Uložit PDF Tisk

StereoTrader od Admirals

Platné od 7. dubna 2022


LICENČNÍ PODMÍNKY

1. Obecné

1. 1 StereoTrader (dále také "Produkt") je externí technické rozšíření (třetí strany) pro desktopové verze obchodních platforem MetaTrader 4 ("MT4") a MetaTrader 5 ("MT5"), které Admirals Group AS, (dále také Admiral Markets, ve svých globálních právních subjektech, jako jsou Admiral Markets UK Ltd, Admiral Markets Cyprus Ltd, Admiral Markets AS Jordan Ltd, Admirals AU Pty Ltd a Admirals SA (PTY) Ltd) nabízí ve spolupráci se společností Leveredge Ltd ("vydavatel" produktu) klientům podle licenčních podmínek uvedených v tomto dokumentu.

1.2 Vydavatel má vlastní Licenční smlouvu s koncovým uživatelem (EULA) a referenční příručku k produktu (uživatelskou příručku), kterou si musí každý uživatel produktu přečíst a přijmout před použitím produktu.

1.3 Produkt lze používat jak na demo účtech s virtuálními penězi ("demo účty"), tak na účtech s reálnými penězi ("reálné účty") všech klientů Admirals, kteří se rozhodli pro tuto nabídku produktu ("oprávnění klienti").

1.4 Produktová licence pro demo účty je oprávněným klientům společnosti Admirals k dispozici zdarma, automaticky se obnovuje každý kalendářní měsíc a celková doba platnosti licence je obvykle omezena dobou trvání konkrétního demo účtu.

1.5 Produktová licence je oprávněným klientům společnosti Admirals k dispozici zdarma, pokud klient udržuje minimální kapitál na Reálném účtu ve výši 4000 EUR (čtyři tisíce eur) nebo ekvivalent v jiné základní měně Reálného účtu. Splnění výše uvedeného požadavku minimálního vlastního kapitálu na Reálném účtu podléhá diskreční manuální kontrole, která probíhá:

1.5.1 Během 2 (dvou) pracovních dnů po dosažení požadované úrovně vlastního kapitálu na reálném účtu a jeho nahlášení společnosti Admirals prostřednictvím žádosti na produktové stránce společnosti Admirals, https://admiralmarkets.com/trading-platforms/stereotrader. Po udělení přístupu Admirals upozorní klienta e-mailem;

1.5.2 Na konci každého kalendářního měsíce, kdy společnost Admirals rozhodne, zda bude licence na produkt oprávněného klienta obnovena na další kalendářní měsíc.

1.6 Admirals se nezabývá dalším prodejem placených licencí produktu StereoTrader, proto je licence produktu pro reálný účet klientovi k dispozici pouze po dobu, kdy Admirals obnovuje licenci produktu.

1.7 Produkt StereoTrader je určen pro platformy MT4 a MT5 se systémem Windows. Poskytuje nástroje pro sledování obchodního účtu a finančních trhů, a také pro provádění obchodních příkazů.

1.8 Produkt je založen na indikátorech a technologii Expert Advisor v desktopových verzích MT4 a MT5, které jsou ke stažení pro Windows. Ty jsou aktivní pouze tehdy, pokud je platforma MetaTrader připojena k internetu a obchodním serverům Admirals a pokud jsou v nastavení obchodní platformy udělena produktu všechna potřebná oprávnění.

1.9 Před použitím produktu na reálném účtu se každému uživateli doporučuje, aby se seznámil s uživatelskou příručkou produktu, kterou poskytuje vydavatel a kterou lze nalézt také na webových stránkách. Kromě toho se každému uživateli doporučuje, aby si před použitím produktu na účtech s reálnými penězi vyzkoušel vlastnosti a funkce na bezplatném demo účtu.

1.10 Admirals nenese odpovědnost za následky neočekávaného fungování produktu, které by mohlo vzniknout v důsledku jednání nebo opomenutí vydavatele a/nebo nedostatečné znalosti provozních pravidel a zásad produktu a/nebo jeho nesprávného používání ze strany klientů Admirals.

2. Zajištění přístupu

2.1 Aby oprávněný klient získal přístup k produktu, musí provést následující kroky:

2.1.1 Zaregistrujte se a odešlete žádost prostřednictvím produktové stránky na adrese https://admiralmarkets.com/trading-platforms/stereotrader;

2.1.2 Stáhněte si instalační soubor produktu StereoTrader (pro Windows) z webových stránek nebo prostřednictvím odkazu;

2.1.3 Spusťte instalační soubor produktu StereoTrader a postupujte podle uvedených pokynů.

2.2 Licence produktu k demo účet je aktivována okamžitě a klienti budou moci používat StereoTrader po přihlášení do obchodní platformy s přihlašovacími údaji k demo účtu, které obdrželi od Admirals během registračního procesu.

2.3 Aktivace licence produktu k reálnému účtu vyžaduje, aby měl účet minimální vlastní kapitál ve výši 4 000 eur (čtyři tisíce eur) nebo ekvivalent v jiné základní měně reálného účtu.

