Uložit PDF Tisk

ZVEŘEJNĚNÍ INFORMACÍ O OBCHODOVÁNÍ S FRAKČNÍMI AKCEMI ADMIRAL MARKETS CYPRUS LTD

Naposledy aktualizováno 30. ledna 2022

1. Úvod

1.1. Admiral Markets Cyprus Ltd (dále v tomto dokumentu označovaná zaměnitelně jako "AM CY","my",naše","náš" a "nás") umožňuje svým klientům (dále v tomto dokumentu označovaným zaměnitelně jako "Vy","Vaše,"Váš","Vás","klient") nakoupit určité akcie (dále jen "akcie") po částech nebo zlomcích (dále jen " frakční akcie") namísto celého množství akcií. Při obchodování s frakčními akciemi můžete získat například 0,4 nebo 0,5 z 1 celé akcie.

1.2. Cílem tohoto zveřejnění informací o obchodování s frakčními akciemi (dále jen " informace") je poskytnout klientům AM CY přehled o jedinečných vlastnostech, omezeních a orientačních rizicích, která jsou spojena s obchodováním s frakčními akciemi a jejich držením.

2. Provedení, obchodní kapacita, poplatky

2.1. V souvislosti s jakoukoli složkou nákupu nebo prodeje jakýchkoli frakčních akcií berete na vědomí a souhlasíte s tím, že AM CY může jednat jako agent v souvislosti s prováděním nebo zajišťováním provádění příkazů a transakcí Vaším jménem. Kromě toho berete na vědomí a souhlasíte s tím, že cena, za kterou je Váš příkaz proveden, mimo jiné včetně částečného uzavření frakční složky akcie, může být vyšší nebo nižší než naše ceny platné v daném okamžiku a může se lišit ve srovnání s veřejně kótovanými tržními cenami.

2.2. V obdobích velkých cenových výkyvů může dojít ke zpoždění při provádění Vašeho příkazu a obchodování s frakčními akciemi nemusí být k dispozici. Pokud zadáte tržní pokyn za volatilních tržních podmínek, může dojít k výraznému rozdílu mezi kotací, kterou jste obdrželi před zadáním pokynu nebo v době jeho zadání, a cenou, kterou obdržíte při jeho provedení.

2.3. Můžeme Vám umožnit nákup frakčních akcií v měnových částkách, nikoliv v množství. Tato funkce podléhá požadavkům na minimální hodnotu transakce, které budeme způsobem a v termínech, které zvolíme, uplatňovat a průběžně měnit obecně nebo s ohledem na vybrané zlomkové akcie. Příkazy s měnovou částkou budou při provádění převedeny na množství zlomkových akcií a my se vždy budeme snažit dosáhnout maximálního možného přidělení Vašich prostředků za předpokladu, že množství nakoupených frakčních akcií nebude v rozporu s námi podporovanými velikostmi obchodů pro frakční akcie, ani jeho hodnota nepřesáhne měnovou částku uvedenou ve Vašem příkazu. Případné zbývající prostředky budou vráceny k Vašemu peněžnímu zůstatku. Z různých důvodů, mimo jiné včetně této konvence převodu, se může skutečná částka provedeného obchodu s měnovou částkou lišit od požadované částky.

2.4. AM CY bude zaznamenávat množství obchodovaných nebo jinak držených frakčních akcií na účtu na dvě desetinná místa ("v setinách"). Jinými slovy, nejmenší velikost kontraktu pro otevření pozice frakčních akcií je 0,01.

2.5. Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost AM CY má výhradní a absolutní právo stanovit minimální hodnotu objednávky, jejíž nedodržení bude mít za následek odmítnutí objednávky.

2.6. AM CY bude obecně uplatňovat stejné poplatky, které budou průběžně uplatňovány v souvislosti s našimi podmínkami smlouvy o obchodování s cennými papíry, nicméně můžeme prostřednictvím předchozího písemného oznámení změnit příslušné poplatky spojené s obchodováním s frakčními akciemi.

