Запиши PDF Печат

Политика за изпълнение на поръчкa на Admiral Markets UK Ltd

Одобрено от Борда на директорите на 8 Май 2019

Admiral Markets UK Ltd (“AM UK”, “ние”) се ангажира да осигури възможно най-добрия резултат за своите клиенти и да се работи с тях честно и по прозрачен начин. Най-доброто изпълнение е изискване,както на Директива за пазарите на финансови инструменти на ЕС2014/65EU (“ДПФИ/MiFiD”)и Органът за финансов надзор (ОФН/FCA), и се прилага за всички фирми, регулирани в Европа, които изпълняват поръчки от името на непрофесионални клиенти и на професионални клиенти. Най-доброто изпълнение се отнася до нашето задължение да предприемем всички необходими стъпки, за да постигнем възможно най-добрия резултат при изпълнение на поръчки от името на нашите клиенти, като вземем предвид всички съответни фактори за изпълнение. Ние прилагаме нашата преценка за получаването на най-добрия резултат за изпълнението на сделките за нашите клиенти и отчитаме следните фактори при изпълнение на поръчките на клиентите:

 • общо плащане (сумата от цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението);

 • скорост и вероятност за изпълнение и сетълмент;  

 • вида и размера на поръчката и сделката и нейното пазарно въздействие; и  

 • други фактори, които смятаме, че имат значение за изпълнението на поръчката, като цена, скорост и вероятност за изпълнение, както и размер и характер на сетълмента.  

По-долу е изложена допълнителна информация за всеки един от тях (факторите), като всеки от тях е подреден по важността, която им придаваме.

Общи плащания

Най-добрият резултат се определя по отношение на общите плащания за частни клиенти. Общото изплащане е сумата от цената и всички съответни разходи за изпълнението на финансовия инструмент. Основният начин, по който се стремим да осигурим това, е да разгледаме калкулацията на нашето предложение / оферирани цени, използвани за изпълнение на клиентска поръчка, за да гарантираме, че се обръща дължимото внимание на пазарната цена за основния референтен продукт, към който се отнася поръчката. Допълнителни разходи, пряко свързани с изпълнението на поръчка, като такси на мястото на търговия, такси за клиринг и сетълмент и всякакви други такси, платени на трети страни, участващи в изпълнението на поръчката, са част от общото изплащане.

За професионални клиенти възможно най-добрия резултат се определя и от гледна точка на общите плащания. Ако, въз основа на конкретна поръчка, имаме основание да вярваме или клиентът декларира, че поради естеството на поръчката или факторите, свързани с клиента, други фактори, като вероятността и скоростта на изпълнение и сетълмент, имат по-голяма значимост, ние можем да вземем предвид такива фактори при изпълнението. В такъв случай ще преценим дали изпълнението на транзакцията на базата на общите плащания ще осигури бързо и пълно изпълнение на сделката. Ако не е гарантирано, ще преценим дали частичното изпълнение на поръчката, въз основа на общите плащания, би било по-изгодно за клиента, отколкото пълното изпълнение на поръчката, въз основа на критерия за вероятност за изпълнение и сетълмент. Ако не, ще използваме критерия за изпълнение на сделката и сетълмента. Ще оценим също потенциалното отрицателно въздействие на времето за изпълнение (скорост) за клиента и степента на свързания с нея риск от щети. Ако такива щети надвишават печалбите постижими на база на общите плащания, ще се използва критерият за скорост.

Скорост на изпълнение

Докато най-добрият резултат се определя от гледна точка на общото възнаграждение, скоростта на изпълнение се следи внимателно и непрекъснато, за да се гарантира, че скоростта на изпълнение от доставчиците на и други места за изпълнение е в съответствие с осигуряването на най-добро изпълнение. Скоростта на изпълнение може да повлияе на способността на AM UK Ltd да осигури изпълнение с минимално отклонение от цената. Когато доставчикът на ликвидност има постоянни проблеми със забавено изпълнение, които не са разгледани в разумен срок, той вече няма да се използва.

