Klíčové finanční ukazatele stability podniku. Které z nich je třeba zvážit před investicí?

Carolina Caro Mora
Hlavní finanční ukazatele stability společnosti jsou ukazatele, které odrážejí finanční zdraví společnosti a které je vhodné konzultovat před investicí do společnosti. Mezi typy finančních ukazatelů najdeme ty, které se týkají platební schopnosti, likvidity, rentability, zadluženosti... Pojďme se na ně podívat blíže!

Co jsou to finanční ukazatele podniku a co měří?

Co jsou finanční ukazatele a indikátory? Finanční ukazatele můžeme definovat jako ukazatele získané z účetnictví společnosti, které nám umožňují porovnat její situaci v různých časových obdobích, a tedy její vývoj v průběhu let. Na základě tohoto finančního obrazu podniku mohou jeho manažeři stanovit strategie růstu a zlepšování.

Jaké je využití finančních ukazatelů v investování? Pokud je daná společnost kótovaná na burze, poskytují tyto poměrové ukazatele investorům a obchodníkům zobecněnou představu o krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé budoucnosti společnosti.

Klíčové finanční ukazatele podniku a jejich interpretace

V souvislosti s účetnictvím společnosti existuje mnoho finančních ukazatelů, avšak z pohledu investora jsou hlavními ukazateli pro hodnocení společnosti: EBIT/EBITDA; ROA, ROE, PER, Cash Flow, Zisk na akcii a Dividendový výnos.

Na seznam finančních ukazatelů se podíváme podrobněji a pak přidáme ještě několik dalších pro ty obchodníky, kteří chtějí jít hlouběji. Vysvětlíme si také, jak finanční ukazatele interpretovat.

Klíčové finanční ukazatele stability
EBIT
EBITDA
ROA
ROE
PER
Peněžní toky (Cash Flow)
BPA
Rentabilidad por dividendo

Pokud chcete další vzdělání se zkušenými obchodníky, máme pro vás pravidelné živé webináře. Zaregistrujte se zdarma kliknutím na banner níže:

Tradingové webináře zdarma

Nalaďte se na živé webové semináře pořádané našimi tradingovými experty.

Seznam finančních ukazatelů

Podívejme se nyní podrobněji na jednotlivé výše uvedené klíčové finanční ukazatele:

EBIT

Mezi hlavní finanční ukazatele patří EBIT (Earnings before interest and taxes), což je provozní zisk, tj. výsledek odečtení nákladů (daně, odpisy, úroky) od výnosů dosažených za určité období. Stručně řečeno, měří výsledek činnosti společnosti po odečtení úrokových a daňových nákladů.

Tento ukazatel je užitečný při porovnávání společností různých národností, protože eliminuje zkreslení, jako je zdanění, které je v každé zemi jiné. Je logické, že společnost s nejvyšším EBIT bude ziskovější, když její čistý zisk bude podobný. 

EBITDA

EBITDA (Earnings Before Interest Taxes Depreciation and Amortization - zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací) představuje hrubý provozní zisk před zdaněním, úroky, odpisy a amortizací. Jinými slovy je to totéž co EBIT, ale odečítají se od něj také rezervy a odpisy, a proto vykazuje vyšší zisk. Účelem tohoto ukazatele je možnost měřit cash flow společnosti.

ROA

ROA (Return On Assets) nebo ROI (Return On Investment) vypočítává ziskovost aktiv společnosti. Jak? Vydělí EBITDA celkovými aktivy a vynásobí ji 100. Takto lze zjistit, zda je společnost zisková, ve skutečnosti je to ukazatel, který používají banky při poskytování či neposkytování úvěru. Obecně platí, že ROA musí být vyšší než 5 %, aby bylo možné odhadnout, že je daná společnost zisková.

ROE

ROE (Return on Equity) je rentabilita vlastního kapitálu a vypočítá se vydělením čistého zisku vlastním kapitálem. Stručně řečeno, jde o schopnost společnosti generovat výnosy pro své akcionáře, z čehož vyplývá její důležitost. Pokud je například ROE společnosti 12 %, znamená to, že na každých 100 investovaných eur generuje 12 eur zisku.

