Uložit PDF Tisk

Zásady exekuce pokynů Admiral Markets UK Ltd

Schváleno Radou ředitelů 8. května 2019

Admiral Markets UK Ltd (“AM UK”, “my”,) je zavázána poskytovat nejlepší možný výsledek svým klientům a jedná s nimi poctivě a transparentně. Nejlepší exekuce je nařízení od EU Markets in Financial Instruments Directive 2014/65EU (“MiFiD”) aFinancial Conduct Authority (FCA) a je platné pro všechny společnosti regulované v Evropě, které zpracovávají pokyny jménem retailových a profesionálních klientů. Nejlepší exekuce znamená, že se zavazujeme učinit veškeré nezbytné kroky k tomu, abychom získali nejlepší možný výsledek, když zpracováváme pokyny jménem klientů, přičemž bereme v potaz všechny relevantní faktory exekuce. Využíváme našeho úsudku, když se snažíme dojít k nejlepšímu výsledku, co se týče provedení obchodů našich klientů a bereme v potaz následující faktory při exekuci pokynů klienta:

 • celkové zvážení (celková cena finančního instrumentu a náklady spojené s exekucí);

 • rychlost a pravděpodobnost exekuce a vypořádání;  

 • druh a objem pokynu a transakce a jeho tržní dopad; a  

 • ostatní faktory, o kterých jsme přesvědčeni, že mají význam pro exekuci pokynu jako je cena, rychlost a pravděpodobnost exekuce a velikost vypořádání a povaha.  

Další informace týkající všech faktorů jsou uvedeny níže a každý faktor je uveden dle důležitosti, kterou mu přikládáme.

Celkové zvážení

Nejlepší možný výsledek je určen v rámci celkového zvážení pro soukromé klienty. Celkové zvážení je součet cen a všechny relevantní náklady na exekuci finančního instrumentu. Na co se díváme nejvíce, je výpočet našich bid/ask cen využitých pro exekuci pokynu klienta, abychom zajistili řádné zohlednění ceny podkladového referenčního produktu, ke kterému se pokyn vztahuje. Další náklady přímo spojené s exekucí pokynu jako jsou poplatky obchodního místa, clearingové a vyrovnávací poplatky a jakékoliv další poplatky vyplácené třetím stranám zapojeným do exekuce pokynu, jsou součástí celkového zvážení.

Pro profesionální klienty je nejlepší možný výsledek také určen v rámci celkového zvážení. Pokud máme důvod se domnívat, nebo klient prohlašuje, že z důvodu povahy pokynu nebo faktorů týkajících se klienta, z důvodu dalších faktorů jako je pravděpodobnost rychlosti exekuce, mají větší váhu, můžeme takové faktory vzít v úvahu. V takovém případě zvážíme, zda provedení transakce na základě celkového zvážení zajistila rychlou a úplnou exekuci transakce. Pokud by to nebylo zajištěno, zvážíme, zda by bylo pro klienta přívětivější částečné vyplnění pokynu na základě celkového zvážení než úplné vyplnění pokynu na základě kritéria pravděpodobnosti exekuce a vypořádání. Pokud ne, využijeme kritérium exekuce transakce a vypořádání. Také zvážíme potenciální negativní dopad na čas exekuce (rychlost) pro klienta a rozsah rizika škody s tím spojeným. Pokud taková škoda přesáhne zisky dosažitelné na základě celkového zvážení, bude využito kritérium rychlosti.

Rychlost exekuce

Zatímco nejlepší výsledky jsou určeny v rámci celkového zvážení, rychlost exekuce je pečlivě a neustále monitorována, aby byla zajištěna rychlost exekuce poskytovateli likvidity a dalšími exekučními místy a aby byla konzistentní s poskytováním nejlepší exekuce. Rychlost exekuce může ovlivnit schopnost AM UK Ltd poskytnout exekuci s minimálním cenovým skluzem. Pokud má poskytovatel likvidity přetrvávající problémy se zpožděnou exekucí a potíže nejsou adresovány v rozumném časovém rámci, nebudou využity.

