Zásady ochrany záporného zůstatku Admiral Markets UK Ltd

Platné od 20. června 2018

Tyto zásady obsahují okolnosti, za kterých můžeme odškodnit klienty, kteří na svých účtech dosáhli záporného zůstatku.

Zásadou pro retailové klienty je dodržení příslušných regulačních požadavků, v současné době COBS 22.5.17R, což znamená, že odpovědnost retailového klienta za všechny CFD připojené k účtu retailového klienta jsou omezeny na prostředky pouze na tomto účtu.

Ochrana profesionálních klientů je platná, pokud:

 1. Klient je fyzická nebo právnická osoba klasifikován jako profesionální klient Admiral Markets UK Ltd (`společnost`). Nevztahuje se na klienta, který podléhá dohledu regulátora finančních služeb nebo fondu spravovaného takovou společností nebo právnickou osobou, která je profesionálním klientem z důvodu velikosti jeho podniku.
 2. Účty jsou CFD obchodní účty, tj. všechny typy účtů jiné než ty, které jsou speciálně určeny pro produkty obchodované na burze.

Při obchodování s finančními produkty na marži je možné dosáhnout stavu deficitu účtu, tj. situace, kdy je zůstatek účtu záporný.

Pokud klient dosáhl záporného zůstatku a požaduje náhradu, musí informovat zákaznickou podporu společnosti e-mailem nejpozději do 2 pracovních dnů po dosažení záporného zůstatku. Společnost vyhodnotí dotaz a podle svého uvážení může připsat na příslušné účty plné nebo částečné vyrovnání záporných zůstatků. Pokud má klient více než jeden účet, budou zůstatky započteny.

Částka, která má být připsána, se stanoví započtením všech kladných zůstatků se zápornými zůstatky, které vznikly během 2 pracovních dnů před obdržením žádosti. Společnost na základě svého uvážení připíše na klientské účty kredity za účelem kompenzace záporných zůstatků se započtením až do maximální kreditní hodnoty 50 000 Gbp nebo ekvivalentu v jiných měnách účtu.

Ustanovení těchto zásad není platné, pokud:

 1. v jurisdikci Klienta existují platné právní požadavky, aby společnost poskytla klientovi ochranu před záporným zůstatkem vlastního kapitálu (např. ve Spolkové republice Německo); v takových případech je jednání společnosti založeno na místních předpisech a nikoli na těchto zásadách;
 2. k zápornému zůstatku došlo za neobvyklých tržních podmínek nebo při výjimečných pohybech/volatilitě trhu;
 3. společnost rozhodne dle svého výhradního uvážení, zda záporný zůstatek nesouvisí s obchodní činností klienta (například pokud je záporný zůstatek spojen s jakýmikoliv poplatky);
 4. klient jedná prostřednictvím kreditní nebo bonusové dohody poskytnuté společností;
 5. záporný zůstatek je spojen s výsledkem, ať už přímým nebo nepřímým porušením jakéhokoli ustanovení obchodních podmínek společnosti nebo porušením tržních pravidel, včetně, ale nikoli výhradně, zákonů společnosti země původu klienta, země bydliště klienta nebo jakékoliv země v rámci EEA;
 6. společnost se domnívá, že klient zneužil ochranu poskytnutou dle těchto zásad na úkor společnosti, která mimo jiné zahrnuje situaci, kdy klient jednal ve špatné víře tím, že byl připojen ke strategii, na základě které by klient měl z takové ochrany prospěch, zatímco drží sám nebo ve spolupráci s jiným klientem pozice a další s námi, které jsou pro klienta přínosem v případě, že ochrana je nebo by mohla být zavedna;
 7. společnost dříve klienta informovala, že je vyloučen z těchto zásad;
 8. existuje událost, která je popsána v následujícím: činu, opomenutí nebo nedbalosti jakéhokoli mnohostranného obchodního nástroje, organizovaného obchodního systému, regulovaného trhu, poskytovatele likvidity nebo zprostředkujícího zprostředkovatele;
 9. záporný zůstatek je spojen s vyší mocí - skutek boží, válka, terorismus, občanské nepokoje, průmyslové činy, jakákoli výjimečná událost na trhu nebo činy a ustanovení všech vládních nebo nadnárodních orgánů nebo úřadů, které jsou ve vztahu k pokynům klienta.