PER

PER je poměr ceny k zisku. Tento ukazatel porovnává cenu akcie se ziskem společnosti za dané období.

Jak se vypočítává? Ukazatel PER je výsledkem vydělení aktuální ceny akcie ziskem na akcii (EPS). Pokud je výsledek takový, že P/E je nízký, může to znamenat, že cena akcie je na burze podhodnocená. Tento ukazatel je velmi užitečný při porovnání s P/E jiných společností ve stejném odvětví, takže pokud je nižší než průměr odvětví, znamená to, že je podhodnocený.

Finanční toky (Cash Flow)

Cash flow je také velmi důležitým ukazatelem při analýze kótované společnosti. Odkazuje na schopnost společnosti vytvářet likviditu, aby mohla hradit své platby, a je proto klíčem k poznání, zda je společnost životaschopná. Za tímto účelem musí být vždy kladný. Nazývá se také cash flow nebo peněžní tok.

Pro jeho výpočet musíme sečíst čistý zisk, rezervy a odpisy. 

BPA 

EPS neboli zisk na akcii je jedním z nejdůležitějších ukazatelů při analýze společnosti, protože měří výnos, který investor získá za každou drženou akcii. Vypočítá se vydělením čistého zisku počtem akcií společnosti.

Dividendové výnosy

Dividendový výnos je rozdíl mezi náklady na investici do akcií a tím, co dostaneme zpět z dividend. Pro výpočet tohoto důležitého ukazatele musíme hodnotu dividendy obdržené na akcii vydělit cenou, za kterou se akcie obchoduje na trhu, a poté ji vynásobit 100.

Tento ukazatel používají například obchodníci praktikující strategii Dogs of the Dow, která je založena na akciích s nejvyšším ročním dividendovým výnosem mezi 30 akciemi indexu Dow Jones.

Toto jsou hlavní finanční ukazatele, ale existuje mnoho dalších, jak uvidíme níže. Než však budeme pokračovat, zanecháme vám níže odkaz, abyste si mohli otevřít demo účet, na kterém si můžete procvičit investování do akcií s virtuálními prostředky poté, co jste provedli analýzu společnosti prostřednictvím finančních ukazatelů.

Demo účet bez rizika

Zaregistrujte se na bezplatný online demo účet a osvojte si obchodní strategie

Další finanční ukazatele pro investování na akciovém trhu

Příjmy

Tento pojem označuje to, co společnost vydělá ze své činnosti a co zvyšuje její čisté jmění.

Dluh

Musíme také vzít v úvahu zadlužení společnosti: může mít milionové zisky, ale pokud je její zadlužení také milionové, může mít vážné problémy s životaschopností. Nemůžeme očekávat, že bude mít "nulový" dluh, protože dluh je nezbytný, ale nikdy nesmí převyšovat příjmy nebo se jim blížit, musí být vyrovnaný.

EV/Ebitda

EV/EBITDA porovnává hodnotu společnosti (Enterprise Value) s hrubým ziskem před započtením úroků, daní, odpisů a amortizace. Když hovoříme o hodnotě společnosti, máme na mysli to, co bychom za ni museli zaplatit, kdybychom ji chtěli koupit. Při výpočtu EV v zásadě bereme v úvahu tržní kapitalizaci, počet akcií v oběhu, cenu akcií a zadlužení.

Poměr mezi cenou a účetní hodnotou (PVC)

Poměr ceny k účetní hodnotě (PVC) je finanční ukazatel, který se používá k měření ceny akcií ve vztahu k jejich účetní hodnotě a vypočítá se odečtením hodnoty aktiv minus závazky děleno celkovým počtem vydaných akcií. Tímto způsobem investor zjistí, kolik peněz by dostal v případě likvidace společnosti.