Pravděpodobnost exekuce a vypořádání

Pravděpodobnost exekuce je také pečlivě zvážena a neustále monitorována, abychom zajistili exekuci poskytovateli likvidity a dalšími exekučními místy, že jsou schopni poskytnout exekuci a vypořádání, které je konzistentní s poskytovanou nejlepší exekucí. Tam, kde má poskytovatel likvidity přetrvávající problémy s abnormálně vysokými čísly zamítnutí a nemůže to být vyřešeno v přimeřené době, nebude využit.

Ostatní faktory

Kromě závazků, které má AM UK vůči Nejlepší exekuci, je také předmětem FCA Zásad podnikání, které vyžadují:

 • provádět naše podnikání bezúhonně, s náležitou dovedností a péčí;

 • dodržovat řádné normy chování na trhu; a

 • respektovat zájmy našich klientů a jednat s nimi spravedlivě.

AM UK zvažuje a průběžně sleduje zjevné chyby. Všechny nástroje mají přiměřené podmínky filtrování cen, které zabraňují většině zjevných chyb, jako jsou například cenové výkyvy.

Zlepšování ceny a symetrie skluzu je zvažována a průběžně sledována; nepřijmeme poskytovatele likvidity, který neposkytuje zlepšení cen. Poskytovatelé likvidity, kteří mají trvalé problémy s asymetrickým prokluzováním, které nelze v přiměřené době vyřešit, nebudou nadále používány.

Doba provozu systému je důležitým faktorem pro nástroje s jediným poskytovatelem likvidity. Je pečlivě zvažován a sledován a tam, kde přetrvávají problémy, které mohou mít vliv na cenovou dostupnost způsobenou vnějšími faktory, jako jsou výpadky systému, budou podniknuta nápravná opatření.

Naše povinnost nejlepší exekuce se vztahuje na všechny finanční nástroje, které nabízíme. Provádíme proto podrobné sledování kvality exekucí, které byly získány z exekučních míst, kde byly pokyny klienta provedeny pro AM UK. Máme přístup k řadě různých datových zdrojů, abychom zjistili tržní cenu, což je náš objektivní pohled na nabídkové a poptávkové ceny dostupné obchodníkům s cennými papíry.

Nebudeme běžně rozlišovat mezi pokyny přijatými od profesionálních klientů a retailových klientů, i když za určitých okolností se naše určení relativního významu exekučních faktorů může lišit pro profesionální klienty, např. pravděpodobnost exekuce může mít přednost před cenou.

Exekuční místa

V souvislosti s každou transakcí s rozdílovými smlouvami („CFD“) jedná AM UK jako manažer dle základního principu. To znamená, že po vstupu do transakce s klientem uzavřeme transakci s poskytovatelem likvidity za stejných podmínek. V důsledku toho bude klient jednat pouze s AM UK a ne s podkladovým trhem. Poskytovatel likvidity může buď vystupovat jako tvůrce trhu v souvislosti s konkrétní transakcí, nebo může vstoupit do transakce za podobných podmínek s jiným poskytovatelem likvidity nebo regulovaným trhem nebo MTF/OTF nebo rovnocenným subjektem v jurisdikci mimo EHP. Naším jediným poskytovatelem likvidity je Admiral Markets A.S., i když si vyhrazujeme právo používat alternativní poskytovatele likvidity.

Specifické instrukce od klientů

Zadá-li klient specifické instrukce k úplnému či částečnému provedení pokynu klienta, bude takový pokyn proveden podle těchto instrukcí. Zadání specifických instrukcí klienta AM UK může bránit tomu, aby se investiční společnost řídila zásadami a postupy uvedenými výše, jejichž cílem je zajistit pro klienty nejlepší možné výsledky. V případě, že klient zadá limitní pokyn na investičním obchodním účtu, nebudeme povinni sdělit takový pokyn příslušné burze, dokud nebude proveden limitní pokyn.

