Zavazujete se nám, že (tj. dáváte nám smluvně závazný příslib, že učiníte úkony, z nichž budeme při poskytování našich služeb vám vycházet. Musíte tudíž zajistit, aby tyto přísliby byly dodrženy, jelikož v opačném případě nesete vůči nám odpovědnost):

18.1.1 vždy zajistíte a splníte veškerá oprávnění, pravomoci, souhlasy, licence a povolení uvedené v článku 17 a provedete vše nezbytné k zachování jejich plné platnosti a účinnosti;

18.1.2 jste ochotni a schopni poskytnout nám na vyžádání informace a dokumenty ohledně vaší finanční situace, sídla nebo jiných záležitostí;

18.1.3 nás neprodleně vyrozumíte o vzniku jakéhokoli konkursu nebo úpadku nebo jakékoli podobné události;

18.1.4 budete:

(a) dodržovat veškeré platné zákony ve vztahu ke Smlouvě a jakékoli transakci, pokud se na vás vztahují; a

(b) učiníte veškeré přiměřené kroky, aby byly dodrženy veškeré zákony a předpisy ve vztahu ke Smlouvě a každé transakci, kdy se sice tyto platné zákony a předpisy na vás nevztahují, avšak je nutná vaše spolupráce k tomu, abychom mohli splnit naše povinnosti;

18.1.5 neodešlete pokyny ani jinak neučiníte žádné kroky, které by mohly vytvořit falešný dojem poptávky nebo hodnoty Produktu, ani neodešlete pokyny, o kterých se budete důvodně domnívat, že porušují platné zákony či předpisy. Budete se řídit normami chování, které se dají od osob ve vašem postavení přiměřeně očekávat, a nepodniknete žádné kroky, které by mohly vést k tomu, že nedodržíme normy chování, které se dají od osob v našem postavení přiměřeně očekávat;

18.1.6 zavazujete se, že nebudete využívat služby společnosti Admiral Markets k ilegálním aktivitám a nebudete zneužívat Vašich práv ve špatné víře nebo za účelem způsobení škody AM, včetně manipulace online zařízení nebo použitím obchodních podmínek nebo jiných zásad jakkoliv proti nám; a

18.1.7 na vyžádání nám poskytnete informace, které budeme případně vyžadovat k doložení záležitostí uvedených v tomto článku.

19. Důvěrný charakter informací a ochrana údajů

19.1 Jsme oprávněni shromažďovat, používat a zveřejňovat osobní údaje o žijících identifikovatelných fyzických osobách (Fyzické osoby), včetně osobních údajů, které nám případně jakýmkoli způsobem dobrovolně sdělíte, abychom mohli:

19.1.1 splnit naše závazky podle Smlouvy;

19.1.2 vykonávat naše každodenní obchodní činnosti a jednání s vámi;

19.1.3 vytvářet statistickou analýzu navštívených stránek Online systému;

19.1.4 sledovat a analyzovat naše podnikání;

19.1.5 podílet se na prevenci kriminality, dodržování právních a správních předpisů;

19.1.6 prodávat a vyvíjet jiné produkty a služby;

19.1.7 převést kterákoli z našich práv či povinností podle Smlouvy; a

19.1.8 zpracovávat veškeré osobní údaje pro jiné související účely.

19.2 Nebudeme získávat ani vyžadovat zveřejnění citlivých osobních údajů (např. etnický původ, vyznání nebo lékařské záznamy) o Fyzických osobách, ale rozhodnete-li se tyto citlivé osobní údaje poskytnout, jsme oprávněni předpokládat, že tyto citlivé osobní údaje byly poskytnuty se souhlasem Fyzické osoby s jejich zpracováním pro účely, pro které byly poskytnuty, nesdělíte-li nám písemně jinak.

19.3 Rozhodnete-li se neposkytnout citlivé osobní údaje o Fyzické osobě, které jsme si vyžádali, nemusíme vám umožnit přístup k Online systému.

19.4 My ani žádný z našich Přidružených subjektů či Poskytovatelů služeb neposkytneme třetím osobám žádné osobní údaje, které my nebo oni o Fyzické osobě shromáždíme:

19.4.1 pakliže my nebo oni nejsme povinni tak učinit na základě jakéhokoli platného zákona nebo předpisu;

19.4.2 neexistuje-li povinnost vůči veřejnosti tyto zveřejnit;

19.4.3 vyžadují-li takové zveřejnění naše oprávněné obchodní zájmy; nebo

19.4.4 na žádost nebo se souhlasem Fyzické osoby nebo osobám popsaným v článku 19.5 níže.

19.5 My nebo naše Přidružené subjekty či Poskytovatelé služeb mohou sdělit osobní údaje těm osobám, které nám nebo našim Přidruženým subjektům či našim Poskytovatelům služeb poskytují služby nebo vystupují jako zástupci našich Přidružených subjektů či našich Poskytovatelů služeb, kterékoli osobě, jíž my nebo naše Přidružené subjekty či naši Poskytovatelé služeb převádějí nebo navrhují převést kterékoli z našich nebo jejich práv či povinností podle Smlouvy, a licencovaným agenturám poskytujícím údaje o úvěruschopnosti nebo jiným organizacím, které nám nebo našim Přidruženým subjektům či našim Poskytovatelům služeb nebo jiným osobám pomáhají přijímat úvěrová rozhodnutí a omezovat výskyt podvodů nebo během provádění kontrol totožnosti, předcházení podvodům nebo kontroly úvěrování. Dále jsme oprávněni sdílet osobní údaje o Fyzické osobě s našimi Přidruženými subjekty či našimi Poskytovateli služeb pro obchodní účely jako např. obsluhování účtů klientů a informování klientů o nových produktech a službách, a to v rozsahu přípustném podle platných zákonů.

19.6 Fyzická osoba může mít určitá práva přístupu k některým nebo veškerým osobním údajům, které shromažďujeme a máme v držení o Fyzické osobě v okamžiku žádosti, nebo může požadovat opravu nesprávných údajů podle příslušných zákonů na ochranu osobních údajů. Hodlá-li Fyzická osoba tato práva (výlučně na své vlastní náklady) uplatnit, musí nás Fyzická osoba písemně kontaktovat a můžete být požádáni o poskytnutí dalších informací, abychom mohli takovému požadavku vyhovět.