3. Dostupné typy objednávek

AM CY přijímá pouze určité typy příkazů pro frakční akcie (např. tržní příkazy, limitní příkazy, stop příkazy, stop limitní příkazy atd.). V případě, že se klient rozhodne podat netržní limitní pokyn1 se zlomkovou složkou akcie, nemusí být zlomková složka provedena, dokud se pokyn nestane tržním (a nemusí být tedy proveden vůbec), a to i v případě, že by pokyn mohl být proveden dříve, pokud by byl podán na celé množství akcií.

4. Dividendy

Z některých frakčních akcií mohou být vypláceny dividendy. V případě, že se měna vyplácené dividendy liší od základní měny Vašeho účtu, převedeme měnu takové dividendy na základní měnu Vašeho účtu. Částka dividendy vyplácená na Vaši pozici zlomkové Akcie musí být vyšší nebo rovna 0,01 základní měny Vašeho účtu, aby mohla být připsána na takový účet. AM CY nenabízí program reinvestice dividend a pro případné obdržené poměrné dividendy je nutné zadat příkaz k investování těchto prostředků.

5. Firemní akce

S výhradou omezení uvedeného v odstavci 6 níže mohou být frakční akcie běžně způsobilé k účasti na povinných podnikových akcích, jako je split, sloučení, spin-off nebo jiné. Pokud je to možné, AM CY rozdělí podíly v poměru k vlastnickému podílu, včetně frakčních akcií. Vzhledem k nepředvídatelné povaze podnikových akcí mohou nastat situace, které zde nejsou popsány. Obecně se tyto situace budou řešit v souladu s koncepcemi platnými pro dividendy a reorganizace. Podíly budou pokud možno rozděleny a rozděleny v poměru k Vašemu vlastnickému podílu. Bez ohledu na výše uvedené se tyto situace ve všech případech řídí podmínkami obsaženými v materiálech připravených emitentem, které popisují podnikovou akci, jakož i platnými zásadami a postupy AM CY, což může vést k jinému výsledku, než je popsáno výše.

6. Hlasovací práva

Klienti nebudou mít hlasovací práva k žádným frakčním akciím drženým na jejich účtu a nebudou moci dobrovolně rozhodovat o žádných korporátních akcích (mimo jiné včetně nabídek na koupi nebo nabídek práv) týkajících se těchto frakčních akcií.

7. Převod frakčních akcií

Frakční akcie jsou nepřevoditelné.

8. Další okolnosti

8.1. Při obchodování s frakčními akciemi berete na vědomí a souhlasíte s tím, že se použijí podmínky naší smlouvy o obchodování s cennými papíry, s výjimkou případů, kdy jsou v rozporu s ustanoveními Zveřejnění; v takovém případě se použijí příslušná ustanovení Zveřejnění.

8.2. AM CY může informace čas od času změnit. Jakákoli taková změna (změny) nabývá účinnosti pět (5) pracovních dnů po dni, kdy Vám bylo zasláno e-mailové oznámení, nebo po dni, kdy byla zveřejněna na webových stránkách AM CY (podle toho, co nastane dříve). Jakékoli pokračování v používání služeb po datu nabytí účinnosti znamená souhlas s jakýmikoli revidovanými podmínkami.

8.3. Obchodování s sebou nese riziko, včetně možné ztráty celé investice, a minulá výkonnost není ukazatelem ani zárukou budoucích výsledků. Obchodování s frakčními akciemi je spojeno s jedinečnými riziky a omezeními; frakční akcie mohou mít také jiná práva než podíly na plné akcii. Než se zapojíte do obchodování s frakčními akciemi, měli byste se seznámit s riziky a omezeními a ujistit se, že jim rozumíte. Veškeré informace získané z tohoto dokumentu, jakož i naše informace o rizicích a příslušné podmínky byste měli používat pouze jako výchozí bod pro svůj vlastní nezávislý průzkum a nezávislé investiční rozhodování.


1 Neobchodovatelné příkazy jsou limitní příkazy k nákupu a prodeji, u nichž je limitní cena nižší nebo vyšší než aktuální tržní cena. Neobchodovatelný limitní příkaz k nákupu by měl limitní cenu, která je nižší než aktuální poptávka na trhu. Naopak neobchodovatelný limitní příkaz k prodeji by měl limitní cenu, která je vyšší než aktuální nákupní cena na trhu.