Exekuce pokynů týkajících se akcií a jiných finančních instrumentů přijatých k obchodování na regulovaném trhu

AM UK obvykle provede pokyny týkající se finančních instrumentů obchodovaných na regulovaném trhu nebo v mnohostranném obchodním systému (např. akcie, standardizované deriváty, akcie investičního fondu, které byly regulovány pro kótované obchodování), obvykle podle následujících pokynů:

 • Každý pokyn bude proveden co nejdříve, nejpozději však do dvou minut po obdržení pokynu, odesláním pokynu do obchodního místa, které dle našeho názoru poskytuje klientovi nejlepší výsledek;  

 • Společnost může zpozdit odeslání pokynu nebo se může rozhodnout, že ji pošle po sobě jdoucích částech. Ke zpoždění může dojít, pokud se domníváme, že v důsledku tržních podmínek nebo likvidity nebo velikosti či povahy pokynu by to bylo pro klienta nejvýhodnější řešení;

 • Pokyny klientů mohou být agregovány tak, aby mohly být předloženy jako souhrnná objednávka v souladu s našimi postupy pro řešení střetu zájmů, zpracování transakčních příkazů a provádění osobních transakcí;

 • Pokud je pokyn proveden proti AM UK nebo proti pokynu jiného klienta, bude proveden za cenu, která odpovídá tržní ceně.

Exekuce pokynů týkajících se finančních instrumentů obchodovaných mimo regulovaný trh a mnohostranný obchodní systém

AM UK může Vaše pokyny provádět pouze mimo regulovaný trh nebo mnostranný obchodní systém, s kterým jste výslovně souhlasili.

Takové obchodování („otc“) bude provedeno pouze na instrumentech jediné protistrany, např. dluhopisy, nástroje peněžního trhu, deriváty s fixním příjmem, měnové deriváty a jiné otc instrumenty.

Po obdržení takového otc pokynu uvedeme přímé nebo fixní ceny přímo vám, po kterých uzavřeme kupní smlouvu; buď když přijímáte námi stanovenou cenu, nebo v případě orientačních cen, když přijmete cenu, kterou vám potvrdíme. Pokud takový pokyn provedeme ve vašem zastoupení, běžně provedeme pokyn za cenu, která odpovídá tržní ceně, která je vypočtena na základě vnějších referenčních cen odpovídajících podkladovým aktivům, pokud je to vhodné a tyto ceny jsou k dispozici, plus přirážka k obchodní marži a nákladům na použití kapitálu a rizika protistran. AM UK bude vždy muset jednat v nejlepším zájmu svých klientů a vyhnout se jakémukoli střetu zájmů.

Vyjednané transakce

V některých případech bude AM UK kotovat orientační nebo fixní cenu, například rizikovou cenu, přímo klientovi. V takových případech uzavřeme kupní smlouvu, a to buď v případě, že přijmete námi stanovenou cenu, nebo v případě orientačních cen, kdy vám potvrdíme cenu a vy přijmete cenu.

Alternativně může klient požádat AM UK, aby uzavřela specifickou smlouvu s finančními instrumenty (například, finanční transakce s cennými papíry). V takových případech se můžeme po jednáních rozhodnout uzavřít s klientem příslušnou smlouvu za sjednaných podmínek. V takovém případě a pokud je uzavřena dohoda mezi AM UK a klientem, AM UK nepřenáší pokyn jménem klienta a při provádění pokynu klienta nevyužije své uvážení.

Předávání pokynů

Pokud AM UK předá pokyn jiné straně k exekuci, nemůžeme kontrolovat proces provádění ani zaručit provedení za podmínek a zásad uvedených v těchto zásadách. AM UK se však bude při předávání příkazů třetím stranám řídit podmínkami a zásadami stanovenými v těchto zásadách a při rozhodování o tom, která třetí strana by měla provést pokyn způsobem, který je pro klienta nejvhodnější. Vynasnažíme se zajistit nejlepší provedení pokynu ze strany brokera, ale nemůžeme zaručit nejlepší exekuci pro každý jednotlivý zprostředkovaný obchod.

Tyto zásady jsou revidovány alespoň jednou ročně v souladu s požadavky FCA.