19.7 My nebo naše Přidružené subjekty či Poskytovatelé služeb mohou předávat údaje, včetně osobních údajů, do jiných zemí, včetně zemí mimo EHP, které nemají zákony na ochranu osobních údajů, pro kterýkoli z účelů popsaných v tomto článku 19. Přijetím Smlouvy udělujete souhlas s takovými převody jménem Fyzických osob.

19.8 My nebo naše Přidružené subjekty či Poskytovatel služeb můžeme zaznamenávat nebo monitorovat telefonické konverzace mezi vámi a námi nebo našimi Přidruženými subjekty či Poskytovatelem služeb z důvodu bezpečnosti, dodržování právních předpisů, pro účely školení a udržení a zvyšování kvality našich služeb. Tyto telefonické konverzace mohou být v případě jakéhokoli sporu mezi námi použity jako důkaz.

19.9 Jsme oprávněni používat v rámci Online systému cookies nebo zařízení pro sledování IP adres pro účely správy Online systému, ukládání hesel a uživatelských jmen, monitorování návštěv stránek na Online systému při této nebo jiných příležitostech z vašeho terminálu, uzpůsobení služby Online systému vašim potřebám a sledování a zjednodušení procházení Online systému. Cookie je kousek dat uložený na vašem pevném disku, který obsahuje informace o vás týkající se používání Online systému. IP adresy mohou být spojeny s vašimi osobními údaji a sledováním těchto adres jsme schopni tyto osobní údaje získat. Přístup k Online systému je podmíněn tím, že akceptujete veškerá cookies a zařízení na sledování IP adres popsaná a pro tyto účely vysvětlená v tomto článku. Přijetím Smlouvy potvrzujete, že chápete širokou podstatu cookies a zařízení na sledování IP adres a účely, pro které je budeme využívat. Více informací naleznete v našich Zásadách používání souborů cookies (které jsou k dispozici na Online systému).

19.10 Potvrzujete a akceptujete, že veškeré služby poskytované prostřednictvím Online systému zahrnují přenosy přes internet a že tyto přenosy podléhají rizikům s internetem spojeným. Zatímco my potvrzujeme naši odpovědnost přijmout přiměřená bezpečnostní opatření, vy rovněž potvrzujete a akceptujete, že stejně jako u jiné sítě můžete být také vystaveni neschváleným programům přenášeným třetími stranami, elektronickým útokům a/nebo tomu, že se informace a data nedostanou do zamýšlených míst určení, a/nebo že tyto informace budou chybně přijaty nebo přesměrovány. Přestože jsou naše opatření a opatření našich Přidružených subjektů či našich Poskytovatelů služeb na ochranu soukromí a bezpečnosti navržena tak, aby omezovala tato rizika, nemůžeme zaručit jejich úplnou eliminaci. Potvrzujete tudíž, že není zaručeno, že přenos přes Online systém bude důvěrný, a že neodpovídáme ani vám neručíme za jakékoli porušení důvěrnosti vzniklé v důsledku takové události.

19.11 Veškeré dotazy k používání důvěrných a osobních údajů námi je třeba směřovat našemu pracovníku Oddělení Ochrany Údajů.

20. Porušení závazků a započtení

20.1 Níže uvedené se vykládá jako Případy porušení povinností, jestliže kdykoli:

20.1.1 nesplníte v plném rozsahu a okamžitě jakýkoli závazek uhradit nám jakoukoli platbu nebo uzavřít jakoukoli otevřenou pozici k řádnému datu vypořádání nebo na naši výzvu;

20.1.2 budete v prodlení s plněním jakéhokoli jiného závazku vůči nám podle Smlouvy nebo ve vztahu k jakékoli transakci nebo se dopustíte jakéhokoli porušení jakýchkoli jiných závazků podle Smlouvy;

20.1.3 jakékoli prohlášení nebo záruka vámi učiněná byla nebo se stane nepravdivou nebo by následně byla, byla-li by zopakována, nepravdivou;

20.1.4 kde zvážíme, že jste zneužili ochrany, kterou jsme Vám poskytli dle bodu 4.12 výše k naší škodě, kam patří situace, kdy klient jedná ve špatné víře a používá strategii, při které profituje z ochrany, zatímco drží další pozice u Am a ochrana je nebo může být spuštěna;

20.1.5 považujeme za nezbytné nebo žádoucí zabránit tomu, co považujeme za porušení článku 5.14.1 výše;

20.1.6 (jste-li společnost) zahájíte dobrovolné řízení (nebo je vůči vám zahájeno nedobrovolné řízení) nebo jiné řízení s cílem dosáhnout nebo podat návrh na likvidaci, reorganizaci, dohodu nebo vyrovnání s věřiteli, obstavení nebo moratorium nebo jiný obdobný opravný prostředek ve vztahu k vám nebo k vašim dluhům na základě jakéhokoli konkurzního, insolvenčního, regulačního, dohlížecího nebo obdobného zákona (včetně jakéhokoli zákona o společnostech nebo jiného zákona, který by se na vás, v případě insolvence, mohl vztahovat), nebo s cílem jmenovat správce, dočasného správce, likvidátora, konkurzního správce, opatrovníka, správce konkurzní podstaty nebo jiné osoby v podobném postavení ve vztahu k vám nebo jakékoli podstatné části vašeho majetku; nebo učiníte-li jakékoli interní úkony směřující ke schválení čehokoli z výše uvedeného; a v případě reorganizace, dohody nebo vyrovnání s věřiteli nedáme k takovým návrhům souhlas;

20.1.7 (jste-li společnost) dojde k vašemu zániku nebo, závisí-li vaše způsobilost nebo existence na zápisu ve formálním rejstříku, byla registrace zrušena nebo skončena, nebo jsou-li zahájeny jakékoli kroky s cílem dosáhnout nebo podat návrh na vaše zrušení, vynětí z takového rejstříku nebo ukončení příslušné registrace;