Вероятност за изпълнение и сетълмент

Вероятността за изпълнение също е внимателно обмислена и непрекъснато наблюдавана, за да се гарантира, че изпълнението от страна на доставчиците на ликвидност и други места за изпълнение са в състояние да осигурят изпълнение и сетълмент, което е в съответствие с осигуряването на най-добро изпълнение. Когато доставчикът на ликвидност има постоянни проблеми с необичайно високи нива на отхвърляне, които не могат да бъдат разрешени в разумни срокове, той вече няма да се използва.

Други фактори

Освен задълженията за Най-доброто изпълнение, което AM UK има, той е предмет на принципите на FCA за Бизнеса, които изискват от нас да:

 • провеждаме нашата дейност с почтеност, умения, грижа и старание;

 • спазваме правилните стандарти за пазарно поведение; и

 • отдаваме дължимото внимание на интересите на нашите клиенти и се отнасяме справедливо към тях.

AM UK разглежда и непрекъснато следи за явни грешки. Всички инструменти имат разумни условия за ценово филтриране, което предотвратява повечето от явните грешки като ценови скокове.

Подобряване на цената и симетрията на слипидж се разглежда и непрекъснато наблюдава; няма да приемем доставчик на ликвидност, който да не подобрява цената. Доставчиците на ликвидност, които имат постоянни проблеми с асиметричен слипидж, които не могат да бъдат разрешени в разумен срок, вече няма да се използват.

Работното време на системата е важен фактор за инструменти с един единствен доставчик на ликвидност. Това е внимателно обмислено и наблюдавано и там, където има постоянни проблеми, които могат да повлияят на ценовите наличности, причинени от външни фактори като системни прекъсвания, ще бъдат предприети коригиращи стъпки.

Нашето задължение за най-добро изпълнение се прилага за всички финансови инструменти, които предлагаме. Затова извършваме детайлно наблюдение на качеството на изпълнение, получено на местата за изпълнение, където са изпълнявани клиентски поръчки за AM UK. Имаме достъп до редица различни източници на данни, за да установим пазарната цена, която е нашият обективен поглед на предложенията и офертите, с които разполагат търговците.

Обикновено няма да правим разлика между поръчки, получени от професионални клиенти и непрофесионални клиенти, въпреки че при някои обстоятелства определянето на относителната важност на факторите за изпълнение може да се различава за професионалните клиенти, напр. когато вероятността за изпълнение може да има предимство пред цената.

Места за изпълнение

По отношение на всяка сделка за договор за разлика (“ДЗР/CFD”), AM UK действа като принципал на съответстваща основна база. Това означава, че при сключване на сделка с клиент ние ще сключим сделка за обратно изкупуване с доставчик на ликвидност при същите условия. В резултат на това клиентът ще сключва сделки само с AM UK, а не с основния пазар. Доставчикът на ликвидност може или да действа като маркет-мейкър във връзка с конкретната сделка, или да сключи сделка при сходни условия с друг доставчик на ликвидност или с регулиран пазар или MTF/OTF (многостранна система за търговия/ организирана система за търговия)или еквивалент в юрисдикция извън ЕИП (EEA). Единственият ни доставчик на ликвидност е Admiral Markets A.S., въпреки че си запазваме правото да използваме алтернативни доставчици на ликвидност.

Специфични Инструкции на клиенти

Ако един клиент предостави специални инструкции за пълно или частично изпълнение на поръчка, поръчката ще бъде изпълнена съгласно тези инструкции. Когато клиентът предоставя специфични инструкции на AM UK, може да възникнат препятствия да бъдат следвани принципите и процедурите, описани по-горе, които имат за цел да постигнат възможно най-добрия резултат за клиентите. Когато клиентът направи лимитирана поръчка за Инвестиционна Търговска сметка, няма да бъдем задължени да разкриваме такава поръчка на съответната борса до момента, в който лимитираната поръчка е изпълнена.