PEG

Ukazatel PEG ("Cena / zisk k růstu") porovnává hodnotu P/E s očekávaným budoucím růstem společnosti, obvykle v příštích pěti letech. Investoři tak mohou odhadnout růstový potenciál společnosti.

Pro výpočet PEG vydělíme P/E odhadovanou roční mírou růstu zisku na akcii.

Vyplácení

Výplatní poměr je ukazatel, který vyjadřuje procento zisku, které společnost věnuje na odměňování svých akcionářů ve formě dividend. Logicky platí, že čím vyšší je výplata, tím vyšší je odměna nabízená akcionářům, takže se jedná o ukazatel, který je třeba brát v úvahu při provádění fundamentální analýzy společnosti.

SOTP

Pokud je zkoumaná kótovaná společnost součástí holdingu, je užitečné znát poměr, který se nazývá "Sume of the parts" neboli ukazatel SOTP. Jedná se o proces ocenění částí holdingu, jehož cílem je zjistit, jakou hodnotu by měly, kdyby byly vyčleněny nebo prodány jiné společnosti.

Nyní, když víte, jak analyzovat finanční ukazatele za účelem provedení fundamentální analýzy společnosti, do které máte zájem investovat, pokud se cítíte připraveni, můžete si otevřít reálný obchodní účet. Nemějte obavy, pokud nemáte velký kapitál, protože Admirals nabízí také investování do frakčních akcií již od 1 EUR / USD, bez ohledu na cenu akcie.

Investování do frakčních akcií

Nakupujte zlomkové podíly více než 700 předních světových akcií

Další články, které by vás mohly zajímat:

O Admirals

Jsme makléř s celosvětovou působností, který je autorizován a regulován finančními regulátory, jako je Kyperská komise pro cenné papíry (CySEC), Jordánská komise pro cenné papíry (JSC) a Australská komise pro cenné papíry a investice (ASIC). Poskytujeme přístup k obchodním platformám. Admirals nabízí možnost obchodovat s rozdílovými smlouvami (CFD) na akcie, Forex, indexy, komodity a také s fondy obchodovanými na burze (ETF) a akciemi.

Přejeme vám dobré obchodování!

Admirals

Tento materiál neobsahuje a neměl by být vykládán jako materiál obsahující investiční poradenství, investiční doporučení, nabídku nebo výzvu k jakýmkoli transakcím s finančními nástroji. Upozorňujeme, že tato obchodní analýza není spolehlivým ukazatelem jakékoli současné nebo budoucí výkonnosti, protože okolnosti se mohou v průběhu času měnit. Před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí byste měli požádat o radu nezávislého finančního poradce, abyste se ujistili, že rozumíte rizikům.

TOP ČLÁNKY
Pivot Point Trading - Jak si vybrat nejlepší indikátor Supportu a Rezistence MT4
Koncept supportu a rezistence je v obchodování jedním z pilířů technické analýzy. Lze je považovat za úrovně, které by měly vést k silné konfrontaci mezi nakupujícími a prodávajícími na finančních trzích.Když se ceny finančních nástrojů blíží k těmto úrovním, čekají někteří obchodníci na změnu směru...
SMA Indikátor - Potvrzení Trendu pomocí Simple Moving Average
Tento obsáhlý článek o klouzavých průměrech (MA) a indikátoru klouzavý průměr MT4 vysvětluje: Co je to SMA indikátor Jak používat klouzavé průměry Jak využít indikátor klouzavý průměr Užitečné strategie, které lze s tímto indikátorem použít. Mnoho obchodních strategií se točí kolem přísloví „tr...
Relative Strength Index: jak obchodovat s RSI indikátorem
Technická analýza je metoda přepovídání cenových pohybů a budoucích tržních trendů za pomocí analýzy historických grafů. Jednoduše řečeno, technická analýza se zabývá tím, co se skutečně stalo v historii a co se může stát. Zohledňuje cenu finančních instrumentů a z těchto dat sestavuje grafy, které...
Zobrazit vše