20.1.8 (jste-li fyzická osoba) vy (nebo, jste-li spolumajiteli účtu, kdokoli z vás) zemřete, pozbudete způsobilosti ke svéprávnému jednání nebo nejste schopni hradit své splatné dluhy nebo jste-li v úpadku či insolvenci, jak je definuje jakýkoli konkurzní či insolvenční zákon, který se na vás vztahuje; nebo nebude-li jakýkoli váš dluh ve splatnosti uhrazen nebo může-li být kdykoli vyhlášen nebo stane-li se kdykoli splatným podle smluv nebo nástrojů dokládajících takový dluh dříve, než by se jinak stal splatným, nebo je-li zahájen jakýkoli soudní spor, žaloba nebo jiné řízení nebo jsou-li podniknuty jakékoli kroky směrem k jakékoli exekuci, obstavení nebo zadržení nebo zabavení celého nebo jakékoli části vašeho majetku či aktiv (hmotných či nehmotných) nebo pokud hypoteční věřitel převezme celý nebo jakoukoli část vašeho majetku či aktiv (hmotných či nehmotných) do svého vlastnictví; nebo

20.1.9 očekáváme, že se může vyskytnout cokoli z výše uvedeného; pak můžeme uplatnit svá práva podle bodu 20.2, s výjimkou případů selhání výchozích událostí specifikovaných v bodech 20.1.6 nebo 20.1.8 (každá výchozí událost), v tomto případě se může uplatnit ustanovení odstavce 20.3.

20.2 S výhradou článku 20.3 jsme při vzniku Případu porušení povinností nebo kdykoli poté oprávněni zrušit veškeré nevyřízené pokyny, ukončit naše služby a zlikvidovat veškeré nebo jakékoli otevřené pozice (Datum likvidace).

20.3 Nastane-li Konkursní případ porušení povinností, má se za to, že jsme uplatnili naše práva podle článku 20.2 bezprostředně před okamžikem vzniku Konkursního případu porušení povinností.

20.4 K Datu likvidace a po něm uzavřeme (v Den likvidace nebo co nejdříve po něm) veškeré vaše otevřené pozice a použijeme veškeré peníze v našem držení na úhradu nákladů na tato uzavření.

20.5 Bude-li mít v důsledku našich kroků učiněných podle článku 20.4 váš účet kladný zůstatek, uhradíme tyto peníze co nejdříve na vámi určený účet. Bude-li na vašem účtu nedostatek peněz na krytí kroků učiněných námi podle článku 20.4, stává se rozdíl mezi peněžní částkou na vašem účtu a náklady na uzavření vašich otevřených pozic okamžitě splatným vůči nám.

20.6 Naše práva podle tohoto článku 20 platí vedle a neomezují ani nevylučují jakákoli jiná práva, která nám případně náleží podle Smlouvy či jinak, ať již ze smlouvy nebo ze zákona. Aniž by tím byla dotčena ustanovení článků 20.2 až 20.5 (včetně), jsme zejména oprávněni, bez upozornění a dle našeho vlastního uvážení, podniknout kroky na ochranu naší vlastní pozice, včetně zejména jednoho či několika z následujících opatření (zcela nebo jen zčásti):

20.6.1 zrušit všechny nebo jakékoli neprovedené pokyny;

20.6.2 uzavřít, provést, zrušit popř. upustit od jakýchkoli vašich otevřených pozic či uzavřít kompenzační pozice;

20.6.3 sloučit účty, provést vzájemné započtení mezi účty nebo převést jednu měnu na jakoukoli jinou měnu (pro vyloučení pochybností, toto můžeme učinit, došlo-li k Případu porušení povinností nebo je-li na jednom či několika vašich účtech schodek a na některém či několika jiných účtech přebytek); nebo

20.6.4 uspokojit jakýkoli závazek, který vůči nám máte, buď přímo nebo prostřednictvím záruky či ručení, z jakýchkoli peněžních prostředků v naší úschově nebo pod naší kontrolou.

21. Práva k duševnímu vlastnictví

21.1 Online systém může obsahovat data, text, obrázky, software, multimediální materiály a jiný obsah třetích stran (Obsah třetích stran) a má se za to, že odkazy na pojem „Online systém“ zahrnuje veškeré materiály, obsah a služby, které jsou průběžně k dispozici na Online systému, ať již zobrazené na obrazovce nebo stažené na jiný počítač, včetně zejména Obsahu třetích stran.

21.2 Online systém je chráněn autorskými právy, databázovými právy a jinými právy duševního vlastnictví. Potvrzujete, že nám a/nebo třetím stranám náleží veškerá práva, právní titul a podíl k Online systému. Z použití Online systému nevyplývají žádná vlastnická práva k Online systému.

21.3 Není-li výslovně písemně dohodnuto jinak nebo v rozsahu nezbytném pro prohlížení Online systému v souladu se Smlouvou, nesmíte:

21.3.1 kopírovat celý Online systém nebo jakoukoli jeho část (vyjma záložních kopií určených výlučně pro účely obnovení v případě havárie systému);

21.3.2 zobrazovat Online systém, reprodukovat jej, vytvářet z něj odvozená díla, přenášet, prodávat, distribuovat jej, dávat jej do nájmu, pronajímat jej, udělovat podlicence, umožňovat jeho dočasné užívání, půjčovat jej nebo jej jakýmkoli způsobem zneužívat;

21.3.3 vkládat Online systém do jiných produktů;

21.3.4 používat Online systém v jakémkoli systému na sdílení souborů;

21.3.5 vytvářet vložené odkazy z jakéhokoli softwarového programu na Online systém;

21.3.6 odstraňovat nebo zakrývat jakoukoli z našich copyrightových doložek nebo copyrightových doložek kteréhokoli z našich Přidružených subjektů;

21.3.7 používat kteroukoli z našich ochranných známek, ochranných známek pro služby, názvů domén, log nebo jiných identifikátorů nebo ochranné známky, ochranné známky pro služby, názvy domén, loga nebo jiné identifikátory kteréhokoli z našich dodavatelů třetích stran; nebo

21.3.8 vyjma v rozsahu přípustném podle zákona, zpětně analyzovat, dekompilovat, rozebírat či přistupovat ke zdrojovému kódu Online systému.

