Uložit PDF Tisk

Virtualní Privatní Server (VPS) od Admiral Markets CYPRUS LTD

PRAVIDLA A PODMÍNKY

Platí od 1. prosince 2020


1. Obecné

1.1 Virtuální privátní server (dále také "služba") je externí služba (třetí strany) provozovaná společností ForexVPS.net (vlastněná společností Think Huge Ltd.), kterou společnost Admirals (ve svých globálních právních subjektech, jako jsou Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets AS, Admiral Markets Cyprus a Admirals AU Pty Ltd) nabízí klientům v souladu s podmínkami uvedenými v tomto dokumentu.

1.2 Společnost ThinkHuge Ltd. podnikající pod názvem ForexVPS.net má své smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů, které si je každý uživatel služby povinen přečíst, pochopit a přijmout před zahájením používání služby.

1.3 Službu lze používat jak na virtuálních účtech pro převádění peněz („Demo Účty“), tak na účtech se skutečnými penězi („Reálné účty“) všech klientů Admirals, kteří se přihlásili k této nabídce služeb.

1.4 Nabídka služeb je k dispozici Oprávněným klientům Admirals zdarma, pokud klient udržuje minimální vlastní kapitál na reálném účtu 5 000 EUR (pět tisíc EUR) nebo ekvivalent v jiné základně měně na reálném účtu. Splnění výše uvedeného minimálního požadavku na kapitál na reálném účtu podléhá diskreční manuální kontrole, která probíhá:

1.4.1 Během 2 (dvou) pracovních dnů poté, co bylo dosaženo požadované úrovně vlastního reálného účtu a je nahlášeno společnosti Admirals prostřednictvím zvláštního požadavku na úvodní stránce služeb, na webu Admirals prostřednictvím odkazu, Admirals poté upozorní klienta e-mailem pro udělení přístupu;

1.4.2 Na konci každého kalendářního měsíce Admirals rozhodne, zda bude přístup ke službě oprávněného klienta obnoven či nikoli pro příští kalendářní měsíc.

1.5 Admirals se nezabývá prodejem placených služeb VPS; přístup ke službě je proto klientovi k dispozici pouze za předpokladu, že jej Admirals obnoví.

1.6 Virtuální privátní server je virtuální stroj, který provozuje vlastní kopii operačního systému (OS) a poskytuje zákazníkům vyhrazený (soukromý) přístup ke vzdálenému počítači pomocí virtualizační technologie.

1.7 Před použitím služby se doporučuje každému uživateli seznámit se s uživatelskou příručkoui ke službě dodanou společností ThinkHuge Ltd. podnikající jako ForexVPS.net na webových stránkách forexvps.net. Kromě toho se všem uživatelům služby doporučuje otestovat funkce služby na bezplatném demo účtu před použitím služby s účty se skutečnými penězi.

1.8 Společnost Admirals nemůže nést odpovědnost za důsledky neočekávané operace služby, ke které může dojít v důsledku jednání nebo opomenutí společnosti ThinkHuge Ltd. podnikající jako ForexVPS.net nebo nedostatečné znalosti klientů Admirals o provozních pravidlech a principech služby nebo nesprávné použití.

2. Poskytnutí přístupu

2.1 Chcete-li získat přístup ke službě, musí oprávněný klient provést následující kroky:

2.1.1 Zaregistrujte se na webu Admirals a otevřete si reálný účet

2.1.2 Zajistěte, aby reálný účet měl kapitál 5 000 eur nebo více (nebo ekvivalentní částku v jiné základní měně živého účtu)

2.1.3 Zašlete požadavek prostřednictvím speciální vstupní stránky produktu pomocí odkazu nebo pošlete e-mail na adresu vps@admiralmarkets.com s číslem realného účtu a žádost o poskytnutí přístupu ke službě.

3. Obnovení přístupu

3.1 Přístup ke službě se obnoví automaticky, pokud si klient v době kontroly podle odstavce 1.4.2 udržuje minimální vlastní kapitál na reálném účtu 5 000 eur (pět tisíc eur) nebo ekvivalent v jiné základní měně na reálném účtu.

3.2 Ve všech ostatních případech bude poskytování služeb pozastaveno poslední den probíhajícího kalendářního měsíce, všechna data klienta a konfigurace virtuálního privátního serveru budou trvale odstraněna.

3.3 Pokud se Admirals rozhodne neobnovit přístup ke službě, pokusí se Admirals informovat klienta e-mailem 72 hodin před pozastavením přístupu, není však zaručeno včasné doručení takového oznámení klientovi. Za veškeré následky, které může způsobit přerušení přístupu ke službě, zůstává výhradně zodpovědný klient.

3.4 Každý klient, jehož přístup ke službě nebyl obnoven, může nadále využívat služby Admirals za obecných podmínek služby.

4. Zrušení licence

4.1 Admirals předpokládá „Čestné využití“ : Pokud klient použije tuto nabídku služeb neobvyklým způsobem nebo využije nabídku proti ekonomickým a právním zájmům Admirals, Admirals má právo okamžitě ukončit přístup ke službě podle svého přiměřeného uvážení s předchozím oznámením klientovi nebo bez něj.

4.2 Společnost Admirals má právo pozastavit přístup ke službě i pro reálné účty s vlastním kapitálem vyšším než 5 000 eur (pět tisíc eur) nebo ekvivalentem v jiné základní měně živého účtu, pokud by se projevily nápadné vzory vkladů a výběrů, což naznačuje, že podmínky této nabídky byly zneužity.

4.3 Admirals si vyhrazuje právo dle svého uvážení změnit, upravit, pozastavit, zrušit nebo ukončit nebo ukončit poskytování služeb kdykoli s upozorněním nebo bez upozornění klientovi. Společnost nebude za žádných okolností odpovědná za jakékoli přímé nebo nepřímé důsledky vyplývající z jakékoli změny, úpravy, pozastavení, zrušení nebo ukončení služby.

4.4 Nic nevylučuje ani neomezuje výhradní odpovědnost klienta za jakékoli nelegální nebo podvodné aktivity, ke kterým může dojít během používání služby.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Po obdržení Produktu klient bere na vědomí, že si přečetl, porozuměl a souhlasil s těmito podmínkami používání služby Virtual Private Server, jakož i se všemi příslušnými podmínkami pro koncové uživatele a uživatelskými příručkami ke službě, jakož i s smlouvu s klientem a všechny ostatní všeobecné podmínky Admirals a souhlasit s nimi.

5.2 Admirals nečiní žádné nároky ohledně bezchybného provozu služby a nepřebírá žádnou odpovědnost za technické problémy se službou, které mohou vzniknout z jednání nebo opomenutí společnosti ThinkHuge Ltd. podnikající jako ForexVPS.net

5.3 Používáním služby a přijetím souvisejících podmínek používání se klient zavazuje zbavit společnost a její vedoucí pracovníky, zaměstnance, zástupce a/ nebo zástupce jakékoli odpovědnosti za jakékoli nároky, náklady, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu vyplývající nebo vznikající v souvislosti se službou.

5.4 V případě jakéhokoli sporu nebo nesprávné interpretace příslušných podmínek uvedených výše bude takový spor nebo nesprávná interpretace vyřešena, jak to Admirals uzná za vhodné. Rozhodnutí Admirals je konečné a závazné.

5.5 Klient může kdykoli zrušit přístup ke službě zasláním e-mailu s číslem svého obchodního účtu na adresu vps@admiralmarkets.com.

V případě jakýchkoli dotazů nebo zpětné vazby nás kontaktujte.