Изпълнение на поръчки по отношение на акции и други финансови инструменти, допуснати за търговия на регулиран пазар

Обикновено AM UK ще изпълнява поръчки във връзка с финансови инструменти, търгувани на регулиран пазар или на многостранна система за търговия (например акции, стандартизирани деривати, акции на инвестиционен фонд, които са регулирани за търговия с котировки), обикновено по следния начин, когато е уместно:

 • Всяка поръчка ще бъде изпълнена възможно най-скоро, но не по-късно от две минути след получаване на поръчката, като изпратите поръчката до мястото за търговия, което според нас предоставя на клиента най-добрия резултат;  

 • Фирмата може да забави изпращането на поръчка или да реши да я изпрати в последователни части. Може да забавим, ако смятаме, че поради пазарни условия или ликвидност или размер или характер на поръчката, това би било най-изгодното решение за клиента;

 • Клиентските поръчки могат да бъдат събирани, за да бъдат представяни като съвкупна поръчка в съответствие с нашите процедури за управление на конфликта на интереси, обработка на нареждания за транзакции и изпълнение на лични транзакции;

 • Ако поръчката е изпълнена срещу AM UK или срещу поръчка на друг клиент, тя ще бъде изпълнена на цена, която съответства на пазарната цена.

Изпълнение на поръчки във връзка с финансови инструменти, търгувани извън Регулиран пазар и Многостранна система за търговия

AM UK може да изпълнява Вашите поръчки само извън регулиран пазар или многостранна система за търговия, където сте посочили изричното си съгласие.

Такава извънборсова търговия ( over-the-counter (“otc”)) ще се извършва само в инструментите на единствен контрагент, например облигации, инструменти на паричния пазар, деривати с фиксирана доходност, валутни деривати и други извънборсово търгувани инструменти.

След като получим такава "otc" поръчка, ние ще оферираме директно към Вас индикативни или фиксирани цени, след което ще сключим договор за покупка; или когато приемете фиксираната цена, посочена от нас, или в случай на индикативни цени, когато приемете цената, която Ви потвърдим. Ако изпълним такава поръчка от Ваше име, обикновено ще изпълняваме поръчката на цена, която съответства на пазарната цена, която се изчислява въз основа на външни референтни цени за съответните базови активи, доколкото е уместно и такива цени са налице, плюс надбавка замарж на търговската печалба и разходите за използване на капитала и рисковете на контрагентите. AM UK винаги ще трябва да действа в най-добрия интерес на своите клиенти и да избягва всякакви конфликти на интереси.

Договорени сделки

В някои случаи AM UK ще оферира индикативна или фиксирана цена, например цена на риска, директно на клиента. В такива случаи ние ще сключим договор за покупка, или когато приемете фиксираната цена, посочена от нас, или, в случай на индикативни цени, когато Ви потвърдим цената и Виеприемете цената.

Алтернативно, клиентът може да поиска от AM UK да сключи конкретно споразумение с или свързано с финансови инструменти (например, но не ограничено до сделки за финансиране на ценни книжа). В такива случаи, след преговори можем да решим да сключим съответното споразумение с клиента по договорените условия.В такъв случай и когато се сключи споразумение между AM UK и клиента, AM UK няма да предаде поръчката от името на клиента и няма да използва своята преценка при изпълнение на поръчката на клиента.

Предаване на поръчки

Когато AM UK предава поръчка на друга страна за изпълнение, ние не можем да контролираме процеса на изпълнение, нито да гарантираме изпълнението на сроковете, условията и принципите, посочени в тази Политика. Въпреки това, AM UK ще спазва на сроковете, условията и принципите, посочени в тази Политика при предаване на поръчки на трети страни и при вземане на решение коя трета страна трябва да изпълни поръчката по най-благоприятен за клиента начин. Ние ще положим всички усилия, за да осигурим най-доброто изпълнение на поръчката от брокера, но не можем да гарантираме най-доброто изпълнение за всяка отделна посредническа търговия.

Тази политика се преразглежда поне веднъж годишно в съответствие с изискванията на FCA.