22. Odkazy

Online systém může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které nejsou pod naší kontrolou nebo pod kontrolou kteréhokoli z našich Přidružených subjektů a obsahují materiál vytvořený nezávislými třetími stranami. Vlastníci těchto odkazy propojených webových stránek nemusí mít s námi nutně jakýkoli, obchodní či jiný, vztah. Existence odkazu z Online systému na jakoukoli webovou stránku třetí strany není doporučením ani schválením takové webové stránky, jejího obsahu nebo jakéhokoli jejího poskytovatele z naší strany nebo ze strany kteréhokoli z našich Přidružených subjektů nebo Poskytovatelů služeb. Veškeré názory či doporučení vyjádřená na webových stránkách třetích stran jsou názory a doporučení příslušného poskytovatele a nikoli naše nebo kteréhokoli z našich Přidružených subjektů. My ani žádný z našich Přidružených subjektů nepřijímá jakoukoli odpovědnost za obsah poskytnutý na jakékoli webové stránce, na kterou bude případně vstoupeno prostřednictvím odkazů na Online systému.

23. Ukončení smlouvy

23.1 Nemáte-li žádné otevřené pozice ani jakékoli neuhrazené závazky vůči nám, můžete nás kdykoli požádat o vyplacení financí a ukončení Smlouvy písemným oznámením. Jsme oprávněni kdykoli ukončit poskytování našich služeb vám, a to písemnou výpovědí adresovanou vám. Ukončení nemá vliv na jakékoli již dříve uzavřené transakce a nejsou jím dotčena jakákoli vaše či naše vzniklá či nevypořádaná práva a povinnosti.

23.2 Ukončení nemá vliv na vaše nebo naše vzniklá práva, odškodnění, stávající závazky nebo jakékoli jiné smluvní ujednání, které mají zůstat v platnosti i po ukončení Smlouvy.

23.3 Ukončení nemá vliv na dokončení transakcí zahájených dříve, než jsme obdrželi vaše oznámení o zrušení.

23.4 Po uplynutí platnosti jakéhokoli oznámení o ukončení zrušíme všechny nevyřízené pokyny a uzavřeme veškeré otevřené pozice, které máte, za (námi stanovenou) běžnou tržní cenu. Dále uhradíte veškeré poplatky vzniklé do data ukončení a veškeré další nezbytné výdaje vzniklé nám (nebo třetí straně) při ukončení Smlouvy a veškeré ztráty nezbytně realizované při vypořádání nebo uzavírání nevypořádaných transakcí a zpětnému převodu vašich finančních prostředků.

24. Oznámení

S výhradou článku 6 mohou být oznámení a jakákoli jiná sdělení předávána poštou nebo e-mailem na adresy, které si případně vzájemně písemně sdělíme. Veškerá takto zaslaná sdělení se považují za předaná a přijatá v okamžiku, kdy odesílatel podá předplacenou poštovní zásilku nebo obdrží potvrzení, že byl e-mail přijat

25. Všeobecná ustanovení

25.1 Poskytování našich služeb vám podléhá veškerým platným zákonům, předpisům a dalším ustanovením nebo tržní praxi, jichž jsme subjektem (dále společně jen platné zákony nebo předpisy). Vznikne-li spor mezi Smlouvou a jakýmikoli platnými zákony nebo předpisy, mají přednost platné zákony nebo předpisy. Nejsme povinni učinit cokoli nebo zdržet se čehokoli, co by porušovalo jakékoli platné zákony nebo předpisy, a jsme oprávněni učinit cokoli, co budeme považovat za nutné pro jejich dodržení.

25.2 Nevypořádaná práva a povinnosti (zejména týkající se článků 15, 20, 26 a 27) a transakce platí i po ukončení Smlouvy a řídí se i nadále jejími ustanovení a zejména články dohodnutými mezi námi ve vztahu k těmto transakcím, dokud nebudou veškeré závazky v plném rozsahu splněny.

25.3 Bude-li jakékoli ustanovení Smlouvy prohlášeno jakýmkoli příslušným soudem nebo správním orgánem za neplatné nebo nevykonatelné, nejsou touto neplatností nebo nevykonatelností příslušného ustanovení dotčena zbývající ustanovení Smlouvy, které zůstávají plně v platnosti a účinnosti.

25.4 Nebudeme-li trvat (ať již trvale či nikoli) na důsledném dodržování jakéhokoli ustanovení Smlouvy, nejedná se ani se nemá za to, že se jedná, o vzdání se kteréhokoli z našich práv nebo právních prostředků. Práva a právní prostředky, které jsou nám Smlouvou svěřeny, jsou kumulativní a výkon či vzdání se jakékoli jejich části nevylučuje ani nebrání výkonu jakýchkoli jiných či dalších práv a právních prostředků.

25.5 Žádná smluvní strana není oprávněna učinit právní kroky na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, bez ohledu na jejich formu, více než dva roky poté, co byl zjištěn důvod pro jejich učinění. Zjištění právního důvodu musí být oznámeno do dvou let od ukončení Smlouvy.

25.6 Pouze strany s výslovnými právy či povinnostmi podle Smlouvy se mohou domáhat plnění jakéhokoli ustanovení a prospěchu ze Smlouvy. Smlouva může být měněna bez souhlasu jakékoli třetí strany.

25.7 Máme krytí v rámci Programu odškodnění finančních služeb (FSCS). Nebudeme-li schopni plnit své závazky ve vztahu k investování a vznesete-li platný nárok, můžete žádat náhradu prostřednictvím FSCS ve vztahu k investicím, které pro vás zajišťujeme nebo obchodujeme. Závisí to na typu obchodu a okolností nároku. Většina typů investičních činností je k 1. říjnu 2019 kryta na 100% u prvních 85.000 GBP na osobu. Další informace lze získat od nás nebo od Programu odškodnění finančních služeb, 10th Floor, Beaufort House, 15 St Botolph Street, Londýn EC3A 7QU. Mějte na paměti, že tento program je běžně k dispozici neprofesionálním klientům a některým profesionálním klientům (jak je definováno v Pravidlech FCA).