Upozornění:

  • Aktivace licence produktu k reálnému účtu může trvat až dva pracovní dny. Po udělení licence bude Admiralls informovat klienta e-mailem.
  • Každá licence pro reálný účet je poskytována pouze pro jeden konkrétní účet a nelze ji přesouvat. Pokud má klient více reálných účtů, může získat licenci pro každý jednotlivý účet zdarma, pokud jsou pro každý účet splněny minimální požadavky na vlastní kapitál.
  • Licence je udělena do dalšího období, kdy Admirals rozhodne, zda bude licence klienta prodloužena o další měsíc.
  • Proces žádosti o licenci pro reálný účet nebrání klientovi používat všechny ostatní reálné účty a funkce obchodní platformy poskytované společností Admirals.

3. Obnovení přístupu

3.1 Licence na demo účet se automaticky obnovuje, dokud existuje demo účet nebo dokud je produkt nabízen společností Admirals.

3.2 Licence produktu pro reálný účet se automaticky obnovuje, pokud klient udržuje minimální vlastní kapitál reálného účtu ve výši 4 000 eur (čtyři tisíce eur) nebo ekvivalent v jiné základní měně účtu, podle odstavce 1.5.2.

3.3 Pokud se Admirals rozhodne neprodloužit licenci k Produktu, pokusí se Admirals informovat klienta e-mailem 72 hodin před pozastavením přístupu, nicméně včasné doručení takového oznámení klientovi není zaručeno. Klient zůstává výhradně zodpovědný za veškeré následky, které může přerušení licence produktu způsobit.

3.4 Každý klient, jehož licence nebyla obnovena, může nadále využívat služby Admirals za všeobecných podmínek s využitím standardních vlastností a funkcí platforem MT4 a MT5.

4. Zrušení licence

4.1 Admirals a vydavatel předpokládají "Spravedlivé použití": Pokud klient použije tuto nabídku produktu neobvyklým způsobem nebo použije nabídku v rozporu s ekonomickými a právními zájmy Admirals, má Admirals právo okamžitě ukončit přístup k produktu podle svého uvážení s předchozím oznámením klientovi nebo bez něj.

4.2 Admirals má právo pozastavit přístup k produktu i pro Reálné účty s vlastním kapitálem vyšším než 4 000 EUR (čtyři tisíce eur) nebo ekvivalentem v jiné základní měně Reálného účtu, pokud se objeví nápadné vzorce vkladů a výběrů, které naznačují, že došlo ke zneužití licenčních podmínek tohoto produktu.

4.3 Admirals si vyhrazuje právo podle svého uvážení kdykoli změnit, upravit, pozastavit, zrušit, ukončit nebo ukončit poskytování produktu, a to s oznámením nebo bez oznámení klientovi. Společnost Admirals v žádném případě nenese odpovědnost za jakékoli přímé nebo nepřímé důsledky vyplývající z jakékoli změny, úpravy, pozastavení, zrušení nebo ukončení poskytování produktu.

4.4 Nic nevylučuje ani neomezuje výhradní odpovědnost klienta za jakoukoli nezákonnou nebo podvodnou činnost, ke které může dojít během používání produktu.

5. Závěrečná ustanovení

5.1 Při převzetí produktu klient potvrzuje, že si přečetl, porozuměl a souhlasí s těmito licenčními podmínkami používání produktu StereoTrader, jakož i se všemi příslušnými podmínkami pro koncové uživatele a uživatelskými příručkami k produktu, které lze nalézt na webových stránkách vydavatele, jakož i se všemi ostatními všeobecnými podmínkami Admirals, a souhlasí s nimi.

5.2 Admirals si nečiní žádné nároky na bezchybné fungování produktu a nenese žádnou odpovědnost za technické problémy spojené s produktem, které mohou vzniknout v důsledku jednání nebo opomenutí vydavatele nebo v důsledku dočasné či trvalé nebo částečné nekompatibility Produktu s platformami MT4 a MT5 nabízenými společností Admirals.

5.3 Používáním produktu a přijetím licenčních podmínek se klient zavazuje zprostit společnost Admirals a její zástupce odpovědnosti za jakékoli nároky, náklady, ztráty nebo škody jakéhokoli druhu, které vzniknou v souvislosti s produktem.

5.4 V případě jakéhokoli sporu nebo nesprávného výkladu výše uvedených licenčních podmínek bude takový spor nebo nesprávný výklad řešen způsobem, který společnost Admirals uzná za vhodný. Rozhodnutí společnosti Admirals je konečné a závazné.

5.5 Klient může licenci k produktu kdykoli zrušit zasláním e-mailu s číslem svého obchodního účtu a krátkou zprávou na adresu stereotrader@admiralmarkets.com.

5.6 Admirals si vyhrazuje právo sdělit číslo účtu klienta vydavateli, aby mohl provádět pokyny, technické kontroly a příkazy klienta k poskytování služeb produktu nebo vyšetřovat podezření ze zneužití.

Neváhejte nás kontaktovat v případě jakéhokoli dotazu nebo zpětné vazby.