26. Stížnosti

Reklamace se řeší dle dokumentu Postup řešení reklamací Admiral Markets UK Ltd. Tento dokument je k dispozici na webové stránce v dokumentech. Máte-li jakoukoli stížnost ohledně plnění podle Smlouvy, předejte tuto stížnost co nejdříve oddělení pro dodržování právních předpisů na čísle +44 (0)2077264003 nebo e-mailem na compliance@admiralmarkets. co.uk, které podstatu stížnosti prošetří a pokusí se ji vyřešit. Máte-li obchodní spor, uveďte prosím co nejvíce informací. Budeme vyžadovat vaše číslo účtu (přihlašovací údaje pro Online systém) a číslo požadavku jakéhokoli předmětného pokynu nebo transakce. Pravidla FCA stanoví, že jsme povinni zaslat vám konečnou písemnou reakci na vaši stížnost do osmi týdnů od jejího přijetí. Detailní informace o našich Pravidlech pro vyřizování stížností jsou k dispozici na vyžádání. Jste rovněž oprávněni stěžovat si přímo Službě finančního ombudsmana. Službu finančního ombudsmana lze kontaktovat telefonicky na čísle 0800 023 4567 nebo můžete získat více informací na webových stránkách http://www.financial-ombudsman.org.uk/ consumer/complaints.html.

27. Rozhodné právo a příslušnost soudů

27.1 Smlouva se řídí a vykládá v souladu s právním řádem Anglie. Každá smluvní strana se neodvolatelně podřizuje výhradní působnosti anglických soudů při řešení jakéhokoli soudního sporu, žaloby nebo jiného řízení týkajícího se Smlouvy (řízení). Žádné ustanovení této Smlouvy nám nebrání zahájit proti vám jakékoli řízení v jakékoli zemi.

27.2 Každá smluvní strana se neodvolatelně zavazuje vzdát se jakékoli své případné námitky ohledně místa konání jakéhokoli řízení konaného u anglických soudů a zavazuje se neuplatňovat námitku nepříslušnosti ve vztahu k takovému řízení.


PŘÍLOHA 1

Posuzování a kategorizace klientů

Abychom mohli poskytovat klientům služby online obchodování, vyžadujeme před poskytnutím našich služeb, aby klienti (nebo potenciální klienti) poskytli dostatečné informace, abychom mohli posoudit situaci klienta, a poskytli nám dostatečné podklady, abychom byli přesvědčeni, že má klient nezbytné znalosti a zkušenosti, aby chápal rizika spojená s jim nabízenými službami online obchodování.

Abychom mohli posoudit znalosti a zkušenosti klienta ve vztahu k online obchodování, umožňují nám získané informace zjistit:

 • typy obchodních a investičních služeb, transakcí a finančních trhů, s nimiž má klient zkušenost;

 • objem, charakter a frekvenci obchodních transakcí klienta a dobu, během které byly prováděny; a

 • stupeň vzdělání, povolání popř. dřívější povolání klienta.

Jsme oprávněni spoléhat se na informace poskytnuté nám klienty, není-li nám známo nebo nemělo-li nám být známo, že poskytnuté informace byly zastaralé, nesprávné či neúplné.

Budeme vás považovat za neprofesionálního zákazníka, pakliže vám neoznámíme, že budete klasifikován jako profesionální zákazník nebo způsobilá protistrana. Vaše klasifikace zákazníka může být kdykoli změněna na základě přijetí oznámení od nás.

Níže je přiložen stručný přehled požadavků týkající se kategorizace profesionálních klientů a způsobilých protistran. Neprofesionální klienti jsou klienti, kteří nejsou ani profesionálními klienty ani způsobilými protistranami.

Následující osoby lze klasifikovat jako profesionální klienty:

 • subjekty oprávněné nebo regulované pro provozování finančních trhů (včetně úvěrových institucí, in vestičních firem, jiných oprávněných nebo regulovaných institucí, pojišťoven, systémů kolektivního investování a správcovských společností těchto systémů, penzijních fondů a správcovských společností těchto fondů, obchodníků s komoditami a jejich deriváty a jakýchkoli dalších institucionálních investorů);

 • národní nebo regionální vlády, veřejnoprávní orgány, které spravují veřejný dluh, centrální banky, mezinárodní a nadnárodní instituce jako např. Světová banka, MMF, ECP, EIB a jiné podobné mezinárodní organizace;

 • velký podnik, který splňuje alespoň dvě z následujících podmínek:

 1. rozvaha v objemu alespoň 20 mil. Eur;

 2. čistý obrat alespoň 40 mil. Eur;

 3. vlastní finanční prostředky ve výši alespoň 2 mil. Eur.

Klienti se mohou rozhodnout, zda chtějí být považováni za profesionální klienty, jestliže splňují některá kvantitativní a kvalitativní kritéria. Na vyžádání k nim poskytneme veškeré informace.

Následující osoby lze klasifikovat jako způsobilé protistrany:

 • subjekty oprávněné nebo regulované jako investiční firmy;

 • úvěrové instituce;

 • pojišťovny;

 • uCITS fond nebo její správcovská společnost;

 • penzijní fondy nebo jejich správcovské společnosti;

 • jiné finanční instituce oprávněné nebo regulované EHP;

 • obchodníci s komoditami a jejich deriváty;

 • národní vláda nebo její příslušný úřad, včetně veřejnoprávních orgánů, které spravují veřejný dluh;

 • centrální banky; a

 • nadnárodní organizace.

Jak je uvedeno výše, neprofesionální klient může požádat o novou kategorizaci jako profesionální klient, má-li klient dle svého názoru dostatečné zkušenosti, znalosti a kvalifikaci, aby mohl činit nezávislá investiční rozhodnutí a dokázal adekvátně posoudit související rizika. Vyhodnocování žádosti provádíme na základě informací, které nám poskytl klienta o obchodních zkušenostech, profesních zkušenostech nebo finančních aktivech. Nesledujeme zda jsou vámi poskytnuté informace pravdivé nebo zda je finanční situace aktuální. Každý klient zodpovídá za tyto informace, které mohou ovlivnit naše hodnocení kategorizace jakožto retailového klienta.

Některá práva vztahující se na neprofesionální klienty (včetně práv vyplývajících ze směrnice MiFID a jejích sekundárních předpisů) se nevztahují na profesionální klienty nebo způsobilé protistrany

Ponecháváme si právo nově zařadit jakéhokoli klienta jako neprofesionálního klienta, není-li příslušný klient dle našeho názoru schopen dostatečně posoudit nebo zvládat rizika spojená s danou službou nebo transakcí.

Způsobilá protistrana může požádat, aby s ní bylo obecně nebo ve vztahu ke konkrétní transakci jednáno jako s klientem s širší regulativní ochranou (profesionální klient nebo neprofesionální klient).

Je-li to relevantní, informujeme klienty o právech, o která přijdou, bude-li s nimi jednáno jako s profesionálním klientem nebo způsobilou protistranou, a můžeme požadovat, aby písemně potvrdili, že berou na vědomí a akceptují ztrátu těchto práv. Nejsme povinni jakéhokoli klienta nově kategorizovat.


PŘÍLOHA 2

Upozornění na rizika

PŘED POUŽITÍM NAŠICH SLUŽEB SI PROSÍM PŘEČTĚTE INFORMACE V TÉTO PŘÍLOZE.

OBCHODOVÁNÍ S CFDs NENÍ VHODNÉ PRO KAŽDÉHO, JE S NÍM SPOJENO VYSOKÉ RIZIKO A MŮŽE VÉST KE ZTRÁTÁM PŘESAHUJÍCÍM VÝŠI VAŠÍ PRVOTNÍ INVESTICE.

Účelem této Přílohy je poskytnout některým z vás rady ohledně rizik spojených s obchodováním s CFDs. Není účelem, aby tato Příloha obsahovala vyčerpávající a úplný popis všech rizik spojených s obchodováním s CFDs. Musíte zajistit, aby Vaše rozhodnutí použít naše služby bylo učiněno informovaně a abyste byli s informacemi, které máte k dispozici, spokojeni. Nejste-li si jisti nebo zejména nerozumíte-li obsahu této Přílohy, vyhledejte prosím nezávislého finančního poradce.

Dříve, než začnete obchodovat s CFDs, musíte si být vědomi rizik s tím spojených. Vysoký stupeň finanční páky spojený s těmito typy investic znamená, že je zde vyšší riziko v porovnání s jinými finančními produkty. Finanční páka (nebo Maržové obchodování) může pracovat proti vám, což může mít za následek významnou ztrátu, jakož i významný zisk.

Předchozí výsledky těchto typů investic nejsou zárukou jakýchkoli budoucích výsledků. Musíte počítat s veškerými provizemi a daňovými povinnostmi, které vám osobně vzniknou. Společnost Admiral Markets UK Ltd nepřebírá žádné riziko ani odpovědnost za jakoukoli daň, kterou budete případně povinni uhradit z jakýchkoli zisků realizovaných na našem Online systému.

Obchodování na marži je spojeno s vysokým stupněm rizika a není vhodné pro všechny investory. Vysoký stupeň finanční páky může pracovat proti vám, jakož i pro vás. Je Vaší výlučnou odpovědností sledovat, a to velmi důsledně, vaše otevřené pozice.

Dříve, než začnete obchodovat, musíte důkladně zvážit své investiční cíle, úroveň investičních zkušeností a ochotu riskovat. Nejste-li si vůbec jisti vhodností námi nabízených produktů, vyhledejte prosím nezávislého finančního poradce. Vždy existuje vztah mezi vysokým výnosem a vysokým rizikem. Jakýkoli typ trhu nebo obchodní spekulace, který může vynést neobvykle vysoké výnosy, představuje rovněž vysoké riziko pro investovaný kapitál. Riskovat byste měli pouze s přebytečnými finančními prostředky a nejste-li schopni nést obchodní ztráty, neměli byste s CFDs obchodovat.

Doporučujeme, aby se VŠICHNI KLIENTI seznámili s CFDs, Maržovými požadavky, nástroji obchodování, našimi obchodními platformami a finančními trhy obecně pomocí našeho BEZPLATNÉHO a BEZRIZIKOVÉHO ukázkového účtu (Demo účet). Detailní informace naleznete na našich webových stránkách www.admiralmarkets.com.

1. Obecně o CFDs

CFDs jsou komplexní finanční produkty, které se obecně uzavírají až tehdy, jakmile se klient rozhodne uzavřít stávající otevřenou pozici, a nemají tudíž zpravidla stanoven datum splatnosti. (Toto může podléhat změně v závislosti na podmínkách třídy podkladového aktiva a/nebo produktu).

CFDs lze přirovnat k termínovým smlouvám, které lze uzavřít ve vztahu k některým cizím měnám, indexům, vzácným kovům, oleji, komoditám nebo finančním nástrojům. Avšak na rozdíl od jiných termínových smluv lze CFD kontrakty vypořádat v hotovosti. Transakce s CFDs mohou rovněž zahrnovat podmíněný závazek a musíte si být vědomi důsledků této skutečnosti, jak je uvedeno níže. Všechny naše CFDs jsou syntetické kontrakty, což znamená, že klienti nemají žádné právo k podkladovému nástroji či věci ani práva, která jsou s nimi spojena, není-li výslovně uvedeno v CFD. To znamená žádné právo k jakýmkoli podkladovým referenčním akciím nebo související hlasovací práva.

2. Zahraniční trhy

CFDs týkající se zahraničních trhů zahrnují odlišná rizika oproti nativním trhům klienta. V některých případech budou rizika vyšší. Potenciál zisku nebo ztráty z transakcí týkajících se zahraničních trhů bude ovlivněn fluktuacemi kurzů cizích měn. Tato zvýšená rizika zahrnují rizika politických změn nebo změn hospodářské politiky v cizí zemi, které mohou podstatně a trvale měnit podmínky, obchodovatelnost nebo cenu cizí měny.

3. Pokyny nebo strategie snižující riziko

Zadávání některých pokynů (např. pokyny „stop loss“ nebo „stop limits“), jejichž účelem je omezit ztráty do určité výše, nemusí vždy fungovat, protože tržní podmínky nebo technologická omezení mohou znemožňovat provedení těchto pokynů za požadované ceny nebo vůbec. Bude-li klient obchodovat s využitím těchto pokynů nebo strategie, činí tak s akceptováním tohoto rizika.

4. Finanční páka

CFDs jsou spojeny s vysokým stupněm rizika. Nástroje a finanční páka, které lze u CFD obchodování získat, znamenají, že pro zahájení obchodování u nás stačí vložit malou částku (Marži), přestože tento malý vklad může vést k velkým ztrátám nebo velkým ziskům. Transakce s vysokou finanční pákou podléhají významným změnám hodnoty v důsledku relativně malých změn hodnoty nebo úrovně podkladového nástroje nebo věci, z jejichž ceny CFD vychází.

5. Transakce s podmíněným závazkem

CFDs jsou transakce na bázi finanční páky nebo marže, které vyžadují, abyste učinili řadu plateb oproti smluvní hodnotě namísto okamžité úhrady celé smluvní hodnoty. Při zřizování nebo udržování pozice může dojít k úplné ztrátě Marže, kterou jste u nás uložili. Během každého obchodního dne vaše otevřené pozice průběžně znovu oceňujeme, a jakýkoli zisk nebo ztráta se okamžitě odrazí na vašem účtu a ztráta může vést k tomu, že budete vyzváni, abyste v krátké době uhradili dodatečnou Marži v podstatné výši pro udržení vašich otevřených pozic.

Jsme oprávněni kdykoli změnit sazby Marže a/nebo obchodní požadavky (včetně během víkendů/ státních svátků nebo za abnormálních tržních podmínek), což může rovněž vést ke změně Marže, jakou jste povinni udržovat. Nebudete-li vždy udržovat dostatečnou Marži na svém účtu a/nebo neposkytnete-li v požadované lhůtě dodatečné prostředky, mohou být vaše otevřené pozice uzavřeny se ztrátou a vy budete odpovídat za jakýkoli výsledný schodek

6. Mimoburzovní (OTC) transakce

Při obchodování s CFDs neobchodujete na regulovaném trhu nebo burze. Uzavíráte s námi přímo smlouvu ve vztahu k podkladovému finančnímu nástroji nebo věci, z níž cena CFD vychází. Veškeré otevřené pozice u nás musí být uzavřeny u nás a nemohou být uzavřeny u žádné jiné strany. Může být pro vás tudíž obtížnější uzavřít pozici za cenu, s níž budete spokojeni, nebo ji vůbec uzavřít (např. budeme-li se potýkat s technickými problémy s naším Online systémem a tento nebude k dispozici nebo ocitneme-li se v úpadku).

Obchodování na bázi OTC finančních transakcí pro vás může znamenat vyšší riziko nežli obchodování na regulovaném trhu, protože neexistuje trh, na kterém můžete uzavírat své otevřené pozice a ceny a další podmínky stanovíme my na základě zákonných/regulačních požadavků. OTC transakce mohou zvyšovat riziko likvidity a mohou zahrnovat další významné rizikové faktory: může být např. nemožné posoudit hodnotu pozice plynoucí z OTC transakce nebo stanovit podstupované riziko. Rovněž nemusíme uvádět kupní a prodejní ceny, a pokud tak učiníme, může pro nás být obtížné stanovit přiměřenou cenu, zejména je-li příslušná burza nebo trh pro podkladové aktivum uzavřena nebo pozastavena. Podstupujete rovněž riziko, že nebudeme plnit své závazky;dojde-li však k tomu, což je nepravděpodobné, můžete být oškodnění kompenzačním fondem Financial Services Compensation Scheme (FSCS): http:// www.fscs.org.uk

7. Ceny

Ceny uveřejňované na našem Online systému nemusí nutně odrážet širší trh. Volíme takové ceny, které jsou dle našeho názoru vhodné pro stanovení maržových požadavků a při pravidelném přiřazování tržní hodnoty pozicím na vašem účtu a uzavírání těchto pozic. Ačkoli předpokládáme, že tyto ceny budou přiměřeně úměrné cenám, které jsou k dispozici na tzv. mezibankovním trhu nebo jakémkoli vhodném obchodním systému nebo jiném finančním trhu (Referenční trh), mohou se ceny, které používáme, lišit od cen, které nabízejí banky nebo jiní účastníci Referenčního trhu. Jsme tudíž oprávněni uplatnit významné diskreční pravomoci při stanovování Maržových požadavků a inkasu Marže od vás.

Jelikož CFDs částečně souvisejí s podkladovým aktivem (a jakýmkoli Referenčním trhem), musíte si být vědomi rizik spojených s podkladovým aktivem včetně měnové fluktuace, volatility a gappingu (náhlá změna ceny, která může být způsobena mnoha faktory včetně zejména ekonomickými událostmi, oznámeními trhu a dobami, kdy se s podkladovým aktivem neobchoduje). Stop-loss pokyn není garantován a nechrání vás proti tomuto riziku, jelikož není okamžitý a jeho výsledkem je pouze pokyn k uzavření pozice za nejbližší dostupnou cenu.

8. Sledování pozice

Je vaší povinností sledovat neustále své otevřené pozice a musíte mít vždy možnost tak činit. Přestože se pokusíme uzavřít pozice, jakmile bude vaše Marže v plném rozsahu použita, nemůžeme garantovat, že to bude možné a tudíž i nadále odpovídáte za jakýkoli výsledný schodek.Tuto Přílohu je třeba číst ve spojení s hlavními obchodními podmínkami, jichž je tato Příloha součástí, a s jakýmkoli jiným dokumentem poskytovaným či jinak zpřístupněným na našem Online systému.

9. Neočekávaná událost a víkendové riziko

Různé situace, vývoje, pozastavení, neočekávaná přerušení doby obchodování nebo události, které mohou nastat během víkendu/státního svátku (ve Spojeném království nebo v jiné zemi), kdy je trh zpravidla uzavřen pro obchodování, mohou vést k tomu, že trh/třída podkladového aktiva budou znovu otevřeny za výrazně jinou cenu/úroveň, než při jaké došlo k uzavření trhu/třídy podkladového aktiva předchozí pracovní/obchodní den.V době, kdy jsou trhy zpravidla uzavřeny, nebudete moci Online systém použít k zadání nebo změně pokynů. Existuje významné riziko, že stop-loss pokyny ponechané na ochranu v této době držených otevřených pozic budou provedeny na úrovních, které jsou výrazně horší, než jejich uvedená cena. Přitom akceptujete toto riziko a odpovídáte za jakýkoli výsledný schodek.

10. Elektronické obchodování

Obchodování s OTC kontrakty prostřednictvím Online systému se může lišit od obchodování na jiných elektronických systémech, jakož i od obchodování na tradičním nebo otevřeném trhu. Budete vystaveni rizikům spojeným s elektronickým obchodním systémem, včetně selhání hardwaru a softwaru a odstávek systému ve vztahu k Online systému, vašimi systémy a komunikační infrastrukturou (např. Internet) spojujícími Online systém s vámi.

11. Pozastavení obchodování

Za určitých podmínek může být obtížné nebo nemožné pozici zlikvidovat. To může nastat např. v okamžicích rychlého pohybu cen, kdy cena podkladového aktiva roste nebo klesá během jedné obchodní relace do takové míry, že je obchodování s takovým podkladovým aktivem omezeno nebo pozastaveno. Dojde-li k tomu, akceptujete jakékoli související riziko a odpovídáte za jakýkoli výsledný schodek. Uvědomte si rovněž, že za určitých okolností můžeme být povinni uzavřít pozice kvůli regulačním nebo burzovním pokynům a v takovém případě neodpovídáme za jakékoli případně vzniklé ztráty.

12. Provize

Dříve, než začnete obchodovat, získejte si informace o veškerých provizích a jiných poplatcích, které jste povinni hradit, uvedených v sazebníku, který je k dispozici na Online systému.

13. Úpadek

Ocitnete-li se v úpadku nebo konkurzu nebo neplníte-li své závazky vůči nám, může to mít za následek, že vaše pozice budou zlikvidovány nebo uzavřeny bez vašeho souhlasu. V případě našeho úpadku mohou být jakékoli finanční prostředky, které u nás máte, pro vás nedobytné.

14. Komunikace

Nepřijímáme žádnou odpovědnost za jakékoli ztráty, které vzniknou v důsledku opožděné nebo nepřijaté komunikace mezi vámi a námi.

15. Poradenství

Neposkytujeme investiční poradenství a poskytujeme služby pouhého provádění pokynů. Přestože můžeme provádět obecná hodnocení trhů, nejsou tato hodnocení individuálním investičním poradenstvím a neberou v úvahu vaši osobní situaci. Jakékoli rozhodnutí obchodovat je výlučně vaše.

Provádíme hodnocení přiměřenosti pro CFD obchodování na základě vámi poskytnutých informací ohledně vašich zkušeností s obchodováním a vašich finančních aktiv a výdělku. Nesledujeme za vás, zda informace, které jste poskytli v řádně vyplněném formuláři žádosti či jinak, jsou i nadále pravdivé nebo zda vaše finanční situace zůstala nezměněna. Je vaší výlučnou odpovědností zajistit, aby nám byly sděleny jakékoli relevantní informace, které mohou mít vliv na naše posouzení, zda je pro vás obchodování s CFD přiměřené.

16. Úkony orgánů společnosti Akciové CFDs

Vezměte prosím na vědomí, že to, jak s vámi bude jednáno během úkonů orgánů společnosti, může být méně příznivé, než kdybyste vlastnili podkladový nástroj, protože se může stát, že změny, které provádíme, bude třeba provést neprodleně a mohou nabýt účinnosti dříve, než je vyžadováno úkony orgány společnosti. Proto doba, kterou máte pro přijetí rozhodnutí, může být podstatně zkrácena; dostupné možnosti mohou být restriktivnější/ méně výhodné a může se stát, že nebudete moci pozici uzavřít. Vzhledem k tomu, že firemní události mohou být často oznámeny v extrémně krátké lhůtě, nemusíte mít možnost uzavřít pozice a vyvarovat se tak negativním důsledkům a můžete být povinen poskytnout další prostředky na krytí marže ve velmi krátké lhůtě.

17. Dividendy a úprava dividend z CFDs

Úprava dividend je úprava, která se použije, když akcie překoná svůj rozhodný den pro výplatu dividendy (včetně rozhodného dne jakékoli speciální dividendy) na trhu podkladové akcie. V případě dlouhých pozic je úprava dividendy připsána na váš účet. V případě krátkých pozic je úprava dividendy odepsána z vašeho účtu.

A. Jak ovlivňují dividendy pozice u indexů nebo akcií?

Překročí-li podkladová akcie rozhodný den pro výplatu dividendy (tzn. dividenda je vyplacena akcionářům), provádíme úpravu hotovosti na vašem účtu tak, aby vaše pozice nebyla ovlivněna poklesem ceny, k němuž pro danou akcii či index na trhu dojde. Jste-li dlouzí, připíšeme částku na váš účet. Jste-li krátcí, odečteme částku z vašeho účtu.

B. Co se stane, překročí-li akcie nebo index rozhodný den pro výplatu dividendy?

Překročí-li akcie rozhodný den pro výplatu dividendy, poklesne zpravidla hodnota akcie o stejnou částku, jako je dividenda. Jelikož akciový index tvoří řada společností, způsobí pokles hodnoty akcií rovněž pokles hodnoty indexu.

C. Proč provádíme úpravu?

Když cena akcie nebo indexu klesne po výplatě dividendy, bude ovlivněn váš otevřený zisk a ztráta (P&L). Pokud držíte dlouhou (nákupní) pozici, to znamená, že vám chybí potenciální zisk. Pokud držíte krátkou (prodejní) pozici, znamená to, že váš P&L je lepší, než by měl být.

Vzhledem k tomu, že pokles ceny je očekávaným pohybem na trhu, musíme provést úpravu tak, aby vaše P&L nebyla ovlivněna.

Výše dividendy se bude lišit v závislosti na společnosti nebo indexu.